25 މެއި

May 25, 2017 7
ހައްޖު ކޯޓާގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފި

މި އަހަރު ރާއްޖެ އިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކުންފުނިތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަމުން ދަނިކޮށް، ހައްޖު ގްރޫޕަކުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 1
ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި 900 މައްސަލައެއް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ސިވިލް ކޯޓުން 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 27
ހަ ލައްކަ ޑޮލަރު ދައްކަން އަމާނާ ތަކަފުލްއަށް ޖެހިއްޖެ

ތިން މީހުންނާ އެކު މާލެއިން ފުރައިގެން ވ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް އަލިފާން ރޯވެ އަޑިޔަށް ދިޔަ ލޯންޗެއްގެ އިންޝުއަރެންސަށް 600،000 ޑޮލަރު (9.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން އަމާނާ ތަކަފުލްގެ މައްޗަށް މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 2
"ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހޭ ޝަރީއަތްތައް އެބަ ބާއްވަން"

އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރާގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، ބައެއް ޑިވިޝަންތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް މެދުކަނޑާލިޔަސް ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހޭ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 11
ބޯ ވާރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު މާލެ އަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެ، އެ ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް މެދުކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 27
އަލީމަށް ކުރި ޖޫރިމަނާ ކޯޓަށް ދައްކައިފި

ކޯޓު ހުރުމަތް ކެނޑިކަން ސާބިތުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަލީމް 85،000ރ. އިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ، ވަކިލާރިން ދައްކަން ދިއުމުން...

May 08, 2017 53
އަލީމް 85،000ރ ގެ ވަކިލާރި ހިފައިގެން ކޯޓަށް!

ކޯޓު ހުރުމަތް ކެނޑިކަން ސާބިތުވެގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަލީމް 85،000ރ. އިން ކުރި ޖޫރިމަނާ ވަކިލާރިން ދައްކަން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓަށް...

04 މެއި

May 04, 2017 30
އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ރާއްޖެޓީވީން ދައްކައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިއްޒަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދިން ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީވީ ސްޓޭޝަން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ކުރި ޖޫރިމަނާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އަށް މިއަދު ދައްކައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 63
ޔާމީންގެ މަރުގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވާކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާދީ ބްލޮގަ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލީ އޭނާ ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތަށް އެތައް ފަހަރަކު އެދުމުން ވެސް އެކަމާ އަޅާނުލައި އޮއްވައި ކަމަށް ވާތީ، އެ މަރުގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ބުނެ ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ޓީމުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 17
ޔޮޓް ޓުއާސާ ދެކޮޅަށް ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުވާއެއް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެޑްވައިޒަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުނި އަތުން ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު (45 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ...

May 02, 2017 93
ވިލާއާ ދެކޮޅަށް 37 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދައުވާއެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދެ ކުންފުންޏަކުން 37.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (578 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ސިވިލް...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ މައްސަލާގައި މަހުދީ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާކޮށް، ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ދައުވާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ފިލްމުގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރީންޕްލޭގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމައިދޭން އެދި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އައިޝަތު ރިޝްމީ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 7
އަލީމް 85،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި މައްސަލަ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ، އޭނާ 85،000ރ. އިން ސިވިލް ކޯޓުން ދެންމެ ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 14
ނަދީމްގެ ދަރަނި އަދާކޮށް މައްސަލަ ނިންމައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމަށް ދައުވާލިބޭ ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ބަންދު ކޮށްގެން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރު...

April 20, 2017 3
ފާރިސްގެ މައްސަލަ ޕީޕީއެމްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހިންގަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް އެ ޕާޓީ ހާޒިރު ނުވާތީ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 3
ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ޝަރުތުކޮށް، ނަދީމް ދޫކޮށްލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު މާދަމާ ހެނދުނު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ޝަރުތުކޮށް، ފުލުހުން އޭނާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 3
"ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތަށް

މިދިޔަ މަހު ޕްރިމިއާ ކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާ ކުރާ ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ގެ ފަރާތުން، މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލުންތަކެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަނުން ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 3
އަދާލަތަށް ފައިސާ ނުދިނުމުން ކުރި ދައުވާ ބޭރުކޮށްލައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ފައިސާ ދޫނުކުރި މައްސަލާގައި އެ ޕާޓީން ކުރި ދައުވާ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017
ފަރިވާގައި ރޯވީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލަކުން ނޫން: ހުކުމް

މިދިޔަ އަހަރު ފަރިވާ ފިހާރާގައި ރޯވީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލުންކަން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 4
ކޯޓުގެ ހުކުމާ ޚިލާފަށް އަމަލެއް ނުކުރަން: އަލީމް

ޕީޕީއެމް ހިންގުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ޚިލާފަށް އަމަލްކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 44
މިދާ ވަރުން 2018 ގައި އިންތިޚާބު އޮންނާނެތަ؟

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އޮއިވަރު ހުރި ގޮތުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކަންތައް ވަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސިޔާސީ ޗާޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެންމެން ވެސް ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ އަމާޒު މިހާރު ވެސް ހުއްޓިފައި ވަނީ، އަންނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބަށެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 26
ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ކަމެއް އަލީމަކަށް ނޭނގުނު

ބައިބައި ވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ތާއީދުކުރާ ފެކްޝަނުން ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ވަކި ސުލޫކީ ކޮމެޓީއެއް ހަދައި، މެމްބަރުން ވަކިކުރާ މައްސަލާގައި...

April 05, 2017 17
ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަދިވެސް ރަޖާ އަޅައިގެން

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 14 ގައި ބާއްވަން އިއުލާނުކުރި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އެކި ފަހަރުމަތިން ފަސްވެ، އިންތިހާބާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު ކުރަން...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 4
ހުރުމަތް ކެނޑި ކަމަށް ބުނެ އަލީމް ކޯޓަށް ގެންދަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި ކަމަށް ބުނެ އެ ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމް މާދަމާ ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.