16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 8
ދުސްތޫރުން މަނާ، ގާނޫނުން ހުއްދަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީގައި، ހަމަ އެންމެ މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަދާފައިވާ މާއްދާއެއް އެބަ އޮތޭ ބުނެފިއްޔާ ގަބޫލުކުރާނީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟ އެ މާއްދާ، ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި މިހާރު ތިބި 350،000 މީހުންގެ ތެރެއިން އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ނިސްބަތެއް ނުވާނެ އެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމެއްގައި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 19
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ހެދި ނުބައި ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ!

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތް ގާނޫނު ފާސްކުރިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވީ ދެން ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ނޫސްވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި، ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ރޯނު އެދުރުން ވެސް މިހާރު ނޫސްވެރިންނަށް އެބަވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ގާނޫނާ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 27
ކޮލަމް: އަބުރު ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތުގެ ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު

އަބުރު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ގާނޫނަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވައި އެތައް ބަޔަކަށް ނުހައްގުން ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް އޮތް ގާނޫނެއް ކަމަށް ނޫސްވެރިންނާއި ސިޔާސީ އެކި ފަރާތްތަކުން އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން ދެއްކި ވާހަކަ ދިފާއުކުރަން އައްޑަނަ ހިފައިގެން ނިކުތީ ދައުލަތުގެ...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 32
އާރިފްގެ އިސްލާހުތައް ނުބައިން ނުބަޔަށް، ދެރަވެެއްޖެ

އެ މަންޒަރު މިހާރު ވެސް ފެންނަ ފަދަ އެވެ. އެއީ 1980 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީ ކޮޅެވެ. ގ. ވަށަފަރުގެ އިން ނުކުމެވަޑައިގެން، މަޑު ހިންގެވުމެއްގައި އެހެރަ ވަޑައިގަންނަވަނީ ވަށަފަރު އާދަމް...

August 09, 2016 21
މަޖިލިހުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި ހަމަ ހައިރާންވެއްޖެ!

މެހެމާނުންގެ ކާޑު އަޅުވާލުމަށް ފަހު، އަންހެން މުވައްޒަފަކު ދެއްކި މަގަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާގެ ތެރެއަށް ވަނީމެވެ. ފެނުނީ ބޮޑެތި މާބުލް ޖަހާފައި ހުރި، ޖާގައިގެ ގޮތުން...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 32
ފާޑު ކިޔުމާއި އަބުރާ ބެހުން، މުޅިން ތަފާތު ދެ ކަމެއް

އިސްލާމް ދީނަކީ ބުއްދީގެ ދީނެވެ. ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ވާސިލުވުމަށް ވެސް އިސްލާމް ދީނުގައި ދައްކަވާފައިވާ މަގަކީ ބުއްދީގެ ބޭނުން ހިފައި ވިސްނައި ފިކުރު ކުރުމެވެ. ކުރީގެ އެއްވެސް ޝަރީއަތެއްގައި އަދި އެއްވެސް ދީނެއްގައި ބުއްދި އަށް ދީފައި ނުވާ ފަދަ މަތިވެރި މަގާމެއް އިސްލާމް ދީނުގައި ދެއްވާފައިވެ އެވެ. އަދި ﷲ ވޮޑިގެންވާ ކަމުގެ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 8
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ފޭސްބުކްގައި ދައްކާ މޫނު

ރައްޓެއްސަކު ދާދި ފަހުން ސްޓޭޓަސްއެއް ޖަހާލި އެވެ. "ފޭސްބުކް – ސޭމް ޝޓ، ޑިފަރެންޓް ޑޭ". (ފޭސްބުކްގައި ހަމަ އެކައްޗެކެވެ. ތަފާތީ ދުވަހެވެ.) ގާތް މީހަކަށް ވާތީ، "ނުފެންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ" ކަމަށް ކޮމެންޓް ކޮށްލީމެވެ. ޖަވާބު އައީ ހަމަ ހީކުރި ގޮތަށެވެ. އޭނާ ގަސްދުގައި ފޭސްބުކާ ދުރަށް ދިޔައީ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 71
ކޮލަމް: ހިޓްލަރުގެ ގާނޫނީ ވެރިކަން

ޖަރުމަނުގައި ވެރިކަންކުރި އެޑޮލްފް ހިޓްލަރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ދަނެ އެވެ. އޭނާގެ ނަމާއި ނިޝާންތަކާއި އިޝާރާތްތައް ވެސް އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅު މުޑުދާރު އެއްޗެހީގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވެނީ ހިޓްލަރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ރަމްޒުތަކަށް ވާތީ އެވެ. ހިތު ހުރިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަން ހިޓްލަރަށް ބާރު ލިބުނެވެ....

