21 މެއި

May 21, 2017 4
ބައްޕަގެ ކާނާއާ ދަރިފުޅުގެ އިސްކޮޅާ ގުޅުން އެބަހުރި

ދަރިއަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެނުން ވެސް ކެއުމުގައި ފަރުވާތެރިވާން ޖެހެ އެވެ. ކިރުގެ ބާވަތްތަކާއި އޮރެންޖް ޖޫހާއި ސޯޔާ މިލްކް އަދި ސީރިއަލްސް ހިމެނޭ ކެއުން ކާން އާދަކުރަން ޖެހެ އެވެ. ސަބަބަކީ ލިބޭ ދަރިފުޅުގެ ހެދިބޮޑުވުމާއި ސިއްހަތަށް އެ ކާނާތަކުން އަސަރުކުރާތީ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 1
ވަޅުލާފައި އޮތް ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކުރީ ކުއްތާއެއް

ޗައިނާގެ ޖަންގަޔެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލާފައި އޮތް ތުއްތު ކުއްޖަކު، ކުއްތާއެއްގެ މަސައްކަތުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

May 19, 2017 3
ކެތްތެރިވުން – ދަރިއަކަށް ދަސްކޮށްދެވޭނެ ބޮޑު ހުނަރެއް

ތުއްތު ކުއްޖަކު ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިރު އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާއި، ބެލެނިވެރިން އަދި މުދައްރިސުންގެ ފަރާތުން ކުއްޖާ އަށް ދެވޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ހަދިޔާ އަކީ ކޮބައިކަން...

17 މެއި

May 17, 2017 1
ބަރުވުމެއް ނުހުއްޓޭ، ދޮޅު އަހަރުގައި 31 ކިލޯ

އުމުރުން 18 މަހުގެ މި ކުއްޖާގެ ބަރުދަނުގައި 31 ކިލޯ އެބަހުއްޓެވެ. އަދިވެސް ކޮންމެ މަހަކު ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ކިލޯ އަންނަނީ ބަރުވަމުންނެވެ. މިކަމާ ހެދި ކުއްޖާގެ މަންމަ ގޮތް ހުސްވެ މިކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ފެނޭތޯ އަންނަނީ ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތްކޮށް މީހުންނަށް އާދޭސް ކުރަމުންނެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 5
ނޭނގި ތިބެ ދަރިންނަށް ދެވޭ ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކެއް

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަކީ ބުރަ މަސައްކަތެކެވެ. މިއީ އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017
އިޒްރޭލް ކުއްޖަކު ވިހެއިން ސުރެ ގޭބަންދުގައި ގެންގުޅެފި

ތެލް އަވީވް (މެއި 13) - އިޒްރޭލުގެ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއިން ސުރެ ގޭ ބަންދުގައި ގެންގުޅެފައިވާކަން ފަޅާ އަރައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 69
ކޮންމެ މުނާސަބަތަކަށް ކޮސްޓިއުމެއް މުހިއްމުތަ؟

ގައުމީ ހެދުމާއި ކާޓޫން ކެރެކްޓާތަކުން ފެށިގެން ގޮސް އެކި ކަހަލަ ދިރޭއެއްޗެއްސާއި ބޭރުގެ ސަގާފަތްތަކާއި މޫސުންތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެދުންތަކެވެ. ދަރިވަރުން ސްކޫލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ އެވެ. ނަލަ ހެދިލައިގެން ތިބޭ ގޮތް ހިތްގައިމެވެ. ކުދިންތައް އެހާމެ ލޯތްބެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 3
އެންމެ ގިނައީ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް: އެޗުއާރުސީއެމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު އެންމެ ގިނައީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017
އެންމެ މަޖަލީ އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅުތަ؟

ކޮންމެ އާއިލާއެއްގައި ވެސް އެންމެ ހަގު މީހާ، އޭނާ އަކީ ދޮއްޓަށް ތިބި މީހުންނަށް ވުރެ މަޖާ މީހެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
ތިން ފައި ހުރި ކުއްޖާގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

އުފަންވި އިރު ތިން ފައި ހުރި، ބަންގްލާދޭޝްގެ އަންހެން ކުއްޖާ އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކުރި އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުވެ ގައުމަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 12
ނޭފަތް ކޮއްޓުން ފަކުރު، އެކަމަކު ފައިދާހުރި ކަމެއް

ކުއްޖަކު ނޭފަތް ކޮއްޓާލަން އުޅޭހެން ހީވިޔަސް އަހަރެމެން އެކަން ހުއްޓުވަމެވެ. މިއީ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން އަހަރެމެންނަށް އާދަވެފައިވާ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ކުޑައިރު ނޭފަތަށް އަތްލާތަން ފެންނައިރަށް މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ އަވަހަށް އެކަން ހުއްޓުވާނެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 28
މޫދަށް ފުންމާލި ހިޔާގެ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ރުޅި އައިސްގެން މޫދަށް ފުންމާލި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އެތަނުގެ ސްޓާފުންނާއި ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

April 25, 2017
ކެންސަރު ބަލިކޮށްލެވުނަސް ހިނިތުންވުން ގެއްލިފައި

އުމުރުން 11 އަހަރުގައި ޑެނިއެލް ލޯޑް ވަނީ ކެންސަރު ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭނާގެ އާއިލާއަށް ވެސް މިއީ ކުރަންޖެހުނު ވަރަށް ހިތްދަތި...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 3
ކުޑަކުދިން ހަލަނިކޮށް އުޅެން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ސަބަބެއް

