09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 12
"ފެންނަނީ ފުޓްބޯޅައިގައި މިސްރާބެއް ނެތް މަންޒަރު"

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ގައުމީ މުބާރާތާއި އެފްއޭ ކަޕް ނުބާއްވަން އެފްއޭއެމުން ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ފެންނަ އެންމެ ބޮޑު މަންޒަރަކީ އަދިވެސް ފުޓްބޯޅައިގައި ހެޔޮ މިސްރާބެއް ނެތްކަން ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 15
ކްލަބްތައް މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކްލަބްތައް އޮތީ މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ސީޒަނުގެ މިހާ ކުރީކޮޅު މި ހާލަތައް ކްލަބްތައް ވެއްޓުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ކްލަބް އީގަލްސްގެ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 8
އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިނުވުމުން ސުޒޭން ފާޑުކިޔައިފި

އިންޑޮނީޝިއާގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީމު ބައިވެރިނުވާތީ އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް ނެޝަނަލް ޓީމްސް އަދި ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ މިހާރުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 26
ވެލެންސިއާގެ އުފާވެރި އަދި ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލި މާޒީ

ގަލޮޅު ދަނޑު ފުރި ބަންޑުން ދަނީ އެވެ. ކްލަބް ލޯބި ދޫކޮށް ހުރިހާ ދިވެހިން އެއް އަޑަކުން ސަޕޯޓްކުރަނީ އެވެ. ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ސްރީ ލަންކާގެ ސައުންޑާސް އަތުން އެންމެ ކުޑަވެގެން ވެސް 3-0 އިން މޮޅުވާން ޖެހެ އެވެ. އޭރު ދެ ލަނޑު ޖަހައިފި އެވެ. ތިން ވަނަ ލަނޑު އައީ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅެވެ. އެހާ ހިސާބުން އޭރު ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ފޯރިގަދަ...

22 މެއި

May 22, 2018 5
ވިކްޓަރީއާ ދެކޮޅަށް ސުޒޭންގެ ގްރީން މުހިއްމު މެޗަކަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ތާވަލް މިހާރު އޮތްގޮތުން، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދަން އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރާ އެއް ޓީމަކީ އަލީ ސުޒޭންގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅެމުން އަންނަ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އެވެ. މިރޭ ވިކްޓަރީއާ ދެކޮޅާށް ގްރީންސްޓްރީޓްސް ކުޅޭ މެޗަކީ އެކަން ހާސިލްކުރަން އެ ޓީމަށް ވަރަށް މުހިއްމު މެޗެވެ. ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް ޔުނައިޓެޑް...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 6
ގްރީން އާއި ވެލެންސިއާ: ދެ ޓީމަށް ވެސް ޕްރެޝަރު ބޮޑު

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ކްލަބް ވެލެންސިއާ އާއި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބައްދަލުކުރާއިރު މި ވަގުތު އޮތް ހާލަތުގެ ގޮތުން މިއީ މި ދެ ޓީމަށް ވެސް ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗެކެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 22
ނިއުއާ ގުޅެން ދެ ފަހަރު ފުރުސަތު ލިބުނު: ސުޒޭން

ނިއު ރޭޑިއަންޓާ އޮންނަނީ ޒާތީ ވާދަވެރިކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ކްލަބާ ގުޅެން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފީ ހާލަތުގެ ގޮތުން ކަމަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ނިއުއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 97
ގައުމީ ކޯޗާ ހަވާލުކުރީ ރަސްކަމެއް ނޫން: ސުޒޭން

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އަންނަ މީހަކާ ހަވާލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ނޫން ކަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތަރުތީބު އޮޅުވާލައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ބަތަލުންނާ މެދު ހިތު ހުރި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ހައްގު އެ ކޯޗަކަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 4
އެންމެ މޮޅީ ސުޒޭން، އެ ހިސާބަށް ނުދެވޭނެ: ނަޒީހު

ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭނަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު ކަމަށާއި އޭނާ ހުރި ހިސާބަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ސުޒޭނުގެ ކޮއްކޮ އަދި އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 10
"ކުޅުންތެރިން ބިނާކުރީމޭ؟ ނެތް ފެންނާކަށް!"

