06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 93
އެކި ދާއިރާތަކުގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނިން: ސީއެސްސީ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްނުދޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ދައްކަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ކަމަށާއި ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 58
ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ފްލެޓް 11 ދާއިރާއަކަށް ނުލިބޭނެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ދޫކުރާ 1،000 ފްލެޓަށް ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 26
ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ 1،000 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 12
އިލްމީ ގާބިލްކަން ނެތިގެން ވަކިކުރުމުން އަލުން ވަޒީފާ

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އިލްމީ ގާބިލްކަން ނެތިގެން ވަކިކުރި ސިވިލް ސާވަންޓަކަށް އަލުން އެ ވަޒީ ފާދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެންގި އެންގުމަށް ތާއީދުކޮށް، ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ...

October 31, 2017 115
މި މުވައްޒަފުންނަށް "ރޯޅި ބޭލުން"، އިންސާފެއް ނޫން!

ސިވިލް ސާވަންޓުން އަބަދުވެސް ކުރާ ޝަކުވާއަކީީ މިއެވެ؛ މުސާރަ ބޮޑެއް ނުކުރެ އެވެ. މުޅިން ވެސް ބަލަނީ ލިބޭ އެތިކޮޅު އުނިކުރެވޭތޯ އެވެ. ސިވިލް ސާވިސް ހަރުދަނާ ކުރަން، ސަރުކާރުން އަޅަން...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 52
ބޭރުގައި އުޅޭ ވަގުތަށް މުސާރައިން ނުކެނޑޭނެ: އޭޖީ

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ވަގުތުގައި އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅޭ ނަމަ މުސާރައިން އުނިކުރަން އެންގީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް، މިނިސްޓްރީއަކަށް، ލަފާ ދެއްވާފައި ވަނިކޮށް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 75
ޑިޕްލޮމާ ނެތް އިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލޭނެ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މެދު ފަންތީގެ މަގާމުތަކުން ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުުންގެ ތެރެއިން ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްނުކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރާ ގޮތަށް ސިވިލް ސާވިސް...

October 26, 2017 50
މުވައްޒަފުންގެ ބޯނަސް މި އަހަރު ވެސް ނުލިބިދާނެ!

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައިވާ ބޯނަސް މި އަހަރު ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅޭ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 71
ސިވިލްސާވިސް އިސްމުވައްޒަފުން ޑިޕްލޮމާއަށް ކިޔަވަންޖެހޭނެ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މެދުފަންތީގެ މަގާމުތަކުން ފެށިގެން މަތީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ކިޔަވަންޖެހޭ ގޮތަށް، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިއަދު އުސޫލެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 64
އިދިކޮޅު އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ދެ ޓީޗަރަކު ވަކިކުރަނީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ގދ. ތިނަދޫ ސްކޫލުގެ ދެ ޓީޗަރަކު ވަކިކުރަން އުޅޭތީ އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 52
"ސިވިލް ސާވިސް މުސާރަ އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނާނަން"

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް އުއްމީދީ ބަޖެޓަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށާއި ސިވިލް ސާވިސްގެ އޮނިގަނޑު ރަނގަޅު ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔާތްތަކާއި އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "ރުމާލު 2" ޖަގަހަ ހުޅުވަން ސިނަމާލޭ ފްލެޓް...

25 މެއި

May 25, 2017 25
ވަޒީފާ ދޭ މީހުން ގާނޫނުގައި ބުނާ ކަންކަން ނުކުރޭ

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގިނަ ކަންކަން ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 52
މުސާރަ ކުޑަވުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން: ސީއެސްސީ

ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސް އަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަވުން ކަމަށް ސިިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 5
ސިވިލް ސާވެންޓުން ކިޔަވަން އެމްއައިބީން އެހީވަނީ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަތީ ތައުލީމު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ފައިނޭންސް ކޮށްދޭ ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 8
ސިވިލް ސާވިސްގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުއިކަމާ އެކު ހުން ފެތުރި މާބަނޑު މީހުންނަށް އޭގެ ނުރައްކާ އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން ސިވިލް ސާވިސްގެ މާބަނޑު ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 5
ޑްރަގް ތުހުމަތުގައި ވަކިކުރި ޓީޗަރަށް ވަޒީފާ ދެނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް އޭނާ އަށް އެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭން ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 5
ފިނޭންސުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 45 މަގާމެއް އުވާލައި އެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ބައެއް މުވައްޒަފުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 22
ވަޒީފާއަށް ބިރުން ޖަލްސާއަށް ދާމީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ސިޔާސީ ޖަލްސާތަކަށް ސަރުކާރު އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަޖުބޫރުން ގެންދާތީ، އެ ފަދަ މީހުންނަށް އަމަލު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އިން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ސީއެސްސީ އަށް އާ މެމްބަރަކު އަައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ބޭފުޅަކު ހޮވައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 21
މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރާ މާއްދާ ބާތިލްކުރަން ކޯޓަށް

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށް، ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވައިދުގައި އޮންނަ މާއްދާ ބާތިލްކުރަން އަމިއްލަ ބަޔަކު ހައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 25
ދައުލަތް ތިޔާގި، މުސާރަ ލަސްވީ ނިޒާމު ބަދަލުވުމުން

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާ އެބަހުރި ކަމަށާއި މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރަ ލަސްވީ މުސާރަ ދޭން ގެންގުޅޭ ނިޒާމު އޮޓޮމޭޓެޑް ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލުކުރުމުން ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 24
މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރޭ: ޝަމީމް

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކާ އެކު މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ ދާ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.