23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 9
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ނެގުން ހުއްޓުވަން ކުރި އަމުރު ބާތިލް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ވިލާ އެއާ އަތުން އަތުލުން މަޑުޖައްސާލަން ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 15
ބައި މިލިއަން ރުފިޔާ އޮޅުމަކުން ޖަމާކުރީ ނުބައި އެކައުންޓަކަށް!

ދައުލަތުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ބައި މިލިއަން ރުފިޔާ، އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަކަށް އޮޅުމަކުން ޖަމާ ކުރެވުމުން، އެ ފައިސާ އެ އެކައުންޓުން ނެގުމަށް ފަހު، ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް ޖަމާކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 23
ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރަން، އިމާރާތުގެ ފެންވަރު ދަށް

ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އާރުސީސީ) އިން ހެދި އިމާރާތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި، އެ އިމާރާތުގެ ރިޓެންޝަން ފީ ނުދެއްކި ކަމަށް ބުނެ އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 7
ނާޒިމަށް ދެމިލިއަން ދޭން ސަންލޭންޑް ހިލްމީއަށް ޖެހިއްޖެ

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސްގެ އެއް ހިއްސާދާރު ހުސެއިން ހިލްމީގެ މައްޗަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 16
ދެ މިލިއަން ހޯދަން މައުމޫންގެ ބޭފުޅުންނަށް ދައުވާކޮށްފި

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުނިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ބޭފުޅުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 42
ބޮޑުމޮހޮރާއާ ގުޅޭ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް ގާޒީ ދުރުކޮށްފި

ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް، ވ. ބޮޑުމޮހޮރާ، މެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ މޯލްޑިވްސް އާ ހަވާލު ކުރުމަށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމް ބާތިލުކޮށް އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ މަގާމުގެ ޒިންމާތަކުން މިއަދު ދުރުކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 7
ފަނޑިޔާރުން މިނިވަން ނުވާހާ ހިނދަކު އިންސާފެއް ނެތް

ޖިނާއީ ޝަރީއަތްތަކުގައި ހެކިވެރިންނަށް ބޮޑެތި ހިމާޔަތްތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގެ ބަހުސްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 16
މާފަންނުއާގޭގެ އިތުރު ބައެއް ދައުލަތަށް ނަގަނީ

ބަދަލު ދިނުމަށް ފަހު މ. މާފަންނުއާގެ އިން އިތުރު ބައެއް ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 1
ހެކިވެރިންގެ ހިމާޔަތާ އެކު ހެއްކާ ބެހޭ ބިލް މަޖިލީހަށް

ޖިނާއީ ޝަރީއަތްތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެއްކާ ބެހޭ އާ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ފޮނުވަައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 1
އަލިދޫގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ހުއްޓުވަން އަމުރެއް ނުދިން

ހއ. އަލިދޫ ރިސޯޓް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ އެ މުއްދަތުގައި އެ ރިސޯޓްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ނުހިނގާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު...

February 07, 2017 7
ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު ނުދޭތީ ކޯޓަށް

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ކަންހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ތަފުސީލު، މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 5
160 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް

އެސްއޯއެފް ކުންފުނިން 160 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތަށް މިއަދު ހާޒިރު ނުވެވުނީ ޗިޓް ނުލިބޭތީ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ އަލުން ސިވިލް...

February 06, 2017 9
160 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެސްއޯއެފް ކުންފުނި އަތުން 160 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 46
ލުތުފީ އަށް ވެށިފަހިން ފްލެޓް ނުލިބުމުން ދައުވާކޮށްފި

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން(އޭސީސީ) ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ނުހިމެނުމުން ފްލެޓް ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ލުތުފީ ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 3
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލުން ހުއްޓުވުމުން އިސްތިއުނާފަށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް، ވިލާ ކުންފުނި އަތުން ނެގުން މަޑުޖައްސައިލަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން ދައުލަތުން ނިންމައިފި އެވެ.

