16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 14
އިބްތިހާލްގެ މަރާ ގުޅިގެން 5 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ވ. ރަކީދޫގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން މިއަދު ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017
ކުޑަކުދިންގެ ކުރެހުންތަކުން ހެދުން ފަރުމާކުރަނީ

ތުއްތު ކުދިންގެ ކުރެހުންތައް އާއްމުކޮށް ހުންނަނީ ކަރުދާހުގަ އެވެ. އެކަމަކު މި ކުރެހުންތައް އެ ކުދިންގެ ހެދުމުގައި ހުންނަ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލައިފި ނަމަ ވަރަށް ހިތްގައިމުވާނެ އެވެ. މިއީ އެކުދިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަރަކަށް ވެސް ވާނެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 3
ޔަމަންގެ ހާންތިވެފައިވާ ތުއްތު ކުދިން ގޮނޑު ހޮވަނީ

ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދާ ގައުމުތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހާލުގައި ޖެހޭ ބަޔަކީ ކުޑަކުދިންނާއި މުސްކުޅިންނާއި އަންހެނުންނެވެ. ސީރިޔާ، އިރާގު އަދި ލީބިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ވެސް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އާބާދީގައި އެންމެ ގިނައީ މި މީހުންނެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 1
އާދަޔާޚިލާފަށް ބޯ ބޮޑު ކުއްޖާ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ރާންޕޫރު ސްޓޭޓްގެ އޮޑީޝާއަށް އުފަން އުމުރުން ހަތް މަހުގެ ކުއްޖެއްގެ ބޯ އާދަޔާޚިލާފަށް ބޮޑުވަމުން ގޮސް ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ "ބޯ ބޮޑު ކުއްޖާ" އަށް މިހާރު ވަނީ ވެފަ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 2
ކުޑަކުދިންނަށް އެނާޖީ ޑްރިންކު ވިއްކުން މަނާކުރަންޖެހޭ

ކުޑަކުދިންނަށް އެނާޖީ ޑްރިންކު ވިއްކުން މަނާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް، ކެފެއިން އެކުލެވޭ ބުއިންތަކުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 13
ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށްލަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ މިހާރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ކަމަށާއި އަލުން ހުޅުވާއިރު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ފެންނާނެ ކަމަށް، އެ ބަގީޗާ ބަލަހައްޓާ އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 12
ކައިވެނިނުކޮށް ލިބޭ ކުދިންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނުން ބަދަލު

ކައިވެނިން ބޭރުން އުފަންވާ ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައި ހިމަނާ މައުލޫމާތު، އެ ކުދިންނަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަށް ހިމެނުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާ އެކު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 5
އިނގިލި ބުއިން، ނިޔަފަތި ކެއުން: ފައިދާތަކެއް ހުރޭ!

ދަރިފުޅުގެ ކިބާގައި އިނގިލި ބުއިމާއި ނިޔަފަތި ކެއުން ފަދަ އާދައެއް ހަރުލާތީ މައިންބަފައިން ކަންބޮޑުވެ އެވެ. އަނގަ ތެރެއަށް ޖަރާސީމު ގޮސް، ބަލިވެދާނެތީ ބިރު ވެސް ގަންނާނެ އެވެ. އެ އާދަތައް ހުއްޓުވާނެ ގޮތްތަކާ މެދު ވެސް މައިންބަފައިން ވިސްނާ ފިކުރުކުރެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016
އޭޑީކޭ އިން ކުދިންނަށް "ރަން ދޫނި"، މާދަމާ ހަވީރެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް "ރަން ދޫނި"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ބްރޭންޑެއް ތައާރަފްކޮށް، އޭގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު މާދަމާ ބާއްވަން އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 2
އުމުރަކީ ނުވަ އަހަރު، އެކަމަކު އާއިލާގެ އިސް ތަނބު!

ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އާއިލާގެ ބޮޑެތި ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވެގެންނެއް ނޫޅޭނެ އެވެ. އެއީ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ވިސްނޭ އުމުރެއް ވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާގެ ނުވަ އަހަރުގެ ލީ...

December 19, 2016 1
ހަތް މަހުގެ ކުއްޖެއްގެ ބަނޑުގައި އެހެން ކުއްޖެއް!

އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގެ އުމުރުން އެންމެ ހަތް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ބަނޑުން ބަރުދަނުގައި 100 ގްރާމް ހުރި ކުއްޖަކު ނަގައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 1
ކުޑައިރު ޖަނަވާރުތަކާ އެކު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރި ކުއްޖާ

ހަ އަހަރުގެ ކުޑަކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ފަސް ޓަނުގެ ބޮޑު އެތެއް މަތީގައި އިނދެގެން ދާ ތަން ފެނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާން ވިޔަސް އެކުއްޖާ ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ އޭނާގެ "ބޭބެ" އެވެ. ކުއްޖާގެ ބެސްޓް ފްރެންޑަކީ ލެޕާޑްއެކެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 19
އެންޓަނާ އަށް އެރި ކުއްޖާ ދެ މީހަކު ވެގެން ބާލައިފި

ށ. ފުނަދޫގައި ހުރި ދިރާގުގެ 280 ފޫޓުގެ ދިގު އެންޓަނާ އަށް އަރައި، ނުފައިބައި ހަތަރު ގަޑިއިރު ވަންދެން ހުރި 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ، ދެ މީހަކު ވެގެން ދާދި ދެންމެއަކު ބާލައިފި އެވެ.

