13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 23
ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހިންގަވާ ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

December 13, 2017 34
މި މަހު "ފިނި މޫސުން" ގެނެވޭތޯ އެބަބަލަން: ހައުސިން

ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ވިންޓާ ކޯނާއެއް ހަދައި، މި މަހުގެ ތެރޭގައި އެތަނަށް "ފިނި މޫސުން" ގެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 6
އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން ކުއްޖަކު ވެއްޓިއްޖެ

މާލޭގައި އިމާރާތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 2
"ރީތި ކުއްޖާ"ގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން

ރަޝިޔާގެ އެންމެ ހަ އަހަރުގެ އަނަސްޓޭސިއާ ނިޔަޒީވާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި އަންހެންކުއްޖާ ކަމަށް މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. މި ކުއްޖާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ފޮލޯކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ބައި މިލިއަނަށް އަރަ އެވެ. ވިލު ނޫކުލައިގެ ކަޅިއެއް އިންނަ، މި ކުއްޖާގެ ރީތިކަމަށް...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 6
ކިންޑަގާޓްން އަދި ޑޭކެއާ، ކެނެޑާގެ ތަޖުރިބާ އިން

އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރާއި ބައިގައި، ނުވަތަ އެ ވަރު ވެސް ނުވަނީސް، ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަން ފަށާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމު ބައްޓަންވެގެން އައީ ކިހިނެއް ބާވަ އެވެ؟ މަންމައަކަށް ވީ ހިސާބުން ހިތުގައި އުފެދުނު މި ސުވާލާ މެދު އިތުރަށް ވިސްނެން ފެށީ ކެނެޑާ އަށް ބަދަލުވާން ޖެހުނީމަ އެވެ. މި ތަނުގައި އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 9
ދޮންދަރިއާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރި ހުކުމެއް ބާތިލް

ކުރީގެ ކައުންސިލަރަކު އޭނާގެ ދޮންދަރިއަކާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ އޭނާ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017
ޗައިނާގެ ދެ ކުދިން ބަހެއްގެ ދަށުގައި 80 ކިލޯމީޓަރަށް

ބެއިޖިން (ނޮވެމްބަރު 28) - ޗައިނާގެ ދެ ކުއްޖަކު ބަހެއްގެ ދަށުގައި ތިބެގެން 80 ކިލޯ މީޓަރު (50 މޭލު) އަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

November 28, 2017 2
އިންޑިއާގައި އަވަށެއްގެ މުޑުދާރުކަން ނައްތާލި ކުޑަކުއްޖާ

އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގެ ކުމްހާރީ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ތުޝާރުގެ އުމުރަކީ އެންމެ އަށް އަހަރެވެ. އޭނާ އަކީ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އަޑުއެހުމުން މަހްރޫމް ވެފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017
ބަރުދަނާ ބެހޭ ގޮތުން ކުދިން ލަދުނުގަންނަވާތި

ކުދިންގެ ބަރުދަނާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކުދިން ލަދުގަންނަ ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އެެމެރިކާގެ ޑޮކްޓަރުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ. ކުދިން ލަދުގަންނަވާ ނަމަ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެ ކުދިންނަށް ހިތްވަރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 8
އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނާ ބެހުނު ބައްޕަ ސަލާމަތެއް ނުވި

ނ. މަނަދޫގައި، އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިންނާ ބެހުނު ބައްޕައަކު 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

November 21, 2017
ބައްޕަގެ ޑިޕްރެޝަން ދަރިންނަށް ވެސް ޖެހިދާނެ

ބައްޕަގެ ޑިޕްރެޝަން ހުންނަ ނަމަ އޭނާގެ ފުރާވަރުގެ ދަރިންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ލަފާކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 3
ޖަރުމަނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ސްމާޓްވޮޗް މަނާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ޖަރުމަނުގައި ސްމާޓްވޮޗް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ޗާލު ކުލަތަކުން ކިތަންމެ ޖަރީކޮށްފައި ހުރި ނަމަވެސް، ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ސްމާޓްވޮޗަކީ ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރަން ރައްކާތެރި އާލާތެއް ނޫނެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 6
ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017
އުމުރުން 30 އަހަރު، އެކަމަކު ތުއްތު ކުއްޖެއް

މިއީ އުމުރުން 30 އަހަރު މީހެއް ނަމަވެސް އޭނާ އިންނަނީ ތުއްތު ކުއްޖެއްހެންނެވެ. މި މައްސަލަ ދިމާވެފައި ވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ޑޮކްޓަރުންނަކަށް ވެސް ޔަގީންކަމާ އެކު ބުނާކަށް ނޭނގެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 9
ކުދިންނަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަލަތައް ގިނަ ވަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުމާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 1
އަތުބޮމަކާ ކުޅެން އުޅުނު ކިޔަވާ ކުދިންތަކެއް މަރުވެއްޖެ

