17 މާޗް

March 17, 2020 3
ޗައިނާ އިން އިއްޔެ ބަލިޖެހުނީ އެންމެ މީހަކަށް

ވޫހާން (މާޗް 17) - ޗައިނާ އިން ކޮވިޑް-19 އިއްޔެ ޖެހިފައި ވަނީ އެންމެ މީހަކަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 29
ކޮވިޑް-19: ބިރަކީ ކުއްލިއަކަށް ބަލިމީހުން ގިނަވުން

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިޓަލީން ރާއްޖެ އައި 12 މީހުންގެ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ އެކަކު، ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ހުއްޓާ ހުން އައިސް ބަލިވި އެވެ. އޭނާ އަށް އެ ރަށުގެ...

March 13, 2020 6
އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު ޖެކް މާ އަށް

އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބާނީ އަށް ގެއްލި، ޗައިނާގެ ޖެކް މާ އަށް އެ މަގާމު ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 24
ޝިޔާމްގެ ވާހަކަތައް ޗައިނާގެ ސަފީރު ދޮގުކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމަށް ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭން އުޅުނު އެހީތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަލައި ނުގަތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޒަންގް ލިއޮން މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

March 12, 2020
"ޗައިނީޒް މީޑިއަމް" ވެސް ހަދާނަން: ދިނޭޝް

ފިލްމު "ހިންދީ މީޑިއަމް" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، މިހާރު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްރޮޑިއުސަރު ދިނޭޝް ވިޖަން "ޗައިނީޒް މީޑިއަމް" ވެސް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް...

March 12, 2020
ޑިޒްނީގެ ޝަންހާއީ ރިސޯޓް އަލުން ހިދުމަތަށް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަންދުކުރި ޑިޒްނީގެ ޝަންހާއީ ޑިޒްނީ ރިސޯޓްގެ ބައެއް ތަންތަން، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ޗައިނާގައި މިހާރު މައިތިރިވަމުން އަންނާތީ އަލުން އާންމުންނަށް...

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ޗައިނާ އިން އައި ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފުރަތަ ފެނުނު ގައުމު ކަމަށްވާ ޗައިނާ އިން މިއަދު އައި ދިވެއްސަަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި އެވެ.

March 11, 2020 7
ޗައިނާގައި ބަލި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންޓްރޯލްވެއްޖެ: ޝީ

ވޫހާން (މާޗް 11) - ޗައިނާގައި ފެތުރުނު ކޮރޯނާވައިރަސް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންޓްރޯލްވެފައި ކަމަށް ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރުނު ވޫހާން ސިޓީ އަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ...

10 މާޗް

March 10, 2020 7
ކޮވިޑް-19: ބަލިވި ގިނަ މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި އާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބަލާއިރު އިތުރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރު ރަނގަޅު ވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 5
ކޮވިޑް-19:ޗައިނާގެ ވަގުތީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ބަންދުކުރަނީ

ވޫހާން (މާޗް 9) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެން ފެށުމުން ޗައިނާގައި ހެދި ވަގުތީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަރުވާ ދޭނެ މީހުން ނެތުމުން ބަންދު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

March 09, 2020 23
އަލީ ވަހީދުގެ އުއްމީދީ ވާހަކަ: ޓޫރިޒަމް ކޮޅަށް ޖެހޭނެ

ޗައިނާގެ ޝެންހާއީގައި ޓްރާންސިޓް ކުރިއިރު، ޗައިނާ އިން އަންނަ އެއްވެސް މީހަކަށް ރާއްޖެ އެތެރެނުވެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅު، މެކްސިކޯގެ އެ ދެމަފިރިންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ....

March 09, 2020 1
އެޕަލް ގަޑިއެއް ނޫން، މިއީ އޮޕޯގެ ސްމާޓް ގަޑި

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ސްމާޓްފޯން ކުންފުނި، އޮޕޯ އިން އެޕަލް ގަޑިއަކާ އެއް ސިފައެއްގައި ގަޑިއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. މިއީ އެޕަލްގެ ޑިޒައިންތަކަށް ދޫނުކުރާ ވަރުގެ އެންޑްރޮއިޑް ގަޑިއެކެވެ.

08 މާޗް

07 މާޗް

March 07, 2020 1
ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ކަރަންޓީން ވަރަށް އަވަހަށް ދޫކޮށްލާނެ

ވޫހާން (މާޗް 7) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ޖެނުއަރީ މަހު ކަރަންޓީން ކުރި ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ކަރަންޓީން ވަރަށް އަވަހަށް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ޗައިނާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު...

March 07, 2020
ޓީސީއެލް އިން ތިން ތަނުން ފަށްޖެހޭ ފޯނެއް

ފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގައި މެދުގައި މިހާރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ވާދަވެރި ކަމަކީ އެއް ބަޔަކަށް ވުރެ އަނެއް ބަޔަކު މޮޅަށް އަދި ފުރިހަމަ އަށް ފަތްޖެހޭ ފޯނެއް ކަސްޓަމަރުންނާ...

04 މާޗް

March 04, 2020 3
ވޫހާން ޝޭކް: ސަލާންކުރުން ފަޔާއި އުޅަނބޮށިން

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވެގެން އައި ކޮރޯނާވައިރަސް ނުތަވަ ކޮވިޑް-19 އާ އެކު އެންމެންނަށް ވެސް މިހާރު ޖެހިފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެން ތިބޭށެވެ. މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބައެއް މީހުން އަބަދު ތިބެނީ ސާޖިކަލް މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ. އަދި ގިނައިން އަތް ދޮންނަނީ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގެންގުޅޭ އޮޅު...