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 39
ކޮލަމް: ޔޫރަޕް ފެންވަރުގެ "ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނަށް"!

"ރާއްޖެ އާއި އީރާނާ ދެމެދު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން."

August 04, 2016 6
ކޮލަމް ކޯދު: ފާތިޙާ ސޫރަތުގެ މާނަ އަށް ބަލައިލުމެއް

އަލްފާތިޙާ އަކީ، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތައް މުޞްޙަފުގައި ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ މަގަށް ބަލާއިރު، ފުރަތަމަ ސޫރަތެވެ. އާދެ، ކީރިތި ޤުރުއާން، 'ހުޅުވައިލަދޭ' (އަލްފާތިޙާ)، އެފޮތުގެ...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 11
ފަސް މިނެޓް: މަތީ މަގާމުތަކަކީ ބޮޑު ބާރުތަކެއް ނޫން

އާއިލާތަކާއި މުޖްތަމައުތަކާއި ގައުމުތައް އުފެދިފައި އޮންނަ އިރު، އެކި ފެންވަރުގައި ވެރިން ތިބެ އެވެ. އާއިލާއެއްގައި ވެސް ވެރިއަކު ހުރެ އެވެ. ކޮންމެ މުޖްތަމައެއްގައި ވެރިން ތިބެ އެވެ. އިހުގައި އެމީހުންނަށް ކިޔައި އުޅެނީ ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުންނެވެ. ގައުމާއި ދައުލަތުގައި ވެސް ވެރިން ތިބެ އެވެ. އިންސާނީ އާންމު އުސޫލަކީ ވެސް...

30 ޖުލައި

July 30, 2016 48
ވަގަށް ގޮވުން ހުއްޓުވާލަނީ!

ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމްގެ ދެވަނަ މަޖިލީހުގެ ދައުރު މިހާތަނަށް އައި އިރު ކަންކަން މި އޮތީ ހައްދުން ނެއްޓިފަ އެވެ. ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ވަރުގަދަ އަޣުލަބިއްޔަތުން ގާނޫނުއަސާސީ އަށާއި ގާނޫނުތަކަށް ގެނައި އެތަކެއް ބަދަލުތަކަކީ، ދިފާއުގައި ކިތަންމެ ހުއްޖަތްތަކެއް ދެއްކިޔަސް، އެކަންކަން ކުރި ހާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ސުލޫކީ ބޮޑެތި...

29 ޖުލައި

July 29, 2016 54
ކޮލަމް: ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ރާއްޖެއަށް

ކަލަންޑަރުގައި އޮތީ ރަސްމީ ބަންދުގެ ގޮތުގައި 20 ދުވަހެވެ. އެއީ ދީނީ އެކި މުނާސަބުތަކާއި ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މޭ ޑޭ ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ބަންދު ދުވަސްތައް ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވެސް ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މިހާރު ތިބެން މި ޖެހެނީ ވިސްނައިގެންނެވެ. ކޮންމެވެސް ދޭތެރެއަކުން ދުވަހެއް ނުވަތަ...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 7
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ހަނދަށް ގާ އުކަން ނޫޅޭ!

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ސަކަރާތްގަނޑުގެ ތެރޭގައި އަހަރުމެން ތިބިއިރު، ތުރުކީ އަށް ވެސް އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަހާރު މޫސުން އައިސްފަ އެވެ. އެތައް ހާސް މީހުން ތިބީ އިސްތަންބޫލުގެ...

