22 ޖޫން

June 22, 2017 2
އެންމެ ދިގު ކުއްޖާ އަދިވެސް މަންމައަށް ވުރެ ކުރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު 8 އަހަރު ކުއްޖާގެ ރެކޯޑް މިހާރު އޮތީ އިސްކޮޅުގައި ހަ ފޫޓު ހަ އިންޗި ހުރި ކަރަން ސިންގް ކިޔާ އިންޑިޔާ ކުއްޖަކަށެވެ. ކަރަންއާ އެކު އެއް ކުލާހެއްގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ވުރެ އޭނާ މިހާރުވެސް ދެ ގުނަ ދިގެވެ. ނަމަވެސް މަންމަގެ އިސްކޮޅާ އެއްވަރުވާން އަދިވެސް ވަރަށް ބޮޑުތަން ދިގުވާން ޖެހެ އެވެ. މަންމަގެ އިސްކޮޅުގައި...

20 ޖޫން

June 20, 2017 3
ލަންކާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި މަރުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 3
ދަރިއެއް ނޫންކަން އެނގުނީ 30 އަހަރު ފަހުން

މަންމައަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ދަރިކަމަށް ހީކޮށް 30 އަހަރު ވަންދެން އެހެން މީހެއްގެ ދަރިއެއް ގެންގުޅެވުނު މައްސަަލައެއް ރަޝިޔާގައި ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 44
ދިވެހި އަންހެނަކު އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން ވިހައިފި

ބަނޑަށް ހަތް މަހުގައި، ދިވެހި އަންހެނަކު އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން މިއަދު ވިހައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 19
ދިވެހި ބަހުގެ ލޯބީގައި ޑިޒައިނަރަކު ދައްކާ ތަފާތު

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ކަހަލަ ދިވެހި ފޮތްތަކާއި އަދަބީ ސާމަނު ވަރަށް މަދެވެ. މިހާރުގެ ކުދިން ދިވެހި ބަހަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވާ އެއް ސަބަބަކީ ވެސް މިއީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އާމިނަތު ޝަރީހާން އިބްރާހީމް ބޭނުންވަނީ އެކަން ބަދަލުކުރާށެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 5
ޑްރައި ޑްރޯނިން: އަލާމާތްތައް ދަސްކުރޭ؛ މަރުވެދާނެ

"ޑްރައި ޑްރައުނިން" އަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އެމެރިކާގެ ކޮލަރާޑޯގައި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް މެދުވެރިވީ އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަައަށް "ޑްރައި ޑްރައުނިން" ކުރިން އެނގިފައި އޮތުމުންނެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017
ވިހޭއިރު ވެސް ކުއްޖާގެ ބަރުދަނުގައި ހަ ކިލޯ

ދަރިއަކު ވިހެއުމަކީ ކިހާ ވޭނަކާއި ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމެއްކަން އެނގޭނީ ކުދިން ވިހާފައި ތިބޭ މީހުންނަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެހެން އަންހެނުންނަށް ވުރެ އިތުރަށް ބުރަ އާއި ވޭން އުފުލަން ޖެހުނު މީހެކޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 5
މޫނުގެ އެއްފަޅި ނެތުމުން ކުއްޖަކު ބާކީވެފައި

ރަޝިއާގެ ތިން އަހަރުގެ ކުޑަކުޑަ މި އަންހެންކުއްޖާ އުފަންވި އިރު ވެސް މޫނުގެ އެއްފަޅި ނެތެވެ. ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ މީހުން ކުއްޖާ ދެކެ ފޫހިވެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 10
ކުޑަކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ދ. ހުޅުދެލީގައި ކުޑަ ފިރެން ކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017
އިމްތިހާނުން ފެއިލް ވުމުން ދަރިންނަށް ދޭންވީ ހިތްވަރު

އިމްތިހާނުން ކުދިން ފޭލްވުމަކީ ނުވަތަ މާކްސް ދަށްވުމަކީ ކުދިންނެކޭ އެއްވަރަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް މައިންބަފައިންގެ ހިތަށް އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި...

June 02, 2017 8
ހޮވި ކުއްޖަކު ބޮޑުވެ އޭނާ ސަލާމަތްކުރި މީހާ ހޯދައިފި

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ފުލުހެއް ކަމަށްވާ މައިކަލް ބުއެލްނާ އެ ރޭ ނިކުމެ އުޅުނީ ވަޅި ހެރުމުގެ ހާދިސާއެއްގެ ތަހުގީގަށެވެ. އެއީ ކުނި ޑަސްބިންތައް ހުންނަ ހިސާބެކެވެ. މަގުމަތީ...

