07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 4
އެންމެ އުސް ޕްރިފެބް އިމާރާތް ސިންގަޕޫރުގައި

އިމާރާތްކުރަން މިހާރު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކޮންކްރިޓާ ނުލައި މިހާތަނަށް އިމާރާތްކުރާ އެންމެ އުސް ޕްރިފެބްރިކޭޓެޑް ޓަވަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސިންގަޕޫރްގައި ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 15
ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ލިބުން ތާށިވެފައި

ސަރުކާރުގެ އެކި ޕްރޮޖްކެޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ފައިސާ ލިބެން ޖެހޭ މުއްދަތަށް ނުލިބުމެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމާއި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ކްރެޑިޓަށް މުދާ ދޫކުރުން ފިހަރާތަކުން ހުއްޓާލުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ބޮޑެވެ.