ކުޑަކުދިން ދުވެ، ފުމެ މާބޮޑަށް ހަލަނިކޮށް އުޅުމަކީ ބައެއް ބެލެނިވެރިންނަށް ކެތްވާ ވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. ރުޅިގަދަވެ ކުދިންނަށް އިންޒާރު ދޭ ސަބަބަކަށް މިކަން އޮންނަނީ ވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ ހަލަނިކޮށް އުޅުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުދިންނަށް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
ކުޑަ ބެޓެރިއެއް ދިރުނު ކުއްޖަކު މަރާ ހަނގުރާމަކުރަނީ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި، އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ކުޑަކުޑަ ލިތިއަމް "ބަޓްން" ބެޓެރިއެއް ދިރުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ ފަރުވާ ދެމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ. މި ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވުނަސް ހިނގޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ކުޑަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ބެޓެރީގެ ވިހައިގެ ސަބަބުން އެތެރެހަށީގެ ގުނަވަންތަން ދަނީ ފިހި،...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 29
ވިހަލަގޮނޑިއެއް ކެވިގެން ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެންނަނިކޮށް ފްލައިޓް ތެރޭގައި މަރުވި ހދ. ފިނޭގެ ކުޑަ ފިރިިހެން ކުއްޖާ މަރުވީ ވިހަލަގޮނޑިއެއް ކެވިގެން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 5
ނިދިފައި ހޭލެވުނު އިރު ތުއްތު ދަރިފުޅު މަރުވެފައި

ވިހޭތާ މަހެއް ނުވާ ތުއްތު ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ގާތުން ކިރުދޭން އިންދާ މަންމަ އަށް ނިދި، ކުއްޖާ މަރުވި ހާދިސާއެއް ހުރިހާ މައިންބަފައިންނަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 1
ފޯނާއި ޓެބްލެޓާ ކުޅޭ ކުދިންގެ ނިދި މަދު

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް ފަދަ، ޓަޗްސްކްރީން ހުންނަ ޑިވައިސްތައް ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިން ނިދާ މިންވަރު، އެފަދަ އެއްޗިއްސާ ނުކުޅޭ ކުދިންނާ އަޅާބަލާއިރު މަދު ކަމަށް ދިރާސާ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017
ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ ވަރަށް ބަލިތަ؟

ކުޑަކޮށް ރޯގާ ޖެހި ނުވަތަ ހުމުގެ އަސަރެއް ހުއްޓަސް ބައެއް މީހުން އެ މީހުންގެ ދަރިން ސްކޫލަކަށް ނުފޮނުވަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު މީގެ އިދިކޮޅެވެ. ހަގީގަތުގައި މިއީ، ބެލެނިވެރިންނަށް ގޮތެއް ނިންމަން އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް އޮންނަނީ ނުވެފަ އެވެ. މިއީ ސައުތު ޗައިނާ މޯނިން ޕޯސްޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ޚުލާސާއެކެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017
ދަރިފުޅު މަރުނުވާކަން އެނގުނީ ވަޅުލަން އުޅެނިކޮށް

އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނުގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހޭ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައި، ޖަނާޒާ ބާއްވަނިކޮށް ކުއްޖާ މަރުނުވާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

April 09, 2017 2
ޖަންގަލިން ފެނުނު ކުއްޖާ ބެލީ ރާމާމަކުނުތަކަށް ނުވެދާނެ

އިންޑިއާގައި ރާމާމަކުނުތަކަކާ އެކު އުޅެނިކޮށް ފެނުނު "މޯގްލީ ގާލް"ގެ ނަމުން މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާ އަކީ ވިހާފައި އެއްލާލުމުން ޖަންގަލި ތެރޭގައި ރާމާމަކުނުތައް...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 14
ރާމާމަކުނުތަކަކާ އެކު ދިރިއުޅޭ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ރާމާމަކުނުތަކަކާ އެކު ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އަށް އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ. މި ކުއްޖާއަށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. އަދި އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމާ މި ކުއްޖާގެ މިޒާޖާ ވަރަށް ތަފާތެވެ. އުޅެނީ ރާމާމަކުނު އުޅޭ ގޮތަށެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 7
ހާލުގައި ޖެހުނު އެއް ކުއްޖަކު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ބައްޕަ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން އިންޑިއާގެ ޔަތީމުހާނާއަކަށް ލީ ދިވެހި ތިން ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު މިރޭ އެނބުރި ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

April 05, 2017 1
ކުޑައިރު އެންމެ ގިނައިން ރޮނީ ޔޫކޭ، ކެނެޑާ ކުދިން: ދިރާސާ

ދަރިފުޅު ރޮނީ މާ ގިނައިން ކަމަށް ހީކޮށް ހާސް ނުވާށެވެ. އަލަށް އުފަންވާ ތުއްތު ކުދިން ރޯ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހެދި ޔުނިވާސަލް ކްރައިން ޗާޓް ދައްކާ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ހުރިހާ...

April 05, 2017 11
އަންހެންކުދިން އަވަހަށް ބާލިޣުވުމަކީ އިންޒާރަކަށް ވެދާނެ

ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި އަންހެންކުދިން މާ އަވަހަށް ބާލިޣުވަނީ އެކުދިންނަށް ކުޑައިރު ލިބޭ ޖިންސީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ. މި ދިރާސާ ހެދުމަށް...