19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 15
ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ޓެކްސް ނުދެއްކި ބަޔަކު ގޭ ބަންދަށް

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ނުދެއްކި ދެ މީހަކު އެއް މަހަށް ގޭ ބަންދުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 10
"ޔާމީންގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމުމުން ހިތާމަކުރަން"

ބަޔަކު ރާވައިގެން އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލު އޮވެގެން ކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ހިތާމައެއް...

September 17, 2017 33
އެސްއޯއެފް 160 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިފައިވާ އެސްއޯއެފް ކުންފުނިން އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް 160 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 2
އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯކަމުން ފާރޫގު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް:ކޯޓު

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ފާރޫގް މުހައްމަދު ހަސަން އެ މަގާމުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 5
ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް 31 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލެއްވި

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް 31 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 9
މަޑޫގަލީގެ ކުއްޔަށް 3.9 މިލިއަން ދައްކަން އަންގައިފި

އއ. މަޑޫގަލި ރިސޯޓްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 3.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (60 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން އެ ރިސޯޓް ހިންގާ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 14
ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ބިމެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ދައުލަތުން ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ މާފަންނުއާގެ އިން ސަރުކާރުން ވިއްކަން ނިންމި ބައިގެ މައްސަލަ އެގޭގެ ވެރި ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

September 05, 2017 5
ކާޓިއުންސްގެ ގަރާޖް ހުސްކުރުން ފަސްކޮށެއް ނުދެވޭނެ:ކޯޓު

ސަރުކާރުން ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ދަންޑަހެލުގޭގެ ބައެއްގައި ހަދާފައިވާ ކާޓިއުންސް އިންޓަނޭޝަނަލް ކުންފުނީގެ ގަރާޖު ހުސްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެންގި އެންގުމަށް...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 21
އަދީބުގެ ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމުގެ އަމުރަކަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 7
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ

މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމެޕްނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އަށް 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު (37 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ގުޅީފަޅު ތަރައްގީ ކުރި ކުންފުނި ގްލޯބަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޖީޕީޑީ) ގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުުކުމްކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 13
ހަލާކުވި ޓެކްސީއަކަށް 480000ރ. ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

މާލޭގެ އެއް ނަމްބަރު ކުނި ކޮށީގެ ފާރެއް ވެއްޓި ޓެކްސީއަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 480،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޓެކްސީގެ ވެރި ފަރާތަށް ދައްކަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017
ޖޭޕީގެ ދިދަ އާއި ލޯޯގޯ މަނާކުރި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަނާކުރުމުން، އެ ޕާޓީން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހާޒިރު ނުވުމުން އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 14
ފެނަކައަށް ޝަރޫއިން 17 މިލިއަން ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަތުމަށް ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސަށް ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

August 22, 2017 3
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެެމްބަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރި މައްސަލަ އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 4
ޕީއެސްއެމް އަށް ނުވަ ލައްކަ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އަށް 950،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން، ސަަންގު ޓީވީ ކުރިން ހިންގި ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2017 7
މީޑިއާ ނެޓު ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ސަރުކާރުގެ ޚިޔާނާތާ ބެހޭގޮތުން އަލްޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން، މީޑިއާ ނެޓު ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 7
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 1.9 މިލިއަން ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެކި ބާވަތުގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 1.9 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން އެކި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 4
ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓު ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 5
ނާދިރާ ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ނިންމޭކަށް ނެތް: ކޯޓު

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އައިމިނަތު ނާދިރާ އެ ޕާޓީން ވަކިކުރަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން ޕީޕީއެމްގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމެއް ނެތި، އޭނާ ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ނިންމެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 15
ތެލުވެލިގާގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

އދ. ތެލުވެލިގާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 170،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު (2.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 43
މުވައްޒަފުންނަށް ދަނީ ބިރުދައްކަމުން: މަހުލޫފް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށް ބިރުދައްކަމުން ދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާން އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 19
"ރިލްވާނަށް ވީ ގޮތް ނޭނގެއޭ ބުނުން ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ"

ވަގަށް ނަގާފައިވާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް ވީ ގޮތް ފުލުހުންނަށް ނޭނގެއޭ ބުނުމަކީ ގަބޫލުކުރެއްވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް، ގާނޫނީ ވަކީލު ހިސާން ހުސެން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 9
37 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ކުރި ދައުވާ ނަގައިފި

ރިސޯޓެއް ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ހދ. ކުޑަމުރައިދޫގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 37 މިލިއަން ޑޮލަރު (528 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދަން ދައުލަތުން ދައުވާކުރި މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 2
ފަސް ލައްކަ ހޯދަން ކުރީގެ ޑީޕީޖީއަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަކާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.