17 ޖުލައި

July 17, 2017 9
ދަރަނި ނުދެއްކުމުން ފިހާރައެއްގެ މުދާ ވިއްކާލަނީ

ސާބިތު ދަރަންޏެއް ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދެއްކި މީހަކު އިފްލާސްކޮށް، އެ މީހާގެ ފިހާރައެއްގައި ހުރި މުދާތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ސިވިލް ކޯޓުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 1
ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރުމުން ފާރިސް ކުރި ދައުވާ ގެންގޮސްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް އޭނާ ކުރެއްވި ދައުވާ މިއަދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

July 16, 2017 11
ސްޓެލްކޯ އިން ޝަރޫ އަށް ދިން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޝަރޫ ލޯންޗް ކުންފުންޏަށް ދީފައި ވަނިކޮށް ޑޮލަރު ނުލިބުނު މައްސަލާގައި، ސްޓެލްކޯ އިން ދެއްކި ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ...

15 ޖުލައި

July 15, 2017 6
ރިޝްމީއާ ދެކޮޅަށް ކޮކޯ ހަސަން ދައުވާކުރި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިއަކީ އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އައިޝަތު ރިޝްމީ ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އެ ފިލްމުގެ މިލްކުވެެރިކަމާ މެދު ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ދައުވާ ކުރި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 22
އަސްލަމްގެ ފޯނު ބިލަށް ދެއްކި ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްގެ ފޯނު ބިލު ދައްކަން ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރި ތިން ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުލަތުން އަސްލަމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 1
ޔާމީންގެ އާއިލާއިން ކުރާ ދައުވާ ހުޅުވާލައިގެން ގެންދަނީ

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ ކުރިން، ފުލުހުން އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އާއިލާ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އާންމުކޮށް، ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެެންދަން ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 2
ވިޝްކާގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރީންޕްލޭ މިލްކުވަނީ ރިޝްމީ

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރީންޕްލޭ އަކީ އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އައިޝަތު ރިޝްމީގެ މިލްކެއް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 18
ފުލުހުން ބުނީ ރިލްވާނަށް ވީގޮތް ނޭނގޭ ކަމަށް: އާއިލާ

މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް ވީގޮތެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ކޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 20
ހައްޖު ގްރޫޕްތައް ކަނޑައެޅި މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް

މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާނެ ކުންފުނިތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅި ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އެކްރޯ ކުންފުނިން ކުރިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެސް، އެ މައްސަލަ އަލުން ދިރާސާކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 5
ރީތި ބީޗް ހިންގާ ކުންފުނި އެތަނުން ފައިބާކަށް ނުޖެހޭ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް ހިންގާ ކުންފުނިން އެ ރަށުން ފޭބުމަށް އަމުރުކޮށް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 3
ގަތަރު މީހެއްގެ އަތުން ނެގި ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ގަތަރުގެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން ދެ ދިވެއްސަކު ނެގި 215،000 ޑޮލަރު (3.3 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަނބުރާ އެ މީހާ އަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ...

June 14, 2017 1
ޖޭޕީގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުދާތީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަނާކުރި މައްސަލާގައި އެ ޕާޓީން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުދާތީ އެ ޕާޓީން ކަންބޮޑުވުން...

13 ޖޫން

June 13, 2017 6
އިވެލުއޭޓް ނުކޮށް ހައްޖު ކޯޓާ ދިން މައްސަލަ ކޯޓަށް

ހައްޖު ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އަންގާފައިވަނިކޮށް، އެއާ ހިލާފަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލު ކުރި ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އެދި އެކްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 8
ޗިލެކްސް ހުސްކުރަނީ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްގައި އޮއްވާ

ކާނިވަލުގައި ހިންގާ "ޗިލެކްސް" ކެފޭ ކޯޓު ހުކުމަކާ ގުޅިގެން ހުސް ކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން އެ ތަން ބަންދުކުރީ، އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި އޮއްވާ ކަމަށް ޗިލެކްސް ހިންގާ އޯޝަން ޕާޗް ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 3
ޖޭޕީގެ ދިދަ މަނާކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ދިދަ އާއި ނިޝާން ބޭނުންކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) މަނާކުރި މައްސަލަ އެ ޕާޓީން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 3
އޮޅުވާލައިގެން އަނބުރާ ނެގި ދައުވާ އަލުން ނުކުރެވުނު

މަދަނީ މައްސަލައެއް "އޮޅުވާލައިގެން" އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ފަހު އެ މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 1
ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްގައި

ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސް އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 8
ހައްޖު ކޯޓާގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފި

މި އަހަރު ރާއްޖެ އިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކުންފުނިތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަމުން ދަނިކޮށް، ހައްޖު ގްރޫޕަކުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 1
ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި 900 މައްސަލައެއް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ސިވިލް ކޯޓުން 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 27
ހަ ލައްކަ ޑޮލަރު ދައްކަން އަމާނާ ތަކަފުލްއަށް ޖެހިއްޖެ

ތިން މީހުންނާ އެކު މާލެއިން ފުރައިގެން ވ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް އަލިފާން ރޯވެ އަޑިޔަށް ދިޔަ ލޯންޗެއްގެ އިންޝުއަރެންސަށް 600،000 ޑޮލަރު (9.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން އަމާނާ ތަކަފުލްގެ މައްޗަށް މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 2
"ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހޭ ޝަރީއަތްތައް އެބަ ބާއްވަން"

އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރާގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، ބައެއް ޑިވިޝަންތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް މެދުކަނޑާލިޔަސް ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހޭ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 11
ބޯ ވާރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު މާލެ އަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެ، އެ ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް މެދުކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.