16 މާޗް

March 16, 2018 4
ކުއްޖަކު ބަލަހައްޓަން ކުރި އަމުރެއް ބާތިލްކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ޖިންސީ އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތަކުރާރުކޮށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަމުން ދިޔަ 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ބަލަހައްޓަން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ މައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 1
ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ޖަމަލު ކިރު ވިއްކަނީ

ޖަމަލު ކިރު ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދި، ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ކާނާ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 13
އައިބުތަކާ އެކު އުފަންވާ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ

އައިބުތަކާ އެކު އުފަންވާ ކުދިންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 13
ދުވާލަކު ކުއްޖެއް، ޖިންސީ އަނިޔާ އިންތިހާގައި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ ތާރީޚީ ފިޔަވަޅެއް ރާއްޖެ އިން ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ހަރުކަށި ގާނޫނެއް ތައާރަފްކުރިތާ އަށް އަހަރު ފަހުން ވެސް ފެންނަނީ އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިންގެ އަދަދު އިންތިހާ އަށް މަތި ކަމެވެ. މިއީ އެއް ގޮތަކުން ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ؛ ރިޕޯޓްކޮށް،...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 1
ފޯނާއި ޓެބްލެޓް: ލިޔަން ދަސްކުރަން ހުރަހެއް

ޑިޖިޓަލްގެ މި ޒަމާނުގައި މައިންބަފައިންނަށް ވުރެ ދަރިން ފޯނާއި ޓެބްލެޓަށް ފަރިތަވުމަކީ ހައިރާންވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 1
އާކުގެ ވީޑިއޯއެއް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހިމެނިއްޖެ

ކުޑަކުދިން ހޭލުންތެރިކުރަން އެޑްވޮކޭޓިން ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) އިން ތައްޔާރުކުރި ވީޑިއޯއެއް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 4
ފައިދާ ބޮޑީ ފެހި މާހައުލެއްގައި ކުދިން ގެންގުޅުން

ފެހިކުލައިގެ ގަސްތަކާއި ވިނަގަނޑު އޮންނަ ހިސާބެއްގައި ނުވަތަ ފެހި މާހައުލެއްގައި ކުޑައިރު ގެންގުޅޭ ކުދިންގެ ސިކުނޑި ތަރައްގީވުން ރަނގަޅުކަމަށާއި އެކަމުގެ ފައިދާ ކުދިންގެ ސިކުނޑިތަކަށް ކުރާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018
އިސްކޮޅު ކުރުކޮށް ހުންނަ ކުދިންނަށް ސްޓްރޯކްގެ ބިރު

އުމުރުގެ އެހެން ކުދިންގެ އެވްރެޖް އިސްކޮޅަށް ވުރެ ދެ އިންޗި ކުރު ކުދިންނަށް، އުމުރުން ދުވަސް ވުމުން ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް މެޑިކަލް ރިސާޗަރުން ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
ވީޑިއޯ ގޭމާއި ލެގޯ ކުޅުމުން ކުދިންގެ ހުނަރު އިތުރުވޭ

ވީޑިއޯ ގޭމަކީ މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު މުނިފޫހިފިލުވަން އެންމެ ގިނައިން ކުޅޭ ކުޅިވަރެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ވެސް ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެގެން ހިތަށް އުފާ ހޯދަ އެވެ. ގިނަ މީހުން ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެނީ ސްޓްރެސް ނުވަތަ ރުޅި އާ ދުރުހެލިވުމަށެވެ. އަދި ކިޔަވާ ކުދިން ވެސް ކިޔަވާ ކިޔާވާ ވަރުބަލިވުމުން އިރުކޮޅަކު ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެލަން ބޭނުންވެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 2
ހިތުގެ އުނިކަމާއި ހިތްދަތިކަން: ރައްކާތެރިވެވިދާނެ

މަރިޔަމް ހަނާ އަށް މާބަނޑުއިރު ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ އާދައިގެ ގޮތަކަށެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. ސްކޭން ހަދާފައި ޑޮކްޓަރުން ބުނަމުން ދިޔައީ ވެސް ދަރިފުޅުގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުސަތެއް އޮތް ކަމަކަށް ހަނާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކުޑަކޮށް ވެސް ހިއެއް ނުކުރެ...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 10
މިޝްޔާއަށް އަދިވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭ، ނުހިނގޭ

އާދައިގެ ހުމެއް ކަމަށް ބަލައި، އައިޖީއެމްއެޗުން އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދިނުމުން މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހާލު ސީރިއަސްވި އައިޝަތު މިޝްޔާއަށް އަދިވެސް ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ނުދެއްކި ނުހިނގޭ ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018
ހަށިގަނޑުގައި ދަގަތްފާނުގެ ބާރު ހުންނަ ކުއްޖެއް

އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ކުޑަ ވިކާ ޑަރޯސްކިކް އަކީ ރަޝިޔާގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަ ކިރޯވް އޮބްލާސްޓް ރީޖަންގައިގެ ކޮޓެލްނިޗް އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުއްޖެކެވެ. މި ކުއްޖާއަށް ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ގުދުރަތީ ގޮތުން ލިބިފައި ވެ އެވެ. ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުގައި ދަގަނޑު އެއްޗެހި ތަތްވެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 1
ކުޑަކުދިންނަށް ހިިނިތުންވުން ގެނެސްދޭ ޑޮކްޓަރު

އިންޑިއާގައި ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި އުފަންވާ ކޮންމެ 1000 ކުއްޖަކުން އެއް ކުއްޖަކީ އުފަންވާއިރު ތުންފަތް ފެޅިފައި ތިބޭ ކުދިންނެވެ. އިންޑިއާ ނޫނަސް ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިކަހަލަ ކުދިން އުފަން ވުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ. މިއީ ޖެނެޓިކް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާ ހުރެ ވެސް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 1
ކައިރީގައި ބާއްވައިގެން ދަރިފުޅު ނިންދެވުން ގޯސް

ކުދިން އެންމެ ތުއްތުއިރު ކައިރީގައި ނިންދެވުމަކީ ބައެއް މައިންބަފައިން ކުރާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކުރަން އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ. ސަބަބަކީ މައިންބަފައިންނާ އެކުގައި ކުއްޖާ ނިންދަވަން ބޭއްވުމުން ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ކުދިން މަރުވާލެއް ގިނަކަމުންނެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އެކަނިވެސް އަހަރަކު 130...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 14
ކުދިންގެ ފޮޓޯ އާންމުކުރި މައްސަލާގައި ގެއެއް ފާސްކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުދިންތަކެއްގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް، އެ ކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރަން ހިތްވަރުދީ، ފޭސްބުކްގައި ޕޭޖެއް ހިންގި މައްސަލަޔާ ގުޅުން ހުރި މީހަކު އުޅޭ ގެއަކަށް ފުލުހުން ވަދެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 1
ވަޗުއަލް ރިއަލިޓީގެ ތަޖުރިބާ ކުޑަކުދިންނަށް

ޓެކްނޮލޮޖީގެ މި ޒަމާނުގައި ވަޗުއަލް ރިއަލިޓީ ނުވަތަ ވީއާރްގެ ތަޖުރިބާއަކީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކޮށްލާ ހިތްވާނެ ތަޖުރިބާއެކެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް އައި އިރުވެސް ވީއާރް...

January 23, 2018 4
ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރަން މަންމަ ދެ ގުނަވަން ހަދިޔާކޮށްފި

އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ބެލުމެއް ނެތި މަންމައަކު އޭނާގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ފިރިހެންދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ދެ ގުނަވަން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 3
ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސްވި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

އާދައިގެ ހުމެއް ކަމަށް ބަލައި، އައިޖީއެމްއެޗުން އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދިނުމުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 1
ކުޑަކުދިންނަށް މޯބައިލް ފޯނު ގަޑިއެއް

ކުޑަކުދިން މޯބައިލްފޯނު ގެންގުޅުމަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވެސް އާންމު ކަމަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ގޮތަށް ގެންގުޅޭ ފޯނުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ. އެކި ސައިޓްތަކަށް ވަނުމާއި ކޮންމެހެން ފޯނު ކުރަން ނުޖެހޭ މީހުން ކުދިންނަށް ފޯނުކުރުމާއި މިފަދަ ނޭދެވޭ އެތައް ކަމަކަށް މަގުފަހިކުރުވައެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018
ޗޭނު ޖެހި ކުދިންނަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެފި

ކެލިފޯނިއާ (ޖެނުއަރީ 19) - ކެލިފޯނިއާގައި ގެއެއްގައި ޗޭނު ޖަހާފައި ބަންދުކޮށްފައި ތިއްބާ ސަލާމަތް ކުރި 13 ކުދިންނަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށް އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 2
ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މުހިންމު ފަސް ކަމެއް

ޓެކްނޮލޮޖީގެ މި ޒަމާނުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބޮޑުކުރުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ މައިންބަފައިން ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. ފޯނާއި ޓެބްލެޓާއި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އިންޓަނެޓް އަދި އެކި ފާޑުގެ ގެޖެޓްތަކަށް ކުދިންގެ ސަމާލުކަން މުޅިން ހުއްޓިފައިވާ މިޒަމާނުގައި ދަރިން ގެންގުޅެން ޖެހޭ ގޮތް ހަމަ ގައިމުވެސް ކުރިއާ ވަރަށް ތަފާތު...