30 މެއި

May 30, 2017
ހަ މަހުގެ ކުދިންނަށް ވެސް ފޮތްކިޔައިދިނުމުން ފައިދާކުރޭ

އުމުރުން އެންމެ ހަ މަހުގެ ކުދިންނަށް ފޮތް ކިޔައިދެނީ ކީއްކުރަންތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އެހާ ކުޑައިރު ފޮތް ކިޔައިދިނަސް އެކުދިންނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭނގޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުށް ހީއެކެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 1
މައިންބަފައިން ވަރިވުމުން ދަރިންގެ ސިއްހަތު ގޯސްވޭ

މައިންބަފައިން ވަރިވުމުން ދަރިންގެ ސިއްހަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017
ފިރުމާލުމަކީ މި ކުއްޖާއަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް

ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އެންމެ ތުއްތުއިރު ބޭނުންވާނީ މައިމީހާގެ ލޯތްބެވެ. މަންމަ ބައްދާލުމުން އެ ލިބޭ އުފާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތަކުން ނުލިބޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ މަންމައަކަށް އޭނާގެ ދަރިފުޅު ގައިގައި ބައްދާލެވޭކަށް ނެތެވެ. ސަބަބަކީ ދަރިފުޅުގެ ހުރި އަޖައިބެއް ފަދަ ސިއްހީ މައްސަލައެކެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017
އުމުރުން 10 އަހަރު، ބަރުދަނަކީ 180 ކިލޯ

އެންމެ ބަރު ކުޑަކުއްޖާގެ ރެކޯޑް އޮންނަނީ އިންޑޮނީޝިއާ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ އާރިޔާ އަށެވެ. އުމުރުން އެންމެ އަހަރުގައި ބަރުދަނުގައި 180 ކިލޯ އެބަހުއްޓެވެ. އެ ކުއްޖާ މި ހާލަތަށް ދިޔައީ ކޯލާ ބުއިމާއި ނޫޑުލްސް ކެއުމަށް ދެވި ހިފައި، އެންމެފަހުން ފަލަބަލީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެންނެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 4
ބައްޕަގެ ކާނާއާ ދަރިފުޅުގެ އިސްކޮޅާ ގުޅުން އެބަހުރި

ދަރިއަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެނުން ވެސް ކެއުމުގައި ފަރުވާތެރިވާން ޖެހެ އެވެ. ކިރުގެ ބާވަތްތަކާއި އޮރެންޖް ޖޫހާއި ސޯޔާ މިލްކް އަދި ސީރިއަލްސް ހިމެނޭ ކެއުން ކާން އާދަކުރަން ޖެހެ އެވެ. ސަބަބަކީ ލިބޭ ދަރިފުޅުގެ ހެދިބޮޑުވުމާއި ސިއްހަތަށް އެ ކާނާތަކުން އަސަރުކުރާތީ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 1
ވަޅުލާފައި އޮތް ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކުރީ ކުއްތާއެއް

ޗައިނާގެ ޖަންގަޔެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލާފައި އޮތް ތުއްތު ކުއްޖަކު، ކުއްތާއެއްގެ މަސައްކަތުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

May 19, 2017 3
ކެތްތެރިވުން – ދަރިއަކަށް ދަސްކޮށްދެވޭނެ ބޮޑު ހުނަރެއް

ތުއްތު ކުއްޖަކު ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިރު އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާއި، ބެލެނިވެރިން އަދި މުދައްރިސުންގެ ފަރާތުން ކުއްޖާ އަށް ދެވޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ހަދިޔާ އަކީ ކޮބައިކަން...

17 މެއި

May 17, 2017 1
ބަރުވުމެއް ނުހުއްޓޭ، ދޮޅު އަހަރުގައި 31 ކިލޯ

އުމުރުން 18 މަހުގެ މި ކުއްޖާގެ ބަރުދަނުގައި 31 ކިލޯ އެބަހުއްޓެވެ. އަދިވެސް ކޮންމެ މަހަކު ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ކިލޯ އަންނަނީ ބަރުވަމުންނެވެ. މިކަމާ ހެދި ކުއްޖާގެ މަންމަ ގޮތް ހުސްވެ މިކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ފެނޭތޯ އަންނަނީ ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތްކޮށް މީހުންނަށް އާދޭސް ކުރަމުންނެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 5
ނޭނގި ތިބެ ދަރިންނަށް ދެވޭ ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކެއް

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަކީ ބުރަ މަސައްކަތެކެވެ. މިއީ އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017
އިޒްރޭލް ކުއްޖަކު ވިހެއިން ސުރެ ގޭބަންދުގައި ގެންގުޅެފި

ތެލް އަވީވް (މެއި 13) - އިޒްރޭލުގެ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއިން ސުރެ ގޭ ބަންދުގައި ގެންގުޅެފައިވާކަން ފަޅާ އަރައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 69
ކޮންމެ މުނާސަބަތަކަށް ކޮސްޓިއުމެއް މުހިއްމުތަ؟

ގައުމީ ހެދުމާއި ކާޓޫން ކެރެކްޓާތަކުން ފެށިގެން ގޮސް އެކި ކަހަލަ ދިރޭއެއްޗެއްސާއި ބޭރުގެ ސަގާފަތްތަކާއި މޫސުންތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެދުންތަކެވެ. ދަރިވަރުން ސްކޫލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ އެވެ. ނަލަ ހެދިލައިގެން ތިބޭ ގޮތް ހިތްގައިމެވެ. ކުދިންތައް އެހާމެ ލޯތްބެވެ.