21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017
އުމުރުން 13؛ އަދިވެސް ތުއްތު ކުއްޖެއް

މިއީ ނާދިރު ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ވަރަށް ނާދިރު މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. ކްރޮމޯޒް އެބްނޯމަލިޓީއެއްގެ ސަބަބުން މި ކުއްޖާ ވަނީ "ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ތާށިވެފަ" އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 4
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މަހާސިންތާއެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެ ކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަހާސިންތާއެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 15
ދަރިފުޅާ ދިމާލަށް "ނޫނެކޭ" ނުބުނާތީ ދަރިން ހަލާކުވަނީ

ދަރިން އެދޭ ކޮންމެ ކަމަކަށް އާއެކޭ ބުނާތީ، ނެގެޓިވް ކަންކަމަށް ދަރިންގެ ސިކުނޑި ތައްޔާރު ނުކުރެވި އެ ކުދިންގެ އުޅުމަށް ވަރަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު، ކުޑަކުދިންގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 6
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުދިން މަރުވީ އޮކްސިޖަން ކަނޑާލުމުން

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 13) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަސް ދުވަސްތެރޭ 60 ކުދިން މަރުވެފައި ވަނީ އޮކްސިޖަން ސަޕްލައި ކުރާ ކުންފުންޏަށް ބިލް ނުދެއްކުމުން އޮކްސިޖަން ކަނޑާލުމުން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 6
ދެ ދުވަސް ތެރޭ އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން 30 ކުދިން މަރު

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 12) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ދެ ދުވަސް ތެރޭ 30 ކުޑަ ކުދިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 2
"ދަންޖެހިގެން" މަރުވި ކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ ވަޅުލައިފި

ނ. މާޅެންދޫގައި "ދަންޖެހިގެން" މަރުވި ކަމަށް ބުނާ 11 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 25
އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިންގެ ނަންތައް ހިތްގައިމު

ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، އެއްމާބަނޑު ދިވެހި ހަތަރު ކުދިން އުފަންވުމާ އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި އެ ކުދިންނަށް ބަންޑުންވި އެވެ. ފޮޓޯއަކުން ނަމަވެސް، އެ ތިން އަންހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުއްޖާގެ މޫނު ދެކެން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 12
ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުން މާޅެންދޫ ބަސް ހުއްޓިފައި!

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއޭ ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ސިހުން ލިބޭނެ އެވެ. ނ. މާޅެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވީ އެހެންނެވެ. އެ މީހުން އެންމެ ހައިރާންވީ، އެހާ އުފާވެރި، ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކުއްޖަކު އެގޮތަށް މަރުވެދާނެތީ އެވެ.

August 09, 2017 55
މާޅެންދޫ ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް އުފެދިއްޖެ

ނ. މާޅެންދޫގައި އިއްޔެ ދަންޖެހިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނާ 11 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭތީ، އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ދެންމެ...

August 09, 2017
ގާތުން ދޭއިރު ދަރިން ތަރުކާރީއަށް ލޯބިޖެއްސިދާނެ

ކުޑަ ދަރިފުޅު ތަރުކާރީ އާއި މޭވާއާ ދުރުކަމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ މައިންބަފައިން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ ދަރިފުޅަށް ގާތުން ދޭ ދުވަސްވަރު މައިމީހާ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 18
11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު "ދަންޖެހިގެން" މަރުވެއްޖެ

ނ. މާޅެންދޫގައި 11 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު "ދަން ޖެހިގެން" މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 10
ސީރިއާގެ 3000 ކުދިންނަށް އަމާލް އާއި ކްލޫނީ އެހީވަނީ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 1) - ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީ ކުދިންގެ ތެރޭން ލުބުނާނުގައި ދިރިއުޅޭ 3،000 ކުދިންނަށް ތައުލީމް ދިނުމަށް އަމާލް އާއި ޖޯޖް ކްލޫނީ އެހީވާން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 10
15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މާލޭގައި، އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

July 26, 2017 1
ގެނބިފައި 15 މިނިޓް އޮތް ކުއްޖަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

ސްވިމިން ޕޫލަކަށް ގެނބި ފެނު އަޑީގައި 15 މިނެޓް ވަންދެން އޮތް ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ސިކުނޑިއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ރަނގަޅުކޮށް އެ ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގައި ސައިންސްވެރިން...

