24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 1
ގަބުރުސްތާނެއްގައި ކުއްޖަކު ބަނދެފައި ބައްޕަ ފިލައިފި

ޗައިނާގެ ސީޗުއާން ޕްރޮވިންސްގެ ކުޑަ އަވަށެއްގައި އޮންނަ ގަބުރުސްތާނެއްގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބަނދެފައި އިންދާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 30
ބަތަކީ ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމުގެ އިންޒާރެއް

ހަނޑުލުގައި އާސެނިކް ހުންނާތީ ދަރިންނަށް ތުއްތުއިރު ބަތް ކާން ނުދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތަޖުރިބާކާރަކު އޭގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017
ދުވާލު ނިދުމުން ކުޑަކުދިންނަށް ބަސް ދަސްކުރަން ފަސޭހަވޭ

އާ ބަސްތައް ދަސްކުރުމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ޕްރީ ސްކޫލަށް ދާ އުމުރުގެ ކުދިން ދުވާލު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކު ނިދާލާ ނަމަ ބަސް ދަސްކުރުމުގެ...

February 16, 2017 1
ބަނޑުގެ އެތެރެފުށް ބޭރަށް އޮތް ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށްފި

ތުއްތު އެލިއޮޓް ސާޖަންޓް އުފަންވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ. އުފަންވި އިރު ވެސް އޭނާގެ ބަނޑުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަން ޖެހޭ ހުރިހާ ގުނަވަނެއް ހުރީ ބޭރުގަ އެވެ. އެހެންވެ،...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017
ފަނިވުމަކީ ފަރުވާ ނުކޮށްފި ނަމަ ސީރިއަސް ކަމެއް

ފަނިވުމަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ނުރައްކާތައް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައިވާ ގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި އެކަނިވެސް އުމުރުން 1-14 އަހަރާ ދެމެދުގެ 220 މިލިއަން ކުދިންނަށް ފަނިވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 4
އިހުމާލުގެ ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ ތަހުގީގެއް ނުކުރޭ!

އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ ދެ މީހަކަށް ދައުވާކުރަނީ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެ އެ...

February 14, 2017
ދުވަސް ނުފުރާ އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކުޑަކުޑަ ނެޕީއެއް

އަލަށް ދަރިއަކު ލިބިގެން އުޅޭއިރު އެ ކުއްޖާގެ ނެޕީ ޖެއްސުމަކީ ދަސްކުރަންޖެހޭ، އުނދަގޫ ކަމަކަށް އޮންނަނީ ވެފަ އެވެ. ޑައެޕާގެ އެންމެ ކުދިކޮށް ހުންނަ އާންމު ސައިޒަކީ "ނިއުބޯން" ކަމަށް...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017
ދޮށީ ދަރިފުޅުގެ ވިސްނުން ތޫނު، އެއީ ކީއްވެ؟

އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅުގެ ވިސްނުން، އޭގެ ފަހުން ލިބޭ ދަރިންނާ އަޅާބަލާއިރު ރަނގަޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެހެން ދިމާވަނީ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އަޅާލުން އިތުރުވުމުން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 3
"ސިކުނޑި ނެތް" ކުއްޖާ ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްފި

ނޯހް ވޯލް މަޝްހޫރުވީ "ސިކުނޑިއެއް ނެތް ކުއްޖެއް"ގެ ގޮތުގަ އެވެ. ސްކޮޓްލެންޑުގެ މި ކުއްޖާއާ ބެހޭ ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި ކުއްޖާ މަންމަގެ ބަނޑުގައި އޮއްވައި ބައްޔެއް އަށަގަތެވެ. ސިކުނޑިނެތް ކުއްޖެއް ކަމަށް ކިޔަން ފެށީ މި ކުއްޖާ އުފަންވި އިރު ވެސް މި ބަލީގެ ސަބަބުން ސިކުނޑީގެ އެންމެ ދެ ޕަސެންޓު އުފެދިފައި ވާތީ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 12
ފަގީރު ދެބެއިންގެ އަސަރުން ފުރިގެންވާ މަންޒަރެއް

އެންމެ ފަގީރު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިލިޕިންސްގައި، މަގުމަތީ ސަލާންޖަހަން އުޅޭ ކުއްޖެއްގެ އަސަރުގަދަ ހާދިސާއެއް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބަޔަކު ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 7
ހޮވި ކުއްޖާ އެއް އަހަރު ތެރޭ މުޅިން ބަދަލުވެފައި

"ހަންޑިއެއް" ކަމަށް ބުނެ މައިންބަފައިން މަގުމައްޗަށް ދޫކޮށްލި ނައިޖިރިޔާގެ ކުޑަ ފިރިހެންކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރިތާ އަހަރު ދުވަސްވީ އެވެ. މިހާރު އެއީ އުފާވެރި، ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ. މި ކުއްޖާ އަށް އެހީތެރިވި، އެހީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ޑެންމާކް މީހެއް ކަމަށްވާ އަންޖާ ރިންގްރަން ލޮވެން ވަނީ އުފާވެރި އެއް އަހަރު ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 33
ލިބުނު 12 ދަރިން ވެސް މަރު!

