19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 4
ލެގޯ އެޑިއުކޭޝަނަށް ހާއްސަ ތަނެއް ހުޅުވައިފި

ލެގޯ އެޑިއުކޭޝަން އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ އިންޖިނިއަރިން އާއި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ޑޭކެއާގެ ހިދުމަތާ އެކު މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 2
ޗާޖަރަކުން ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ އަނގަ ފިހި، އިންޒާރެއް

ކަރަންޓަށް ޖަހާފައި ހުރި ޗާޖަރެއްގެ ކޮޅު އަނގަޔަށް ލައިގެން އުޅެނިކޮށް އެމެރިކާގެ ކުޑަކުއްޖަކު ފިހުނު ހާދިސާއެއްގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް، އޭނާގެ މަންމަ ބެލެނިވެރިންނަށް އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 5
ދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ނުދިން މަންމައަކު ޖަލަށް

ދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ދޭން ދެކޮޅު ހެދި އެމެރިކާ އަންހެނަކު ޖަލަށް ލާން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 80
75 އަހަރު މީހާ ގެންގުޅޭ ބިދޭސީ ވެސް ކުއްޖަކާ ބެހުނު

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ގެންގުޅޭ ބިދޭސީއަކު ވެސް އޭގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކާ...

October 03, 2017
ކުޅޭ އެއްޗެއް ކަރުގައި ތާށިވެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި، ކުޅޭ އެއްޗެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކަރުގައި ތާށިވެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 1
ކުދިންގެ ކޮޓަރީގައި ޓީވީ ބެހެއްޓީމަ ކިޔެވުމަށް ދަށްވޭ!

މައިންބަފައިން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ދިރާސާއެއް ދާދި ފަހުން ސައިންސްވެރިން ކޮށްފި އެވެ. ކުދިން ނިދާ ކޮޓަރީގައި ޓީވީ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ގޭމް ބަހައްޓާފައި ހުރުމުން ކުރާ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމަށެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 2
އެންމެ ދިގު ސާޅީގައި ކުރި ކައިވެނި ބޮޑު މައްސަލައަކަށް

އެންމެ ދިގު ސާޅީގައި ކައިވެނި ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ހަދަން މަސައްކަތްކުރި ސްރީ ލަންކާގެ ދެމަފިރިއަކު، ސާޅީގެ ފަސްބައި އުފުލަން ކުޑަކުދިންތަކެއް ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 15
ކުޑަކުދިން ކުރާ މިކަހަލަ ކަންކަމާ އަޅާނުލައި ނުހުންނާތި

ކުޑަކުދިން ބައެއް ފަހަރު ކުރާ ކަންކަމަކީ އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލާ ވަރަށް ވުރެ ސީރިއަސް ކަންކަމެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މީހުން މިފަދަ ކަންކަމަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެ އެވެ. އެއްބަޔަކު ދެކެނީ އެއީ ތުއްތު އިރު ކުރާ ވަރަށް "ލޯބި" ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ގަބޫލުކުރަނީ އަޅާނުލީމާ އެ ކަންތައްތައް އަމިއްލައަށް ހައްލުވާނެ ކަމަށެވެ....

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 11
ހިޔާގެ ކުދިންނަށް ދެވޭނީ ޖެންޑާއިން ބޭނުންވާ ހަދިޔާ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ދޭނެ ހަދިޔާގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބޭ ގޮތަށް އުސޫލެއް ގެެޓުކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 4
ރޮހިންޖާގެ މައިންނާއި ތުއްތު ކުދިންގެ ކަރުނަ

މިޔަންމާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި، ދެ ގައުމުން ވެސް މަރުހަބާ ނުކިޔާ އިންސާނެއްގެ ގޮތުގައި، މާބަނޑު ސުރައްޔާ ސުލްތާން ހުއްޓެވެ. ވިހެއުމުގެ ރިހުން އައިއިރު ބަންގްލަދޭޝް އަށް ވީ ފަޅިއާ އޭނާއާ ދެމެދު އޮތީ ކިސަޑުން ފުރިފައިވާ 500 ޔާޑުގެ ސަރަހައްދެކެވެ. އޭނާގެ ރިހުން ގަދަވުމާ އެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރަހައްދު...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 14
ކުދިންގެ ގައިގައި ޖެހުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބާ؟

ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދަރިންގެ ގައިގައި ޖެހުމަކީ އެކުދިން ބަސްއަހާ ރަނގަޅު ކުދިބަޔަކަށް ހެދުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 1
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން އޮކްސިޖަން ނުލިބި 49 ކުދިން މަރު

ފައްރުޚްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - އިންޑިއާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ފައްރުޚްއާބާދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އުފަންވި ކުދިންގެ ތެރޭން އޮކްސިޖަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 49 ކުދިން މަރުވި...

