17 މެއި

May 17, 2017 4
ކްލޮރިން ބެހުމުން މަގާމު ދަށްކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓް

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޮކުން ކްލޮރިން ނަގައިގެން ރަށްޓެހިންނަށް އެ ތަކެތި ދިން މައްސަލާގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމު ދަށްކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 52
މުސާރަ ކުޑަވުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން: ސީއެސްސީ

ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސް އަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަވުން ކަމަށް ސިިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
ސައުދީ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް، މުސާރަ އިޔާދަކޮށްފި

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 23) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިން އުނިކުރި ބައި އަލުން އިޔާދަކޮށްދީ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 57
ރައީސް ޔާމީނަށް ފާޑުކީ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމަށް ހުތުރުބަހުން ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްތަކެއް ޝެއާ ކުރި ކަމަށް ބުނެ ށ. މިލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 5
ފިނޭންސުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 45 މަގާމެއް އުވާލައި އެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ބައެއް މުވައްޒަފުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 4
ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޝަހީގު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ބ. ގޮއިދޫ، ސޯސަންގޭ، އިބްރާހިމް ޝަހީގު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ސީއެސްސީ އަށް އާ މެމްބަރަކު އަައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ބޭފުޅަކު ހޮވައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 55
މޫނު ބުރުގާގެ މައްސަލައިގައި އިހްތިޖާޖުކޮށްްދޭން އެދެފި

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރެވޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން އިހްތިޖާޖު ކޮށްދޭން ސަލަފު ޖަމިއްޔާ އިން އެދެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 21
މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރާ މާއްދާ ބާތިލްކުރަން ކޯޓަށް

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށް، ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވައިދުގައި އޮންނަ މާއްދާ ބާތިލްކުރަން އަމިއްލަ ބަޔަކު ހައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 59
އެނގުނީ ދައުލަތުގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑުގެ ދޯހަޅިކަން

ފުލުހުންގެ މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރައާ މެދު ކަންތައް ވެގެން ދިޔަ ގޮތުން ހާމަވި އެކައްޗަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ގެންގުޅޭ ދޯހަޅި ސިޔާސަތެވެ. އުސޫލެއް، ރޭވުންތެރިކަން އަދި ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކަންތައްތަކުގައި ނެތްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 25
ދައުލަތް ތިޔާގި، މުސާރަ ލަސްވީ ނިޒާމު ބަދަލުވުމުން

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާ އެބަހުރި ކަމަށާއި މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރަ ލަސްވީ މުސާރަ ދޭން ގެންގުޅޭ ނިޒާމު އޮޓޮމޭޓެޑް ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލުކުރުމުން ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 25
ސިވިލް ސާވިސް އަށް އިސްލާހީ ބަދަލު އަންނާނެ: ޝަމީމް

ސިވިލް ސާވިސްގެ ހިދުމަތަށް މި އަހަރު އިސްލާހީ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ ރައީސް އަލީ ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 10
އޮޅުންބޮޅުން: ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފުލެޓް ދިނުން

ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ އަޑެކެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ތަފާތު ލުއިތައް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ކަންތައް ކުރައްވާ ވާހަކައެވެ. ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ތަަފާތު އޮފީސްތަކުން ތަފާތު ޚިދުމަތް ދޭ ވާހަކައިގެ އަޑެވެ. ބައެއް އޮފީސްތަކުން އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްޒަފުންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތަށް...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 21
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް 400 ފްލެޓް އަޅަން އަމީނަށް

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދޭން ހުޅުމާލޭގައި 402 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން 647 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
ފިނޭންސުން ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަވިއު ކުރަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ އޮފީސްތައް ބެލުމަށް އެ މުވައްޒަފުންނާ އެކު މިއަދު އިންޓަވިއު ފަށައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 24
މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރޭ: ޝަމީމް

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކާ އެކު މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ ދާ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 31
ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލެނީ

ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބަށްފަހު، އަވަށު ކައުންސިލް އިދާރާތައް އުވާލުމުން ގާތްގަނޑަކަށް 75 މީހުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 11
މަޖުބޫރުން މީހުން ޖަލްސާ އަށް ގެންދިއުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސިވިލް ސާވަންޓުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން، ޖަލްސާތަކަށް ގެންދިއުމަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 75
ޖަލްސާ ފޫހި، މަޖުބޫރު، އެންމެ ފަހުން ނުކުތީ!

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން "ހަބޭސް ތިނެއް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ އިން ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެގެން ދިއުމުން އެތައް ބައެއްގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ. އެއް ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި އެއިން ދައްކައިދެނީ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނެތް ކަމެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ޖަލްސާ އެހާ ފޫހި ކަމަށެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 15
ޕީއެސްއިންނާ މެދު އަމަލުކުރާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ހަފުލާތަކަށް ދައުވަތު ދެއްވުމުގައި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) އިންނާ މެދު ވެސް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާ އެއް ފެންވަރެއްގައި އަމަލުކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.