ކުޅުންތެރިން އުފައްދައި ބިނާކުރީމޭ ބުނުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާ އަށް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެކަމަކު ބައެއް ކޯޗުން އެ ވާހަކަ ދައްކަނީ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް، ހަމަ ތިބެލާފައި ކަމަށް ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 10
"ނިއު އާއި މާޒިޔާއާ އެއް ލެވެލެއްގައި ޓީސީ ނުގުނާނެ"

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަކީ ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި މާޒިޔާއާ އެއް ލެވެލްގެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން ނުގުނާނެ ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 14
ނިއު ހެވިލާފައި އެއޮތީ މާލީ ދަތިކަމެއް ނެތީމަ: ސުޒޭން

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ހެވިލާފައި އެ އޮންނަނީ އެ ޓީމަށް މާލީ އެއްވެސް ބޮލުގެ ރިއްސުމެއް ނެތުމުން ކަމަށާއި އެހެން ޓީމުތަކަށް މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ޗެލެންޖަކީ މާލީ ގޮތުން އެ އަންނަ ދަތިކަމުގެ ތެރެއިން ލާފައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ހާސިލްކުރުން ކަމަށް ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 12
ސުޒޭން މި ފަހަރު މަސް ބާނާނީ ކަނިފަށްލީ ބުޅިއަކުން!

ކަނޑުމަސް އުކާލާހެން އުކާލަން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ފުރުސަތު އޮތަސް އެހެން ޓީމުތަކަށް މަސް ބޭނެން އޮތީ އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވިސްނައިގެން ފަރުވާތެރިވެގެން ކަމަށް ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 3
ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗަކަށް ސުޒޭން ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން އަންނަ ސީޒަނުގައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ނިންމައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 16
ފުޓްބޯޅަ ހަލާކުކުރަންޏާ ސަޕޯޓަރުން ނާންނާނެ: ސުޒޭން

މެޗު ލަސްކޮށްގެން ވަކި ކަމެއް ހާސިލްކުރަން ވެގެން ފުޓްބޯޅަ ހަލާކުކުރަންޏާ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް އަންނަންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ގދ. ތިނަދޫގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 7
ނިއު އިން މިހާރު ތަފާތު އެބަފެނޭ: ސުޒޭން

ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮންގެ ކޯޗުކަމުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ފެންނަނީ ކުރިއަށް ވުރެން ތަފާތުކޮށް ކަމަށް ގދ. ތިނަދޫގެ ކޯޗު އަދި ނިއުގެ އެންމެ ވާދަވެރި ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 5
"ނިއު އާއި މާޒިޔާ އަތުން ލިބޭ ޕޮއިންޓަކީ ބޯނަހެއް"

ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި މާޒިޔާ ފަދަ ޓީމުތަކުގެ އަތުން ލިބޭ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކީ ބޯނަހެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެއްވެސް ޕްރެޝަރެއް ނެތް ކަމަށް ގދ. ތިނަދޫ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 6
މާޒިޔާ ދަސްވެފައިވުމުގެ ފައިދާ ސުޒޭނަށް ނެގިދާނެތަ؟

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު އެނގުމަކީ އެޑްވާންޓޭޖެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ އެ ޓީމު ބަލިކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ތިނަދޫގެ ކޯޗު އަދި ކުރިން މާޒިޔާ އަށް އިރުޝާދުދީފައިވާ އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 12
މޯހަން އަށް އެޅުނީ ޅަ އެއްޗެއް: ސުޒޭން

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކުޅުންތެރިން އިތުރުކުރި ނަމަ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުނީސް ކަމަށް ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އެ ޓީމާ ވާދަކުރާ ގދ. ތިނަދޫގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 2
"ތިނަދޫގެ ސައިޒު ކުޑައެއް ނޫން، މިއީ ޗެލެންޖެއް"

ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހަށް ބަލާއިރު ވެސް އަދި މިހާރުގެ ސްކޮޑަށް ބަލާއިރު ވެސް ތިނަދޫ އަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ހަވާލުވުމަކީ ޗެލެންޖެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށް އެ ޓީމާ އިއްޔެ ހަވާލުވި ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.