September 05, 2017 34
ފިލާ ކުދިންގެ އެހެން ވާހަކަތަކެއް!

ކުޑަކުއްޖަކު ވީ ތަނެއް ނޭނގިގެން ހޯދަން އިއުލާން ކުރުން މިހާރު ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. ސަބަބުތައް ވެސް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ބައެއް ކުދިންގެ ބެކްރައުންޑަށް ބަލާއިރު ގޭތެރެއިން ތަފާތު...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 2
މައިންބަފައިންދެކެ ރުޅިން ކޮޓަރިން ނުނިކުމެ ތިން އަހަރު

އިންޑިއާގެ އަވަށެއްގައި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ކޮޓަރި ތަޅުލައިގެން ކޮޓަރިން ނުނިކުމެ އުޅެފި އެވެ. އެއީ ގްރޭޑް 10 ގައި އެ...

September 03, 2017 1
ބޭވަފާތެރިވުމަކީ ދަރިންނަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް

މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައާ ވަކިން ދިރިއުޅޭ ކުދިންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. ވަރި ގިނަ ވުމުގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކެއްގެ ކައިރީގައި ތިބެ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 10
މާލެ އިން ގެއްލުނު އަންހެންކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

މާލެ އިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އައި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖާ މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 17
ގެއްލުނު ކުއްޖާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

މާލެ އިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 14
މާލެ އިން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މާލެ އިން އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

August 28, 2017 2
ތަދު އިހުސާސް ނުވާ ކުއްޖެއް

ތިން އަހަރުގެ ޑެކްސްޓާ ކާހިލްގެ ފައި ވަނީ ބިނދިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ތަދުވާތީ ނުރޮ އެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އޭނާއަށް ވަނީ އެކި ކަހަލަ އަނިޔާ ލިބިފަ އެވެ. އެކަމަކު ތަދެއް އިހްސާސެއް ނުވެ...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 70
ދަރިން ދޫކޮށްލާ މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އާއި ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ މީހުން ދޫކޮށްލުމުން އަޅާނުލާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު...

August 22, 2017 32
ޑިސެމްބަރުގައި ރާއްޖެއަށް "ފިނިމޫސުން" އަންނާނެ:ރައީސް

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް ރޭ ހުޅުވި ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި އަލަށް ހަދާ ވިންޓާ ކޯނާ އެކު ރާއްޖޭގައި ވެސް ފިނި މޫސުން ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 91
ކުއްޖާ ސީރިއަސްވީ އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިހުމާލުން: އާއިލާ

ހުން އައިސްގެން އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާ ހޯދި އަށް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސްވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2017
އުމުރުން 13؛ އަދިވެސް ތުއްތު ކުއްޖެއް

މިއީ ނާދިރު ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ވަރަށް ނާދިރު މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. ކްރޮމޯޒް އެބްނޯމަލިޓީއެއްގެ ސަބަބުން މި ކުއްޖާ ވަނީ "ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 4
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މަހާސިންތާއެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެ ކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަހާސިންތާއެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 15
ދަރިފުޅާ ދިމާލަށް "ނޫނެކޭ" ނުބުނާތީ ދަރިން ހަލާކުވަނީ

ދަރިން އެދޭ ކޮންމެ ކަމަކަށް އާއެކޭ ބުނާތީ، ނެގެޓިވް ކަންކަމަށް ދަރިންގެ ސިކުނޑި ތައްޔާރު ނުކުރެވި އެ ކުދިންގެ އުޅުމަށް ވަރަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު، ކުޑަކުދިންގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 6
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުދިން މަރުވީ އޮކްސިޖަން ކަނޑާލުމުން

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 13) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަސް ދުވަސްތެރޭ 60 ކުދިން މަރުވެފައި ވަނީ އޮކްސިޖަން ސަޕްލައި ކުރާ ކުންފުންޏަށް ބިލް ނުދެއްކުމުން އޮކްސިޖަން ކަނޑާލުމުން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.