03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 5
ޗައިނާ މީހާއަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ މައްސަލަ ނުބެލޭނެ

ޗައިނާ ރައްޔިތަކު 15 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ރާއްޖޭގައި ބަންދު ކޮށްގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އޭނާ ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާ ނުބެލޭނެ...

December 03, 2017
ޓްރޫކޯލާ ފޮހެލަން އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް އަންގައިފި

ސްމާޓްފޯނުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް، އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ސިފައިންނަށް އަންގައިފި އެވެ. ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ 42 އެޕްލިކޭޝަނެއް ފޮހެލަން ސިފައިންނަށް ވަނީ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 22
ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރަން ގާނޫނެއް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ބަންޑާރަނައިބު ލަފާދީފި އެވެ.

November 30, 2017 5
"ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓަކީ ސިޔާސީ އެއްބަސްވުމެއް"

ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމުކުރާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ވާ ސިޔާސީ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

November 30, 2017 46
ފްރީޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމުން ގެއްލުން ލިބޭނީ ރާއްޖެ އަށް

ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމުކުރާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 33
ބޮޑު އެއްބަސްވުން ގާއިމްކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެ އިން ސޮއިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިރޭ ފާސްކޮށް، މަޖިލިސް ޗުއްޓީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 2
މުގާބޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެހީއެއް ނުވަން: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (ނޮވެމްބަރު 28) - ޒިމްބާބުވޭގެ ވެރިކަމުން ރޮބަޓް މުގާބޭ ދުރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ރޯލެއް އަދާކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

November 28, 2017
ޗައިނާގެ ދެ ކުދިން ބަހެއްގެ ދަށުގައި 80 ކިލޯމީޓަރަށް

ބެއިޖިން (ނޮވެމްބަރު 28) - ޗައިނާގެ ދެ ކުއްޖަކު ބަހެއްގެ ދަށުގައި ތިބެގެން 80 ކިލޯ މީޓަރު (50 މޭލު) އަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017
ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ސޫކީ ޗައިނާ އަށް

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 27) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ މެދު އަމަލު ކުރި އަނިޔާވެރި ގޮތުން މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އަށް ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 68
ފްލެޓް އަޅަން 434 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޗައިނާ ސްޓޭޓަށް

ހުޅުމާލޭގައި 80،000 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް، ޗައިނާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިންއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017
އުމުރުން 30 އަހަރު، އެކަމަކު ތުއްތު ކުއްޖެއް

މިއީ އުމުރުން 30 އަހަރު މީހެއް ނަމަވެސް އޭނާ އިންނަނީ ތުއްތު ކުއްޖެއްހެންނެވެ. މި މައްސަލަ ދިމާވެފައި ވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ޑޮކްޓަރުންނަކަށް ވެސް ޔަގީންކަމާ އެކު ބުނާކަށް ނޭނގެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 28
ބްރިޖުގެ 67 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ 67 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 5
އަލީބާބާއިން އެއް ދުވަހުން 25 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި ވެބްސައިޓް، އަލީ ބާބާ އިން އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 25 ބިލިޔަަން ޑޮލަރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ރެކޯޑް ހަދައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 37
ބްރިޖުގެ ބީމްތައް ގެންނަ ތާރީޚު ފަސްވެއްޖެ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ބޮކްސް ގާޑާ ބީމްތައް މާލެ ގެންނަ ތާރީޚު ފަސްވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 9
ހަޔައެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުން ކިޔެވޭނީ އޭޝިޔާގެ 11ގައުމުން

ހަޔަ އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔެވޭނީ އޭޝިޔާގެ 11 ގައުމަކުން ކަމަށް ނިންމައި އެ ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 3
ހިތްދަތިކަމުގައި ވެސް މި ދެމަފިރިންގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް

ކައިވެނި ކުރަނީ މުޅި އުމުރަށް އެކީގައި އުޅުމަށެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑު ހިތާމައެއް ލިބުނަސް އަދި ކިތަންމެ ބޮޑު ބައްޔެއް ވިޔަސް އެކަކު އަނެކަކާ ވަކިނުވާން ވައުދުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު މި އިގުރާރުގައި ދެމިތިބެވޭ މީހުން ގިނައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މިއީ ނަމޫނާ މިސާލެކެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 15
ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަން ދެ ކުންފުންޏެއް ގުޅިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ މައި ކުންފުނި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން، މަޝްހޫރު ދެ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ ޓެންޕަސް ގްރޫޕް ކޯ އާއި އެމެރިކާގެ ބެއިން ކެޕިޓަލް އެލްޕީން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017
ޗައިނާ-ފްރާންސް ގުޅިގެން މޫސުމީ ސެޓެލައިޓެއް

ޗައިނާ އާއި ފްރާންސް ގުޅިގެން ޖައްވަށް މޫސުމީ ސެޓެލައިޓެއް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ. ބޭނުމަކީ މޫސުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދަސްކުރުމެވެ. ކަނޑުގައި އޮއިވަރު ހުންނަ ގޮތުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުމެވެ. ނަގޫރޯޅި އަދި ތޫފާނާ ބެހޭ ގޮތުން ދަސްކުރުމަކީ ވެސް ސެޓެލައިޓުން ހިފާނެ މުހިންމު ބޭނުމެކެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 2
ޗައިނާގެ ރައީސްގެ އާ ލީޑާޝިޕް ޓީމު އިއުލާންކޮށްފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 25) - ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ވެރިކަމުގައި އިތުރަށް ބާރުގަދަ ކުރެވޭ ގޮތަށް، ޗައިނާގައި އެންމެ ބާރުގަދަ ޕޮލިޓްބިއުރޯ ސްޓޭޑިން ކޮމިޓީ އަށް ހަތް މެންބަރުން އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 6
ޗައިނާގެ ބާނީ މާއޯއާ އެއްވަރުގެ ބާރުތަކެއް ޝީ ޖިންޕިން އަށް

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 24) - ޗައިނާގެ ބާނީ އަދި ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީ އުފެދުނު އިރު ޗެއާމަން މާއޯ ޒެޑޮންގާ އެއްވަރުގެ ސިޔާސީ ބާރުތަކެއް މިހާރުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް ދިނުމަށް ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގައި މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 10
ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަށް 262،500 ލެޑް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން 250،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ލެޑް ބޮކި މިރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

October 22, 2017 4
އޭބީޔޫ ފެސްޓިވަލްގައި މި ފަހަރު ރާއްޖޭން ބޮބް

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިން ޔޫނިއަން (އޭބީޔޫ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ފެސްޓިވަލްގައި މި އަހަރު ރާއްޖޭން، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 2 ކާމިޔާބުކުރި ލަވަ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 6
ޗައިނާގެ ރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރަން ޕާޓީތެރޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 20) - ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ޕާޓީގެ ތެރޭން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 3
ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމުގެ ވައުދާ އެކު ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ފަށައިފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 18) - ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ވައުދާ އެކު ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ރައީސް ޝީ ޗިންޕިން މިއަދު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 12
ޗައިނާއާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވެއްޖެ: ރައީސް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ވިޔަފާރިއާ އިގުތިސާދީ ދާއިރާއިން ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ ހަރުދަނާވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.