July 28, 2016 9
ކޮލަމް ކޯދު: ކީރިތި ޤުރުއާން ފަހުމްވުމަށް މަގެއް 2

ޖުލައި 21، 2016ގެ އަދަދާ ގުޅޭ:

25 ޖުލައި

July 25, 2016 8
އަބުރުގެ ބިލް، ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ގޯސް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، "އަބުރު ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް" ނޫސްވެރިންނަށް ކަމުނުދިޔައީ، އެއީ ނޫސްވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އެކުލަވާލާފައި އޮތް ބިލަކަށް ވާތީ އެވެ. އެކަމަކު އެ ބިލުން ހުރަސްއެޅެނީ ހަމައެކަނި ނޫސްވެރިކަމަކަށް ނޫނެވެ. އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 67
މައުމޫންގެ ކޮލަމް: މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނަފްސުގެ ޤިޞާސް ނުވަތަ މަރަށް މަރުހިފުމުގެ ޙުކުމް އޮންނަ ގޮތަކާ މެދު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑާ ސުވާލުކުރައްވަމުން ގެންދަވަ އެވެ. އެހެންކަމުން،...

July 24, 2016 9
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ހާދަ ފަލައޭ! މައްސަލައަކީ ކޮބާ؟

ދަންނަ މީހަކާ މަގުމަތިން ދިމާވާ އިރަށް "ހާދަ ފަލައޭ" ނުވަތަ "ހާދަ ހިއްކޭ" ބުނުން ވަރަށް އާއްމެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ބަރުދަނާ ބެހޭގޮތުން...

22 ޖުލައި

July 22, 2016 82
ކޮލަމް: އެސްކޮބާ ހެދިގެން އަބަދަކު ނޫޅެވޭނެ

ކޮލަމްބިއާގެ ޑްރަގް ވިޔަފާރީގައި އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ މުއްސަނދިކަން ހޯދި ޕަބްލޯ އެސްކޮބާ މުޅި ގައުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި އެވެ. ގައުމުގެ ހުރިހާ ނުބައިކަމެއްގެ ފަހަތުގައި ހުރީ އެސްކޮބާކަން އެނގޭއިރު ވެސް އޭނާ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުމެ މަގާމުތަކާ ހިސާބަށް ދިޔައީ ކޯޓަކުން ކުށެއް ސާބިތު ނުވާތީ އެވެ. ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ހާއްސަ...

21 ޖުލައި

July 21, 2016 10
ކޮލަމް ކޯދު: ކީރިތި ޤުރުއާން ފަހުމްވުމަށް މަގެއް 1

"ކީރިތި ޤުރުއާނު ފަހުމްވުމަށް މަގެއް" މި ސިލްސިލާ ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ، މި ސިލްސިލާ އަށް ދީފައިވާ ނަމުން އިޝާރަތް ކުރެވޭ ފަދައިން، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މާނަ ދެނެގަތުމަށް އެހީވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން މަގެއް ކޮށައިދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ރިސާލަތަކީ، މެސެޖަކީ، ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށް ދެވޭތޯ...

20 ޖުލައި

July 20, 2016 5
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ގައުމު ވިއްކާނެ ގޮތެއް މި އޮތީ!

ފަހުރުވެރިވުން ހައްގު ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވާ ގައުމެކެވެ. ސާފު، ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށްތަކެވެ. ބިއްލޫރިކޮޅެއްހާ ސާފު މޫދެވެެ. ރުށްރުކާއި އެ ނޫން ވެސް ގަސްގަހާގެހިން ރަށްރަށުގެ މަލަމަތި ޒީނަތްތެރިކޮށްލާފައިވެ އެވެ. އެ ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން އިރުގެ ދޯދިތައް ފޭދިގެން އައިސް ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށްތަކުގައި ބީހިލާ ގޮތުން ފެންނަ ރީތި މަންޒަރާއި...

17 ޖުލައި

July 17, 2016 29
ފަސް މިނެޓް: ދިވެހި ގައުމު 4 އަބްދުﷲގެ އަތްމަތީގައި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރަކީ ތަންފީޒީ ބާރާއި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރެވެ. އެއީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ކޯޓުތަކެވެ. މި ތިން ބާރުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނަކީ ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިންނަކީ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސެވެ. ރައްޔިތުންގެ...

15 ޖުލައި

July 15, 2016 7
ގައުމު އިސްލާހުކުރަން އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތް

ގައުމުގައި ބޮޑެތި ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ހުރި ވާހަކަ އެއްބަޔަކު އެބަ ދައްކަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނަނީ އެއީ ވެރިކަމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރާ ހަގީގަތެއް ނެތް ތުހުމަތު ކަމަށާއި ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ގައުމު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެ ޔަގީންކަން އެބަ ދެއްވަ އެވެ. އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވަނީ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް...