06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 1
"އައިފޯން އެސްއީ" އަލުން އުފައްދަނީ

އައިފޯން އެސްއީގެ ޒަމާނީ މޮޑެލްއެއް އުފައްދަން އެޕަލް އިން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިއްޖެ އެވެ. އެއީ ވާދަވެރި މާކެޓްގައި، އަގު ހެޔޮ ފޯނުތަކަށް އޮތް ޖާގައިން ބައެއް ލިބޭތޯ އެވެ. އެޕަލް އިން އެ އުންމީދު އަދި ވެސް ދޫކޮށެއް ނުލަ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 2
އެޕަލް ވޮޗް 5: ފަސް ވަނަ ޖީލުގެ ގަޑިތައް

މިއީ އާދަކާދަ އެވެ. އެޕަލްގެ އުފެއްދުމެއް ލޯންޗްކުރާ ތާރީޚް ކައިރިވަމުން އަންނައިރު، ލިޔާނެ އެހެން ޚަބަރެއް ނޫސް މަޖައްލާތަކަކަށް ނުލިބެ އެވެ. އެ ނޫން އެހެން ވާހަކައެއް ދެއްކޭކަށް ވަފާތެރިންނަކަށް ވެސް ނޯވެ އެވެ. މި ފަހަރު މި އޮތީ އެޕަލް ވޮޗް 5ގެ ވާހަކަތަކެއެވެ. މިއީ އެ މީހުން ބުނާ ގޮތަށް ނަމަ، ފަސް ވަނަ ޖީލުގެ ގަޑިތަކެވެ. ހިތާމަ...

26 މެއި

May 26, 2019
ޗައިނާގައި އައިފޯން މަނައެއް ނުކުރާނެ

އައިފޯން ޑިޒައިންކުރަނީ އެމެރިކާގަ އެވެ. އުފައްދަނީ ޗައިނާގަ އެވެ. ޗައިނާގައި އުފައްދައި އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުން ޑިއުޓީ ނަގާ މިންވަރު، 10 ޕަސެންޓުން 25 ޕަސެންޓަށް، އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ބޮޑުކުރި ނަމަވެސް، ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރި ލިސްޓްގައި އައިފޯނެއް އަދި ނުހިމަނަ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019
ވާވޭގެ ވެރިޔާ އަށް ވެސް ރަނގަޅީ އައިފޯން

ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުންޏަށް އެމެރިކާ އިން ކުރިމަތިކުރާ ފިއްތުންތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެކަމަކު އެ ކުންފުންޏާ އެންމެ ވާދަވެރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ އެޕަލްގެ އައިފޯނަށް ވާވޭގެ ބާނީ އަދި ސީއީއޯ ރެން ޒެންގްފީގެ ހިތުގައި ހާއްސަ ލޯތްބެއް އެބަ އޮތެވެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވާ ގޮތުން ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އަދިވެސް އެންމެ...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
އެޕަލް އައިފޯނަށް ވާވޭ 5ޖީ މޯޑެމްތައް!

އެޕަލްގެ 5ޖީ އައިފޯނުތަކުގައި، ވާވޭ 5ޖީ މޯޑެމް ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމަށް އެބަ ބުނެ އެވެ. އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ސިފަކުރަން ވެސް ދަތި މަންޒަރަކަށެވެ. އަދި މިއީ އެމެރިކާ ސަރުކާރު ދެކޮޅުހަދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބެލެވެ އެވެ. ނަމަވެސް، 5ޖީ ރޭހުގައި ފަހަތަށް ޖެހެމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އެޕަލް އަށް އެ ދެވެނީ ގޮތްހުސްވުމާ ކައިރިއަށެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 3
ފޭކް އައިފޯނުން ދެ މީހަކު 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި

ހަލާކުވެފައި ހުންނަ "ފޭކް އައިފޯން" އެޕަލްގެ ސާވިސް ސެންޓަރުތަކަށް ގެންގޮސް އޭގެ ބަދަލުގައި މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރުގެ އާ އައިފޯނު ހޯދި ކަމުގެ ތުހުމަތު، އެމެރިކާގައި އުޅޭ ޗައިނާގެ ދެ ދަރިވަރަކަށް ކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019
އެޕަލް އިން އެމެރިކާގައި އައިފޯނެއް ނުހަދާނެ

އެމެރިކާގައި އައިފޯނު އުފައްދަން ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން އެދެ އެވެ. އެއީ އެކަމަކު އެޕަލް އިން ދުވަހަކު ވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ. ސަބަބުތައް ގިނަ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 3
އައިފޯނު ވިޔަފާރި އިންޑިއާގައި ދަށަށް؛ ޗައިނާއާ ހެދި؟

އައިފޯނުގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެގެން އުޅެނީ ވާދަވެރިންގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެޕަލް އިން އަދިވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ވާ ގޮތެއް ބަލާބަލާށެވެ. އިންޑިއާގައި އައިފޯނަށް ވުރެ، ޝޯމީ އަދި ވާވޭ ފޯނުތައް ވިކޭލެއް މާ ގިނަ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019
އެޕަލްއިން ޗައިނާ ދަތުރުތަކަށް ދުވާލަކު 50 ޓިކެޓް

ޗައިނާ އަކީ އެޕަލް އަށް ވަރަށް މުހިންމު މާކެޓެކެވެ. އެ ގައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ގިނަވަނީ އެހެންވެ އެވެ. އެޕަލްގެ ޑިވައިސްތަކަށް ބޭނުންވާ ހާޑްވެއާ ބައިތައް އުފައްދައިދޭ ކުންފުނިތައް ޗައިނާގައި ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ ވެރިން، އެޕަލްގެ މަތިފަޑީގައި ވަރަށް...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 2
އައިފޯނުން ޓްވީޓްކޮށްގެން ވާވޭގެ ބަޔަކަށް އަދަބު ދީފި

