27 ޖޫން

June 27, 2020 1
މާސްކް ނާޅާތީ ހިދުމަތް ނުދިނުމުން 20،000 ޑޮލަރު

ކަމަކަށް އުސޫލެއް ކަނޑާއަޅާފައި އޮންނަ ނަމަ އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާނެ އެވެ. އަދި އެކަމެއް ތަންފީޒުކުރަން ތިބޭ ބަޔަކު އެ ޒިންމާ ނަގަން ވެސް ޖެހޭނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ހިންގާ ސްޓާބަކްސްގެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރީ އެ ދައުރެވެ. އެއާ އެކު އިނާމަކީ 20،000 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެކެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018
ކޮފީގައި ކެންސަރުގެ އިންޒާރު ޖަހަން ހުކުމް ކޮށްފި

ކޮފީ ވިއްކާއިރު އެއީ ކެންސަރަށް މަގު ފަހިކުރުވަފާނެ އެއްޗެއް ކަމުގެ އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ސުޕީރިއާ ކޯޓުން ބުދަ ދުވަހު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.