14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 29
ބައިބައިވުން އުފައްދާ މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ

ސިވިލް ސާވަންޓުންނަކީ އެ ވަގުތަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވާން ތިބޭ ބައެއް ކަމަށާއިި އެއާޚިލާފަށް އޮފީސް ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފައްދައި މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ކިލަނބުކުރާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 17
2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ފްލެޓަށް އެދުނު

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ދޫކުރާ 1،000 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލުމުން 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 100
މުސާރަ އެންމެ ބޮޑުވީ ދަށް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައި އިރު، ނިސްބަތުން މުސާރަ ނުވަތަ އެންމެ ބޮޑު އެލަވަންސެއް ދެނީ ދަށް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 45
ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މި މަހުން ފެށިގެން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 109
ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ މުސާރަ އަންނަ މަހު ބޮޑުކުރަނީ

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 66
މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ނުދިނުން، އާންމު ކަމެއް

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އޮންނަނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރާށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ހައްގުތަކާއި ޒިންމާތައް ބަޔާންކޮށް، އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަމަލު ކުރަން އެ ގާނޫނު ބާރު އަޅަ އެވެ. އެ ގާނޫނުން އިސްތިސްނާ ކޮށްފައިވާ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 44
ސިވިލް ސާވިސްގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން މަޝްވަރާ ފަށައިފި

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 70
އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަސް ބަންދު

އަންނަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 4
ސަލާމް ބުނެގެން އުނިކުރި ފައިސާ ދޭން އަނެއްކާ ޖެހިއްޖެ

ސިވިލް ސާވަންޓަކު ސަލާމް ބުނުމުން އޭނާގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުން އުނި ކުރި ފައިސާ އަަނބުރާ އޭނާ އަށް ދޭން އަނެއްކާ ވެސް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 5
ހުސްވާ މަގާމުތަކަށް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ބޭނުމެއް ނުވޭ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހުސްވާ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 15
ސަލާމް ބުނެގެން އުނިކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖެހޭނެ

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފަކު ސަލާމް ބުނުމުން އޭނާގެ ސާވިސް އެލަވަންސުން އުނިކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެންގި އެންގުމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް އިއްޔެ ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 84
އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ވެސް 37 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުވާނެ: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ސިވިލް ސާވިސްގެ ކޮންމެ ތިން މުވައްޒަފެއްގެ ތެރެއިން ދެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ ކަމަށާއި އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ލިބޭ މީހުންނަށް ވެސް 37 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 51
ސީއެސްސީގެ ދެ ނިންމުން ބާތިލްކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ދާދި ފަހުން ނިންމި އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި ދެ ނިންމުމެއް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 93
އެކި ދާއިރާތަކުގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނިން: ސީއެސްސީ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްނުދޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ދައްކަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ކަމަށާއި ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 58
ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ފްލެޓް 11 ދާއިރާއަކަށް ނުލިބޭނެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ދޫކުރާ 1،000 ފްލެޓަށް ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 26
ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ 1،000 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 12
އިލްމީ ގާބިލްކަން ނެތިގެން ވަކިކުރުމުން އަލުން ވަޒީފާ

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އިލްމީ ގާބިލްކަން ނެތިގެން ވަކިކުރި ސިވިލް ސާވަންޓަކަށް އަލުން އެ ވަޒީ ފާދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެންގި އެންގުމަށް ތާއީދުކޮށް، ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ...

October 31, 2017 115
މި މުވައްޒަފުންނަށް "ރޯޅި ބޭލުން"، އިންސާފެއް ނޫން!

ސިވިލް ސާވަންޓުން އަބަދުވެސް ކުރާ ޝަކުވާއަކީީ މިއެވެ؛ މުސާރަ ބޮޑެއް ނުކުރެ އެވެ. މުޅިން ވެސް ބަލަނީ ލިބޭ އެތިކޮޅު އުނިކުރެވޭތޯ އެވެ. ސިވިލް ސާވިސް ހަރުދަނާ ކުރަން، ސަރުކާރުން އަޅަން...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 52
ބޭރުގައި އުޅޭ ވަގުތަށް މުސާރައިން ނުކެނޑޭނެ: އޭޖީ

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ވަގުތުގައި އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅޭ ނަމަ މުސާރައިން އުނިކުރަން އެންގީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް، މިނިސްޓްރީއަކަށް، ލަފާ ދެއްވާފައި ވަނިކޮށް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 75
ޑިޕްލޮމާ ނެތް އިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލޭނެ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މެދު ފަންތީގެ މަގާމުތަކުން ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުުންގެ ތެރެއިން ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްނުކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރާ ގޮތަށް ސިވިލް ސާވިސް...

October 26, 2017 50
މުވައްޒަފުންގެ ބޯނަސް މި އަހަރު ވެސް ނުލިބިދާނެ!

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައިވާ ބޯނަސް މި އަހަރު ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅޭ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 71
ސިވިލްސާވިސް އިސްމުވައްޒަފުން ޑިޕްލޮމާއަށް ކިޔަވަންޖެހޭނެ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މެދުފަންތީގެ މަގާމުތަކުން ފެށިގެން މަތީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ކިޔަވަންޖެހޭ ގޮތަށް، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިއަދު އުސޫލެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.