25 މެއި

May 25, 2018 1
މިއީ ފުނާ ނާޅާތީ ހުންނަ ގޮތެއް ނޫން، ބައްޔެއް

މި ކުއްޖާ މި ހުރީ ބޮލުގައި ފުނާ ނާޅައި ކަމަށް ހީވިޔަސް އެއީ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ހުންނަ ގޮތެކެވެ. އެމެރިކާގެ ޗިކާގޯގައި ދިރިއުޅޭ ފަސް އަހަރުގެ ޓޭލާ މެކްގޯވެންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ވިއްސިވިހާލިވެފައި ހުންނަނީ "އަންކޮމްބަބަލް ހެއާ ސިންޑްރޯމް" ގެ ސަބަބުންނެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 2
އިމްތިހާނުން ދަރިފުޅު ފެއިލްވުމުން ބޭއްވީ ޕާޓީއެއް

ދަރިން އިމްތިހާނުން ފާސް ނުވުމުން ބައެއް ބެލެނިވެރިން ރުޅި ގަދަވެ ނުވަތަ ހިތާމަ ކުރިޔަސް އިންޑިއާގެ މި . އާއިލާއިން ކަންތައް ކުރީ އޭގެ އިދިކޮޅަށެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 3
ސްކޫލަށް ދިޔައީ 70 ފުލުހުންނާ އެކު

އެމެރިކާގެ ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުގައި އިންޑިއާނާގެ ފުލުހުންތަކެއް އޭނާ އެސްކޯޓްކޮށްގެން ދިން ޝަރަފާ އެކު އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފު އޮހެން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 5
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާ ދެނީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ، އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 1
ކުދިންނަށް ކިޔައިދޭ ވާހަކަތަކާ މެދު ސަމާލުވާންޖެހޭ

ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔައިދޭ ހިޔާލީ ވާހަކަތަކުގައި ހުންނަ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ބައިތަކާއި އެފަދަ ވާހަކަތަކުގައި ހުންނަ ނުރަނގަޅު އެކި ކަންކަމާ ހެދި ގިނަ ބެލެނިވެރިން މިހާރު ދަރިންނަށް ވާހަކަ ކިޔައި ދެނީ އެފަދަ ވާހަކަތަކުގެ "ޕްލޮޓް ބަދަލުކޮށްލައިގެން" ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެދި ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ

ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ހުޅުވި ކުޑަކުދިންގެ ތެލެސީމިއާ ވޯޑަށް ދިރާގުން އެހީ ދީފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018
ދަރިފުޅަށް އެންމެ ފުރަތަމާ ކާންދޭނީ ކޯއްޗެއް؟

ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ކާންދޭ އުމުރަށް ދިއުމުން، ފުރަތަމަ ކާންދޭނެ އެއްޗަކާ މެދު މައިންބަފައިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފިކުރު ކުރެ އެވެ. އެ ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން އެންމެ އާންމުކޮށް ފަށައިގަނެވެނީ ބަތާއި ދޮންކެޔޮ ފަދަ ބާވަތްތަކުންނެވެ. އެއީ ޗިސްކޮށްފައި، ދަރިފުޅަށް ކާން ދޭން ވެސް ފަސޭހަވުމުންނެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 5
ގޯނާތަކަށް ކުދިން ހޭލުންތެރި ކުރުވަން ހާއްސަ ފޮތެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކިއެކި ގޯނާތަކަށް ހޭލުންތެރިކޮށް، އެކަންކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޮތެއް ނެރެފި އެވެ.

April 29, 2018 3
ސައިކަލްގައި ބަނދެގެން ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ގެންގޮސްފި

ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ދާން ދެކޮޅު ހަދާތީ، ޗައިނާގެ ގުއަންޑޮން ޕްރޮވިންސްގެ މީހަކު ދަރިފުޅު ސައިކަލްގައި ބަނދެގެން ސްކޫލަށް ގެންދިޔަ މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 9
ދެ ކުދިން ހޯދަން ޑައިވިން ރޮބަޓެއް ބޭނުންކުރަނީ

އައްޑޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޑައިވިން ރޮބަޓް ބޭނުން ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