December 15, 2016 19
ފުނަދޫ ކުއްޖަކު ދިރާގު އެއްޓަނާ އަށް އަރައި، ނުފޭބި!

ށ. ފުނަދޫގައި 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ބަޔަކަށް އަތުނުވާން ވެގެން އެ ރަށުގައި ހުންނަ ދިރާގުގެ 280 ފޫޓުގެ ދިގު އެންޓަނާގެ އެންމެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. އެންޓަނާ އިން އޭނާ އަދިވެސް...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 28
ސްޓޫޑިއޯގައި ފޮޓޯ ނެގި ފަހުން ޖެހުނީ ފިޓް، ވިސްނާލާ!

ހަތް މަހުގެ އާނަ ޒައިދު އިބްރާހިމަށް ފިޓު ޖެހުމަކީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ހާސްކަމެވެ. އެއް ދުވަހެއްގައި ދެ ފަހަރު ފިޓު ޖެހުނީ އެންމެ 14 ގަޑި އިރު ތެރޭގަ އެވެ. ހުމެއް ނައިސް އިތުރު އެހެން ކަމެއް ވެސް ދިމާނުވެ، ކުއްލިއަކަށް ފިޓު ޖެހުނީމާ އެ މީހުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވީ އެހެން އެވީ ކީއްވެގެންތޯ ބަލާށެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 1
ދިރާގުން ހިޔާ އަށް ހިލޭ އިންޓަނެޓް، ކޮމްޕިއުޓަރު ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދީ، ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް ފަސް ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް ދިރާގުން މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 5
ނިމިފައި އޮތް މައްސަލައެއް އަލުން ބަލާތީ ހުއްޓުވައިފި

ދަރިންގެ ބެލުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލައެއް (ހަޟާނަތުގެ މައްސަލަ) ބަލައި ނިމިފައި އޮއްވައި، އެހެން ނަމެއްގައި އެ މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެ...

November 30, 2016 7
އައިބު ސިފަތައް ހުރުމުން އެއްލާލި ކުއްޖާ ހިނިތުންވެފައި

ތުއްތު އެޑަމް އަކީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އިންޑިއާގައި އުފަންވި، އިންޑިއާ ދެމަފިރިއެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް އުފަންވި އިރު ބޮޑެތި އައިބުތަކެއް ހުރުމުން އެ ދެމަފިރިން ކުއްޖާ...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 12
އިބްތިހާލްގެ ބަނޑަށް ލޭ އެޅިފައި ހުރި: ޑޮކްޓަރު

މިދިޔަ އަހަރު ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ ބަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޭ އެޅިފައި ހުރި ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވާނީ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބުމުން ކަމަށް އިބްތިހާލް ބެލި ޑޮކްޓަރަކު ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 28, 2016 8
ކުޑަކުދިން އެއްވެސް ވަރަކަށް މޭކަޕް ކުރަން ޖެހޭތަ؟

މޭކަޕްގެ ވާހަކައަކީ ބޮޑު މައުލޫއެކެވެ. ހަގީގަތުގައި ވަކި ކޮޅެއް ނަގަން އުނދަގޫ ބަހުސެކެވެ. އެއީ އަންހެނުން ކުރަން "ޖެހޭ" ކަމެއްގެ ގޮތުގައި (ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ...

November 28, 2016 4
އެލައިޑުން އަންހެނުންނަށް، ތައުލީމަށް އިންޝުއަރެންސް

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ޕްލޭނަކާއި ސެކަންޑްރީ ތައުލީމަށް ހާއްސަ ޕްލޭނެއް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުން މިރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 1
ނާކާމިޔާބު ވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން

ކަމެއްގައި ނާކާމިޔާބުވުން ނުވަތަ މަޔޫސްވާން ޖެހުމަކީ ކުދިންނަށް ލިބޭ ދެރައެއް ކަމަށް ދެކެންޏާ ތިޔައީ ކުށް ހީއެކެވެ. އެފަދަ ކަންކަމަކީ ހަގީގަތުގައި ކުދިންނަށް ބޭނުންތެރި...

November 27, 2016 5
ބައްޕަގެ އުފާވެރި މިޒާޖުން ދަރިންގެ އުޅުން ރަނގަޅުވޭ

އުފާވެރިކަމާ އެކު ދަރިންނާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ބެލެވެނީ އުފާވެރި، އުޅުން ރަނގަޅު...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 21
ފުނަދޫގައި ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫގައި ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 1
ބައްޕަ ސަލާމަތްކުރަން ކުއްޖަކު 10 ކިލޯ ބަރުވެއްޖެ

ޗައިނާގައި، އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު ބައްޕަގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ބަރުދަނަށް 10 ކިލޯ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 13
ކުދިންގެ ލޮލާއި ދަތްތަކަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ކުއްޖެއްގެ ދަތް ފަނިކެއުމަކީ މާ ބޮޑު ކަމެކޭ ހިތަށް ނާރަފާނެ އެވެ. ނުވަތަ، ރަނގަޅަށް ނުފެންނަ ކުއްޖާ އައިނު އެޅުވީމާ ނިމުނީއޭ ހީވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ކިޔަވަންދާ ކުދިންގެ ހެލްތު ސްކްރީނިން އިން ފެންނަނީ ސީރިއަސް މަންޒަރެކެވެ. ލޮލާއި އަނގައިގެ މައްސަލަތަކާއި އެ ނޫން ވެސް ބައެއް ކަންކަން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ...