04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 4
މައިކްރޮސޮފްޓުން ޓިކްޓޮކް ގަންނަނީ

މައިކްރޮސޮފްޓާއި ބައިޓްޑާންސުން ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތައް އަންނަ މަހުގެ 15 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެ

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 3
އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރާނަން: ޓްރަމްޕް

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި މަނާކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 7
"ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑަށް އަތްގަދަކުރުން ގާނޫނާޚިލާފް"

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 29) - ސައުތު ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތައް ޗައިނާ އިން ބޭނުން ކުރަމުން ދަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 1
އެމެރިކާގެ އެއްޗަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ ޓިކްޓޮކް ސަލާމަތްވާނެ

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާ އިން މަނާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެމެރިކާ އިން ދީފައި ވަނިކޮށް، މިކަމުން ސަލަމާތްވެވިދާނެ އެހެން ހައްލަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.