18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 7
ކޮލަމް، ފަސް މިނެޓް: މިހާރު ތިހެން ވިދާޅުނުވޭ!

ރާއްޖޭގައި މިހާރު މި ހިނގާ ފަދަ ކަންކަން ހިނގަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮން ގައުމެއްގައިތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލުކުރެ އެވެ. މިއީ ގައުމެއް ހިނގާ ގޮތްތޯ ވެސް ބައެއް މީހުން ސުވާލު ކުރެ އެވެ. މި ފަދަ ސުވާލުތައް އަޑު އިވުމުން ހަނދާނަށް އަންނަނީ ރައްޓެއްސަކު ރާއްޖޭގެ ހަގީގަތް ސިފަކޮށްދިން ގޮތެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި މިއީ އިންސާނުން ދިރިއުޅެން...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 8
އަބުރާ ބެހެނީ ވެސް، ކަންބޮޑުވަނީ ވެސް މަޖިލިސް!

ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކުރި ގާނޫނާ އެކު، ޕޯޑިއަމްތަކާއި އާންމު އެއްވުންތަކާއި ޓީވީތަކުގައި ސިޔާސީ މީހުން، އެހެން މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުން ހުއްޓިއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލިހުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުން އެ ގާނޫނު ވަރަށް ބޮޑަށް ދިފާއު ކުރައްވަ އެވެ....

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 8
ދުސްތޫރުން މަނާ، ގާނޫނުން ހުއްދަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީގައި، ހަމަ އެންމެ މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަދާފައިވާ މާއްދާއެއް އެބަ އޮތޭ ބުނެފިއްޔާ ގަބޫލުކުރާނީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟ އެ މާއްދާ، ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި މިހާރު ތިބި 350،000 މީހުންގެ ތެރެއިން އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ނިސްބަތެއް ނުވާނެ އެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމެއްގައި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 19
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ހެދި ނުބައި ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ!

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތް ގާނޫނު ފާސްކުރިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވީ ދެން ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ނޫސްވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި، ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ރޯނު އެދުރުން ވެސް މިހާރު ނޫސްވެރިންނަށް އެބަވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ގާނޫނާ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 32
އާރިފްގެ އިސްލާހުތައް ނުބައިން ނުބަޔަށް، ދެރަވެެއްޖެ

އެ މަންޒަރު މިހާރު ވެސް ފެންނަ ފަދަ އެވެ. އެއީ 1980 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީ ކޮޅެވެ. ގ. ވަށަފަރުގެ އިން ނުކުމެވަޑައިގެން، މަޑު ހިންގެވުމެއްގައި އެހެރަ ވަޑައިގަންނަވަނީ ވަށަފަރު އާދަމް...

August 09, 2016 21
މަޖިލިހުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި ހަމަ ހައިރާންވެއްޖެ!

މެހެމާނުންގެ ކާޑު އަޅުވާލުމަށް ފަހު، އަންހެން މުވައްޒަފަކު ދެއްކި މަގަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާގެ ތެރެއަށް ވަނީމެވެ. ފެނުނީ ބޮޑެތި މާބުލް ޖަހާފައި ހުރި، ޖާގައިގެ ގޮތުން...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 32
ފާޑު ކިޔުމާއި އަބުރާ ބެހުން، މުޅިން ތަފާތު ދެ ކަމެއް

އިސްލާމް ދީނަކީ ބުއްދީގެ ދީނެވެ. ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ވާސިލުވުމަށް ވެސް އިސްލާމް ދީނުގައި ދައްކަވާފައިވާ މަގަކީ ބުއްދީގެ ބޭނުން ހިފައި ވިސްނައި ފިކުރު ކުރުމެވެ. ކުރީގެ އެއްވެސް ޝަރީއަތެއްގައި އަދި އެއްވެސް ދީނެއްގައި ބުއްދި އަށް ދީފައި ނުވާ ފަދަ މަތިވެރި މަގާމެއް އިސްލާމް ދީނުގައި ދެއްވާފައިވެ އެވެ. އަދި ﷲ ވޮޑިގެންވާ ކަމުގެ...

30 ޖުލައި

July 30, 2016 48
ވަގަށް ގޮވުން ހުއްޓުވާލަނީ!

ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމްގެ ދެވަނަ މަޖިލީހުގެ ދައުރު މިހާތަނަށް އައި އިރު ކަންކަން މި އޮތީ ހައްދުން ނެއްޓިފަ އެވެ. ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ވަރުގަދަ އަޣުލަބިއްޔަތުން ގާނޫނުއަސާސީ އަށާއި ގާނޫނުތަކަށް ގެނައި އެތަކެއް ބަދަލުތަކަކީ، ދިފާއުގައި ކިތަންމެ ހުއްޖަތްތަކެއް ދެއްކިޔަސް، އެކަންކަން ކުރި ހާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ސުލޫކީ ބޮޑެތި...

17 ޖުލައި

July 17, 2016 29
ފަސް މިނެޓް: ދިވެހި ގައުމު 4 އަބްދުﷲގެ އަތްމަތީގައި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރަކީ ތަންފީޒީ ބާރާއި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރެވެ. އެއީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ކޯޓުތަކެވެ. މި ތިން ބާރުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނަކީ ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިންނަކީ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސެވެ. ރައްޔިތުންގެ...