14 މެއި

May 14, 2020 2
ބްރަޔަން އެޑަމްސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޗައިނާއާ ގުޅުވައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހަކީ "ވާލު މަސް ކައި އުޅޭ މާކެޓެއް އޮތް ތަނަކުން" ފެތުރިގެން އުޅޭ ވައިރަހެއް ކަމަށާއި މީގެ އަގު މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާ އަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް، ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބްރަޔަން އެޑަމްސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ހޫނުވުމުން، މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 14
ރާއްޖެއަށް ޗައިނާގެ އެހީތައް ގެނައުމުގެ ދަތުރު ފަށައިފި

އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި މަޝްހޫރު އޮންލައިން ބިޒްނަސް ޗެއިން އަލީބާބާގެ ފައުންޑަރު ޖެކް މާ އާއި ޗައިނާގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖާން ލިޖޯން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 24
ވޫހާންގައި ހުރި ދިވެއްސެއް: މުހިންމީ ކެތްތެރިކަން

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވެގެން އައި ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާއިރު، މި ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ފެނުނު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ ހިމެނެ އެވެ. އަދި ވަކުން ހާއްސަކޮށް އެތަނެއްގައި މި ބަލި އުފަންވި ވޫހާން ސިޓީ އޮތީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 3
ފެލައިނީއަށް ޖެހުނު ކަމަށް ބެލެވެނީ ރާއްޖޭން ދިޔަފަހުން

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 48
އަލީބާބާގެ ފައުންޑަރު، ޖެކް މާ ރާއްޖެ އަށް އެހީވަނީ

އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި މަޝްހޫރު އޮންލައިން ބިޒްނަސް ޗެއިން އަލީބާބާގެ ފައުންޑާ ޖެކް މާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޜާއްޖެ އަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 56
ކޮވިޑް-19- ރާއްޖެއަށް އެހީވާން ޗައިނާއިން ލިސްޓެއް

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވާ އިރު އެ ނުރައްކަލުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެ އިން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލީ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 29
ކޮވިޑް-19: ބިރަކީ ކުއްލިއަކަށް ބަލިމީހުން ގިނަވުން

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިޓަލީން ރާއްޖެ އައި 12 މީހުންގެ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ އެކަކު، ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ހުއްޓާ ހުން އައިސް ބަލިވި އެވެ. އޭނާ އަށް އެ ރަށުގެ ޑޮކްޓަރު ފަރުވާދިނެވެ. އޭނާ ކޮޓަރިން ނުނިކުމެ އުޅުނެވެ. އެނބުރި އިޓަލީ އަށް ދާން މާޗު 1 ގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު، ހުން...

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ޗައިނާ އިން އައި ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފުރަތަ ފެނުނު ގައުމު ކަމަށްވާ ޗައިނާ އިން މިއަދު އައި ދިވެއްސަަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 7
ކޮވިޑް-19: ބަލިވި ގިނަ މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި އާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބަލާއިރު އިތުރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރު ރަނގަޅު ވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 23
އަލީ ވަހީދުގެ އުއްމީދީ ވާހަކަ: ޓޫރިޒަމް ކޮޅަށް ޖެހޭނެ

ޗައިނާގެ ޝެންހާއީގައި ޓްރާންސިޓް ކުރިއިރު، ޗައިނާ އިން އަންނަ އެއްވެސް މީހަކަށް ރާއްޖެ އެތެރެނުވެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅު، މެކްސިކޯގެ އެ ދެމަފިރިންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. އެމީހުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފޭބުމާ އެކު، އެންގީ އެތެރެނުވެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި ހަނީމޫން ހޭދަކުރަން ދެމަފިރިން ދުށް ހުވަފެން...

08 މާޗް

March 08, 2020 9
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާގައި ބަލިވާ މީހުން މަދުވެ ހާސްކަން ކުޑަވަނީ

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ބާރުމިނުގައި ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރި، ވަގުތީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ހަދަން ޖެހުނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ހާސް މީހުންނެއް ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރަން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދާން ފެށުމުން އުފެދުނީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެކެވެ. މި ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި އަލަށް ހެދި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަން މިހާރު ވަނީ، ބަލި...

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 18
ކޮވިޑް19އަށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓެސްޓްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު މިއަދު ޓެސްޓުކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 16
އިންޑިއާ އެހީގައި، ފަހު 2 ދިވެހިން ވޫހާނުން ނެރެދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި ތިބި ނުވަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބާކީ ދެ ދިވެހިން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، މިއަދު ހެނދުނު ދިއްލީ އަށް ގެންގޮސް ކަރަންޓީނު ކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 32
ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވަމުންދާތީ، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 8
ޗައިނާ އިން އައި ދެ ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދާ ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އައި ދެ ދިވެހިން މިއަދު ކަރަންޓީނު ކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 2
ކޮވިޑް-19: އެއްދުވަހުން 15000 މީހުން ބަލިވެއްޖެ

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 13) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ ކޮވިޑް-19 ގައި އެއް ދުވަސްތެރޭ ހުބެއި ޕްރޮވިންސް އިން 14،840 މީހުންނަށް ބަލިޖެހި، 242 މީހުން...

February 13, 2020 10
ކޮރޯނާވައިރަސް: ދިވެހި އިގުތިސާދަށް ކޮން އަސަރެއް؟

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް، އަދި ޖުމްލަކޮށް ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާނޭ ކަމާ މެދު ޝައްކުކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. މި ވަގުތަށް މުހިންމީ އަސަރު ކުރާނޭ...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 7
ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ބިލްގޭޓްސް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޗައިނާ އިން އުފަންވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ފޯރާފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ބިލް ގޭޓްސް އާއި އަންހެނުން މެލިންޑާގެ ގޭޓްސް ފައުންޑޭޝަނުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 10
ވޫހާން އިން ގެންދިޔަ ދިވެހިން ވައިރަހަށް ނެގެޓިވް

ޗައިނާގެ ވޫހާން އިން އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސް ކަރަންޓީނު ކުރި ހަތް ދިވެހިންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެސް ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިއާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 32
ރާއްޖޭން ޗައިނާއަށް 1 މިލިއަން ދަޅު މަސް ހަދިޔާކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި ޗައިނާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި ހާލުގައި އެ ގައުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭން ޗައިނާ އަށް އެއް މިލިއަން ދަޅު މަސް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައި، ރަމްޒީ ގޮތުން މި ހަދިޔާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 11
ކޮރޯނާވައިރަަސް އިން ޓޫރިޒަމަށް ހިޔަނި އެޅިއްޖެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް މި އަހަރު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ނަމަވެސް، ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ހިޔަންޏެއް އެޅިއްޖެ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.