17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
އީގަލްސް އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ 1-0 އިން ބަލިކޮށް މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމު ބަލިކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ކްލަބް އީގަލްސް ވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
އީގަލްސް އިން އަބަދުވެސް ޕްރެޝަރުކުރޭ: ސެކުލޮސްކީ

އީގަލްސް އަކީ އަބަދުވެސް މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި ޕްރެޝަރުކުރާ ޓީމެއް ކަމަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 2
ދަ ގްރާންޑޭ އިން ފަހު ވަގުތު އީގަލްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

މެޗު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޓޯސޫ ކްރިސްޓިއަން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ދަ ގްރާންޑޭ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސްއާ 2-2 އިން...

September 24, 2019
އީގަލްސް އޮތީ ގޯސް ހިސާބެއްގައެއް ނޫން: މޯހަން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް އީގަލްސް އިން ކުޅުނު ބައެއް މެޗުތަކުގައި ބޭނުންވި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް އެ ޓީމު އޮތީ ގޯސް ހިސާބެއްގައި ނޫން ކަމަށް ކޯޗު...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ޔޫވީން ހިތްވަރު ދައްކައި އީގަލްސް ހުއްޓުވައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސް އިން ބޮޑު ލީޑެއްގައި އޮއްވައި ދެ ވަނަ ހާފްގައި ނުކުމެ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އިން ހިތްވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކައި...

September 18, 2019 2
ރިޒޭ އާއި ސެންޓޭގެ ޖޫރިމަނާ އީގަލްސް އިން ދައްކައިިފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗަށް ނުދިއުމުން އެފްއޭއެމުން ޖޫރިމަނާކުރި އީގަލްސްގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އާއި އަހުމަދު ރިޒުވާން...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 4
އީގަލްސްގެ ޗެއާޕާސަނަކަށް ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު

ހުސްވެފައިވާ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިން ވެސް އެ މަގާމް ފުރުއްވި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސަރަނގު އާދަމް މަނިކް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ޗުއްޓީ މޫޑުގައި އޮތް އީގަލްސް އިން ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-1 އިން ކްލަބް އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 3
ރިޒޭގެ ހެޓްރިކާ އެކު އީގަލްސް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު 5-2 އިން ށ. ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

August 04, 2019
އީގަލްސް ކާމިޔާބަށް ބޭނުންވާ ވަރު ފެނިއްޖެ: މޯހަން

އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ނެގުމަށް އޭނާގެ ޓީމު ކްލަބް އީގަލްސްއާ ދުރުހުރިއިރު ފެނުނު އެއް ކަމަކީ ކާމިޔާބު ހޯދަން އެ ޓީމު ބޭނުންވާ ވަރު ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް...

13 ޖުލައި

July 13, 2019 1
ފުރުސަތުތަކުގައި ތަފާތު ދައްކައި ކުރޯ އެންމެ އުހަށް

"ކާމިޔާބީއެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ޓީމެއް ބިނާކޮށްގެން އެ ލިބޭ ކާމިޔާބެއްގެ އުފާ. ހަގީގަތުގައި އީގަލްސްގައި މިހާރު މިތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ މުސްތަގުބަލުގައި މި ގައުމަށް ވެސް ކާމިޔާބު ހޯދައިދެވޭނެ ކުޅުންތެރިން،"

08 ޖުލައި

July 08, 2019 7
އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ މާޒިޔާ އިން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު މާޒިޔާ އިން ނަގާލައިފި އެވެ.

July 08, 2019 1
އީގަލްސް ވަރުގަދަ، މާޒިޔާ ދުލެއްނުދޭނެ: ސެކުލޮސްކީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އީގަލްސް ވަރުގަދަ ނަމަވެސް މާޒިޔާ އިން އެކަމަށް ނުވިސްނާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ހުރީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް...

29 ޖޫން

June 29, 2019
ރިޒޭގެ ހެޓްރިކުން އީގަލްސް އަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ގެ ހެޓްރިކުން ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 5-1 އިން ކްލަބް އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 3
މާޒިޔާ މެޗުން ނިލަންދޫ އަށް ފިލާވަޅު ނެގޭނެ: ފެސްކޯ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ މާޒިޔާ އަތުން 13-0 އިން ބަލިވި މެޗުން ފ. ނިލަންދޫ ޓީމަށް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ނެގޭނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 8
އީގަލްސް އަތުން ފަހު ވަގުތު ގްރީން އަށް ޕޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ވައްދާލި ގޯލުން ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 1
މޯހަން ކޯހުގައި، ނިމާ އީގަލްސް ލީޑުކުރަނީ

ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ކޯޗިން ލައިސަންސް، އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބު ކޯޗު އީގަލްސްގެ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) މި ވަގުތު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރުމުން ކުރިއަށް ހުރި އެ ޓީމުގެ މެޗުތަކުގައި ޓީމު ލީޑުކުރުމުގެ ޒިންމާއާ އަހުމަދު ނިމާދު (ނިމާ) ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 5
އީގަލްސް އަތުން ޓީސީ ފަހު ވަގުތު ސަލާމަތްވެއްޖެ

އިތުރު ވަގުތުގައި ނޭޕާލްގެ ފޯވާޑް ބިމާލް ގާތީ މަގަރް ޖެހި ގޯލުން ކްލަބް އީގަލްސް ކައިރިން ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 4
ސެންޓޭ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާްޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 28, 2019
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މާޒިޔާ އަށް

ވެޓަރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ކްލަބް އީގަލްސްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި މާޒިޔާ އިން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ޔޫވީ އަށް ނަޒީހު، އީގަލްސްގައި މޯހަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން ވެސް މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ނަޒީހު ހަމަަޖައްސައި ދެ ޓީމުން ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 1
ފަހު ސީޒަން: ސުޖަން އުއްމީދުގައި

ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ކްލަބް އީގަލްސްގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓި ސްރީލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ އަކީ ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ކުޅެމުން އަންނަ އެންމެ މޮޅު އެއް ކީޕަރެވެ. ސުޖަން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކީޕަރުގެ މަގާމު ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވެސް އީގަލްސްއާ އެކު ކުރިއަށްދާން ނިންމާއިރު، ސުޖަންގެ...

12 މާޗް

March 12, 2019 1
ރިޒޭ އީގަލްސްގައި މަޑުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ކްލަބް އީގަލްސްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ކްލަބް އީގަލްސްއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންއާ ކުރިއިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) ކްލަބްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އީގަލްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 3
ހިސާމް އާއި އިންމަ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އިމްރާން ނަޝީދު (އިންމަ) އާއި ހިސާމް ސަލީމް (ކޮކީ) ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 2
އީގަލްސްގައި ތަފާތު ދެއްކީ ހަންނަ!

މި ފަހަރުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އީގަލްސް އިން ހޯދިއިރު، މި ކާމިޔާބީގައި އެންމެ ބޮޑު ކްރެޑިޓެއް ހައްގުވާ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަންނަ ވަނީ ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ މެޗެއްގައި ވެސް މޮޅު...