07 ޖޫން

June 07, 2018 4
މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން 2.9 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

މާލީ ގޮންޖެހުންތަކާ ހެދި އުވާލަން ނިންމާފައިވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން، ކުރިން ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކަށް 2.9 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކަން މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 1
މާދަމާ އިން ފެށިގެން ސިވިލް ކޯޓު ރިސެސް އަށް

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ރިސެސް ފެށޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 90
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ނިމިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި އަދިވެސް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 30, 2018 113
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފުލުހުން ހުއްޓުވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުން ހުއްޓުވަން ސިވިލް ކޯޓުން ފުލުހުންނާއި ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް އެ ކޯޓުން ދެންމެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

May 30, 2018 53
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުއްޓުވަން ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދަނީ

މިއަދު ބާއްވާ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 7
މީޑިއާ ނެޓުން އެދުނު 1.3 މިލިއަން ނަގައެއް ނުދިން

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ކުންފުނި ޕީއެސްއެމްގެ މައްޗަށް، 1.3 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން މީޑިއާ ނެޓުން ދައުވާ ކުރިޔަސް، އެ ފައިސާ ނަގައިދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 42
ދުއްވަން ގެންދިޔަ ސައިކަލު ގެއްލުމުން އަގުދޭން ޖެހިއްޖެ

ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ސައިކަލެއް ދުއްވާލަން ގެންގޮސްފައި ވަނިކޮށް، އެ ސައިކަލް ގެއްލުނު މައްސަލައެއްގައި ސައިކަލްގެ ފުރިހަމަ އަގު އޭގެ ވެރި ފަރާތަށް ދިނުމަށް ސައިކަލާ ހަވާލުވި މީހާގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 3
ރާފުށީގެ ކުއްޔަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް

ނ. ރާފުށީގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 12.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (196 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

May 08, 2018
ބޭސްފަރުވާހޯދަން އަދީބު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ބޭސްފަރުވާގެ ހައްގު ހޯއްދެވުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 34
އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ ޖުޑިޝަރީގެ ހާލަތު!

"... ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހައްގުގައި އަޅުގަނޑު މިއަދު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން ވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކުން، ޚާއްސަކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް އައި ނަމަވެސް އެ އަމުރަކީ ސައްހަ އަމުރެއްތޯ، ގާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި، އެ ބޭފުޅުންގެ އިޚްތިސާސްގެ ތެރެއިން އައި އަމުރެއްތޯ ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް އަޑު އުފުލުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތް." މިއީ،...

02 މެއި

May 02, 2018 16
ހަވީރު މުވައްޒަފުންގެ ހުކުމް ލިޔުނީ އަލީ ހަމީދު

ހަވީރު" ނޫހާއި "ހަވީރު އޮންލައިން"ގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުން ދެ އަހަރު ވަންދެން އެހެން މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށް، ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު، އެގޮތަށް ހުކުމް ބަދަލުކުރުމުން ކަމަށް ހުކުމް ކުރެއްވި ގާޒީ މުހައްމަދު ހަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 5
ދެ ކޯޓަށް ނެގި ފަނޑިޔާރުން މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ކަނޑައެޅި ހަތަރު ބޭފުޅުން މިރޭ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 24
ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި 2.5 ބިލިއަންގެ ދައުވާ ނަގައިފި

ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ ކުންފުނިން ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ކުރި ދައުވާތައް އިއްޔެ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 10
ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ހަތަރު ބޭފުޅެއް

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 3
24 މީހަކަށް ހަ ލައްކަ ދައްކަން މެގަ އަށް ޖެހިއްޖެ

މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައި، ކުންފުނި އުވާލަން ނިންމިއިރު އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ 24 މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހަ ލައްކައަށް...

April 23, 2018 5
ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ ދޮރުތައް ދަނީ ބަންދުކުރަމުން

މިދިޔަ އަހަރު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރައިލި ބްލޮގަރު، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ކުރާ މަސައްކަތަށް ބާރުގަދަ ބަޔަކު ހުރަސް އަޅައި، ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުކުރަމުންދާ ކަމަށް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 2
ރިހިވެލި ރިސޯޓްގެ ސަބްލީސް ބާތިލްކުރީ ރަނގަޅަށް: ކޯޓު

ރިހިވެލި ބީޗް ރިސޯޓް ސަބް ލީސް އުސޫލުން ހިންގުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެ ތަން ހިންގަމުން އައި ކުންފުނި އަތުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 15
ބޭޭރުގައި ހުރި ދިވެއްސަކާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާ ނުބެލުނު

ސްވިޓްޒަލެންޑްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ އަތުން ފައިސާތަކެއް ހޯދަން ޕޯޗުގަލްގެ ރައްޔިތަކު ރާއްޖޭގައި ކުރި ދައުވާއެއް މިވަގުތު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 11
ކަޅުފަހަލަފުށީގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ އަށް 345 މިލިއަން

ތ. ކަޅުފަހަލަފުށީގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 22 މިލިއަން ޑޮލަރު (345 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން އެރަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 11
"ސްޓެލްކޯއަށް ގެނެސްދިނީ ހަ ޓަނުގެ ފޯކްލިފްޓެއް"

ސްޓެލްކޯ އަށް ހަ ޓަނުގެ ފޯކްލިފްޓެއް ސަޕްލައިކުރުމަށް ސެންޓަ އެންޓަޕްރައިސަސް އާ ހަވާލުކުރުމުން ގެނައީ 4.6 ޓަނުގެ ފޯކްލިފްޓެއް ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށް...

March 29, 2018 7
ޖެޓްސްކީއަކުން ޖެހި ޓޫރިސްޓަކަށް އަނިޔާވުމުން ބަދަލުދެނީ

ރާއްޖެ އައިސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓެއްގެ ގައިގައި ޖެޓް ސްކީ އަކުން ޖެހި އަނިޔާވި މައްސަލާގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 140،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ މީހާ އަށް ދައްކަން ދިވެއްސެއްގެ...

28 މާޗް

March 28, 2018 29
ލޯނު ނުދައްކައިފިއްޔާ މަނިކުގެ 3 ރަށް ވިއްކާލެވިދާނެ

މުހައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު) އާއި އިތުރު ބަޔަކު ގެރެންޓީ ދީގެން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ނަގާފައިވާ ދެ ލޯނަކަށް، 35 މިލިއަން ޑޮލަރު (552 މިލިއަން ރުފިޔާ) ނުދައްކައިފި ނަމަ، މަނިކަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ތިން ރަށެއް ވިއްކާލުމުގެ ހައްގު ބޭންކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 1
ނާޒިމް ނެގި ލޯނަށް 1.9 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި އެކަމަކު މިހާރު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް މޮރިސަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) އިން ނެންގެވި 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 7
ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 15
ކަރެކްޝަންސްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އާސިފް ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މުހައްމަދު އާސިފް ވަޒީފާ އިން އިއްޔެ ވަކިކޮށްފި އެވެ.