05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަސައްކަތް ނިމި އެކަމަކު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ނުގެނެވި ދެ އަހަރެއްހާ ދުސްވެފައިވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީގެ ފިލްމު "ޑޯލީ ކިޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަތުކޭ ސިތާރޭ" މި މަހުގެ 18 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
ސުނިލްގެ ކޮމެޑީ ޝޯ ފެށިތަނާ ޝިލްޕާ ވަކިވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާއާ އެކު ސްޓާ ބާރަތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދައްކަން ފެށި ކޮމެޑީ ޝޯ "ގޭންގްސް އޮފް ފިލްމިސްތާން" ފެށުމާ އެކު ޓީވީ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝިންޑޭ ޝޯ އިން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020
އިމްރާން ހާޝިމީ އަށް އަލަށް ކޮމެޑީއެއް

އެކްޓަރު އިމްރާން ހާޝިމީ "ސަބް ފަސްޓް ކްލާސް" ކިޔާ ކޮމެޑީ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
ވިކީ ކޯޝަލްއާ އެކު މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީ؟

ދެހާސް ސަތާރައިގެ މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ލިބުނު މަނޫޝީ އަކީ އަކްޝޭގެ "ޕްރިތުވީރާޖް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާނެ ބަތަލާއެއް

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020
ސުނިލްގެ އާ ކޮމެޑީ ޝޯ މި މަހުގެ 31 ގައި

ކުރިން ސޮނީ ޓީވީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އިން ފެނުނު މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާގެ އާ ޝޯ ގެނެސްދޭން ފަށާ ތާރީހާ އެކު އޭގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 15, 2020
ކަޕިލް ޝަރުމާ ސިޓްކޮމް އެއް ކުޅެނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ސިޓްކޮމްއަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 21 ހައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އަލަތު ވެބް ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 6
ސަލްމާނާ ގުޅުވައި ކަޕިލްގެ ޝޯ ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ފަސް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ސޮނީ ޓީވީގެ ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލުން ދައްކަން ފެށުމާ އެކު، އެ ޝޯ ބޮއިކޮޓްކުރަން ބައެއް މީހުން ޓްވިޓާގައި ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
ސޯނޫއާ އެކު ކަޕިލް ޝޯ މިރޭ އަލުން ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތް ސޮނީ ޓީވީގެ މަގުބޫލު ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދާ އެކު މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 1
"ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައި ސޮނީ ޓީވީގެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި އަލުން ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ރައިޓްސް އެކްތާގެ ބާލާޖީ އަށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި މެއި މަހު ސިނަމާތަކުގައި ނޭޅުވުނު ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަންގެ އާ ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ރައިޓްސް އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ކެޓްރީނާގެ "ފޯންބޫތު" އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭނެ

"ފޯންބޫތު" ކިޔާ ހޮރޯ-ކޮމެޑީއަކަށް ކެޓްރީނާ ކެއިފް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ފިލްމު ކާސްޓް ކަށަވަރުކޮށްދީ އަންނަ އަހަރު ފިލްމު ގެނެސްދޭނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020
ފަރާ ބުނަނީ އޭނާއަށް ޖެމީ ލީވާ ޖެހި ޖޯކް މަޖާ ކަމަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު ފަރާ ޚާން ކޮޕީކޮށްފައި، މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ޖެމީ ލީވާ އާންމުކުރި ވީޑިއޯ ފަރާ އަށް ވެސް މަޖާވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 6
ބޮލީވުޑްގެ ކޮމީޑިއަން ޖަގްދީޕް މަރުވެއްޖެ

އެތައް ފިލްމެއްގައި ހެއްވާ މަޖާ ރޯލްތައް ކުޅެގެން އާންމުންގެ ލޯބި ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ ކޮމީޑިއަން ޖަގްދީޕް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

July 09, 2020
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި؟

ވަރުން ދަވަން އާއި ސާރާ އަލީ ޚާންގެ ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 1
"ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު

ކޮވިޑް-19އާ އެކު ހުއްޓުމަށް އައި، އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކޮމެޑީ ޝޯ، ސޮނީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު އަލުން ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޯގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގައި ކޮވިޑްގެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ

ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ރިލީޒްނުކުރެވި އޮތް ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ ނުހިމެނޭނެ ކަމަށާއި އެ ބަލި އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމުގެ މާ ކުރިން ވެސް ފިލްމުގެ މަސައްކަތް އޮތީ ނިމިފައި ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 3
ކަޕިލްގެ ޝޯ އަށް އަލުން ސުނިލް ގެނެވޭނެބާ؟

ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާއާ އެކު އަލުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ ބެލުންތެރިން ހެއްވާލަން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 1
ސަންޖޭ އާއި އަރުޝަދަށް އިތުރު ކޮމެޑީއެއް

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ ގެނެސްދިން "މުންނާބާއީ އެމްބީބީއެސް" އާއި "ލަގޭ ރަހޯ މުންނާބާއީ" އަކީ ސަންޖޭ ދަތާއި އަރުޝަދުގެ ވަރަށް މަޖާ ރޯލްތަކެއް ފެނިގެން ދިޔަ ދެ ފިލްމެވެ. އެ ދެ ތަރިންނާ އެކު "މުންނާބާއީ" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމެއް ވެސް ހަދަން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފިލްމަށް ވާގޮތެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
އަމީތާބްގެ "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި

އަމީތާބް ބައްޗަނާއި އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ މުހިއްމު ރޯލްތައް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020
ރިޝީގެ "ޝަރުމާޖީ ނަމްކީން" ނިންމާނެ

ކުއްލި ގޮތަކަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވި އިރު، އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ފިލްމު "ޝަރުމާޖީ ނަމްކީން" ގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދިނުމަކީ ރިޝީގެ ޝަރަފުގައި ކުރެވޭނެ ވަރަށް ހާއްސަ މަސައްކަތަކަށް ވާނެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020
ރާޖާއި ކްރިތީގެ ފިލްމަކީ "ސެކަންޑް އިނިންސް"

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިއުލާންކުރި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ކްރިތީ ސެނަންގެ ފެމިލީ ކޮމެޑީގެ ނަމަކަށް "ސެކަންޑް އިނިންސް" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.