28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 4
ހަތަރު ބެއިންނާ ބެހުނުކަމަށް ބުނާ މީހާއަށް ދައުވާކޮށްފި

ގދ. އަތޮޅު ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 75 އަހަރުގެ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 10
ޕޭޖެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ފޮޓޯ އާއްމުކުރާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރަން ހިތްވަރުދީ، ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްގައި ކުޑަ އަންހެން ކުދިންގެ ފޮޓޯ އާއްމު ކުރާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 10
ދޮންދަރިއާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރި ހުކުމެއް ބާތިލް

ކުރީގެ ކައުންސިލަރަކު އޭނާގެ ދޮންދަރިއަކާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ އޭނާ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 8
އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނާ ބެހުނު ބައްޕަ ސަލާމަތެއް ނުވި

ނ. މަނަދޫގައި، އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިންނާ ބެހުނު ބައްޕައަކު 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 18
ކުޑަކުދިންނާ ބެހުނު 75 އަހަރުގެ މީހާ ގޭ ބަންދަށް

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހައްޔަރުކުރި 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ގޭ ބަންދަށް އިއްޔެ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 28
ހަތަރު ބެއިންނާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ އާއި އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ބިދޭސީ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 46
75 އަހަރުގެ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 80
75 އަހަރު މީހާ ގެންގުޅޭ ބިދޭސީ ވެސް ކުއްޖަކާ ބެހުނު

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ގެންގުޅޭ ބިދޭސީއަކު ވެސް އޭގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 21
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހާ ބަލި ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ، ބަލިވެގެން ކަމަށް ބުނެ މާލެ ގެނެސްފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާ ބަލި ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާކަމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާތައް ލިބުނު ކުދިން ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 46
ހަތަރު ބެއިންނާ "ބެހުނު" މީހާ ބަލިވެގެން މާލެގެނެސްފި

ގދ. އަތޮޅު ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާގެ ހާލު ބޮޑުވެގެން އިމަޖެންސީގައި މާލެ ގެނައި ނަމަވެސް، އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގެންދާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 5
ދަރިވަރަކާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނާ ލެކްޗަރާއަށް ދައުވާކޮށްފި

އަންހެން ދަރިވަރަކާ ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ހުރި ލެކްޗަރާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017
ދަރިފުޅާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ބާތިލް

ސިކުނޑީގައި އުނިކަމެއް ހުރި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބަހަށް ބިނާކޮށް، އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އެ ކުއްޖާއާ ބެހުނު ކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ 24 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 11
އަންހެންކުދިން އަވަހަށް ބާލިޣުވުމަކީ އިންޒާރަކަށް ވެދާނެ

ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި އަންހެންކުދިން މާ އަވަހަށް ބާލިޣުވަނީ އެކުދިންނަށް ކުޑައިރު ލިބޭ ޖިންސީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ. މި ދިރާސާ ހެދުމަށް ޕެންސިލްވީނިޔާ ސްޓޭޓް ޔުނިވަސިޓީގެ ރިސާޗަރުން ވަނީ ކުޑައިރު ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ 84 އަންހެން ކުއްޖެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެފަދަ އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ 89 އަންހެން...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 11
ކުއްޖަކާ ބެހުނު ބިދޭސީއަކު ދެ އަހަރު ފަހުން ހޯދަނީ

ފ. ނިލަންދޫގައި މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 10
ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު ދޫކޮށްލުމުން އިހްތިޖާޖަށް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް މިއަދު އިހްތިޖާޖް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 6
ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އައްޑޫގައި ފަސް މީހަކު ވެގެން އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 2
ޖިންސީ ގޯނާ ސާބިތުކުރާ މިންގަނޑަށް ރަނގަޅު ބަދަލެއް

މީހުން މެރުމާއި ޓެރަރިިޒަމާއި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުން ފިޔަވައި ރާއްޖޭގައި ދެން އެންމެ ބޮޑެތި އަދަބު ދެވޭ ކުށަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށްތަކެވެ. ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާ މީހުންނަށް އެ މީހުން ކުރާ އަމަލާއި އަނިޔާ ލިބޭ ކުއްޖާ އާއި އެ މީހަކާ ދެމެދު ހުރި އާއިލީ ގާތް ކަމަށް ބަލައި، 10...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 5
ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށް ސާބިތުކުރާ މިންގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާލިބޭ ކުއްޖާ އެކި ފަރާތްތަކަށް ކިޔައިދޭ ވާހަކަތަކަކީ ވަކި ހެކިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016
ކޮންމެ ހަތް ސިކުންތަކުން ޅަ ކުއްޖަކު ކައިވެނިކުރޭ

ކޮންމެ ހަތް ސިކުންތަކުން 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ކައިވެނި ކުރާ ކަމަށް ސޭވް ދަ ޗިލްރަންގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 13
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.