29 މާޗް

March 29, 2017 2
އަދާލަތު ޕާޓީ ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް

އަދާލަތު ޕާޓީ ޖޫރިމަނާ ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލުމުން އެ މައްސަލަ އެ ޕާޓީން އަލުން މިއަދު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

March 29, 2017 3
އަދާލަތު ޕާޓީ ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބުނެ އަދާލަތު ޕާޓީ ޖޫރިމަނާ ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން އެ ޕާޓީން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން...

23 މާޗް

March 23, 2017 6
އެލާގެ މައްސަލަ ވިލާއިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތ. އެލާ ދައުލަތަށް ނެގީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކުރުމުން އެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 25
ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ އަވަސްކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަަތައް އަވަސްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 9
ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ މިލްކުވެރިކަމަށް ދައުވާކޮށް، ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

March 14, 2017 10
ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރާނަން: ހިލްޓަން

ނ. އިރުފުށި ރިސޯޓްގެ އެއްބަސްވުން އުވާލި މައްސަލާގައި ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއާސް އަށް 16.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް...

09 މާޗް

March 09, 2017 35
ސަން ޓްރެވަލްސަށް 16 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ

ނ. އިރުފުށި ރިސޯޓްގެ އެއްބަސްވުން އުވާލި މައްސަލާގައި ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނަލަށް 26 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ސަން ޓްރެވަލްސްގެ މައްޗަށް ސިންގަޕޫރު އާބިޓްރޭޝަނުން އަންގާފައި ވަނިކޮށް...

March 09, 2017 15
ގިނަ ދުވަސްވުމުން ދައުވާކުރުމުގެ ހައްގެއް ނެތް: ހުކުމް

ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ މައްސަލައެއްގައި، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ދައުވާ ނުކޮށް ލަސްކޮށްފައި ވާތީ، އެ ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި...

08 މާޗް

March 08, 2017 3
"ވިޝްކާ" ނެރުން ހުއްޓުވަން އަމުރެއް ނުދިން

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ" ނެރުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 7
އަސްވާޑު އަތުން 1މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާ ކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ، އިބްރާހިމް ވަހީދު (އަސްވާޑު)ގެ އަތުން 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން، ޓެކްނޯ މީޑީއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހުސައިން އާދިލްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 9
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ނެގުން ހުއްޓުވަން ކުރި އަމުރު ބާތިލް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ވިލާ އެއާ އަތުން އަތުލުން މަޑުޖައްސާލަން ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 15
ބައި މިލިއަން ރުފިޔާ އޮޅުމަކުން ޖަމާކުރީ ނުބައި އެކައުންޓަކަށް!

ދައުލަތުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ބައި މިލިއަން ރުފިޔާ، އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަކަށް އޮޅުމަކުން ޖަމާ ކުރެވުމުން، އެ ފައިސާ އެ އެކައުންޓުން ނެގުމަށް ފަހު، ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް ޖަމާކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 23
ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރަން، އިމާރާތުގެ ފެންވަރު ދަށް

ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އާރުސީސީ) އިން ހެދި އިމާރާތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި، އެ އިމާރާތުގެ ރިޓެންޝަން ފީ ނުދެއްކި ކަމަށް ބުނެ އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 7
ނާޒިމަށް ދެމިލިއަން ދޭން ސަންލޭންޑް ހިލްމީއަށް ޖެހިއްޖެ

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސްގެ އެއް ހިއްސާދާރު ހުސެއިން ހިލްމީގެ މައްޗަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 16
ދެ މިލިއަން ހޯދަން މައުމޫންގެ ބޭފުޅުންނަށް ދައުވާކޮށްފި

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުނިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ބޭފުޅުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 42
ބޮޑުމޮހޮރާއާ ގުޅޭ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް ގާޒީ ދުރުކޮށްފި

ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް، ވ. ބޮޑުމޮހޮރާ، މެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ މޯލްޑިވްސް އާ ހަވާލު ކުރުމަށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމް ބާތިލުކޮށް އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ މަގާމުގެ ޒިންމާތަކުން މިއަދު ދުރުކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 7
ފަނޑިޔާރުން މިނިވަން ނުވާހާ ހިނދަކު އިންސާފެއް ނެތް

ޖިނާއީ ޝަރީއަތްތަކުގައި ހެކިވެރިންނަށް ބޮޑެތި ހިމާޔަތްތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގެ ބަހުސްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 16
މާފަންނުއާގޭގެ އިތުރު ބައެއް ދައުލަތަށް ނަގަނީ

ބަދަލު ދިނުމަށް ފަހު މ. މާފަންނުއާގެ އިން އިތުރު ބައެއް ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 1
ހެކިވެރިންގެ ހިމާޔަތާ އެކު ހެއްކާ ބެހޭ ބިލް މަޖިލީހަށް

ޖިނާއީ ޝަރީއަތްތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެއްކާ ބެހޭ އާ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ފޮނުވަައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 1
އަލިދޫގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ހުއްޓުވަން އަމުރެއް ނުދިން

ހއ. އަލިދޫ ރިސޯޓް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ އެ މުއްދަތުގައި އެ ރިސޯޓްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ނުހިނގާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު...

February 07, 2017 7
ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު ނުދޭތީ ކޯޓަށް

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ކަންހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ތަފުސީލު، މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 5
160 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް

އެސްއޯއެފް ކުންފުނިން 160 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތަށް މިއަދު ހާޒިރު ނުވެވުނީ ޗިޓް ނުލިބޭތީ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ އަލުން ސިވިލް...

February 06, 2017 9
160 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެސްއޯއެފް ކުންފުނި އަތުން 160 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 46
ލުތުފީ އަށް ވެށިފަހިން ފްލެޓް ނުލިބުމުން ދައުވާކޮށްފި

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން(އޭސީސީ) ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ނުހިމެނުމުން ފްލެޓް ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ލުތުފީ ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 3
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލުން ހުއްޓުވުމުން އިސްތިއުނާފަށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް، ވިލާ ކުންފުނި އަތުން ނެގުން މަޑުޖައްސައިލަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން ދައުލަތުން ނިންމައިފި އެވެ.

February 01, 2017 17
ވާނީ އާއިލާއަކަށް ކުޑަހުވަދޫން ފްލެޓް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ދ. ވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އެޅި ހައުސިން ޔުނިޓުން ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހަކަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

February 01, 2017 5
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލުން މަޑުޖައްސާލަން އަމުރުކޮށްފި

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގުން ވިލާ އެއާ އަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެތަން އަތުލަން ސަރުކާރުން ފޮނުވި ނޯޓިހަށް އަމަލު ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ސިވިލް...