02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 9
މޯލްޓާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ނަޝީދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވުމާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި މިހާރު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މޯލްޓާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ޖޯސެފް މަސްކަޓްއާ އިއްޔެ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 12
ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތި، މައްސަލަތައް ހައްލުވީތަ؟

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމްގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވަނީ ހަމައެކަނި ބޭރުގެ ގައުމުތަކަކުންނެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދިވެހިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ތަޖުރިބާކުރަމުން އަންނަ ހަގީގަތެކެވެ. އަދި އަސާސީ ބައެއް ހައްގުތައް ނިގުޅައިގެންފައިވުމަކީ ވެސް ދައްކާ ދޮގު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މި ކަންކަމާ ދެބަސްވަނީ ސަރުކާރުންނެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 10
"ކޮމަންވެލްތާ ރާއްޖެ ގުޅޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން"

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް)ގެ މަސައްކަތަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށާއި ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ރާއްޖެ ގުޅޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބަ އޮތް ކަމަށް ރޯޔަލް ކޮމަންވެލްތު ސޮސައިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 28
ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ކަމުގައި ރާއްޖެ އޮންނަތާ 34 އަހަރު ފަހުން އެ ޖަމިއްޔާ އިން ވަކިވާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 19
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރަތަށް!

ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ކަމުގައި ރާއްޖެ އޮންނަތާ 34 އަހަރު ފަހުން އެ ޖަމިއްޔާ އިން ވަކިވާން ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 12
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން އެތުލީޓުން މާޔޫސްވެފައި

ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައި އޭގެ ސަބަބުން ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުމާ އެކު އެންމެ ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް ލިބިފައިވަނީ ދިވެހި އެތުލީޓުންނަށެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 33
ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރަން މަސައްކަތްކުރާނަން: ޔޫކޭ

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވި ނަމަވެސް، ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 14, 2016 74
މޫސަގެ ކޮލަމް: ރެކިގަތުމުގެ އުޒުރަކަށް ކޮމަންވެލްތު

ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ހެއްޔެވެ؟

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 18
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާތީ ހައިރާނެއް ނުވޭ: ދުންޔާ

ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރުކަމުން ރާއްޖެ ވަކިވާން ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ހައިރާންވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 13, 2016 8
"ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމަކީ ފަހަތަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް"

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ހާރިޖީ ގުޅުމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ފަހަތަށް އެޅި އެންމެ ބޮޑު ފިޔަވަޅު ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުު...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 30
ސަރުކާރުގެ ޝަރުތުތަކާ ހެދި ޕާޓީތައް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ!

ކޮމަންވެލްތުގެ ގޮވާލުމާ އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ދޫދީގެން، މަޝްވަރާ ފަށަން ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު މަޝްވަރާ ނުފެށި އުޅެނިކޮށް ސަރުކާރުން ޝަރުތުތައް ކުރިމަތިކުރުމުން އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 2
އދ. އިން މަޝްވަރާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭން އެދިއްޖެ

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާގައި އދ. އިން މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކޮށްދިނުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 19
ދޫދީގެން މަޝްވަރާ ފަށަން ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެއްޖެ!

އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި މަޝްވަރާ ފަށަން ކޮމަންވެލްތުން ގޮވާލާފައިވީ ނަމަވެސް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާނީ އދ.ގެ މަންދޫބާއެކު ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތުން...

September 29, 2016 68
"ސީމެގު އަވަހަށް ބައްދަލުވެ، ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާ"

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކަޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގު) އިން އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަހަރު ނިމުމުގެ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 21
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާ އިންޒާރަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެއް

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓްރީއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) އިން ރާއްޖެ އަށް ހުށަހެޅި ކަންކަން އިސްލާހުނުކޮށް އެ ޖަމާއަތުން ވަކިވާން އިންޒާރު ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ކުރައްވާ...

September 28, 2016 81
"ސަރުކާރާއި ޖުޑިޝަރީގެ ސައްހަކަން ދަނީ ގެއްލެމުން"

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ސައްހަކަން ގެއްލެމުން ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖެ އަށް ޕްރެޝަރު ކުރަން އެޅޭނެ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ބަލަން ކޮމަންވެލްތުގެ މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ އެ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 18
ލީޑަރުން މިނިވަންކުރުމަކީ އެމްޑީޕީ/އަދާލަތުގެ އަމާޒެއް

ސަރުކާރާ އެކު ފަށާ މަޝްވަރާތަކުގައި، ޓެރަރިޒަމްގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަންކުރަން އަމާޒު ހިފާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 88
އިންތިހާބުގައި ނަޝީދަށް ފުރުސަތެއް ނެތް: ޝައިނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް، ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުން، ވާދަކުރެއްވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ....

September 25, 2016 57
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމަކީ ވިސްނުމެއް ނޫން: ޝައިނީ

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ އަށް މި ހަފުތާގައި އަނެއްކާވެސް ގޮވާލާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ....

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 96
މިއީ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާންވީ ވަގުތު: ރިޔާޒް

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށާއި އެ ޖަމާއަތުގެ މެމްބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 24, 2016 93
ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާނީ ރައްޔިތުންނަށް: އިބޫ

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގުރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެން އަމަލު ނުކޮށްފި ނަމަ އޭގެ ގެއްލުން ކުރިމަތިވާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނޫން...

September 24, 2016 31
އިސްލާހުވާން ރާއްޖެއަށް އޮތީ ހަނި ފުުރުސަތެއް: ޖަމީލް

ރާއްޖޭގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް(ސީމެގް) އިން ރާއްޖެއަށް ދީފައިވަނީ ހަނި ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި އިސްލާހު ނުވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 111
ސީމެގް އެޖެންޑާގައި ހިމަނައި ސަސްޕެންޑް ކުރަން އިންޒާރު

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް)ގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ހިމަނައި ދެން އިސްލާހު ނުވެއްޖެ ނަމަ ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ވިސްނާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މިއަދު ދީފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 40
"ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަނީ ބަޔަކު އަންގައިގެނެއް ނޫން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަންކަން އިސްލާހުކުރަނީ ވަކި ގައުމަކުން ނުވަތަ ވަކި ޖަމާއަތަކުން އަންގައިގެން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 15
"ސީމެގުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު"

ދިވެހިން އުއްމީދުކުރަނީ ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) އިން ރާއްޖެއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ހަލާތާއި ހަގީގަތަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 77
ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ މަސްރަހު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށް ދާ ކަމަށް ބުނެ ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 7
ޖަލުގައި ހުންނެވި މަހްލޫފާ މުޓުންގާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ، ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.