15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 2
ރިހިވެލި ރިސޯޓްގެ ސަބްލީސް ބާތިލްކުރީ ރަނގަޅަށް: ކޯޓު

ރިހިވެލި ބީޗް ރިސޯޓް ސަބް ލީސް އުސޫލުން ހިންގުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެ ތަން ހިންގަމުން އައި ކުންފުނި އަތުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 15
ބޭޭރުގައި ހުރި ދިވެއްސަކާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާ ނުބެލުނު

ސްވިޓްޒަލެންޑްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ އަތުން ފައިސާތަކެއް ހޯދަން ޕޯޗުގަލްގެ ރައްޔިތަކު ރާއްޖޭގައި ކުރި ދައުވާއެއް މިވަގުތު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 11
ކަޅުފަހަލަފުށީގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ އަށް 345 މިލިއަން

ތ. ކަޅުފަހަލަފުށީގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 22 މިލިއަން ޑޮލަރު (345 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން އެރަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 11
"ސްޓެލްކޯއަށް ގެނެސްދިނީ ހަ ޓަނުގެ ފޯކްލިފްޓެއް"

ސްޓެލްކޯ އަށް ހަ ޓަނުގެ ފޯކްލިފްޓެއް ސަޕްލައިކުރުމަށް ސެންޓަ އެންޓަޕްރައިސަސް އާ ހަވާލުކުރުމުން ގެނައީ 4.6 ޓަނުގެ ފޯކްލިފްޓެއް ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށް...

March 29, 2018 7
ޖެޓްސްކީއަކުން ޖެހި ޓޫރިސްޓަކަށް އަނިޔާވުމުން ބަދަލުދެނީ

ރާއްޖެ އައިސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓެއްގެ ގައިގައި ޖެޓް ސްކީ އަކުން ޖެހި އަނިޔާވި މައްސަލާގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 140،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ މީހާ އަށް ދައްކަން ދިވެއްސެއްގެ...

28 މާޗް

March 28, 2018 29
ލޯނު ނުދައްކައިފިއްޔާ މަނިކުގެ 3 ރަށް ވިއްކާލެވިދާނެ

މުހައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު) އާއި އިތުރު ބަޔަކު ގެރެންޓީ ދީގެން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ނަގާފައިވާ ދެ ލޯނަކަށް، 35 މިލިއަން ޑޮލަރު (552 މިލިއަން ރުފިޔާ) ނުދައްކައިފި ނަމަ، މަނިކަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ތިން ރަށެއް ވިއްކާލުމުގެ ހައްގު ބޭންކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 1
ނާޒިމް ނެގި ލޯނަށް 1.9 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި އެކަމަކު މިހާރު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް މޮރިސަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އިން ނެންގެވި 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 7
ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 15
ކަރެކްޝަންސްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އާސިފް ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މުހައްމަދު އާސިފް ވަޒީފާ އިން އިއްޔެ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 16
އެކުޅިވަރުގެ ކުއްޔަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ދޫކޮށްފައި އޮތް ނ. އެކުޅިވަރުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 29.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (454 މިލިއަން) ރުފިޔާ އެމްޓީޑީސީއަށް ދައްކަން، އެ ރަށް ތަރައްގީކުރަމުން އައި އީއެންއޭ ހޮޓެލް ހޯލްޑިންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 4
ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއްޔެ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 7
މަޓީގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސިމް ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު (ސިމް) ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 2
ގާޒީ މަރިޔަމް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު އަމުރަކުން، ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކުން ދުރުކުރި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަރިޔަމް ވަހީދު އަލުން ވަޒީފާ އަށް ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 33
މޮހޯ އާއި އޭނާއާ "ގުޅުންހުރި" އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތަކެއްގެ މައްސަލާގައި 10 ކުންފުންޏަކާއި ދެ މީހެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް...

February 01, 2018 3
ޝީޓްޕައިލިން ހުއްޓުވަން ހުށަހެޅި މައްސަަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ރެހެންދި ފަހެއް އިމާރާތް ކުރުމުގައި ޝީޓްޕައިލް ކުރާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި، ގާނޫނުގައި ބުނާ އިޖްރާއާތު ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ކޯޓުން...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 42
ވިލާ އިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ބައެއް ދައްކައިފި

ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއިން ބައެއް ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 23
އާޒިމާގެ ރައްދު: އަބުރުވެރިކަމާއެކު ފައިސާ ދައްކަވާ

ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް އަބުރުވެރިކަމާއި ހެޔޮ ނިޔަތާއެކު ދެއްކެވުމުގެ ރީތި ގޮތް އިޚުތިޔާރު ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 6
ވިލާގެ މުދާ ގެންދިޔަ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ވިލާ އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމުން އަރައި އޫރުމަހާއި ރާތައް ގެންދިޔަ މައްސަލަ އާއި ރޯޔަލް އައިލެންޑްއަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ބަނގުރާ އެތެރެކުރުމުގެ ލައިސަންސް...

January 23, 2018 36
އާޒިމާ އެ ހައްދަވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް: ގާސިމް

ވިލާ ގްރޫޕަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދައުލަތައް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 10
ރެހެންދި ފަހެއް ޝީޓްޕައިލް ކުރުން ހުއްޓާލަން އަމުރެއް

ރެހެންދި ފަހެއްގެ ފްލެޓްތައް އިމާރާތް ކުރުމަށް ޝީޓްޕައިލް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައިރީގައި ހުރި ގެއަކަށް ގެއްލުން ވެދާނެތީ ޝީޓް ޕައިލިންގެ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ،

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 71
ނަސްރުﷲ އެދެނީ ކޮންމެ ނޫސްވެރިއަކު 7 މިލިއަން ދޭން

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަބުރުގެ ދައުވާގައި ކޮންމެ ނޫސްވެރިއެއްގެ އަތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަތް މިލިއަން...

January 16, 2018 11
ނޫސްވެރިންނަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ގޮވާލައިފި

"މިހާރު"ގެ ފަސް ނޫސްވެރިޔަކާއި ވީމީޑިއާގެ މައްޗަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ކޮށްފައިވާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން، ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުގައި...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 8
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 22 މިލިއަން ހޯދަން މީރާއިން ކޯޓަށް

އެކި ބާވަތުގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 22 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން އެކި ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

January 14, 2018 21
ނޫސްވެރިންތަކަކާ ދެކޮޅަށް ނަސްރުﷲ ދައުވާކޮށްފި

"މިހާރު"ގެ ފަސް ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ ދައުވާކޮށްފި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވީމީޑިއާގެ މައްޗަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ދައުވާކޮށްފަ...

January 14, 2018 24
ހުއްދަ ނެތި ހައްޖަށް ފޮނުވުމުން ނަސްރުﷲ އަށް ދައުވާ

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ނެތި ހަަތަރު ދިވެއްސަކު ހައްޖަށް ފޮނުވައިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު މައްސަލައިގައި އަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާގެ މައްޗަށް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 9
ދައުވާ ކުރުން ލަސްވުމުން މުސްތަފާ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ދޫކުރި ޗެކްތަކަށް ފައިސާ ހޯދަން ދައުވާކުރުން ލަސްކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ ހައްގު މިހާރު ލިބިގެންނުވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.