ދެމަފިރިންގެ މޫނުމަތިން އަބަދުވެސް ފެންނަނީ ހިނިތުންވުމެވެ. އެ މީހުންގެ ޒުވާން އިރު ހަޔާތުގައި ހިނގާފައިވާ، ކަރުނުން ލޯ ތެމުނު، ޝަކުވާ އިން ހިތް ފުރުނު، އެކަމަކު ކެތްތެރިކަމުން ނަމޫނާ ދައްކައިދިިން ހާދިސާތައް އެނގޭނީ މަދު ބަޔަކަށެވެ. މިއަދު ފިރިމީހާގެ އުމުރުން 83 އަހަރެވެ. އަނބިމީހާ 77 އަހަރެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017
މަރުވެފައިވާ ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު 16 ދުވަސް

މަންމައަކު އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު ދެ ހަފުތާއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރި ހިތްދަތި ގޮތް ހާމަވާ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
އިންޑިއާ އިން ކުޑަކުދިން މަރުވީ ހުސްބަނޑާ ލައިޗީ ކައިގެން

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 2) - ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔެއްގައި އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން މަރުވެފައި ވަނީ ހައިބަނޑާ ހުރެ ލައިޗީ ކައިގެން ކަމަށް އިންޑިއާ އާއި...

February 02, 2017 6
ކުއްޖެއްގެ ޚަރަދުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަން އަންގައިފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޚަރަދު ދޭން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން ދެކޮޅު ހެދުމުން، އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 14
އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރިކަން އެނގޭ، ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރުވުމުގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އޭނާ އަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ވެސް، އެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 6
ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސ. މީދޫގައި މަންމައަކު އޭނާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅަށް އަނިޔާ ކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ދާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 2
ދަރިފުޅު ރޯތީ އުނދަގޫވާ ނަމަ މި ވާހަކަ ކިޔާލާ

އަލަށް ދަރިއަކު ލިބިގެން އުޅޭ ދެމަފިރިންނަށް، ތުއްތު ކުދިން ގެންގުޅުމަކީ ކިހާ އުނދަގޫ ކަމެއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިހްސާސް ކުރެވޭނެ އެވެ. ރޭގަނޑު ހަމަ ނިދި ނިދާ ނުލެވޭނެ އެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކަމެއް ކޮށްލާނެ ވަގުތުކޮޅެއް ނުލިބެ އެވެ. އަދި ކެތްތެރިކަމަކީ ކިހާ މުހިއްމު އަދި ބޭނުންތެރި އެއްޗެއްކަން ވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް އިހްސާސް...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 6
ފަރުވާ: ކާންވީ ބޭހާއި ނުކާންވީ ބޭސް

ކަތްދަގެ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ބަނޑަށް 35 ހަފްތާއެވެ. ވިހާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް އޭނާގެ ހާސްކަން ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ފިކުރުތައް ދިޔައީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ރަށުގައި އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް ނެތެވެ. ސްކޭން ކުރެވޭކަށެއް ނެތެވެ. ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ މުޅި މީހާ ވަށާލާފައެވެ. ހިތް ބުނާ ކަހަލައެވެ. ކަތްދައެވެ. ބަނޑުބޮޑު...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
ވައިގެ ބޭހުން ދަރިފުޅަށް ނޭވާހިއްލުމުގެ ބިރު

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވައިގެ ބޭސް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ ދަރިންނަށް ނޭވާ ހިއްލުމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 4
ދަރުމަ އަށް ކުދިން ބެލޭ އުމުރު މަތިކޮށްފި

ދަރުމަ އަށް ކުދިން ބެލޭ އުމުރު މަތިކޮށް، ކުދިން ބެލެހެއްޓޭ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

January 17, 2017 3
"ހިޔާގައި ކުއްޖާ މަރުވި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ނުނިމޭ"

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.،

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 15
އިބްތިހާލްގެ މަރާ ގުޅިގެން 5 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ވ. ރަކީދޫގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން މިއަދު ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 1
ކުޑަކުދިންގެ ކުރެހުންތަކުން ހެދުން ފަރުމާކުރަނީ

ތުއްތު ކުދިންގެ ކުރެހުންތައް އާއްމުކޮށް ހުންނަނީ ކަރުދާހުގަ އެވެ. އެކަމަކު މި ކުރެހުންތައް އެ ކުދިންގެ ހެދުމުގައި ހުންނަ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލައިފި ނަމަ ވަރަށް ހިތްގައިމުވާނެ އެވެ. މިއީ އެކުދިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަރަކަށް ވެސް ވާނެ އެވެ.