15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 2
ގާޒީ މަރިޔަމް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު އަމުރަކުން، ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކުން ދުރުކުރި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަރިޔަމް ވަހީދު އަލުން ވަޒީފާ އަށް ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 33
މޮހޯ އާއި އޭނާއާ "ގުޅުންހުރި" އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތަކެއްގެ މައްސަލާގައި 10 ކުންފުންޏަކާއި ދެ މީހެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް...

February 01, 2018 3
ޝީޓްޕައިލިން ހުއްޓުވަން ހުށަހެޅި މައްސަަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ރެހެންދި ފަހެއް އިމާރާތް ކުރުމުގައި ޝީޓްޕައިލް ކުރާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި، ގާނޫނުގައި ބުނާ އިޖްރާއާތު ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ކޯޓުން...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 41
ވިލާ އިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ބައެއް ދައްކައިފި

ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއިން ބައެއް ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 23
އާޒިމާގެ ރައްދު: އަބުރުވެރިކަމާއެކު ފައިސާ ދައްކަވާ

ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް އަބުރުވެރިކަމާއި ހެޔޮ ނިޔަތާއެކު ދެއްކެވުމުގެ ރީތި ގޮތް އިޚުތިޔާރު ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 6
ވިލާގެ މުދާ ގެންދިޔަ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ވިލާ އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމުން އަރައި އޫރުމަހާއި ރާތައް ގެންދިޔަ މައްސަލަ އާއި ރޯޔަލް އައިލެންޑްއަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ބަނގުރާ އެތެރެކުރުމުގެ ލައިސަންސް...

January 23, 2018 36
އާޒިމާ އެ ހައްދަވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް: ގާސިމް

ވިލާ ގްރޫޕަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދައުލަތައް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 10
ރެހެންދި ފަހެއް ޝީޓްޕައިލް ކުރުން ހުއްޓާލަން އަމުރެއް

ރެހެންދި ފަހެއްގެ ފްލެޓްތައް އިމާރާތް ކުރުމަށް ޝީޓްޕައިލް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައިރީގައި ހުރި ގެއަކަށް ގެއްލުން ވެދާނެތީ ޝީޓް ޕައިލިންގެ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ،

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 71
ނަސްރުﷲ އެދެނީ ކޮންމެ ނޫސްވެރިއަކު 7 މިލިއަން ދޭން

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަބުރުގެ ދައުވާގައި ކޮންމެ ނޫސްވެރިއެއްގެ އަތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަތް މިލިއަން...

January 16, 2018 11
ނޫސްވެރިންނަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ގޮވާލައިފި

"މިހާރު"ގެ ފަސް ނޫސްވެރިޔަކާއި ވީމީޑިއާގެ މައްޗަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ކޮށްފައިވާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން، ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުގައި...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 8
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 22 މިލިއަން ހޯދަން މީރާއިން ކޯޓަށް

އެކި ބާވަތުގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 22 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން އެކި ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

January 14, 2018 21
ނޫސްވެރިންތަކަކާ ދެކޮޅަށް ނަސްރުﷲ ދައުވާކޮށްފި

"މިހާރު"ގެ ފަސް ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ދައުވާކޮށްފި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވީމީޑިއާގެ މައްޗަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ދައުވާކޮށްފަ...

January 14, 2018 24
ހުއްދަ ނެތި ހައްޖަށް ފޮނުވުމުން ނަސްރުﷲ އަށް ދައުވާ

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ނެތި ހަަތަރު ދިވެއްސަކު ހައްޖަށް ފޮނުވައިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު މައްސަލައިގައި އަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާގެ މައްޗަށް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 9
ދައުވާ ކުރުން ލަސްވުމުން މުސްތަފާ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ދޫކުރި ޗެކްތަކަށް ފައިސާ ހޯދަން ދައުވާކުރުން ލަސްކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ ހައްގު މިހާރު ލިބިގެންނުވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 4
"ފަރުވާއަށް ބޭޭރަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ބެލޭނެ"

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނި ނަމަވެސް، އެ މައްސަަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ބެލޭނެ ކަމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން އެ ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހެޅި ޖަވާބުގައި ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 75
ވިލާ ޝިޕިންއާ ދެކޮޅަށް 75 މިލިއަންގެ ދައުވާތަކެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ކުންފުނިތައް އަތުން 2.5 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ގާސިމްގެ ތިން ކުންފުންޏެއް އަތުން އިތުރު 75 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 36
އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާގެ ހައްގު ފޯރުކޮށްދީ: ގާސިމް

ބޭސްފަރުވާގެ ފުރިހަމަ ހައްގު ލިބުން ލަސްވުމުގެ ހިތްދަތިކަން ތަޖުރިބާކުރައްވާފައިވާާ ކަމަށާއި އެ ހައްގު، ޖަލުގައި މިހާރު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ވެސް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 9
އަދީބު ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަކަށް ނުބެލޭނެ"

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އެ ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ދައުލަތުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018
ޑިސްޕިއުޓްގެ ގިނަ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ނުގޮސް ނިންމުނު

ސިވިލް ކޯޓުގައި އޮންނަ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޝަނަށް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތަށް ނުގޮސް އެ މަރުހަލާ އިން ހައްލުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 4
އަދީބު ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް ހިންގަނީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން، ޝަރީއަތް...

December 25, 2017 8
ޝައްމޫން އެޗްއާރުސީއެމުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް: ކޯޓު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުން ޝައްމޫން ހަމީދު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 4
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2.8 މިލިއަން ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 2.8 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކަން ހަތަރު ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 18
ކުޅި ހިއްކާ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ބެލޭނެ: އިކޯކެއާ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން އިކޯކެއާއިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ބިމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިދާރީ ތަބީއަތުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ބެލޭނެ ކަމަށް އިކޯކެއާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 11
ނައުޝާދަށް ވަޒީފާދޭން 45 ދުވަސް ދައުލަތަށް ދީފި

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސާޖަންޓް މޭޖަ ނައުޝާދު އަލީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް 45 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ސިވިލް ކޯޓުން ދައުލަތަށް ދީފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 4
ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމަށް އެދި ކޯޓަށް

ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގެ ސަފީރަކާ ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ، ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިން ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވައިލުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް އިއްޔެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 6
އަދީބު ކުރާ ދައުވާއަށް ޖަވާބުދޭން ދައުލަތަށް ފުރުސަތު

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އަދީބުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދައުވާ އަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު، ދައުލަތަށް ސިވިލް...

December 17, 2017 7
ކުޅި ހިއްކާ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ: ދައުލަތް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކާ މައްސަލާގައި އިކޯކެއާ އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން އެ ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.