14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 1
ބައްޕަގެ މުއްސަނދިކަން ބޭނުމެއް ނޫން!

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަހުޖަނުގެ މުއްސަނދިކަން 92 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ. އެކަމަކު ވެންގް ޖިއަންލިން، 62، އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ވިޔަފާރި ހިންގައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯއްދަވަމުން މިހާރު އަންނަ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު އޭނާގެ އެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގަން ބޭނުން ނުވުމެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 2
ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތަކުން ޗައިނާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 12) - ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމާ ދުރު ވިސްނުމަކަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތައް ހުރުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޗައިނާ އިން...

December 12, 2016
ޗައިނާގައި ވިންޑް ޓާބައިން އަށް އެޕަލް އިންވެސްޓްްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 12) - އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ޗައިނާގައި ކުރި އިންވެސްޓްމަންޓާ ސްމާޓްފޯނާ ގުޅުމެއް ނެތެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 1
ހަލަބުގެ ސުލްހައިގެ ގަރާރު ޗައިނާ އާއި ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 6) - ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އޮތް ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީ އަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހަތް ދުވަހަށް މެދު ކަނޑާލުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ޗައިނާ އާއި ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯ ކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 2
ޗައިނާގެ ބައެއް ސިޔާސަތަށް ޓްރަމްޕް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 5) - ޗައިނާގެ މާލީ ސިޔާސަތަށާއި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާ އިން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 3
މެރިތާ 21 އަހަރު ފަހުން ކުށްނުކުރާ ކަމަށް ނިންމައިފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 2) - ކުށްކުރި ކަމަށް ބުނެ މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން މަރުގެ އަދަބު ދިން މީހަކު ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
އިންޑިއާގައި އެޕަލް ގަދަކޮށްފި

ވިޔަފާރި އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގައި ބާރުގަަދަ ކުންފުނިތައް ވެސް އޮޔާ ދެ އެވެ. ޗައިނާ ސްމާޓްފޯން މާކެޓް އެޕަލް އަށް ފަހިވެފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފެށީއްސުރެ، އެޕަލުން ވަނީ ބައްރުތަކަށް ކަޅިއަޅަށް ފަށާފަ އެވެ. އެ ގޮތުގައި އެޕަލް އަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހެދިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނީ އިންޑިއާ އަދި ސައުތު...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 1
ބައްޕަ ސަލާމަތްކުރަން ކުއްޖަކު 10 ކިލޯ ބަރުވެއްޖެ

ޗައިނާގައި، އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު ބައްޕަގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ބަރުދަނަށް 10 ކިލޯ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 7
278 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ 278 ފްލެޓް އަޅަން ޗައިނާގެ މެޓަލާޖިކަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް (އެމްސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށް، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިރޭ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 14
ގޯޅިތައް ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހަދަން ޗައިނާ އެހީވަނީ

މާލޭގެ ހަތް ގޯޅިއަކާއި ވިލިމާލޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީއެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 16
ޒިކާ ޖެހިދާނެތީ ރާއްޖެއަށް ނުދާން ޗައިނާގެ އިންޒާރެއް

ރާއްޖޭގައި ޒިކާގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް ކަމަށާއި އެހެންވެ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް ނާންނަން ޗައިނާ މީހުންނަށް އެ ގައުމުގެ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ސުޕަވިޒަން، އިންސްޕެކްޝަން އެންޑް ކަރަންޓީން (ޖީއޭއެސްއައިކިއު) އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 8
މެގައިން ކަނޑާލި މީހުންގެ %80 އަލުން ވަޒީފާ އަށް

ވިޔަފާރި ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި 120 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި...

