15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 28
ނައިފަރު ފްލެޓްތައް، ރަށްރަށަށް މުޅިން އާ ގޮތަކަށް

ސަރުކާރުން އެކި ރަށްރަށުގައި މިހާތަނަށް ގެދޮރު އަޅަމުން އައި ޑިޒައިންތަކާ މުޅިން ތަފާތު އަދި ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ޅ. ނައިފަރުގައި ހިންގާ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމާ ލެވޭނެ ކަމަށް އާރްސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 33
ސިފައިން/ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް އާރުސީސީއާ ހަވާލުކުރަނީ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ އާރުސީސީއާ ހަވާލުކުރަން ތައިލެންޑްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު، އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން ތައްްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.