February 01, 2017 17
ވާނީ އާއިލާއަކަށް ކުޑަހުވަދޫން ފްލެޓް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ދ. ވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އެޅި ހައުސިން ޔުނިޓުން ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހަކަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

February 01, 2017 5
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލުން މަޑުޖައްސާލަން އަމުރުކޮށްފި

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގުން ވިލާ އެއާ އަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެތަން އަތުލަން ސަރުކާރުން ފޮނުވި ނޯޓިހަށް އަމަލު ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ސިވިލް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 13
ބޮޑު ޖޫރިމަނާއަކުން އެސްޓީއޯ ސަލާމަތް ވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ އިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާތަކެއް ނުދެއްކުމުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ދައްކަން އެސްޓީއޯގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ބާތިލްކޮށް، އެ ފައިސާ އެސްޓީއޯ އިން ދައްކަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 13
ޖޫރިމަނާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން، މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ދާދި ފަހުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 138 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 21 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލައެއްގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން އެހާ ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކަން ޖެހުނީ...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 12
މެރީޑިއަމްގެ އެއްބަސްވުން އުވާލަން އެމްޕީއެލްއިން ކޯޓަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ތެޔޮ ގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން މެރީޑިއަމް ސާވިސްއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ އެއްބަސްވުން...

January 23, 2017 5
އީސީއާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މާދަމާ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްކުރުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސިވިލް...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 14
ޕާޓީން ވަކި ކުރުމުން އަލްހާން އީސީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްހާން ފަހުމީ އެ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުން އުނި ކުރި މައްސަލައިގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި އަލްހާން ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

January 22, 2017 2
ސަލްޓަންސްގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތަށް އަމުރެއް ނުކުރި

ދޮންކެޔޮ އެންޓަޕްރައިސަސްގެ ހުއްދަ ނެތި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް އިން ފައިސާ ހަރަދު ނުކުރަން އަމުރު ނެރުނަސް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އެ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން...

January 22, 2017 3
ހުއްދަ ނެތި ސަލްޓަންސްއިން ޚަރަދުކުރުން މަނާކޮށްފި

ކ. މަޑިވަރުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ދޮންކެޔޮ އެންޓަޕްރައިސަސް އަށް ނޭނގި ސަލްޓަންސް ކުންފުނިން ފައިސާ ޚަރަދު ނުކުރުމަށާއި ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންތައް ފާސް ނުކުރަން ސިވިލް...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 8
ރޮމްބަސް އަށް ފަސް މިލިއަން ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ރޮމްބަސް ކުންފުންޏަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ހޯދުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ޑޮލަރު ހޯދައި ނުދީ އަދި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދިން މައްސަލާގައި، ފަސް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ރޮމްބަސް އަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޖުރިމަނާގެ ފައިސާ ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

January 19, 2017 5
46 މިލިއަންގެ މައްސަލަ އަދި ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ

ފޯކްލިފްޓެއްގެ މައްސަލާގައި 46 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ސްޓެލްކޯއާ ދެކޮޅަށް ސެންޓަ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން ދައުވާކުރާ މައްސަލަ މިވަގުތު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް...

January 19, 2017 16
ޖޯން އަށް ފައިސާ ދޭން އަނެއް ހިއްސާދާރަށް ހުކުމް ކުރި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ޖޯން ސޭފާޓް އޭނާ ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގެ އަނެއް ހިއްސާދާރަށް ދިން 42،000 އަށް ވުރެ ގިނަ...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 8
މާވާރުލު އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމުން ކޯޓަށް

ގދ. މާވާރުލުގައި އެއާޕޯޓެއް ހެދުމަށް މޫވިން އިންޓަނޭޝަނަލާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރި މައްސަލާގައި މޫވިން އިންޓަނޭޝަނަލުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 33
40 މިލިއަން ހޯދަން ސެންޓަ އެންޓަޕްރައިސަސް ކޯޓަށް

ޓަގު ބޯޓެއްގެ މައްސަލާގައި ސެންޓަ އެންޓަޕްރައިސަސް އަށް 160 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް(އެމްޕީއެލް) ގެ މައްޗަށް ހުކުމެއް އައިސްފައި ވަނިކޮށް ފޯކްލިފްޓެއްގެ މައްސަލާގައި 40 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ސެންޓަ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން ސްޓެލްކޯއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.