ދާރުއްސަލާމް (ނޮވެމްބަރު 9) - ޓެންޒޭނިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބެއްގެ ސްކޫލެއްގެ ތެރޭގައި ކިޔަވާ ކުދިންތަކެއް އަތު ބޮމަކާ ކުޅެނިކޮށް އެ ބޮން ގޮވާ ހަ ކުދިން މަރުވެ 25 ކުދިން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

November 09, 2017 1
ދަރިފުޅާ އެއް އެނދެއްގައި ނިދުން ގޯސްތަ؟

ދަރިފުޅާ އެއް އެނދެއްގައި ނިދުމަކީ ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ގޯސް ކަމެއް ކަމަށް ނުދެކޭ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެެވެ. އެހެންކަމުން މި...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017
ކުޑަކުދިން ކުށްތަކުން ދުރުކުރުމާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުމެއް

ކުޑަކުދިން ކުށްތަކުން ދުރުކުރަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ބޮޑު މަހާސިންތާއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

November 07, 2017 2
މަންމަގެ އަޑު އަލަށް އިވުނު އަސަރުގަދަ ހިނދުކޮޅު

އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާގެ މަންމަ އަޑު އިވުމުން ކުރި އަސަރާއި އެ ތުއްތު މޫނަށް ވީ ގޮތް ފެންނަ މި ވީޑިއޯއިން ގިނަ ބަޔަކަށް އަސަރުކުރި...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 28
އާއިލީ މައްސަލަތަކެއްގައި ތާށިވި ކުއްޖެއްގެ ހިތްވަރު

އަޅާލުން ނުލިބުމާއި އިހުމާލާއި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހޭ ކުޑަކުދިން ތަހައްމަލްކުރާ ހަގީގަތްތައް އެހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެނގެނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެފަދަ...

November 05, 2017
ކީޓޮޖެނިކް ޑައެޓުން ފިޓް ޖެހުން ރަނގަޅުވޭތަ؟

ކީޓޮޖެނިކް ޑައެޓަކީ ވަރަށް މަތީ މިންވަރަކަށް ފެޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކަމަކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޕްރޮޓީން އާއި މަދު ކާބޯހައިރޭޓްސް އެކުލެވޭ ޑައެޓެކެވެ. އެޕިލެޕްސީ ނުވަތަ ފިޓް...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 5
މަގުމަތިވި ކުއްޖަކަށް ފުލުހެއްގެ ނަމޫނާ ޚިދުމަތް

އެމެރިކާގައި ކުއްޖަކު ސްކޫލުން ގެޔަށް ގެންގޮސްދޭނެ މީހަކު ނުވެ ސްކޫލް ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓާ ފުލުހަކު އެ ކުއްޖާއަށް އެހީވެ، އަދި އެއީ ކުއްޖާގެ އުފަން ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ އެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްދީގެން އެންމެންގެ ހިތް އަތުލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017
ބަޑިބޭސް ފެކްޓަރީއެއް ގޮވި އިރު ސަލާމަތްވި ކުޑަކުއްޖާ

އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފިތުރިއްޔާ އަކީ އިންޑޮނީޝިއާގައި ބަޑިބޭސް ފެކްޓަރީއެއްގައި ރޯވެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވި އިރު ސަލާމަތްވި ހަމައެކަނި ކުޑަކުއްޖާ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017
ކުޑަކުދިންގެ ކާނާގައި ކެމިކަލް ގިނަ

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ކާނާގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް ހުންނަ ކަމަށް ފަހުގެ ހޯދުމަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

October 29, 2017 6
އެންމެ މަޝްހޫރު އަންހެން ނަމަކީ "ސޯފިއާ"

އަލަށް އުފަންވާ އަންހެންކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން ނަމުގެ ތެރެއިން މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ މަގުބޫލު ނަމަކީ ސޯފިއާ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 26
ހުވަފެންފުށީގައި ޕޫލަކަށް ވެއްޓި ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޑަ ކުއްޖަކު ސްވިމިން ޕޫލަކަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017
އެންމެ 10 މަހުގެ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި 30 ކިލޯ

ތުއްތު ކުދިންގެ ބަރުދަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނަސް އާދަޔާޚިލާފަށް ބަރުދަން އިތުރުވުމަކީ ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ. މެކްސިކޯގެ ލުއިސް މެނުއަލް އަކީ މި ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ 10 މަހުގެ ކުއްޖެކެވެ.