16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 58
ބަޔާން ނެރުމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިއަދު ނެރުއްވި ބަޔާނާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

October 16, 2019 29
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރައީސަށް: ބިރުދެއްކުން ހުއްޓުވައިދީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ފެށުމަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރު ދައްކައިގެން ވަކި ބައެއްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް...

October 16, 2019 61
"ހުކުމްތަކުގެ މައްސަލަތައް ޖޭއެސްސީއަކަށް ނުބެލޭނެ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިހާރު ބަލަމުން ދަނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ބެލުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ނޫން ކަމަށް...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 20
ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނަސޭހަތްދޭން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފާ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެ ތިން ބޭފުޅުންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 13
އާއިލީ އަދުލުގެ ނިޒާމް ޒަމާނަށް ނުފެތޭ: ނަޒީރު

އެކެއްގެ ދެފިރިން ތިބުމާއި ގެވެށި އަނިޔާ އާއި ދަރިން މައިންބަފައިން ނުބެލުން ފަދަ މައްސަލަތަކުން ދޭހަވަނީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް އާއިލީ އަދުލުގެ ނިޒާމް ބަދަލުވާން ޖެހޭކަން ކަމަށް...

September 28, 2019 13
"އަދުލު އިންސާފަށް ވާސިލުވުން ފަސޭހަކުރަން ޖެހޭ"

އަދުލު އިންސާފަށް ވާސިލުވުން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ގެންނަން ޖެހޭ ތަރައްގީތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 12
އޭޑީއާރް ނިޒާމެއް މުހިންމު: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ކޯޓުތަކުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރާ ނިޒާމު ކަމަށް ވާ އަލްޓަނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން (އޭޑީއާރް) ގެ މުހިންމުކަން ރާއްޖެއަށް ވެސް މިހާރު ބޮޑު ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 39
ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވާން ހުށަހަޅައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް އަދި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲގެ މައްސަލަ ބެލި ކޮމެޓީން، އެ ބޭފުޅުންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 10
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ބަޔާން ނަގައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ތަހުގީގަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފްގެ ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 24
މަޖިލިސް ރައީސް، އުއްތަމަފަނޑިޔާރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 11
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލައެއް ނެތް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ) ފިޔަވައި އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި ނެތް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 105
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއް ވަަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 24
ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރަން ލިބޭ ފުރުސަތަކީ މަގުޗާޓު

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމަށް ލިބޭ އެންމެ ފަހި، އަގުހުރި ފުރުސަތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސް ނަގައިގެން އެކުލަވައިލި މަގުޗާޓު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މަގުޗާޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭ ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 60
ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރަން މަގުޗާޓެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި 20 ކަމެއް ހިމެނޭ މަގުޗާޓެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިރޭ އިފުތިތާހުކޮށް ދެއްވައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 31
ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަގު ޗާޓެއް ނެރެނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމާއި އެ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަގު ޗާޓެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައި، މާދަމާ އިއުލާން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 20
"ކޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ"

މިނިވަން އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ބޭނުން ނަމަ ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 22
"ކޯޓުތަކަށް އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަން"

ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 5
ކޮމަންވެލްތު ވަފުދުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބަލަން ކޮމަންވެލްތުން އައި ވަފުދުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 3
ބެން އެމާސަންއާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ބެން އެމާސަންއާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 7
ޝަރުއީ ދާއިރާ ކޮރަޕްޝަނުން އެއްކިބާވެ އޮތުމަކީ އަމާޒެއް

ޝަރުއީ ދާއިރާއަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ މިނިވަން، އިންސާފުވެރި ޝަރުއީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 59
ގާނޫނުއަސާސީގެ ހިމާޔަތުގައި މުހިންމު ނިންމުން ނިންމި

ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި ގާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ ސިފަތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 53
ވަރުގަދަ ބަސްފުޅަކަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ރީޓްވީޓެއް

ޝަރުއީ ނިޒާމަކީ ޕަޕެޓެއް ނޫން ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިއަދު ރީޓްވީޓް ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 53
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް އީސީއަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި އިލްހާމް އަހުމަދަށް ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި މައްސަލައިގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް އީސީގެ ވަކީލުންނަށް މިއަދު އަމާޒުކުރައްވައިފި އެވެ.