02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
ސުނިލްގެ ކޮމެޑީ ޝޯ ފެށިތަނާ ޝިލްޕާ ވަކިވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާއާ އެކު ސްޓާ ބާރަތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދައްކަން ފެށި ކޮމެޑީ ޝޯ "ގޭންގްސް އޮފް ފިލްމިސްތާން" ފެށުމާ އެކު ޓީވީ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝިންޑޭ ޝޯ އިން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020
ސުނިލްގެ އާ ކޮމެޑީ ޝޯ މި މަހުގެ 31 ގައި

ކުރިން ސޮނީ ޓީވީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އިން ފެނުނު މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާގެ އާ ޝޯ ގެނެސްދޭން ފަށާ ތާރީހާ އެކު އޭގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 15, 2020
ކަޕިލް ޝަރުމާ ސިޓްކޮމް އެއް ކުޅެނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ސިޓްކޮމްއަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 21 ހައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އަލަތު ވެބް ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 6
ސަލްމާނާ ގުޅުވައި ކަޕިލްގެ ޝޯ ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ފަސް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ސޮނީ ޓީވީގެ ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލުން ދައްކަން ފެށުމާ އެކު، އެ ޝޯ ބޮއިކޮޓްކުރަން ބައެއް މީހުން ޓްވިޓާގައި ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
ސޯނޫއާ އެކު ކަޕިލް ޝޯ މިރޭ އަލުން ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތް ސޮނީ ޓީވީގެ މަގުބޫލު ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދާ އެކު މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 1
"ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައި ސޮނީ ޓީވީގެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި އަލުން ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 1
"ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު

ކޮވިޑް-19އާ އެކު ހުއްޓުމަށް އައި، އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކޮމެޑީ ޝޯ، ސޮނީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު އަލުން ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޯގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 3
ކަޕިލްގެ ޝޯ އަށް އަލުން ސުނިލް ގެނެވޭނެބާ؟

ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާއާ އެކު އަލުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ ބެލުންތެރިން ހެއްވާލަން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
ބާރްތީ އާއި ހާޝްގެ އާ ކޮމެޑީ ޝޯއެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑިއަން ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ބާރްތީ ސިންގް އާއި ހާޝް ލިމްބާޗިއާގެ އާ ކޮމެޑީ ޝޯއެއް ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 2
އަރްޗަނާ: ހިނިގަނޑު ޖަހައިގެން އާމްދަނީ ހޯދާ މީހެއް

މިއީ ހާދަހާ ފަސޭހަ ވަޒީފާ އެކޭ ބައެއް މީހުން ހިތަށް އަރައިފާނެ އެވެ. އެކަމަކު މީހުން ހެއްވައި ލުމަކީ ކޮމީޑިއަނުން ބުނާގޮތުގައި އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ކަންތަކެވެ. ޔަގީނުން ވެސް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ، މީހުން ހެއްވާލައިގެން ހޯދިވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް މި ފަހުން އިންޑިއާގެ އެއްވެސް ފަންނާނަކަށް ހޯދިފައެއް ނެތެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019
އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކޮމެޑިއަން އަކީ ކަޕިލް

އިންޑިއާގެ ކޮމެޑިއަނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ ސްޓޭންޑަޕް ކޮމީޑިއަން އަކީ ސޮނީ ޓީވީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ގެ ހޯސްޓް ކަޕިލް އަށްވެ، އޭނާ އަށް ލަންޑަނުގެ ދަ ވޯލްޑް ބުކް އޮފް ރިކޯޑްސް އިން ވެސް ޖާގައެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018
ކަޕިލްގެ "ފެމިލީ ޓައިމް" ކަމަކު ނުދިޔަ، ހުއްޓާލަނީ؟

މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރްމާ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ގައި ފެށި އާ ޝޯ "ފެމިލީ ޓައިމް ވިތު ކަޕިލް ޝަރްމާ" އަށް އޭނާގެ ފަރާތުންއެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ އާއި ޝޯގެ ފުރަތަމަ ދެ އެޕިސޯޑަށް ބެލުންތެރިން ދިން ފިނި ތަރުހީބާއެކު މި ޝޯ ހުއްޓާލަން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 3
އަރާރުމަކަށް ފަހު "ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ހުއްޓާލަނީ

އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކޮމޭޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާއަށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ވަނީ ދިމާވެފަ އެވެ. "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ"ގައި އޭނާއާ އެކު މުހިއްމު ބައެއް އަދާކުރާ ސުނިލް ގްރޯވަރު އާއި ކަޕިލް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިންޑިއާއަށް ދިޔަ ފްލައިޓްގައި ކުރި ޒުވާބެއްގައި ސުނިލްއާ ދިމާލަށް ހަޑި ހުތުރު ބަހުން މުޚާތަބުކޮށް...

23 މާޗް

March 23, 2017 4
އިންޑިއާގެ އެންމެ މޮޅު ދެ ކޮމޭޑިއަނުން ހަނގުރާމަކުރަނީ

ސޮނީ ޓިވީން ދައްކާ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަކީ އިންޑިއާގައި މިހާރު ދައްކާ އެންމެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ޝޯ އެވެ. މި ޝޯގެ ހޯސްޓް ކަމަށްވާ ކަޕިލް ޝަރުމާ އަކީ މިހާރު ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާން ފެންވަރުގެ އެކްޓަރެކެވެ. މަގްބޫލުކަމުގެ ގޮތުންނާއި ފައިސާގެ ގޮތުން ކަޕިލް އާއި ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ އުހުގައި ތިބި އެކްޓަރުންނަކާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް...