24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ގައުމުތަކަށް ފެތުރޭ ނިސްބަތް އިތުރުވަނީ

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 24) - ޗައިނާއިން ފެނުނު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ފެންނަ ނިސްބަތް އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020
ކޮވިޑް-19: ވެކްސިންގެ ޓެސްޓްތައް އެޕްރީލް މަހު

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 23) - މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާ ދޭން އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓެސްޓްތައް އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ފެށޭނެ ކަމަށް ބެއިޖިން އިން ބުނެފި އެވެ.

February 23, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ސައުތު ކޮރެއާ ވައިރަހުގެ ރަތް އެލާޓްގައި

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 23) - ކޮރޯނާވައިރަސް ސައުތު ކޮރެއާގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެން ފެށުމުން، އެ ގައުމުގައި ވައިރަހުގެ އެލާޓް ލެވެލް އެންމެ މައްޗަށް ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މޫން...

February 23, 2020 3
ޗައިނާގައި ދަށަށް، އެހެން ގައުމުތަކުގައި މައްޗަށް

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 23) - ކޮރޯނާވައިރަސް އަލަށް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ޗައިނާގައި ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވާ އިރު އެހެން ގައުމުތަކުގައި ބަލި ފެތުރޭ ރޭޓް މައްޗަށް ޖެހޭތީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020
މަރުވި ޑޮކްޓަރުގެ ކައިވެނި ފަސްކުރީ ބަލި މީހުންނަށްޓަކައި

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 22) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ 29 އަހަރުގެ ޒުވާން ޑޮކްޓަރު ޕެންގް ޔިންހުއާ މަރުވީ ޗައިނީޒް އާ އަހަރު އޭނާގެ ކައިވެނި ކުރަން ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަފައި ވަނިކޮށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކައިވެނި ފަސްކުރީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަމަށް ޒިންހުއާ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި...

February 22, 2020 2
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރެވެނީ 3 ސްޓޭޓުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް، ކޮވިޑް-19 އަށް އެމެރިކާގައި ޓެސްޓް ކުރެވެނީ އެންމެ ތިން ސްޓޭޓުގައި ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު...

February 22, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާގެ ޖަލުތަކަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އެ ގައުމުގެ ބައެއް ޖަލުތަކަށް ވެސް ފެތުރިއްޖެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި "އައިފޯން 9" ނެރުން ލަސްވެދާނެ

އެޕަލް އިން ނެރެން ނިންމާފައިވާ އަގުހެޔޮ އަދި ސައިޒްގެ ގޮތުން ކުޑަ މެދުފަންތީގެ އައިފޯން ކުރިން ނެރެން އޮތް މުއްދަތުގައި ނުނެރެވިދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

February 21, 2020
ބެލެނިވެރިންނަށް ޓިކްޓޮކް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާ ފީޗާތަކެއް ހިމަނައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
ކޮވިޑް-19: ބަލިޖެހޭ މީހުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 20) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 9
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރުކުރަނީ ތުނބުޅި ބަހައްޓާތީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 19) - ތުނބުޅި ދިގު ކުރުމާއި ބުރުގާ އެޅުމާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަނުމަކީ ޗައިނާގެ ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން "ޖަލު"ތަކަށް ފޮނުވާ ސަބަބުތައް...

February 19, 2020
ކަރަންޓީންކުރި ޕެސެންޖާ ލައިނުން މީހުން ބާލަން ފަށައިފި

ޔޮކަހާމާ (ފެބްރުއަރީ 19) - ޖަޕާނުގެ ޔޮކަހާމާ ބަނދަރުގައި ކަރަންޓީން ކުރި ޕަސިންޖާ ލައިނުން، 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ޕަސިންޖަރުން މިއަދު ބާލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 2
ވައިރަހުގެ ބިރަށް ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ހުއްޓުވަނީ

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 12) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރަށް، 1،450 މީހުން ތިބި ކްރޫޒް ލައިނާއެއް ތައިލެންޑުގައި ބަނދަރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން އަންގައިފި އެވެ.

February 12, 2020 4
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހަށް އެންމެ ފަހުން ނަމެއް ދީފި

ޖެނީވާ (ފެބްރުއަރީ 12) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ރަސްމީ ނަމަކީ ކޮވިޑް-19 ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއެޗްއޯ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

February 12, 2020
ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ހާއްސަ އެޕެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް ހާއްސަ މޮބައިލް އެޕެއް ޗައިނާގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 3
ޗައިނާ އަށް އެމެރިކާ އިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 9) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޗައިނާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އެމެރިކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 14
ޗައިނާއިން އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ފާއިތުވި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ އަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި އެވެ.

February 08, 2020
ޑޮކްޓަރު މަރުވި މައްސަލަ ބަލަން ޗައިނާ އިން ފަށައިފި

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 8) - ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަމާލުކަން ގެނައުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރި ޑޮކްޓަރު ލީ ވެންލިއާން މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު...

February 08, 2020 11
ނަރުހެއްގެ ތަޖްރިބާ: ހިތްފަޅައިގެންދާ ވަރަށް ހިތްދަތިވޭ

ހުބެއި (ފެބްރުއަރީ 8) - މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ފެތުރެން ފެށި ވައިރަހުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 700 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ބަލިޖެހޭ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 10
ވޫހާން އިން ގެންދިޔަ ދިވެހިން ވައިރަހަށް ނެގެޓިވް

ޗައިނާގެ ވޫހާން އިން އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސް ކަރަންޓީނު ކުރި ހަތް ދިވެހިންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެސް ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިއާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު...

February 07, 2020 5
ވައިރަހުގެ އިންޒާރު ދީގެން ބަތަލަކަށްވި ޑޮކްޓަރު މަރު

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 7) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްގެން ބަތަލަކަށްވި ޑޮކްޓަރު އެ ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދިން...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 7
ބުކިންކެންސަލްކުރި މީހުންނަށް ފަހުން އާދެވޭނެ

ޗައިނާ އިން ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުން މީހުން ރާއްޖެ އައުން މަނާކުރުމާ އެކު، ބުކިން ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނު ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އާދެެވޭނެ...

February 06, 2020 24
ހުޅުމާލޭގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލައިގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.