April 23, 2018 1
ސަކަރާތުގެ ތެރޭގައި ދިރުވާލީ ނިޔަފަތިކަނޑާ ދައްޗެއް

ޗައިނާގައި، އުމުރުން އެއް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަންމައާ އެކު މަޖާކޮށް ސަކަރާތް ޖެހުމުގެ ތެރޭގައި، ނިޔަފަތިކަނޑާ ދައްޗެއް ދިރުވާލައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 13
މޫދަށް އެރުނު ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އައްޑޫގައި މިއަދު މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ތިން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އަނެއް ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018
ހަރަކާތްތެރި ފިރިހެނުންނަށް ލިބޭ ދަރިންގެ ވިސްނުން ތޫނު

ކަސްތަރުގެ ފައިދާގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނިމޭކަށް ނެތެވެ. ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ފިރިހެނުން އާދަކޮށް ކަސްރަތު ކުރުމުން ދަރިފަނީގެ ޑީއެންއޭ ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. މާނައަކީ ދަރިފަނީގެ ކޮލިޓީ ވެސް ރަނގަޅުވުމެވެ. ނަތީޖާއަކީ ލިބޭ ދަރިންގެ ވިސްނުން ތޫނުވުމެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 4
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލީ ބުޅަލެއް

ސްކޫލްތަކުގައި ކުދިންނަށް ބުލީ ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމުވެފައި އޮތް މައްސަލައެކެވެ. އެމެރިކާގެ އޮކްލަހޯމާގެ ސްކޫލެއްގެ ގްރޭޑް 2 ގައި ކިޔަވާ މެޑެން ހަމްފްރީސް، 7، ވެސް ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018
ކީޒަލް: އިންޓަނެޓުގެ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ

މިއީ ކޮންމެ ތަނަކުން ވެސް އިންޓަނެޓް ލިބެން ހުންނަ ޒަމާނެވެ. ނަމަވެސް އާންމު ތަންތަނުގައި އިންޓަނެޓަށް ވަދެ އުޅޭއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން ވަރަށް ގިނައެވެ. އެއީ ކޮންމެ ކަނެކްޝަނަކީ ރައްކާތެރި ކަނެކްޝަނަކަށް ނުވާތީއެވެ. މި ސަބަބަށްޓަކައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭން އުފެއްދި އެއް ޑިވައިސް...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 2
ރާމާމަކުނެއް ކުއްޖަކު ވަގަށް ނަގައި މަރާލައިފި

އިންޑިއާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ރާމާމަކުނުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ މީހުންނަށް ވަނީ ނުރައްކާވެފަ އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގި މިފަދަ ހާދިސާއަކުން ވަނީ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވެފަ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 2
ބޭރުން ކެއުމުގެ އާދައާ ދުރުވާންޖެހޭ

ގޭގައި ކައްކައިގެން ކެއުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ކާ މީހުން ގިނަވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ދިރިއުޅުމަށް އައި ޒަމާނީ ބައެއް ބަދަލުތަކާ އެކު، ފެޝަނަކަށް ވެސް ވެފައި އޮތް ނުރަނގަޅު އާދައެކެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 7
އާފިޔާ އަތުން މަރުގެ ދިޔަ ހޯދަން މަންމަ ބޭނުމެއް ނުވި

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި، އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިބްތިހާލްގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ފަރާތުން މަރުގެ ދިޔަ ހޯދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އާފިޔާގެ މަންމަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 13
އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްގައި މަރުވި އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 1
ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުޑަ ކުއްޖަކު ފުލުހަކަށް

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި އުޅޭ، ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ހަތް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ފުލުހަކަށް ވުމުގެ އުންމީދު ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް އެއް ދުވަހަށް ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018
ފިޓްބިޓް ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް

މިޒަމާނުގައި ކުޑަކުދިން ލައްވާ ކުޅިވަރެއް ކުޅުވުމަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ވަރަށް އުނދަގޫކަމެކެވެ. އެކަމަކު ކުދިން ގަޔާވާ ގޮތަށް ފިޓްބިޓުން އުފައްދާފައިވާ "ފިޓްބިޓް އޭސް ކިޑްސް އެކްޓިވިޓީ ޓްރެކަ" އަކީ މިކަހަލަ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް އުފައްދާފައިވާ ސްމާޓް އުޅައެކެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 4
ކުއްޖަކު ބަލަހައްޓަން ކުރި އަމުރެއް ބާތިލްކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ޖިންސީ އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތަކުރާރުކޮށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަމުން ދިޔަ 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ބަލަހައްޓަން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ މައްޗަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.