03 މާޗް

March 03, 2020 1
ޗައިނާގައި ދަށަށް، އެމެރިކާ އިން ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ވޫހާން (މާޗް 3) - ކޮރޯނާވައިރަސް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާގައި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށްދާން ފަށާފައިވާއިރު އެމެރިކާ އިން ހަ މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 3
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3،000 އަށް

ބެއިޖިން (މާޗް 2) - ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އާ ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 8
3000މީހުންނަށް ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރުގެ މަރު ބަހުސަކަށް

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 28) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 3،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަލި މީހުންނަށް، މަހެއްހާ ދުވަހު ތެރޭ، ފަރުވާ ދިން ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ލިއު ޒިޒިއޮންގެ މަރުގެ މައްސަލަ އެތައް...

February 28, 2020
ވައިރަހާ ހެދި ސެމްސަންގް ފަތްޖެހި ފޯނު ފެކްޓަރީ ބަންދު

ސެމްސަންގުން ސައުތު ކޮރެއާގައި ހިންގާ ބައެއް ފެކްޓަރީތައް ބަންދުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިއީ އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެ...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
ޗައިނާއަށްވުރެ އެހެން ގައުމުތަކުން ބަލިޖެހޭ މީހުން ގިނަ

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 27) - ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ޗައިނާ އަށް ވުރެ އެހެން ގައުމުތަކުން ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

February 27, 2020 16
އިންޑިއާ އެހީގައި، ފަހު 2 ދިވެހިން ވޫހާނުން ނެރެދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި ތިބި ނުވަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބާކީ ދެ ދިވެހިން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، މިއަދު ހެނދުނު ދިއްލީ އަށް ގެންގޮސް...

February 27, 2020 2
ހޮންކޮންގުގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ދޮޅު ހާސް ޑޮލަރު ދެނީ

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއްކޮށް، އިގުސާދީ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، ހޮންކޮންގު ރައްޔިތުންނަށް މާލީ އެހީ ދޭންނިންމައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 32
ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވަމުންދާތީ، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 8
ޗައިނާ އިން އައި ދެ ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދާ ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އައި ދެ ދިވެހިން މިއަދު ކަރަންޓީނު ކޮށްފި އެވެ.

February 25, 2020 5
ބޮޑު ރޯގާއަކަށް ދުނިޔެ ތައްޔާރުވުމަށް ގޮވާލައިފި

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 25) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބޮޑު ރޯގާއަކަށް ބަދަލުވެދާނެތީ ދުނިޔެ ތައްޔާރުވެ އޮތުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

February 25, 2020
ނޯތު ކޮރެއާގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ކަރަންޓީންކޮށްފި

ޕިއޮންޔަން (ފެބްރުއަރީ 25) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ނޯތު ކޮރެއާގައި އުޅޭ ގާތްގަނޑަކަށް 380 ބިދޭސީން ކަރަންޓީން ކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ގައުމުތަކަށް ފެތުރޭ ނިސްބަތް އިތުރުވަނީ

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 24) - ޗައިނާއިން ފެނުނު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ފެންނަ ނިސްބަތް އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020
ކޮވިޑް-19: ވެކްސިންގެ ޓެސްޓްތައް އެޕްރީލް މަހު

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 23) - މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާ ދޭން އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓެސްޓްތައް އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ފެށޭނެ ކަމަށް ބެއިޖިން އިން ބުނެފި އެވެ.

February 23, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ސައުތު ކޮރެއާ ވައިރަހުގެ ރަތް އެލާޓްގައި

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 23) - ކޮރޯނާވައިރަސް ސައުތު ކޮރެއާގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެން ފެށުމުން، އެ ގައުމުގައި ވައިރަހުގެ އެލާޓް ލެވެލް އެންމެ މައްޗަށް ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މޫން...

February 23, 2020 3
ޗައިނާގައި ދަށަށް، އެހެން ގައުމުތަކުގައި މައްޗަށް

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 23) - ކޮރޯނާވައިރަސް އަލަށް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ޗައިނާގައި ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވާ އިރު އެހެން ގައުމުތަކުގައި ބަލި ފެތުރޭ ރޭޓް މައްޗަށް ޖެހޭތީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020
މަރުވި ޑޮކްޓަރުގެ ކައިވެނި ފަސްކުރީ ބަލި މީހުންނަށްޓަކައި

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 22) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ 29 އަހަރުގެ ޒުވާން ޑޮކްޓަރު ޕެންގް ޔިންހުއާ މަރުވީ ޗައިނީޒް އާ އަހަރު އޭނާގެ ކައިވެނި ކުރަން ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަފައި ވަނިކޮށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކައިވެނި ފަސްކުރީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަމަށް ޒިންހުއާ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި...

February 22, 2020 2
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރެވެނީ 3 ސްޓޭޓުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް، ކޮވިޑް-19 އަށް އެމެރިކާގައި ޓެސްޓް ކުރެވެނީ އެންމެ ތިން ސްޓޭޓުގައި ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު...

February 22, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާގެ ޖަލުތަކަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އެ ގައުމުގެ ބައެއް ޖަލުތަކަށް ވެސް ފެތުރިއްޖެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފި އެވެ.