25 މެއި

May 25, 2020 1
ކުއްޖެއްގެ ނަމަކަށް "ލޮކްޑައުން ޔާދަވް"

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭ އިންޑިއާގައި އުފަންވި ކުދިންތަކަކަށް ކޮވިޑް އާއި ކޮރޯނާގެ ނަން ދީފައިވެ އެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ ބަލީގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ލޮކްޑައުން ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ އިންޑިއާގައި ކުއްޖަކަށް ލޮކްޑައުންގެ ނަން ދިން ވާހަކަ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020
އެއްމާބަނޑު ދެބެއިންގެ ނަމަކަށް ކޮވިޑާއި ކޮރޯނާ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އުފަންވި އިންޑިއާގެ އެއްމާބަނޑު ދެ ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާ އާއި ކޮވިޑްގެ ނަން ދީފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 5
"ބެސްޓް މަމީ އެވޯޑް" ފިރިހެނަކަށް

އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލައި، ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުއްޖަކު އެޑަޕްޓްކޮށް، ފަހުން ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ކައުންސެލިންގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކަށް "ބެސްޓް މަމީ އެވޯޑް" ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 1
ބުލީގެ ވާހަކައެއް މިފަހަރު އިންޑިއާ އިން

މި ދުވަސްކޮޅު ބުލީއާ ގުޅުވައިގެން އެންމެ ބޮޑަަށް ދެކެވެނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނުވަ އަހަރުގެ ކްއަޑޭން ބޭލެޒްގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭނާ އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ސްކޫލްގައި ބުލީކުރުމުން އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން އުޅުނު ވާހަކަ ކްއަޑޭންގެ މަންމަ ހިއްސާކުރުން ވެގެން ދިޔައީ އެތައް ބަޔަކު ފެންކަޅިކޮށްލި ކަމަށެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 15
މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލ. ގަމުގެ ގެއެއްގައި އޮތް މަސް ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓުނު ދެ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ފަސް މަސް ފަހުން ހޭއަރައި، ހާލު ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅުވުމުން، އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުން، ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 2
ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބުލީއާ ދެކޮޅު އެޕެއް ހަދައިފި

ބުލީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އިންޑިއާގެ އެންމެ ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މޮބައިލް އެޕެއް ހަދައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 5
"ފިޔަވަތި" މަރާމާތު ކުރަން އިންޑިއާ އިން އެހީ ދީފި

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ "ފިޔަވަތި" އިމާރާތުގެ މަރާމާތަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދު ދީފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 2
ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސްފި

ލ. ގަމުގައި މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓި، ސީރިއަސް ހާލަތެއްގައި އޮތް ކުއްޖާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދޭން އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ގެންގޮސްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 1
7 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އަނގައިން 526 ދަތް ނަގައިފި

އިންޑިއާގައި އުމުރުން 7 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ އަނގައިން 526 ދަތް ނަގައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019
ފީ ހޯދަން ތައްގަނޑު ޖެހީ ދަރިވަރުގެ އަތުގައި

އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ޕަންޖާބް ސްޓޭޓްގެ އަމިއްލަ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކު މަހު ފީ ނުދައްކައިގެން އެކަން އެނގޭ ގޮތަށް ދަރިވަރުގެ ގައިގައި ތައްގަނޑު ޖެހި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ޕިއާނޯގެ ހުނަރު ދައްކާލައިގެން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

ޕިއާނޯ ކުޅެން އާދަޔާހިލާފަށް މޮޅު އިންޑިއާގެ 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އެމެރިކާގައި ބޭއްވި މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށް، ކުޅަދާނަކަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 24
ބޯންމެރޯ ހަދަން ފަސް ކުއްޖަކަށް އެހީ ދީފި

ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ފަސް ކުއްޖެއްގެ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަން ހަރަދުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 5
އިންޑިއާގައި ހޯމްވޯކާއި ބަރު ފޮތްދަބަސް މަނާ

ދަރިވަރުންގެ ފޮތް ދަބަސް ބަރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ސްކޫލްތަކަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ އެންގުން ތަންފީޒުކުރަން އަމުރުކޮށް، ދަބަހުގެ ބަރުދަން ކަނޑައެޅުމާއި މާއްދާތަކާއި ފިލާވަޅުތައް ރޭވުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގަވާއިދު ހަނދާންކޮށްދީފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 5
އުމުރުން 11 އަހަރުގައި ބީޓެކް ޓީޗަރަކަށް

އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި އުޅޭ 11 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ހަސަން އަލީއަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކުއްޖެކެވެ. އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ ވިސްނުން ތޫނުކަމާއި ކަންކަން ދަސްކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރެއިން މިހާރު އަންނަނީ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންނެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 2
އިމްތިހާނުން ދަރިފުޅު ފެއިލްވުމުން ބޭއްވީ ޕާޓީއެއް

ދަރިން އިމްތިހާނުން ފާސް ނުވުމުން ބައެއް ބެލެނިވެރިން ރުޅި ގަދަވެ ނުވަތަ ހިތާމަ ކުރިޔަސް އިންޑިއާގެ މި . އާއިލާއިން ކަންތައް ކުރީ އޭގެ އިދިކޮޅަށެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 2
އިންޑިއާގައި އަވަށެއްގެ މުޑުދާރުކަން ނައްތާލި ކުޑަކުއްޖާ

އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގެ ކުމްހާރީ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ތުޝާރުގެ އުމުރަކީ އެންމެ އަށް އަހަރެވެ. އޭނާ އަކީ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އަޑުއެހުމުން މަހްރޫމް ވެފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 1
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން އޮކްސިޖަން ނުލިބި 49 ކުދިން މަރު

ފައްރުޚްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - އިންޑިއާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ފައްރުޚްއާބާދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އުފަންވި ކުދިންގެ ތެރޭން އޮކްސިޖަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 49 ކުދިން މަރުވި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 2
މައިންބަފައިންދެކެ ރުޅިން ކޮޓަރިން ނުނިކުމެ ތިން އަހަރު

އިންޑިއާގެ އަވަށެއްގައި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ކޮޓަރި ތަޅުލައިގެން ކޮޓަރިން ނުނިކުމެ އުޅެފި އެވެ. އެއީ ގްރޭޑް 10 ގައި އެ ކުއްޖާއަށް ލިބުނު މާކްސް ދަށްވެގެން މައިންބަފައިން އެއްޗެހި ގޮވާ ވަރުން ކަމަށް އެ ކުއްޖާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 7
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުދިން މަރުވީ އޮކްސިޖަން ކަނޑާލުމުން

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 13) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަސް ދުވަސްތެރޭ 60 ކުދިން މަރުވެފައި ވަނީ އޮކްސިޖަން ސަޕްލައި ކުރާ ކުންފުންޏަށް ބިލް ނުދެއްކުމުން އޮކްސިޖަން ކަނޑާލުމުން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 6
ދެ ދުވަސް ތެރޭ އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން 30 ކުދިން މަރު

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 12) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ދެ ދުވަސް ތެރޭ 30 ކުޑަ ކުދިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.