11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 1
ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ހިސާބަށް ވަނުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އެދިއްޖެ

ޔުނައިޑެޓް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 7
ސީރިއާ އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 10) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 1
ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދިންކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް: ރަޝިޔާ

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 9) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސާގީ ލަވްރޯފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 6
ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން މީހުން ބޮޑު އަގެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 8) - ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ ހަމަލާ ދިން މީހުން އެކަމުގެ ބޮޑު އަގެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު...

April 08, 2018 2
ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއެއްގައި 70 މަރު

ދިމިޝްގް (އެޕްރީލް 8) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި އިިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ދޫމާ އަށް ދިން ވިހަ ގޭހުގެ ހަމަލާއެއްގައި 70 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018
ގޭތެރެ ސާފުކުރާ ކެމިކަލުން ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑު

ގޭތެރެ ސާފުކުރަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސްޕްރޭތަކުން ފުއްޕާމެއަށް ލިބޭ ގެއްލުން، ދުވާލަކު 20 ސިނގިރޭޓް ބުއިމުން ލިބޭ ގެއްލުމާ އެއްވަރު ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017
ކުޑަކުދިންގެ ކާނާގައި ކެމިކަލް ގިނަ

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ކާނާގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް ހުންނަ ކަމަށް ފަހުގެ ހޯދުމަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 7
ވިހަ އެކުލެވޭ ބިސް ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރިތޯ ބަލަނީ

ބައެއް ގައުމުތަކުން ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ ކުކުޅު ބިހުގައި "ޕިޕްރޯނިލް" ކިޔާ ވިހަ ޕެސްޓިސައިޑް ހުރުމުން، އެ ބިސް ރާއްޖެ އެތެރެ ކޮށްފައިވޭތޯ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) ން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017
ކެމިކަލް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސީރިއާ އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 25) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާގައި ޒިންމާވާ ސަރުކާރުގެ އެޖެންސީގެ އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 3
ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ހުރި ކަމާމެދު ޝަައްކެއް ނެތް

ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް 21) - ސީރިއާގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ހުރިކަމާ މެދު އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޖޭމްސް މަޓިސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 6
އެމެރިކާ އަށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާ ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 12) - ނޯތު ކޮރެއާ އަށް އަރައިގަންނަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފި ނަމަ އެމެރިކާ އަށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާ ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ނޯތު ކޮރެއާގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ދީފި އެވެ.

April 12, 2017 3
ސީރިއާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ބާރަކަށްވީ އިވާންކާ

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 12) - ސީރިއާގެ ވައިގެ މަރުކަޒަކަށް އެމެރިކާ އިން މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ބާރަކަށްވީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވާން ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަލުން...

April 12, 2017
ރަޝިޔާ ދަނީ ކެމިކަލް ހަމަލާ ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 12) - ކެމިކަލް ހަމަލާގެ ޒިންމާ ސީރިއާގެ ބޮލުގައި ނޭޅޭނެ ގޮތަށް ރަޝިޔާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 4
ސީރިއާގެ ޖެޓުތަކުގެ 20 ޕަސެންޓް ހަލާކުކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާ އިން ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބަލާ އެ ގައުމަށް އެމެރިކާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓުތަކުގެ 20 ޕަސެންޓް ހަލާކުކޮށްލެވުނު ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 4
ސީރިއާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ދިން އިންޒާރެއް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 10) - ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުުގައި ސީރިއާ އަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާ އަކީ ނޯތު ކޮރެއާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކަށް ދިން އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 2
އެމެރިކާ އިން ސީރިއާއަށް ދިން ހަމަލާ ހަނދާން ނުނެތޭނެ

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 9) - އެމެރިކާ އިން ސީރިއާ އަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާ އަކީ ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެ އުދުވާނެއް ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 3
ސީރިއާ އަށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 7) - ސީރިއާ އިން ދިން ކަމަށް ބުނާ ކެމިކަލް ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފަން އެމެރިކާ އިން ސީރިއާ އަށް މިސައިލް ހަމަލާދީފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 3
އިދިކޮޅު މީހުންނަށް ވެސް ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ނުދޭނަން

ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް 6) - އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ވެސް ސީރިއާ ސިފައިން ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަލީދު މުއައްލިމް...

April 06, 2017 4
އެމެރިކާ އެކަނި ނަމަވެސް ސީރިއާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 6) - ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން 80 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލި ހާދިސާގައި އދ. އިން ފިޔަވަޅު ނާޅައިފި ނަމަ އެމެރިކާ އެކަނި ނަމަވެސް ސީރިއާ ސަރުކާރާ...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 1
ކެމިކަލް ހަމަލާގައި މަރުވާ މީހުން އިތުރުވާތީ ޝޮކުގައި

ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް 5) - ސީރިއާގެ އިދްލީބުގެ އިދިިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ހިސާބުތަކަށް ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ ޑޮކްޓަރުން ވެސް ކަންބޮޑުވާން ފަށައިފި އެވެ.

April 05, 2017 5
ޒަޚަމްވި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިން ތަނަށް ވެސް ހަމަލާދީފި

ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް 5) - ސީރިއާ އަށް އިއްޔެ ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލަށް ވައިގެ ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އޭއެފްޕީ ނޫސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

April 05, 2017 4
ކެމިކަލް ހަމަލާއަށް ފަހު އދ.ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 5) - ސީރިއާ އަށް ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 3
ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލާގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރެއްނުކުރޭ

މިިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ރ. ދުވާފަރުގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނެއްގެ މޫނަށް ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލާގައި އަަދިވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 1
ދުވާފަރު މީހާގެ ލޮލަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ރ. ދުވާފަރުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ މޫނަށް އިއްޔެ ކެމިކަލް ޖެހުމުން އޭނާގެ އެއް ލޮލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 17
މީހެއްގެ މޫނަށް އަނެއްކާ ވެސް ކެމިކަލް ޖަހައިފި

ރ. ދުވާފަރުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ މޫނަށް މިއަދު ކެމިކަލް ޖަހައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 2
ލައްފިލުވާ ޖެހުމުން ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި

މިދިޔަ މަހު ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ރައީސް ހަލީމާ އާދަމްގެ މޫނަށް ލައްފިލުވާ ޖެހި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.