24 ޖުލައި

July 24, 2017 4
މެލޭޝިއާގެ 4،000 ކުދިން "ހައްޖުކޮށްފި"

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 24) - ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ 4،000 ކުދިން މެލޭޝިއާގައި މިއަދު "ހައްޖުކޮށްފި" އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 6
ތުއްތު ދަރިފުޅު ރީނދޫ ވަނީ ކީއްވެ؟

"...މިހާރު އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު މިވަނީ ރީނދޫ. ޑޮކްޓަރެއް ނެތި އަހަރެމެން ވިހޭއިރު ވެސް މިފަދަ ކަމަކާ ކުރިމައްޗެއް ނުވޭ. އޭރު ވެސް އަޒުމާ ގާތުގައި މަންމަ ބުނީމެންނު އެ ބޭސްތައް ނުކާށޭ. ރީނދޫ ނުވިއްޔާ ދެރައެއް ނު. ތިޔަކާ ދެބުރި ދެކުލައިގެ ބޭސްގުޅަވޭ ބޮޑު ހަސަނު ހޮޓަލުން ހަދާ ކަވާބެއް ވަރު" މާމަ ދަރިފުޅު ރީނދޫ ވުމުން މަރިޔަމްފުޅު...

19 ޖުލައި

July 19, 2017 21
މަރުވި ތުއްތު ކުދިންގެ އައިބުތައް ވަރަށް ގިނަ

ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ ހަފުތާތެރޭގައި އަށް ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެ، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިން ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާފައިވާ އިރު، އެހެން ކުދިންގެ ބޮޑެތި އައިބުތައް ހުރި ކަމަށް "މިހާރަ"ށް...

July 19, 2017 1
ދަރިފުޅު މަރުވާން ދޫކޮށްލަން ޑޮކްޓަރުން ބުނާތީ ކޯޓަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުފަންވި ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ޗާލީ ގާޑް ބަލިކަމުން އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ނުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިހާރު ލައިފް ސަޕޯޓިންގެ...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 8
އާމްދަނީ ހޯދަން މި ކުދިންގެ ހަށިގަނޑު ދެނީ ހަރުފަޔަށް

އުމުރުން އަށެއްކަ އަހަރުގައި ކުދިން އާއްމުކޮށް އުޅޭނީ ކުޅޭ ސާމާނު އެއްކޮށްގެން އެހެން ކުދިންނާ އެކު ކުޅޭށެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 24
އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިންގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

ބަނޑަށް ހަތް މަހުގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ވިހޭ އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިންގެ ފޮޓޯ އޭޑީކޭ އިން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017 6
އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ބަނޑަށް ހަތް މަހުގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ވިހޭ އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 9
ކުދިންނަށް އިހުމާލުވި، ހިޔާގެ 4މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކެއާވޯކަރުންގެ ތެރެއިން ކުދިންނަށް އިހުމާލުވެ އެ ކުދިންނަށް އަޑުލައި ހަނގާ ކުރި ހަތަރު މުވައްޒަފަކު މި އަހަރު އެ ތަނުން ވަކި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 45
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ހިމޭން ބޮއްސުންލުން އެތައް ކަމަކުން

ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް ބެލްކަނީތަކާއި ފާރުތައް މަތިން އެ ކުދިން ފެނިފައިވެ އެވެ. ފިލައިގެން ދިޔުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ. އެ ކަންކަން މީޑިއާ އަށް ތިލަވަނީ އާއްމުންގެ ލޯމައްޗަށް ފެންނަ...

July 12, 2017 2
ވެންޓިލޭޓަރުގައި 1 އަހަރު އޮތް ކުއްޖަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

ސޫރަޖް ސިންގް އުފަންވީ ބަނޑަށް 24 ހަފުތާގަ އެވެ. އޭރު ބަރުދަނުގައި ހުރީ އެންމެ 735 ގްރާމެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 19
ކައިރިކައިރީގައި ތުއްތު ފަސް ކުއްޖެއްގެ މަރު!

އުފަންވިތާ ހަފްތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނުވެ ތުއްތު ތިން ކުއްޖަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އިއްޔެ ވެސް، އުފަންވި ގޮތަށް ތުއްތުކުއްޖަކު މަރުވެފައިވެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ބަނޑަށް ފަސް މަހުގައި ވިހޭ ކުއްޖަކު ވެސް އޭޑީކޭގައި އާދީއްތަދުވަހު މަރުވެފައިވެ އެވެ.