09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 2
ގެމްބިއާގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމުން ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅިއްޖެ

ބަންޖުލް (ފެބްރުއަރީ 9) - ދެހާސް ތޭރަ ވަނަ އަހަރު ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވި ގެމްބިއާ އަލުން އެ ޖަމާއަތާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 30
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: މައުމޫން

ގަތަރާ އެކު ރާއްޖެ އިން ބާއްވަމުން އައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުންވާ ކަމެއް އެ ގައުމުން ނުކުރާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 7
ގެމްބިއާ އަލުން ކޮމަންވެލްތާ ގުޅެނީ

ބަންޖުލް (ފެބްރުއަރީ 15) - ގެމްބިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔަހުޔާ ޖަމޭގެ ވެރިކަމުގައި ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވި ނަމަވެސް، 52 ގައުމު ހިމެނޭ ޖަމާއަތާ ވަރަށް އަވަހަށް ގުޅޭނެ ކަމަށް އާ ރައީސް އަދަމާ ބަރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 7
2016ގެ ބޮޑު ފަހެއް

އަހަރު ނިމިގެން މި ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިނގުމަށް ފަހު އެވެ. ސިޔާސީ މަސްރަހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބައެއް ހައްގުތައް އުނިވުމުގެ އިތުރުން އިޖުތިމާއީ ދާއިރާގެ ބައެއް ކަންކަމުގައި ވެސް ބޮޑެތި ސުރުޚީތަކެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 15
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން ރާއްޖެ ހިތާމަކުރާނެ ސަބަބުތައް

މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން، ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކޮމަންވެލްތުގެ ޖަމާއަތުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަކިވުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވޭތުވެދިޔަ އޮކްޓޫބަރު...

December 07, 2016 29
ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުގައި ނެތުމަކީ ފަޅުކަމެއް: ޑޯރިސް

ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމަކީ ބޮޑު ހިތާމައެއް ކަމަށާއި ކޮމަންވެލްތުގައި ރާއްޖެ ނެތް ކަމުގެ ފަޅުކަން އެ ޖަމާއަތުގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެސް އިހުސާސް ކުރެވޭ ކަމަށް...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 18
"ގައުމު ބިނާކުރުމަކީ ރައީސްގެ އެކަނި ޒިންމާއެއް ނޫން"

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގައި، ދިވެހި ގައުމު ބިނާކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ރައީސްގެ ޒިންމާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ސިކުނޑިން ބޭރުކޮށް، ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ވިސްނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 58
ނަޝީދުގެ ޚިޔާލު: އެއާޕޯޓެއް ނުހެދޭނެ، ބޮޑުވީ ދަރަނި

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ކުރި އެންމެ ބޮޑު އެގްރީމަންޓަކީ ޖީއެމްއާރާއި ސަރުކާރާ އެކު ވީ އެގްރީމަންޓެވެ. ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހުގައި، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުސޫލްތަކާ ހިލާފަށް އެ އެއްބަސްވުން ރުޅާލީ އެވެ. މިއަދު މިވަނީ އެ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 9
މޯލްޓާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ނަޝީދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވުމާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި މިހާރު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މޯލްޓާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ޖޯސެފް މަސްކަޓްއާ އިއްޔެ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 12
ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތި، މައްސަލަތައް ހައްލުވީތަ؟

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމްގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވަނީ ހަމައެކަނި ބޭރުގެ ގައުމުތަކަކުންނެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދިވެހިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ތަޖުރިބާކުރަމުން އަންނަ ހަގީގަތެކެވެ. އަދި އަސާސީ ބައެއް ހައްގުތައް ނިގުޅައިގެންފައިވުމަކީ ވެސް ދައްކާ ދޮގު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މި ކަންކަމާ ދެބަސްވަނީ ސަރުކާރުންނެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 10
"ކޮމަންވެލްތާ ރާއްޖެ ގުޅޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން"

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް)ގެ މަސައްކަތަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށާއި ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ރާއްޖެ ގުޅޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބަ އޮތް ކަމަށް ރޯޔަލް ކޮމަންވެލްތު ސޮސައިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 28
ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ކަމުގައި ރާއްޖެ އޮންނަތާ 34 އަހަރު ފަހުން އެ ޖަމިއްޔާ އިން ވަކިވާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 19
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރަތަށް!

ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ކަމުގައި ރާއްޖެ އޮންނަތާ 34 އަހަރު ފަހުން އެ ޖަމިއްޔާ އިން ވަކިވާން ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 12
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން އެތުލީޓުން މާޔޫސްވެފައި

ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައި އޭގެ ސަބަބުން ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުމާ އެކު އެންމެ ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް ލިބިފައިވަނީ ދިވެހި އެތުލީޓުންނަށެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 33
ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރަން މަސައްކަތްކުރާނަން: ޔޫކޭ

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވި ނަމަވެސް، ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 14, 2016 74
މޫސަގެ ކޮލަމް: ރެކިގަތުމުގެ އުޒުރަކަށް ކޮމަންވެލްތު

ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ހެއްޔެވެ؟

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 18
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާތީ ހައިރާނެއް ނުވޭ: ދުންޔާ

ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރުކަމުން ރާއްޖެ ވަކިވާން ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ހައިރާންވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 13, 2016 8
"ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމަކީ ފަހަތަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް"

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ހާރިޖީ ގުޅުމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ފަހަތަށް އެޅި އެންމެ ބޮޑު ފިޔަވަޅު ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުު...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 30
ސަރުކާރުގެ ޝަރުތުތަކާ ހެދި ޕާޓީތައް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ!

ކޮމަންވެލްތުގެ ގޮވާލުމާ އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ދޫދީގެން، މަޝްވަރާ ފަށަން ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު މަޝްވަރާ ނުފެށި އުޅެނިކޮށް ސަރުކާރުން ޝަރުތުތައް ކުރިމަތިކުރުމުން އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 2
އދ. އިން މަޝްވަރާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭން އެދިއްޖެ

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާގައި އދ. އިން މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކޮށްދިނުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 19
ދޫދީގެން މަޝްވަރާ ފަށަން ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެއްޖެ!

އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި މަޝްވަރާ ފަށަން ކޮމަންވެލްތުން ގޮވާލާފައިވީ ނަމަވެސް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާނީ އދ.ގެ މަންދޫބާއެކު ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތުން...

September 29, 2016 68
"ސީމެގު އަވަހަށް ބައްދަލުވެ، ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާ"

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކަޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގު) އިން އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަހަރު ނިމުމުގެ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 21
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާ އިންޒާރަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެއް

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓްރީއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) އިން ރާއްޖެ އަށް ހުށަހެޅި ކަންކަން އިސްލާހުނުކޮށް އެ ޖަމާއަތުން ވަކިވާން އިންޒާރު ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ކުރައްވާ...

September 28, 2016 81
"ސަރުކާރާއި ޖުޑިޝަރީގެ ސައްހަކަން ދަނީ ގެއްލެމުން"

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ސައްހަކަން ގެއްލެމުން ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖެ އަށް ޕްރެޝަރު ކުރަން އެޅޭނެ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ބަލަން ކޮމަންވެލްތުގެ މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ އެ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 18
ލީޑަރުން މިނިވަންކުރުމަކީ އެމްޑީޕީ/އަދާލަތުގެ އަމާޒެއް

ސަރުކާރާ އެކު ފަށާ މަޝްވަރާތަކުގައި، ޓެރަރިޒަމްގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަންކުރަން އަމާޒު ހިފާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.