09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ސައިރިކްސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް ކޯޑުކުރަން ދަސްކޮށްދީފި

ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން ކުޑަކުދިންނަށް ކޯޑް ކުރަން ދަސްކޮށްދޭން ހިންގި ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 11
11 ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިކަން ހޯދަން ދައުލަތުން ކޯޓަށް

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކުޑަކުދިންތަކެއްގެ ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ދައުލަތާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފެމިލީ ކޯޓަށް، އެޓާނީ ޖެނަރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން މިއަދު މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

December 08, 2019 1
ކިޔުމުގެ ފަގީރުކަން ނައްތާލަން ތަފާތު ވިސްނުންތަކެއް

ގިނަ ކުޑަކުދިންނަށް، އުމުރުން 10 އަހަރު ފުރުމަކީ ބޮޑު އުފަލެކެވެ. އެއީ، ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ދެނެގަނެ، ވިސްނުން ފުޅާކުރަމުން އަންނަ އުމުރެވެ. ނަމަވެސް މަދުން އާމްދަނީ...

December 08, 2019 3
އަންހެން ދަރިފުޅަށް ކިޔަވައިދޭ އަފްޣާނުގެ ނަމޫނާ ބައްޕަ

އަފްޣާނިސްތާނަކީ އަންހެން ކުދިން ކިޔެވުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ހުރި ގައުމެކެވެ. އެކަމަކު އެ ގައުމުގެ ހޭލުންތެރިން ގިނަ ބެލެނިވެރިންނަކީ މިހާރު އެ މީހުންގެ އަންހެން ދަރިން...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 8
ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އެކަނި މަގުމަތީގައި!

މާލޭގެ އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު، މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅުނު ކަންމަތީގައި އެކަނިމާ އެކަނި މިއަދު އުޅުނު ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ ހޯދައި އެ ކުއްޖާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 17
13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިނދެ، ވިހެއި މައްސަލާގައި އެ ކުއްޖާ އާއި އެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުދިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019
ކުޑަކުދިންގެ އަޑުއިވުން ޓެސްޓުކުރާ މެޝިނެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ތުއްތު ކުދިންގެ އަޑު އިވުން ޓެސްޓުކުރާ މެޝިނެއް ރޮޓަރީ ކްލަބު އޮފް މާލެ އިން އައިޖީއެމްއެޗަށް ރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 3
ކުޑަކުއްޖާ އަށް އިހުމާލުވުމުން މުއައްސަސާތައް ކޮމިޓީއަށް

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް ބަނޑުބޮޑުވި މައްސަލައިގައި، ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތައް ޖެންޑާ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ އަށް މިރޭ ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 29
ރޭޕްކޮށް، 13 އަހަރުގައި ވިހެއުން: ހުސް އިހުމާލު!

ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ތެރެއިން ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ހެދި ކުއްޖާ "ކައިވެންޏެއް" ކުރި ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ނުލިބުމަކީ އެކަން ނުހިނގުން ހެއްޔެވެ؟

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 5
ކުޑަކުއްޖާގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ހޯދަނީ

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް، ބަނޑުބޮޑުކުރި އިރު އެ ކުއްޖާގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގައި...

November 25, 2019 21
އުދައްޔުގެ މަރު: ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް ދެއްކީ ހިތްވަރު

މި ވޭތުވެ ދިޔަ ދޮޅު އަހަރު ދުވަހު، އައިމިނަތު ނަޝްފާ ހުސެން އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ މުހައްމަދު ޝުޖާއުގެ ދިރިއުޅުން އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފަ އެވެ. އެ މީހުންގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމަކާއި...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 29
އެއީ ކައިވެންޏެއް ނޫން، ރޭޕްކުރުން!

ރ. މަޑުއްވަރީ އަށް ނިސްބަތްވާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ހިންގަން އުޅުނު ގަތުލެއްގެ ތެރެއިން ފަޅާއެރީ ހިތްދަތި އެހެން މައްސަލައެކެވެ؛ ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ކުޑަ އަންހެންކުދިން ޖިންސީ...