އެޕަލްގެ އައިފޯނުން ވާވޭ ޓެކްކޮލޮޖީޒްގެ ނަމުގައި އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ޓްވިޓްކޮށްގެން ވާވޭގެ ދެ މުވައްޒަފަކާ ދޭތެރޭ އެ ކުންފުނިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 1
އައިފޯނުގެ އަގުބޮޑު މޮޑެލްތައް އިންޑިއާގައި އުފައްދަނީ

އިންޑިއާގައި އައިފޯނުގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކުރަން އެޕަލް އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި، އައިފޯނުގެ އަގު ބޮޑު މޮޑެލްތައް، އެ ގައުމުގައި އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެވެން ފަށައިފި އެވެ. ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، އަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަންނަ އަހަރު ފަށައިގަންނާނެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018
ޗައިނާއިން ބޭރުގައި އައިފޯނު އުފައްދަންޖެހިދާނެ: އެޕަލް

އެމެރިކާއިން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ޗައިނާ އަށް ދަތިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފަ އެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާ ސިޔާސަތަކީ، ޗައިނާގައި އުފައްދާ ނަމަ އެ މުދަލަކުން ޓެކްސް ނެގުމެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 3
ޗައިނާގައި އައިފޯން ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗައިނާގައި އައިފޯނު ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 2
ޗައިނާގެ އައިފޯނުން ޓެކްސް ނަގަން ޖެހިދާނެ: ޓްރަމްޕް

ޗައިނާ އިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުން ޓެކްސް ނެގުމުގައި މިހާތަނަށް އައިފޯން އިސްތިސްނާ ކޮށްފައި އޮތަސް ވެސް، ޗައިނާގައި އުފައްދައިގެން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ އައިފޯނުތަކުން 10 ޕަސެންޓް ނުވަތަ 25 ޕަސެންޓްގެ ޓެކުހެއް ނަގަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018
ޓިމް ކުކް ވިޔަފާރި ދަތުރެއްގައި ޗައިނާގައި

ޓިމް ކުކް ޗައިނާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޓަނެޓް ޚަބަރުތައް ބުނަނީ އެއީ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުކުރަން ކުރައްވާ ދަތުރެއް ކަމަށެވެ. ހަގީގަތަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އައިފޯނު މަރުކާގައި އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު މޮޑެލްތައް، ޚާއްސަކޮށް "އައިފޯން އެކްސްއެސް"ގެ ވިޔަފާރި ޗައިނާގައި އެހާ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017
އެޕަލްގެ "ރަތް ފޯނު"ގެ ވާހަކަ ޗައިނާގައި ނުދެއްކޭނެ

އެޕަލް އައިފޯން 7 ގެ ހާއްސަ އެޑިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަތް ކުލައިގެ ފޯނުތަކެއް މިހާރު ވަނީ ބާޒާރަށް ނެރެފަ އެވެ. އެޕަލް "ޕްރޮޑަކްޓް" ރެޑް ގެ ތައްގަނޑުގައި އެޕަލް އިން އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރެނީ އެއިޑްސްއާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އެ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ ހޯދާ ޗެރިޓީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގަ...

06 މާޗް

March 06, 2017
އައިފޯނު 6ގެ 32 ޖީބީގެ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރެފި

އައިފޯނު 6 އެޕަލް އިން 2014 ގައި ނެރުނުއިރު ކަމެއް އުނިވެފައިވެ އެވެ. ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެއީ ގަސްދުގައި ކުރި ކަމަކާ އެވެ. އައިފޯނު 6ގެ 32ޖީބީ ފޯނެއް ނުނެރެ އެވެ. ނެރުނީ 16ޖީބީ، 64ޖީބީ އަދި 128ޖީބީ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017
އެޕަލް އަށް ވަކި ގޮތެއް ހަދައިދެވޭކަށް ނެތް: އިންޑިއާ

އެޕަލް އަށް ޗައިނާ ވަރުގެ ގައުމެއް ނެތެވެ. އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތައް ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ޗައިނާގަ އެވެ. ނަމަވެސް، ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތައް ވަދެގަތުން އެޕަލް އަށް ވެފައި ވަނީ ބޮޑު ބިރަކަށެވެ. އަގު ހެޔޮ އަދި އެހައި ރީތި ފޯނުތައް ޗައިނާ ކުންފުނިތަކުން ކެނޑިނޭޅި އުފެއްދުން ވެފައި ވަނީ އެހެން...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
އިންޑިއާގައި އެޕަލް ގަދަކޮށްފި

ވިޔަފާރި އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގައި ބާރުގަަދަ ކުންފުނިތައް ވެސް އޮޔާ ދެ އެވެ. ޗައިނާ ސްމާޓްފޯން މާކެޓް އެޕަލް އަށް ފަހިވެފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފެށީއްސުރެ، އެޕަލުން ވަނީ ބައްރުތަކަށް ކަޅިއަޅަށް ފަށާފަ އެވެ. އެ ގޮތުގައި އެޕަލް އަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހެދިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނީ އިންޑިއާ އަދި ސައުތު...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 5
ލޯބިވެރިން ދިން 20 އައިފޯނަށް ގެއެއް ގަންނަނީ

ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގު ބޮޑީ އައިފޯނެވެ. އެހެންވެ ހާއްސަ ހަދިޔާއަކަށް ވެސް މީގެ ފޯނެއް ފުދެ އެވެ.