29 މާޗް

March 29, 2017 5
ވަޅުލާފައި އޮތް ކުއްޖަކު މަރު ނުވަނީސް ސަލާމަތްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޖެއިޕޫރުގެ ދަނޑެއްގައި ބޯކޮޅު އަޑިއަށްވާ ގޮތަށް އެކޮޅުކޮޅުން ވަޅުލާފައި އޮތް ކުއްޖަކު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ސަލާމަތް ކޮށްފި އެވެ.

March 29, 2017 3
މި މީހާގެ އުފަލަކީ ބަލި ކުދިން ބެލެހެއްޓުން

ހަނގުރާމަ އާއި ތަޅާފޮޅުންތަކާއި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔެ އޮތަސް އިންސާނުންނަށް އެހީވުމުގައި ވެސް އެއްބަޔަކު އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ 1970ގެ...

28 މާޗް

March 28, 2017
ކުޑަކުޑަ ރޯމިއޯއަކާއި ޖޫލިއަޓެއް

ސައުތު ކެރޮލައިނާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެއް ދުވަހަކު އުފަންވި ދެ ކުދިންނަށް ރޯމިއޯ އާއި ޖޫލިއަޓް ކިޔާފައިވަނީ ހަމަ އިއްތިފާގަކުންނެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017
މި ކުދިން މި ތިބީ ސްޕާގައި، ވަރަށް އުފަލުން

ބައެއް ފަހަރަށް ތުއްތު ކުދިންނަށް ވެސް އަރާމުކޮށް ފެންވަރާލައި މަސާޖުކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެން ޖެހެ އެވެ. ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ކެއުމާއި ނިދުމާއި ޕުއްޕުލުމާއި ވައި ލުމުގައި ހޭދަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މި ކުދިންގެ ވެސް ހަށިގަނޑަށް އަރާމު ލިބޭ ކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްލަދިނުމަކީ އެ ކުދިން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ...

21 މާޗް

March 21, 2017 1
ޕްރީސްކޫލް އުމުރުގައި ނިދި ވަރަށް މުހިންމު

ޕްރީސްކޫލަށް ދާ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނިދި ނުލިބޭ ނަމަ، ބޮޑުވެގެން އަންނައިރު، ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއި ޖަޒުބާތުތައް ހިފެހެއްޓުމާއި ކަންކަން ދަސްކުރުމުގައި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 3
ކުއްޖެއްގެ ބޯ ދެފަޅިވަނީ

ކެމްބޯޑިއާގެ ޕީކްޓްރާ ޕޯވް ނަމަކަށް ކިޔާ މި ކުއްޖާ އުފަންވި އިރު ވެސް ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގައި ބޮޑު ރެނދެއް ހުއްޓެވެ. މި ކުއްޖާއަށް ބަލިވެ އިނދެ ހަތް މަހުގައި ވެސް މިކަން އެނގެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017
މި ކުއްޖާގެ ވަސިއްޔަތަކީ މަންމަ ކައިރީގައި ވަޅުލުން

މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައިވާ ކުޑަ ފިރިހެންކުއްޖެއްގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަސިއްޔަތް ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފައިސާ އެއްކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް އިންޓަނެޓުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް އެބަދެ އެވެ. މި ކުއްޖާގެ އެންމެ ފަހުގެ އެދުމަކީ މަރުވުމުން މަންމައާ އެއް ސަންދޯކެއްގައި ވަޅުލައިދިނުމެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 2
އުފަންދުވަހު ބޭނުންވީ ފަގީރުންނަށް އެހީވާން

އެމެރިކާ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ، އަރްމާނީ ކްރޫޒްގެ ހަ ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ޕާޓީއެއް ބާއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި އެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ޕާޓީއަށް ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ފައިސާއިން ކާއެއްޗެހި ގަނެ، މަގުމަތީގައި އުޅޭ ގެދޮރުނެތް ފަގީރު ކުދިންނަށް ކާންދޭށެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 1
ހަރުފަ ހިފާ ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

ޖެންސަން ހެރިސަންގެ އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރެވެ. އެކަމަކު އޭނާއަށް ވުރެ ބޮޑެތި ހަރުފަ ހިފައިގެން އުޅެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 11
އިންޓަވިއު ދެނިކޮށް ދަރިންތައް ނިކުމެ ހެއްވާލައިފި

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޕްރޮފެސަރަކު ބީބީސީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއް ވަގުތުން ދައްކަނިކޮށް ޕްރޮފެސަރުގެ ތުއްތު ދެ ކުދިން އެންމެން ހެއްވާލައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 5
އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ކުރުމުން ކޮމާންޑަރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ލިބުނުކަން އެނގޭއިރު ވެސް ވ. އަތޮޅުގެ އޭރުގެ އެކްޓިން ކޮމާންޑަރު އެކަމަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައި، އޭނާ އުޅުނީ އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 2
އިހުމާލުވި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާލިބޭ ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތޯ ގޮތެއް ނިންމަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 2
ބޯހަރު ދަރިން ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

