19 ޖޫން

June 19, 2017 3
ޖިންސީ އަނިޔާ ކޯޓަށް ކިޔައިދޭން ބާބީ ޑޯލެއް ގެންގޮސްފި

ނިއު ދިއްލީގެ ހައި ކޯޓުގައި، އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު، އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާތައް ކިޔައިދޭން ބާބީ ޑޯލެއް ކޯޓަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017
ދަރިފުޅާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ބާތިލް

ސިކުނޑީގައި އުނިކަމެއް ހުރި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބަހަށް ބިނާކޮށް، އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އެ ކުއްޖާއާ ބެހުނު ކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ 24 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 23
ދަރިވަރާ ބެހެން އުޅުނު އެމްއެންޔޫގެ ލެކްޗަރާ ވަކިކޮށްފި

އަންހެން ދަރިވަރަކާ ގަދަކަމުން ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފިރިހެން ލެކްޗަރާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

May 22, 2017 27
އެމްއެންޔޫ ދަރިވަރަކާ ބެހެން އުޅުނު މައްސަލަ ފުލުހަށް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފިރިހެން ލެކްޗަރާއެއް، އަންހެން ދަރިވަރަކާ ގަދަކަމުން ބެހުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު...

17 މެއި

May 17, 2017 3
10 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ އެބޯޝަން ހަދަން ހުއްދަ ދީފި

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 17) - ދޮން ބައްޕަގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިން އިންޑިއާގެ ހަރިޔާނާ ސްޓޭޓުގެ 10 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާގެ އެބޯޝަން ހެދުމުގެ ހުއްދަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޕެނަލަކުން ދީފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017
އިޒްރޭލް ކުއްޖަކު ވިހެއިން ސުރެ ގޭބަންދުގައި ގެންގުޅެފި

ތެލް އަވީވް (މެއި 13) - އިޒްރޭލުގެ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއިން ސުރެ ގޭ ބަންދުގައި ގެންގުޅެފައިވާކަން ފަޅާ އަރައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 3
އެންމެ ގިނައީ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް: އެޗުއާރުސީއެމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު އެންމެ ގިނައީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަހެއްގެ ތެރޭ 142 މައްސަލަ

މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނި ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން 142 މައްސަލަ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 11
އަންހެންކުދިން އަވަހަށް ބާލިޣުވުމަކީ އިންޒާރަކަށް ވެދާނެ

ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި އަންހެންކުދިން މާ އަވަހަށް ބާލިޣުވަނީ އެކުދިންނަށް ކުޑައިރު ލިބޭ ޖިންސީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ. މި ދިރާސާ ހެދުމަށް ޕެންސިލްވީނިޔާ ސްޓޭޓް ޔުނިވަސިޓީގެ ރިސާޗަރުން ވަނީ ކުޑައިރު ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ 84 އަންހެން ކުއްޖެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެފަދަ އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ 89 އަންހެން...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 39
ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހި ކުދިން ގެނެވޭނެ ގޮތެއް އަދި ނުވޭ!

ޗުއްޓީއަކަށް ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސް ޔަތީމުހާނާ އަކަށްލައި "އަނިޔާ" ދިން އއ. އުކުޅަހު ތިން ކުދިން ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ގޮތެއް އަދިވެސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 2
އިހުމާލުވި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާލިބޭ ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތޯ ގޮތެއް ނިންމަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 17
އިބްތިހާލް މަރާލީ ނޭވާ ހާސްކޮށްލައިގެން: ޑޮކްޓަރު

ވ. ރަކީދޫ މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރާލީ ނޭވާ ހާސްކޮށްގެންލައިގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އިބްތިހާލް ބެލި ޑޮކްޓަރު ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 4
އިހުމާލުގެ ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ ތަހުގީގެއް ނުކުރޭ!

އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ ދެ މީހަކަށް ދައުވާކުރަނީ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 11
"އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރި ކަމެއް ކުރިއަކުން ނޭނގޭ"

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރުވުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާ ލިބޭ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު މުހައްމަދު ޝަކީބް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 3
އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖަކު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ކ. ގުޅީގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައި ހުރުމުން އެ ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ގެންގޮސްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 14
އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރިކަން އެނގޭ، ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރުވުމުގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އޭނާ އަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ވެސް، އެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017
އިބްތިހާލުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުގެ ފަސް މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 6
ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސ. މީދޫގައި މަންމައަކު އޭނާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅަށް އަނިޔާ ކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ދާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 4
"އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އޮތީ ނިމިފައި"

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރައިލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަހުގީގު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު...

January 19, 2017 20
ދައުވާތަކާ އެކު ނިޒާމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން

އަނިޔާ ތަހައްމަލްކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރުވެދިޔަ އިރު ވެސް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ކުއްޖާ ސަލާމަތް ނުކުރެވުމަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް ފެއިލްވުމެކެވެ....

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 15
އިބްތިހާލްގެ މަރާ ގުޅިގެން 5 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ވ. ރަކީދޫގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން މިއަދު ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 25
އިބްތިހާލްގެ މަރު ބޭރު ދުނިޔޭގެ ސަމާލު ކަމަށް

އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެން، މިދިޔަ އަހަރު ވ. ރަކީދޫގައި މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މައްސަލަ ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސަމާލު ކަމަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.