17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 2
މޫސުމާ ބެހޭ މުއާހަދާ އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާ ބެހޭ މުއާހަދާ "ޔޫއެން ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 55
ޝާހިދުގެ މެސެޖް: ރާއްޖެ ނެތި ދާނެ، ހައްލު ހޯދައިދީ!

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ފޯރައި، ދިވެހިންގެ އަތުން ރާއްޖެ ބީވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ގައުމުތަކަށް އޮތް މިންވަރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019
ކޮފީ ލިބުން ދަތިވުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް

ކޮފީ އަށް ދެވި ހިފާފައިވާ މީހުންނަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެކެވެ. މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ކޮފީ ގަހުގެ އާބާދީގެ 60 ޕަސެންޓަށް ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވާ ވަރަށް ކޮފީ ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ސައިންސް އެޑްވާންސް ޖާނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ޕްލާސްޓިކްގެ ނުރައްކާ އަނެއްކާވެސް ފޮޓޯއަކުން

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި އެކި ބާވަތްތައް މޫދާއި ކަނޑަށް ނާޅާށޭ ކިޔަނީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ވީމަ އެވެ. ޕްލާސްޓިކަކީ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ހަލާކެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 8
ރާއްޖޭގެ އަމާޒަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ: ރައީސް

ރާއްޖެ އިން މަސައްކަތް ކުރާނީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 4
ކުނި ހޮވާ ކުއްޖަކަށް ތިމާވެށީގެ އެމްބެސެޑަރުކަން

މަގުމަތިން ފެންނަހާ ކުންޏެއް ނަގައި ވެށީގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ސްކޫލް ތެރޭގައި "ޓްރޭޝް ގާލް" ގެ ނަން ދީ ބުލީކުރަމުން ދަނިކޮށް، ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތ ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއްގެ އެމްބެސެޑަރުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 3
ސޫތްޕަކަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ނަން ދީފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގެންގުޅުއްވާ ބޯހަރު ސިޔާސަޔުތަތަކާ ހެދި ރުޅި ގަދަވެފައި ތިބި ބަޔަކު، އަލަށް ފެނުނު އެމްފިބިއަން އާއިލާގެ ދިރޭއެއްޗަކަށް ޓްރަމްޕްގެ ނަން ދީފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 9
ފިނިހޫނުމިން ދަށް ނުކުރެވޭ ނަމަ ސަލާމަތެއް ނެތް:ނަޝީދު

ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން މިހާރު ހުރި މިންވަރަށް ވުރެ 1.5 ޑިގްރީ މަތި ވިޔަސް އެއީ ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމުތަކަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަައް ކުޑަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 2
ރާއްޖޭގެ ވަފުދު އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަރިހަށް

ޕޮލެންޑުގައި ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވާ ވަފުދުން އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓްރެސްއާ ބައްދަލުކޮށް ބޮޑެތި...

December 14, 2018 69
ދިވެހިން ތިބީ މަރުވާން ތައްޔާރުވެގެންނެއް ނޫން: ނަޝީދު

ދިވެހިން ތިބީ މަރުވާން ތައްޔާރުވެގެން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ގައުމުތަކަށް އޮތް މިންވަރު، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 19
ކްލައިމެޓް ކޮންފަރެންސަށް ރާއްޖޭން ނަޝީދު ފޮނުވައިފި

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އދ. އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ކޮންފަރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ޕޮލެންޑަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 2
ހޫނުގަދަވުމުން ނަފްސާނީ ގެއްލުންތައް ލިބޭ

އާދަޔާޚިލާފު ގަދަ ހޫނުގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަން ޖެހުމުން ސިކުނޑި އަށް އަސަރުކޮށް، ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ބުރޫއަރާ މިންވަރާ އެއްވަރަކަށް، ނަފްސާނީ ގެއްލުންތައް ލިބޭ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދިރާސާވެރިންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
ޔޫއެންޑީޕީ މެދުވެރިވެގެން 7.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަކަށް ޔޫއެންޑީޕީ ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމެންޓް ފެސިލިޓީގެ ފަރާތުން 7.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ މިއަދު ދީފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 6
ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަޔަކުން

ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ މެދު އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނަން ހެއްޔެވެ؟ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ މެދު އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނަން ހެއްޔެވެ؟ ނޫން ނަމަ، ހަތަރު މިނެޓުގެ މި ކުރު ފިލްމު ބަލައިލާށެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 12
ދެކުނުގެ ދެ ނޭޗާ ޕާކް ޖޫންގައި ހުޅުވަނީ

އީކޯ ޓޫރިޒަމަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ނޭޗާ ޕާކްތައް އަންނަ ޖޫން މަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 2
މަތިންދާބޯޓަށް ކުރިމަތިވާ ޓާބިއުލެންސްތައް އިތުރުވަނީ

މަތިންދާބޯޓުގައި ދަތުރު ކުރާއިރު ކުރިމަތިވާ ޓާބިއުލެންސް ނުވަތަ ވައިގެ ތެރޭގައި ބޯޓަށް އަންނަ ވަރުގަދަ ލޮޅުންތައް ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭ މިންވަރު، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ދިރާސާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 6
މޫސުމީ މައްސަލަތަކަށް އިމެއް ނެތް: ތޯރިގު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަތަކަށް އިމެއް ނެތް ކަމަށާއި ކޮންމެ އަހަރުތަކު ވެސް މައްސަލަތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށްއެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017
ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް އިންޑިއާ ގަބޫލްކުރީ ފައިސާއަކަށްނޫން

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 5) - ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުގައި އިންޑިއާ އިން ސޮއިކުރީ ފައިސާ އަށް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ހަމައެކަނި ތިމާވެއްޓަށް ޓަކައި ކުރި ކަމެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 2
މޫސުމަށް ބަދަލު އަންނަކަން ޓްރަމްޕް ގަބޫލް ކުރައްވާ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 4) - މޫސުމަށް ބަދަލު އަންނަކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގަބޫލް ކުރައްވާ ކަމަށާއި އަދި އެކަމުގައި އިންސާނުންގެ ރޯލެއް އޮންނަ ކަމަށް އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ...

June 04, 2017 29
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމަކީ ރާއްޖެ އަށް މަރުގެ ހުކުމެއް

ޖައްވަށް ބޭރު ކުރާ ނުރައްކާތެރި ގޭސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ގައުމުތަކެއް ބައިވެރިވާ "ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް" އިން އެމެރިކާ ވަކިވުމަކީ ރާއްޖެ އަށް އިއްވި މަރުގެ ހުކުމެއް...

02 ޖޫން

June 02, 2017 58
އެމެރިކާގެ އަމަލާ މެދު ހިތާމަކުރަން: ރައީސް ޔާމީން

ޖައްވަށް ބޭރު ކުރާ ނުރައްކާތެރި ގޭސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ގައުމުތަކެއް ބައިވެރިވާ "ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް" އިން އެމެރިކާ ވަކިވުމަކީ ރާއްޖެއިން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް...

June 02, 2017 1
ޕެރިސް އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވުމުން ރުޅިވެރިކަން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 2) - ޕެރިހުގައި ގާއިމްކުރި ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވާކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވުމާ އެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެކަން ކުށްވެރި...

01 ޖޫން

June 01, 2017 2
ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވަނީ!

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 1) - ޕެރިހުގައި ގާއިމްކުރި ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވާން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ސީނިއާ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ އެ ގައުމުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.