ތިމަންނާގެ ދަރި ވަރަށް ބޯހަރޭ، ބަހެއް ނާހަޔޭ ބުނެ އެކަމާ ދެރަވެގެން އުޅޭ މީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެކަމަކު އެއްވެސް ކުއްޖަކީ ބަސް ނާހާ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ކުއްޖަކާ ވެސް މުއާމަލާތުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ތަފާތެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 1
އަލަތު ދަރިފުޅު މަރުވީ ލަފާނުކުރެވޭ ކަމެއްގައި

ޖިލިއަން ޖޯންސަން އަކީ އަލަށް މަންމައަކަށްވި ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ ބަލިވެ އިނދެ ދުވަސްފުރާ ވިހޭއިރުވެސް ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވެ އެވެ. ބަލިވެ އިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔެފައި ހުންނަ ފޮތްކިޔައި މާބަނޑު މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކްލާސްތަކަށް ވެސް އޭނާ ބަރާބަރަށް ދިޔަ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017
ސްކޫލަށް ދާން ފަށާ ކުދިންނަށް ޓީވީއަކީ ބޮޑު ހުރަހެއް

ކުދިން ކިންޑަގާޓެން އަށް ދާން ފަށާއިރު ނަފްސާނީ ގޮތުން ތައްޔާރު ނުވެވި ތިބޭ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ މާގިނައިން ޓީވީ ބެލުމާއި އެފަދަ އެހެން ކަންކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ގިނަވުން...

March 03, 2017 1
ހަކުރު މަދުކޮށްލުމުން ކުއްޖަކަށް އައި ބޮޑު ބަދަލު

ސްވިޑްންގެ މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅު ހަރުކާ ދުރުކުރަން ކުރި ކާމިޔާބު ހަނގުރާމައަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 9
"އިބްތިހާލް މަރުވި ސަބަބު ޔަގީންކަމާއެކު ބުނަން ދަތި"

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާފައި ނެތުމުން އޭނާގެ މަރުގެ އަސްލު ސަބަބު ޔަގީންކަމާ އެކު ދެނެނުގަނެވޭ ކަމަށް އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރަކު ކޯޓުގައި މިއަދު ވިިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 8
ޔުނިވާސަލް އިން ޓައިނީ ހާޓްސް އަށް އެހީތެރިވަނީ

ޓައިނީ ހާޓްސް އިން މި އަހަރު ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް މާލީ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވުމަށް ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް އާއި އެ ޖަމިއްޔާއާ ދެމެދު އެއް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

February 27, 2017 1
މައިންބަފައިން ފެނޭތޯ ތަރުކާރީ ވިއްކަން މަގުމަތީގައި

ކުޑަކުޑަ ޔަންގް ޒިއުޒިއާ ދުވަހަކު ވެސް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނެއް ނުދެކެ އެވެ. އެމީހުންނާ ބައްދަލުވުމަކީ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އެދުމެވެ.

February 27, 2017 10
ދޮންނަ މެޝިނަކަށް ވެއްޓި އެއްމާބަނޑު ދެބެން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ރޯހިނީގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ތިން އަހަރުގެ އެއްމާބަނޑު ދެބެން ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބި މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 1
ގަބުރުސްތާނެއްގައި ކުއްޖަކު ބަނދެފައި ބައްޕަ ފިލައިފި

ޗައިނާގެ ސީޗުއާން ޕްރޮވިންސްގެ ކުޑަ އަވަށެއްގައި އޮންނަ ގަބުރުސްތާނެއްގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބަނދެފައި އިންދާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 30
ބަތަކީ ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމުގެ އިންޒާރެއް

ހަނޑުލުގައި އާސެނިކް ހުންނާތީ ދަރިންނަށް ތުއްތުއިރު ބަތް ކާން ނުދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތަޖުރިބާކާރަކު އޭގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017
ދުވާލު ނިދުމުން ކުޑަކުދިންނަށް ބަސް ދަސްކުރަން ފަސޭހަވޭ

އާ ބަސްތައް ދަސްކުރުމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ޕްރީ ސްކޫލަށް ދާ އުމުރުގެ ކުދިން ދުވާލު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކު ނިދާލާ ނަމަ ބަސް ދަސްކުރުމުގެ...

February 16, 2017 1
ބަނޑުގެ އެތެރެފުށް ބޭރަށް އޮތް ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށްފި

ތުއްތު އެލިއޮޓް ސާޖަންޓް އުފަންވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ. އުފަންވި އިރު ވެސް އޭނާގެ ބަނޑުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަން ޖެހޭ ހުރިހާ ގުނަވަނެއް ހުރީ ބޭރުގަ އެވެ. އެހެންވެ،...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017
ފަނިވުމަކީ ފަރުވާ ނުކޮށްފި ނަމަ ސީރިއަސް ކަމެއް

ފަނިވުމަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ނުރައްކާތައް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައިވާ ގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި އެކަނިވެސް އުމުރުން 1-14 އަހަރާ ދެމެދުގެ 220 މިލިއަން ކުދިންނަށް ފަނިވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެ އެވެ.