16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 1
ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ މީހުންގެ ބައެއް މައުލޫމާތު ސިއްރު

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ކުރިން އާންމު ކުރަންންޖެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް އާންމު ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސާ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްސަ އުސޫލުތަކަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 7
ކުޑަކުދިންނާ ބެހުމުން އަދަބު ދޭ ގާނޫނު ފުރިހަމަބާ؟

މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ޖޫން، 2009 އެވެ. މާލޭގައި އެންމެ އަށް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާ މަރުވުމާ އެކު މުޅި ރާއްޖެ ސިހިގެންދިޔަ އެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެތައް ބަޔަކު ނުކުމެ، އަޑު އުފުލަމުން ދިޔަ އެވެ. އެ ހޫނުކަމުގެ ތެރޭގައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި...

18 ޖުލައި

July 18, 2016 20
ކޯޓުން އަމަލުކުރި ގޮތުން ބޮޑު ހުކުމަކުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާލިބޭ މީހާ ހާޒިރު ނުކޮށް ހެކިބަސް ނެގުމަށް ފަހު އެ މީހާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ށ. ފުނަދޫ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށް، އޭނާ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 2
ކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރި ޓީޗަރަކަށް އޭނާ ކުރިން ހުރި ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
200 ކުދިން ރޭޕް ކުރި މީހަކަށް ހުކުމް ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 2) - މެލޭޝިޔާގައި ކުޑަ ކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ދައުވާކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކަށް ހުކުމް ކުރުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.