17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 8
މާވާރުލު އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމުން ކޯޓަށް

ގދ. މާވާރުލުގައި އެއާޕޯޓެއް ހެދުމަށް މޫވިން އިންޓަނޭޝަނަލާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރި މައްސަލާގައި މޫވިން އިންޓަނޭޝަނަލުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 33
40 މިލިއަން ހޯދަން ސެންޓަ އެންޓަޕްރައިސަސް ކޯޓަށް

ޓަގު ބޯޓެއްގެ މައްސަލާގައި ސެންޓަ އެންޓަޕްރައިސަސް އަށް 160 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް(އެމްޕީއެލް) ގެ މައްޗަށް ހުކުމެއް އައިސްފައި ވަނިކޮށް ފޯކްލިފްޓެއްގެ މައްސަލާގައި 40 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ސެންޓަ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން ސްޓެލްކޯއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 10
މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކްތަކުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފި

ލޯންޗްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސް އިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ދޫކުރި ޗެކްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ފެނަކަ އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

January 15, 2017 83
ސްޓެލްކޯއިން ޑޮލަރު ގަންނަންދިން ފައިސާ ވެސް ގެއްލިއްޖެ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ޗެކްތަކެއް ދޫކުރި ލޯންޗް ކުންފުނިން ސްޓެލްކޯ އަށް ވެސް ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު ވިއްކާނެ ކަމަށް ބުނެ ތިން...

January 15, 2017 2
ޕީބީޑީސީގެ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތުން ދޭކަށް ނުޖެހޭ

ގއ. އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން ހިިންގި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްކުރި ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޕާފޯމަންސް ބިލްޑާސް ޑިވެލޮޕާސް ކޯޕަރޭޝަން (ޕީބީޑީސީ) އިން ދިވެހި...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 5
އެމްސީބީއަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި

މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެމްސީބީ) އިން ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރި 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް...

January 12, 2017 2
ހިބަޅިދޫ އަލުން ދޭން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި ފެނުނު ބ. ހިބަޅިދޫ އެރަށް ކުރިން ގެންގުޅުނު ފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ދައުލަތުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 24
ޓަގު ބޯޓުގެ ގާނޫނީ ފީ އަށް 2.9 މިލިއަން!

ޓަގު ބޯޓެއް ބަނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ސެންޓަ އެންޓަޕްރައިސަސްއާ ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއުގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކުގައި އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ފީއަކަށް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާގެ ލޯ ފާމަށް 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުންތަކެއް ލީކްވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 24
ބޯޓު ބާ ދަގަނޑަށް ވެފައި، ބަދަލަށް 160 މިލިއަން!

ތިލަފުށީގައި އޮތް ޓަގު ބޯޓު ބާ ދަގަނޑަށް ވިތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ބޯޓު ބަންނަން ފެށުމާ އެކު މައްސަލަތައް އޮތީ އުފެދިފަ އެވެ. އޭގެ ބޭނުމެއް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް...

January 03, 2017 23
އީސީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލައެއް ނުގަތް

މި މަހު 14 ގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ސާފުނުވާ ކަންކަމަށް އިތުރު ހުކުމެއް ހޯދަން އިލެކްޝަންސް...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 10
ސިވިލް ކޯޓުގައި އޮތީ ގިނަ ދުވަސްވީ ތިން މައްސަލައެއް

ސިވިލް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު 3326 މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ތިނަކަށް މަދުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 23
ދަތުރުތަކަކަށް ފުލުހުން ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ލޯންޗުގައި ފުލުހުން ކުރި ދަތުރުތަކަކަށް ދައްކާފައި ނުވާ ހަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 16
ޖަމީލްގެ ހައްގަކަށް އަރައެއް ނުގަންނަން: ހަސަން

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ޑރ. ހަސަން ސައީދުގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ދައުވާ ކުރެއްވި ނަމަވެސް ޖަމީލްގެ ހައްގަކަށް އަރައިގެންފައި ނުވާނެ ކަމަށް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 14
އިންތިހާބުގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ހުކުމެއް ހޯދަން ކޯޓަށް

އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ސާފުނުވާ ކަންކަމަށް އިތުރު ހުކުމެއް ހޯދަން...

December 29, 2016 8
ގެއެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ މައްސަލާގައި ހަސަނާއި ޖަމީލް ކޯޓަށް

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހަސަން ސައީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގެއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ދެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ބަދަލުކުރަން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 2
ބީނާފުށި ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް: ކޯޓު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުންޏަށް ދިން ހއ. ބީނާފުށްޓާއި އެރަށް ކައިރީގައި އޮންނަ ކަނޑާލި ފިނޮޅު ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 34
އެމްޕީއެލް އިން 160 މިލިއަން ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ޓަގު ބޯޓެއް ބަނދެ ދިނުމުން އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ނުދައްކާ އޮތް މުއްދަތަށް 160 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 3
ލޯނު ނުދައްކާ ނަމަ ބޭންކަށް ދޫގަސް ވިއްކާލެވިދާނެ

އައްޑޫ ގަމުގައި ހުންނަ ދޫގަސް ހިންގުމާ ހަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޕީއެލް އިން ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެމްވީކޭ އިން ނެގި ލޯނު ނުދައްކައިފި ނަމަ ދޫގަސް ވިއްކާލުމުގެ ބާރު ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 7
ލޯނެއް ނުދެއްކިގެން ސަފާރީއެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަނީ

އިޓަލީ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ނެގި ލޯނެއް ނުދެއްކި މައްސަލައިގައި، ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ ސަފާރީއެއް ވިއްކާލަން ސިވިލް ކޯޓުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

December 25, 2016 11
ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ފައިސާ ދައްކަން އައްލާމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ބ. ހިބަޅިދޫން ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލާގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ލިބޭ އަދި ފިލައިގެން އުޅޭ މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފް( މޮހޯ) އޭނާގެ ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ހާހަކަށް...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 2
ތަަަސްމީންގެ މައްޗަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ހުކުމެއް

ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާމިޒުގެ އަތުން ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ނެންގެވި 20،000 ޑޮލަރު (308،400ރ.) ދެއްކުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓްގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 15
އިންތިހާބުގެ އިސްތިއުނާފްގައި "ބުރެކި" ޖެހިފައި!

ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަށް ވުރެން އިންތިހާބުތައް ލަސްވުމަކީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ހުރި ހައްގުތައް ގެއްލޭނެ ކަމެކެވެ؛ ޖެނުއަރީ 14 ގައި ބާއްވަން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރީ ވެސް އެހެންވެ އެވެ. އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 9
އިންތިހާބު ލަސްކުރާކަށް ލަފައެއް ނުދެން: ޖޭޕީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ލަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އެދިފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިންތިހާބު ބާއްވަން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 19, 2016 24
މެރީޑިއަމްގެ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓަން ހުކުމްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރަން މެރީޑިއަމްއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން އަންގައި ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު...

December 19, 2016 10
އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށް އަލްހާން ކުރެއްވި ދައުވާ ބޭރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން އަމުރުކޮށްދޭން އެދި އަލްހާން ފަހުމީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ، މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 20
ހިލްޓަން އަތުން 16 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ކޯޓަށް

ނ. އިރުފުށި ރިސޯޓް ހިންގުން ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނަލް އަތުން އަތުލި މައްސަލާގައި ހިލްޓަން އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ދިނުމަށް ސަން ޓްރެވަލްސްގެ އެންޑް ޓުއާސްގެ މައްޗަށް އާބިޓްރޭޝަނުން އަންގާފައި ވަނިކޮށް، ހިލްޓަން އަތުން 16 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ސަން ޓްރެވަލްސް އިން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 5
ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ މުއްދަތެއް އީސީން ކަނޑައަޅައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ކުރިން ފަސްކުރި ނަމަވެސް، އެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މުއްދަތެއް ދީފި އެވެ.