05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަސައްކަތް ނިމި އެކަމަކު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ނުގެނެވި ދެ އަހަރެއްހާ ދުސްވެފައިވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީގެ ފިލްމު "ޑޯލީ ކިޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަތުކޭ ސިތާރޭ" މި މަހުގެ 18 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020
އިމްރާން ހާޝިމީ އަށް އަލަށް ކޮމެޑީއެއް

އެކްޓަރު އިމްރާން ހާޝިމީ "ސަބް ފަސްޓް ކްލާސް" ކިޔާ ކޮމެޑީ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
ވިކީ ކޯޝަލްއާ އެކު މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީ؟

ދެހާސް ސަތާރައިގެ މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ލިބުނު މަނޫޝީ އަކީ އަކްޝޭގެ "ޕްރިތުވީރާޖް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާނެ ބަތަލާއެއް

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 21 ހައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އަލަތު ވެބް ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ރައިޓްސް އެކްތާގެ ބާލާޖީ އަށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި މެއި މަހު ސިނަމާތަކުގައި ނޭޅުވުނު ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަންގެ އާ ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ރައިޓްސް އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ކެޓްރީނާގެ "ފޯންބޫތު" އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭނެ

"ފޯންބޫތު" ކިޔާ ހޮރޯ-ކޮމެޑީއަކަށް ކެޓްރީނާ ކެއިފް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ފިލްމު ކާސްޓް ކަށަވަރުކޮށްދީ އަންނަ އަހަރު ފިލްމު ގެނެސްދޭނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި؟

ވަރުން ދަވަން އާއި ސާރާ އަލީ ޚާންގެ ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގައި ކޮވިޑްގެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ

ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ރިލީޒްނުކުރެވި އޮތް ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ ނުހިމެނޭނެ ކަމަށާއި އެ ބަލި އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމުގެ މާ ކުރިން ވެސް ފިލްމުގެ މަސައްކަތް އޮތީ ނިމިފައި ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 1
ސަންޖޭ އާއި އަރުޝަދަށް އިތުރު ކޮމެޑީއެއް

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ ގެނެސްދިން "މުންނާބާއީ އެމްބީބީއެސް" އާއި "ލަގޭ ރަހޯ މުންނާބާއީ" އަކީ ސަންޖޭ ދަތާއި އަރުޝަދުގެ ވަރަށް މަޖާ ރޯލްތަކެއް ފެނިގެން ދިޔަ ދެ ފިލްމެވެ. އެ ދެ ތަރިންނާ އެކު "މުންނާބާއީ" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމެއް ވެސް ހަދަން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފިލްމަށް ވާގޮތެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
އަމީތާބްގެ "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި

އަމީތާބް ބައްޗަނާއި އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ މުހިއްމު ރޯލްތައް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020
ރިޝީގެ "ޝަރުމާޖީ ނަމްކީން" ނިންމާނެ

ކުއްލި ގޮތަކަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވި އިރު، އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ފިލްމު "ޝަރުމާޖީ ނަމްކީން" ގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދިނުމަކީ ރިޝީގެ ޝަރަފުގައި ކުރެވޭނެ ވަރަށް ހާއްސަ މަސައްކަތަކަށް ވާނެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020
ރާޖާއި ކްރިތީގެ ފިލްމަކީ "ސެކަންޑް އިނިންސް"

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިއުލާންކުރި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ކްރިތީ ސެނަންގެ ފެމިލީ ކޮމެޑީގެ ނަމަކަށް "ސެކަންޑް އިނިންސް" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
އަމަރް އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމެއް ގެނެސްދިން ބޮލީވުޑްގެ އުންމީދީ ޑައިރެކްޓަރު އަމަރު ކޯޝިކް ތިން ވަނަ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.