28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 21
އަނިޔާ ދިނީ ގާތް މީހެއް، ހަލީމާ އަދިވެސް ޝޮކުގައި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަތިހު، ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު ހަލީމާ އާދަމް ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލީ ރަށުތެރެ ކުނިކަހަން ދާށެވެ. އެކަމަކު އެވަގުތު އޭނާގެ ކުރިމައްޗަށް އެރީ ހުސް ސޯޓުކޮޅެއް ލައިގެން، މޫނުމަތީގައި ގަނޑުގަނޑަށް ހުދު ފުށް ޖަހައިގެން ހުރި މީހެކެވެ. އެއީ ކާކުކަން އޭނާ އަށް ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު ސިފަ ނާންގަން ވެގެން އެގޮތަށް...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 5
ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލައިގަ ދެވަނަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މޫނަށް މީހަކު ރޭ ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލައިގައި ދެވަނަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 8
ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

‎ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މޫނަށް މީހަކު ރޭ ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 24, 2016 48
ޅައިމަގު އަންހެނެއްގެ މޫނަށް ކެމިކަލް ޖަހައިފި

ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މޫނަށް މީހަކު ރޭ ކެމިކަލް ޖަހައިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 3
އާއްމުކޮށް ގެންގުޅޭ ތަކެތީގައި ކެންސަރު ޖައްސާ ކެމިކަލް

ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި ކުޑަކުދިން ކުޅެން ގެންގުޅޭ އެއްޗެހި އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގައި ހޯމޯންތަކަށް މައްސަލަތައް ދިމާވާ ޒާތުގެ ކެމިކަލްތައް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް ހުރެ އެވެ. މިފަދަ ކެމިކަލްތަކުން ކެންސަރާއި އޯޓިޒަމް އަދި ހަކުރު ބައްޔާއި އެޓެންޝަން-ޑެފިސިޓް/ހައިޕައެކްޓިވިޓީ ޑިސްއޯޑާ (އޭޑީއެޗްޑީ) ފަދަ ސިއްހީ މައްސަލަތައް...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 1
އައިއެސް އިން ކެމިކަލް ހަމަލާ ދިން މައްސަލަ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ކެމިކަލް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ދިންތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 4
އުގެއިލްގެ ހަދިޔާ: ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގައި ވެސް ކެމިކަލް

މިއީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ދެމިހުރެވިދާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރާސާ އާއި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިއުއްވި ފޮތް "ސިއްހީ ހަދިޔާ"ގެ ބައެއް ބައިތަކެވެ. މި ފޮތް ނެރުނީ ސޮނީ ހާޑުވެއާގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާ އެކު އެވެ. ކޮންމެ އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތީގައި މި ބައިތައް...