November 02, 2016 2
ނަޖީބު ދަތުރުގައި ދޮންދަރި ބައިވެރިކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 2) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދޮންދަރިފުޅު ރިޒާ އަޒީޒް ބައިވެރި ކުރެއްވި މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އައި ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވި ނަމަވެސް ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހަތް ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 5
ލޯބިވެރިން ދިން 20 އައިފޯނަށް ގެއެއް ގަންނަނީ

ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގު ބޮޑީ އައިފޯނެވެ. އެހެންވެ ހާއްސަ ހަދިޔާއަކަށް ވެސް މީގެ ފޯނެއް ފުދެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 2
ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ ރެކޯޑް ހަދަން ނުކުތް މީހާ ގެއްލިއްޖެ

ސެން ފްރެންސިސްކޯ (އޮކްޓޯބަރު 27) - ޕެސިފިކް ކަނޑު އެންމެ އަވަހަށް ހުރަސްކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ހަދަން ނުކުތް ޗައިނާގެ ދަތުރުވެރިޔާގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 2
ޗައިނާގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވާ ތަންތަން ފުނޑުފުނޑު

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 25) - ޗައިނާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޔޫލިންގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވާ ބައެއް އިމާރާތްތައް ބިމާ ހަމަވި ހާދިސާގައި މަދުވެގެން 10 މީހުން މަރުވެ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
ކޮރަޕްޝަން ތުހުމަތަށް 1 މިލިއަން މީހުން ތަހުގީގުކޮށްފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 24) - ކޮރަޕްޝަނުގެ އެކި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ ޗައިނާގައި އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މައްސަލާ ބަލާފައިވާ ކަމަށް އެ...

October 24, 2016
އެޕް ސްޓޯރަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ލިބެނީ ޗައިނާއިން

އެމެރިކާ މީހުންނަށް ވުރެ ޗައިނާ މީހުން މުއްސަނދިވެއްޖެ އެވެ. ސަބަބު މިއޮތީ އެވެ. އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރަށް ބެލި ނަމަވެސް، އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ އެޕް ސްޓޯރަށް ޗައިނާއިން ލިބެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016
ޗައިނާގެ އެސްޓްރޮނޯޓުން ޖައްވީ ސްޓޭޝަނާ ގުޅިއްޖެ

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 19) - ޗައިނާ އިން ޖައްވަށް ފުރި ދެ އޮސްޓްރޮނޯޓުން އެ ގައުމުގެ ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން ޓިއަންގޮންގް 2 އާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

October 19, 2016
ކައިވެނިކުރީ 71 އަހަރުގައި 114 އަހަރުގެ މީހަކާ

ކޮންމެ އުމުރެއްގައި ވެސް ލޯބި ވެވިދާނެކަން ޗައިނާގެ މި ދެ މީހުންގެ ވާހަކައިން އެނގެ އެވެ. އުމުރުން 71 އަހަރުގެ ފިރިހެންމީހާ އަށް އޭނާގެ ހަގީގީ ލޯބިވެރިޔާއާ ބައްދަލުވި އިރު...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 2
މީހުންނާ އެކު ޗައިނާ އިން ރޮކެޓެއް އުދުއްސާލައިފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 17) - ޖައްވީ ހޯދުންތައް ހޯދުމަށް ޗައިނާ އިން ދެ މީހުންނާ އެކު އުޅަނދެއް އުދުއްސާލައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 7
ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު، ޗައިނާ މާކެޓް ދަށަށް ދަނީ!

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.9 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދިއިރު، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މާކެޓް ކަމަށްވާ ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 11 ޕަސެންޓް ދަށަށް...

October 14, 2016 3
ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރަން ބައްޕަގެ ފުރާނަ ދުއްވާލައިފި

ޗައިނާގެ އަވަށެއްގައި ހުރި މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާއަށްފަހު އެތަނުގެ ދަށުވެފައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކުރަން އުޅުނު މީހުންނަށް ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު މަންޒަރެއް...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 1
ޗައިނާގެ ބޮޑު ފެއާ އަށް ދާން މެގައިން ހާއްސަ އަގެއް

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ޓްރޭޑް ފެއާ، ޗައިނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެވަލް މާޓް (ސީޓީއައިއެމް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ހާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.