27 ޖުލައި

July 27, 2020 4
އިންޑިއާގައި އައިފޯން 11 އުފައްދަން ފަށައިފި

ފޮކްސްކޮން އިން އެޕަލްގެ އައިފޯން އިންޑިއާގައި އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 6
ޗައިނާގެ މުދަލަށް ބަރޯސާ ނުވަން އެމެރިކާއިން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - ޗައިނާގެ މުދަލަށް އިންޑިއާ އިން ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަ ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 1
ޓިކްޓޮކްގެ ހެޑްކުއާޓަރު ވެސް ދާނެ ދިމާލެއް ނޭނގޭ

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސްގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްހޫރު ޓިކްޓޮކް އެޕްގެ ހެޑްކްއާޓަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނަށް ބަދަލުކުރަަން ނިންމާފައި ވިޔަސް އެމެރިކާ އިން ކުރިމަތިކުރާ ފިއްތުންތަކާ ހެދި ލަންޑަނުގައި ހެޑްއާޓަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020
އޭޝިއާގައި ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ އަންހެނުން އިތުރުވަނީ

ފަހަކަށް އައިސް، ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުން އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 1
އައިފޯން އުފައްދަން އިންޑިއާގައި އިންވެސްޓްކުރަނީ

ފޮކްސްކޮން އިން އިންޑިއާގައި އައިފޯން އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރަނީ އެވެ. މިއީ އެޕަލް އިން އެދިގެން ފޮކްސްކޮން އިން ހިންގަން އުޅޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ވެ އެވެ. ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އައިފޯން އުފެއްދުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އެޕަލް އަށް އަންނަނީ ބާރުބޮޑުކުރަމުންނެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 1
އާލިއާ އަށް އިންޑިއާ-ޗައިނާގެ ހަނގުރާމަ ފިލްމެއް

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހިނގާ ކޯޅުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެއް އާލިއާ ބަޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 3
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ކޯޅުމަށް އަޖޭގެ ފިލްމެއް

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ބޯޑަރު ހިއްސާކުރާ ލަޑާކްގެ ގަލްވާން ވާދީގައި ޗައިނާ އިން އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކެއް ބިނާކުރާތީ މަސްރަހު ހޫނުވެ ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި އިންޑިއާގެ...

July 05, 2020 1
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރުމުން ގެއްލުން ބިލިއަނުން

އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެ އެޕްގެ ވިޔަފާރިން ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 4
ޓިކްޓޮކް އިންޑިއާއާ އެކު މަޝްވަރާގައި

ޓިކްޓޮކްގެ ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް އިންޑިއާގައި އެ އެޕް މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ކުންފުނި ބައިޓްޑާންސުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 2
ޗައިނާ ބޯޑަރަށް މޯދީ ކުއްލި ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 3) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ޗައިނާއާވީ ފަޅީގެ ބޯޑަރަށް ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ކުއްލި ޒިޔާރަތެއް މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

July 03, 2020 4
ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތައް ޕްރޮމޯޓްނުކުރަން ގޮވާލައިފި

ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކާއި ބްރޭންޑްތައް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރިން އެންޑޯޒްކޮށް، ޕްރޮމޯޓްނުކުރަން ފެޑެރޭޝަން އޮފް ވެސްޓަން އިންޑިއާ ސިނެ އެމްޕޮޔީޒް (އެފްޑަބްލިއުއައިސީއީ) އިން...

29 ޖޫން

June 29, 2020 17
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހޫނުވަމުންދާ ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލައި ކެމްޕޭންތަކެއް ވެސް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު ޓިކްޓޮކާ އެކު ޗައިނާގެ 59 އެޕެއް އިންޑިއާއިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 4
އިންޑިއާގެ ބޯޑަރުގައި ޗައިނާއިން ވަނީ ބަންކަރު ހަދާފައި

ގަލްވާން ވެލީ (ޖޫން 26) - ދެ ގައުމުން ވެސް މި މަހު ކުރީކޮޅު ކުރިމަތިލުމަކަށް ދިޔަ ހިމާލަޔަން ބޯޑަރުގައި ޗައިނާ އިން ސްޓްރަކްޗާތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 7
ބޯޑަރުގެ ކުރިމަތިލުން: ޗައިނާގެ ތުހުމަތު އިންޑިއާ އަށް

ބެއިޖިން (ޖޫން 21) - ދެ ގައުމުގެ ބޯޑަރުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިންގި ކުރިމަތިލުމަކީ އިންޑިއާ އިން ގަސްދުގައި ކުރިކަމެއް ކަމަށް ޗައިނާ އިން ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 7
އަސްކަރިއްޔާއިން އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު ދިފާއު ކުރާނެ: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 20) - އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އެ ގައުމުގެ ބޯޑަރު ދިފާއު ކުރާނެ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 4
ޗައިނާ އިން ހިފެހެއްޓި އިންޑިއާ ސިފައިން ދޫކޮށްލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 19) - ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ އިން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިންގި ކުރިމަތިލުމުގައި ޗައިނާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ އިންޑިއާގެ 10 ސިފައިން ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 12
އިންޑިއާ-ޗައިނާ: ތުހުމަތު އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 17) - ދެ ގައުމުގެ ބޯޑަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގި ކުރިމަތިލުމުގެ ތުހުމަތު އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އިން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 26
ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ކުރިމަތިލުމުގައި 3މަރު

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 16) - ކަޝްމީރު ސަރަހައްދުގެ ލަޑަކްގައި އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ ސިފައިންގެ ކުރިމަތިލުމެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ޗައިނާއާ ދެކޮޅު އިންޑިއާގެ އެޕެއް ގޫގުލް އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެޕްތައް ބޭރުކުރަން އިންޑިއާ އިން އެ ޕްލެޓްފޯމަށް ލާފައިވާ އެޕެއް ގޫގުލް އިން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 6
އިންޑިއާގައި ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް

ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް އިންޑިއާގައި ފަށައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 7
ޗައިނާގެ ޓެސްޓް ކިޓްތަކުގައި މައްސަލަ އުޅޭ: އިންޑިއާ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 29) - ޗައިނާގެ ދެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާ ރެޕިޑް ޓެސްޓް ކިޓްތަކުގައި މައްސަލަ އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާ އިން، ބައި މިލިއަން އޯޑަރު ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 2
ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ވައި ސާފުވަނީ؛ އެއްވަނަ ދިއްލީއަށް

ވައި ސާފުވުމަކީ ކޮރޯނާވައިރަހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ބައްޔާ ހެދި ދުނިޔެ ބަންދުވެފައި އޮންނާތީ ގައުމުތަކުގައި ވައި ސާފުވަނީ އެވެ. ސަބަބަކީ، އެއްގަމާއި ކަނޑު އަދި ވައިގެ ތެރޭގައި އުދުހޭ އުދުހުންތައް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފައި އޮތުމެވެ.