22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 10
އިންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އަތުލި ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެ

ޖަރުމަނު އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަތުން ދިވެއްސަކު އަތުލި 9،400 ޔޫރޯ (170،000 ރުފިޔާ) އަނބުރާ ދައްކަން ސިިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

November 22, 2017 4
ޝަރޫ އިން އިތުރު 3.8 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކަށް 20 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސުން އެހެން ދެ މީހަކަށް ދޫކުރި 250،000 ޑޮލަރު...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 26
ދެ މިލިއަން ދައްކަން މައުމޫންގެ ބޭފުޅުންނަށް ޖެހިއްޖެ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އާއިލީ ކުންފުންޏަށް 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ މައްްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 3
ގެއްލުނު މުދަލަށް ސެކިއުރިޓީ ކުންފުނިން ބަދަލު ދެނީ

ޕޮލިޓެކްނިކް ހިންގާ އިމާރާތުން ބައެއް ތަކެތި ގެއްލުނު މައްސަލާގައި، އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 1
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް މައްސަލަ އަލުން ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލުމުން އެ މައްސަލަ އޭނާގެ...

November 16, 2017 2
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ކުރި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ކުރި މައްސަލާގައި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ކުރި ދައުވާ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 15
އީއައިއޭއަށް އަމަލު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއާޕޯޓް އަޅަން އެރަށު ކުޅި ހިއްކުމާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ އެންވަޔަރްމެންޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް (އީއައިއޭ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން ދައުލަތަށް އަމުރު ކޮށްދޭން އެދި އިކޯ ކެއާއިން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 15
ފަސް ލައްކަ ދައްކަން ކުރީގެ ޑީޕީޖީ އަށް ޖެހިިއްޖެ

ދައުލަތަށް ފަސް ލައްްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ދީބާނާޒް ފަހުމީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 11
ހަދިޔާއެއްކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭތީ ފައިސާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

ބިދޭސީއަކު ދިވެއްސަކަށް ދިން 7،500 ޑޮލަރު (115،000ރ.) އަކީ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިން ފައިސާއެއް ކަން، ފައިސާ ލިބުނު މީހާ އަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވުމުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 11
ޝަރޫގެ މައްޗަށް އިތުރު 29 މިލިއަންގެ ދަރަންޏެއް

ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އިތުރު 29 މިލިއަންގެ ދަރަންޏެެއް ސާބިތުވެ، އެ ފައިސާ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 6
މަންދު ކޮލެޖަށް ހަތަރު ލައްކަ ދޭން ދައުލަތަށް ޖެހިއްޖެ

މަންދު ކޮލެޖު ކުރިން ހިންގި ކުރީގެ އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުނު، އެ ކޮލެޖްގެ ތަކެއްޗަށް ހަތަރު ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 8
ސިވިލްކޯޓުން 2000 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމައިފި

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް ކޯޓުން 2،100 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 20
އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަކީ ރެކޯޑް ހަދަން ކުރާކަމެއް ނޫން

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަކީ ރެކޯޑް ހެެދުމަށްޓަކައި ކުރަންވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 110
މެމްބަރު ފަލާހު މާލެއިން ގޯއްޗެއް ބައްލަވައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު މާލެއިން ގޯއްޗެއް ބައްލަވައިގެންފި އެވެ.

October 28, 2017 10
ނަމްބަރެއްގެ ޚިދުމަތް ކެނޑުމުން ބަދަލަށް ބައި ލައްކަ

ނަމްބަރެއްގެ ޚިދުމަތް ދާއިމީކޮށް މެދުކަނޑާލާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން ޕްރީޕެއިޑް ނަމްބަރެއްގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލުމުން، އެ ނަމްބަރު ގެންގުޅުނު މީހާއަށް ބައި ލައްކަ...

October 28, 2017 51
ފްލައިޓް ޑިލޭވުމުން ވަކިކުރި މީހަކަށް ބަދަލު ދެނީ

މޯލްޑިވިއަންގެ މުވައްޒަފެއްގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ ފްލައިޓެއް ފުރުން ލަސްވި ކަމަށް ބުނެ އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުން އޭނާއަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 66
ބަނޑޭރިކޮށިން ގެއެއް ހުސްކުރީ އޮންނަ އުސޫލުން:ސިފައިން

ސިފައިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޫކޮށްފައިވާ ބަނޑޭރި ކޮށިން ގެއެއް މިއަދު ހުސްކުރީ، އެތަނާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް...

October 27, 2017 19
ބަނޑޭރި ކޮއްޓަށް ފުލުހުން ވަދެ ގެއެއް ހުސްކުރަނީ

ސިފައިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޫކޮށްފައިވާ ބަނޑޭރި ކޮއްޓަށް ފުލުހުން ވަދެ ގެއެއް ހުސްކުރަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 5
ބަދަލު ހޯދަން ރާއްޖެ ޓީވީން ކުރި ދައުވާ ބަލައެއްނުގަތް

ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ބުނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 11.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެ ސްޓޭޝަނުން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 9
ރާއްޖެޓީވީގެ 1މިލިއަންގެ ޖޫރިމަނާ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް

ރާއްޖެ ޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓު މަރުހަލާއިން ހައްލުނުވުމުން ޝަރީއަތަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 6
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޖޫރިމަނާ ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެފި

ރާއްޖެ ޓީވީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ރާއްޖެ ޓީވީން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 12
ފައިސާ ނުދީގެން ފިނޭންސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ދޫނުކޮށްގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 3
ވެއާ ހައުސެއް ބަންދު ކުރުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ބައެއް ބޮންޑެޑް ވެއާ ހައުސެއް ކަސްޓަމްސުން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކަން ކަސްޓަމްސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 13
ޔޮޓް ޓުއާސް މައްޗަށް 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހުކުމެއް

ދައުލަތަށް 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (55 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން) ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

October 09, 2017 7
ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލުމުން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލީ ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ ހިމާޔަތް ދީފައިނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 09, 2017 5
ޓެކްސް ނުދައްކައިގެން 12 ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނުދައްކާ 12 ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 36
އަނބިމީހާ ލައްވައި ކުރި ޚަރަދު ފިރިމީހާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅުނުއިރު އަނބިމީހާ ލައްވައި ފިރިމީހާ ގެޔަށް ކުރުވި ޚަރަދުތައް އަނބުރާ ދައްކަން ފިރިހެން މީހާގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.