November 24, 2019 15
ޝިދާތާ އާއި އަދާލަތު: ހަރުކަށިކަމަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ ފިކުރުގެ ތެރެއިން، 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ހެދި މައްސަލައިގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އަށް...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 33
"ކުޑަކުއްޖާ ބަލިވެ އިނުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދުނިން"

ކުޑަ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިން ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުމުން އެކަމުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޮޑެތި މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން...

November 23, 2019 42
13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ސައްހަ ނޫން ކައިވެންޏެއް!

ދޯންޏެއްގެ ތެރޭގައި ޒަހަމްކޮށް، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މޫދަށް ވައްޓާލި ރ. މަޑުއްވަރީ، ފެހިއަލި، އިސްމާއިލް ހައްމާދު، 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ސައްހަ ނޫން ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ވެއްޓުނު ކުއްޖާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ޒަހަމްވި ކުޑަ ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 4
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ދެ ގާނޫނެއް ތަސްދީގުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ދެ ގާނޫނެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

November 20, 2019 5
"ފިޔަވަތި" މަރާމާތު ކުރަން އިންޑިއާ އިން އެހީ ދީފި

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ "ފިޔަވަތި" އިމާރާތުގެ މަރާމާތަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދު ދީފި އެވެ.

November 20, 2019 6
އިމާރާތެއްގެ މަތިން ކުއްޖަކު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ

ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 3
ނުވަ އަހަރުގައި ޔުނިވަސިޓީން ގްރެޖުއޭޓްވަނީ

އުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޔުނިވަސިޓީއަކުން ގްރެޖްއޭޓްވާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 1
ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ބިލަށް ޔުނިސެފުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ދެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން އިއްޔެ ފާސްކުރުމުން، އދ. ގެ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާ، ޔުނިސެފުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 26
ވެކްސިން ދިނުން މަޖުބޫރުކޮށް މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

ކުޑަކުދިން ބަލިތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ވެކްސިން ދިނުން މަޖުބޫރުކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ އާ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ސެންސާއެއް ވެހިކަލްތަކަށް

ކުޑަކުދިންނާއި ޕެޓް ޖަނަވާރު ވެހިކަލް ތެރެއަށް އެކަނި ދޫކޮށްލެވި، އެތައް އިރެއް ވަންދެން އޮންނަން ޖެހި ފުރާނަ ގެއްލޭ ހާދިސާތައް ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 15
ސާބިތުނުވި ޖިންސީ ގޯނާގެ ބޮޑު މައްސަލަ އަލުން ބަލަނީ

ކޯޓުގައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން، ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކުރި، ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފުލުހުން އެ ރަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 18
އިރުފާންގެ މައްސަލަ: އިމިގްރޭޝަނާއި ފުލުހުން ކޮބާ؟

އިރުފާން ރުޝްދީގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތު ނުރައްކަލެވެ. އެކަމަކު އުމުރުން 25 އަހަރުގެ މި ޒުވާނާ ނުފެނި، އަތުލެނުލެވި އުޅޭތާ އަހަރުތަކެއް ވެ، އޭނާ ވީ ތަނަކާ މެދު ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގައި ވެސް އޮތީ ސުވާލު މާކެއް ޖެހިފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާ ފެނުނީ، އިންޖީނު ހުއްޓިގެން އޮޔާ ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކުރި ލޯންޗެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 11
އިމިގްރޭޝަނުން ބުނަނީ އިރުފާން ރާއްޖެ ނާންނަ ކަމަށް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހިންގި ސިލްސިލާ މާރާމާރީއެއްގައި މަރައިލި އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ފާތިރު މުހައްމަދުގެ މައްސަލައިގައި ހޯދަން ރޭ އިއުލާން ކުރި އިރުފާން ރުޝްދީ، އެ މާރާމާރީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދިޔަ ގޮތަށް ނާންނަ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން އެންގި ނަމަވެސް އެ މާރާމާރީ ހިންގި ތަނުން އޭގެ ފަހުން...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 4
މި ދެމަފިރިން 22 ވަނަ ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ގިނަ ދަރިން ހޯދުން އޮންނަނީ ލަދުވެތި ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި މި ވިސްނުން މާ ބޮޑެވެ.