07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 4
އެންމެ އުސް ޕްރިފެބް އިމާރާތް ސިންގަޕޫރުގައި

އިމާރާތްކުރަން މިހާރު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކޮންކްރިޓާ ނުލައި މިހާތަނަށް އިމާރާތްކުރާ އެންމެ އުސް ޕްރިފެބްރިކޭޓެޑް ޓަވަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސިންގަޕޫރްގައި ފަށައިފި އެވެ.