07 މާޗް

March 07, 2018 20
ހޮޅި ނާޅައި ފެން ހިންދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަނީ

މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނުން ފެން ހިންދުމަށްޓަކައި މަގުމަތީގައި ނުވަތަ ޕޭވްމަންޓް މަތީގައި ހޮޅި ނާޅައި އެކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއްގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 4
ވައި ގޮޅިން ވެއްޓުނު ބިދޭސީ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރީގެ ވައި ގޮޅިއަކުން އިއްޔެ ވެއްޓުނު ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 3
ޝީޓްޕައިލިން ހުއްޓުވަން ހުށަހެޅި މައްސަަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ރެހެންދި ފަހެއް އިމާރާތް ކުރުމުގައި ޝީޓްޕައިލް ކުރާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި، ގާނޫނުގައި ބުނާ އިޖްރާއާތު ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާތީ އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 5
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ބޯޑެއް އުފައްދައިފި

ރާއްޖޭގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޯޑެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

January 22, 2018 10
ރެހެންދި ފަހެއް ޝީޓްޕައިލް ކުރުން ހުއްޓާލަން އަމުރެއް

ރެހެންދި ފަހެއްގެ ފްލެޓްތައް އިމާރާތް ކުރުމަށް ޝީޓްޕައިލް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކައިރީގައި ހުރި ގެއަކަށް ގެއްލުން ވެދާނެތީ ޝީޓް ޕައިލިންގެ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން ސިވިލް...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 34
"ބަދަލުގައި 3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖެއް ހުށަހެޅިން"

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަށް 5000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ސިމެންތި ސަޕްލައި ކުރަން ހަވާލުވެ ދިން މުއްދަތުގައި އެކަން ނުވުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 3 މިލިއަން ޑޮލަރު (46 މިލިއަން ރުފިޔާ"ގެ ޕެކޭޖެއް އެމްއާރުޑީސީއަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ރެއިޒްކްރައުން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 98
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު މަންޒަރު!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ހަތަރު އަހަރުން ހުޅުމާލޭގައި އެޅުނީ 700 ފްލެޓެވެ. މި ފްލެޓްތަކުގައި އަދިވެސް މީހުންނަށް ދިރިއުޅެން ފެށޭވަރެއް ނުވެ އެވެ. ފަނަރަހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލީ ފްލެޓްތައް ބެހި ގޮތުން، އުފެދުނު ހައިޖާނުގަނޑު ވެސް އަދި ނުނިމެ އެވެ. މި ހަގީގަތް އޮތީ މިގޮތަށެވެ؛

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 20
ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރަންޖެހޭ: ޖަނާހް

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކުން ފައިސާ ނުލިބުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި ބޭންކިން ދާއިރާ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތަރައްގީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) ގެ ޗެއާމަން އަދި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ)ގެ ކުރީގެ ރައީސް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 80
ބަންގުލަދޭޝް މީހުންގެ ވިސާ ރިޝްވަތުގެ ތެރެއިން؟

ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ އެއް ސަބަބަކީ އެ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަ ވުމެވެ. އާންމުކޮށް އެ މީހުންގެ މުސާރަ އުޅެނީ 150 ޑޮލަރާއި 200 ޑޮލަރާ ދޭތެރޭގަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެ އަގުހެޔޮ މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ލޭބަރެއްގެ މުސާރަ 400 ޑޮލަރަށް އަރާއިރު ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން...

22 ޖޫން

June 22, 2017 8
ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންނަށް އިމާރާތް ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ވެއްޓި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 66
އިންޑިއާ އިން ހިލަ އާއި ހިލަވެލީގެ ކޯޓާ އާކޮށެއްނުދިން

ރާއްޖެ އަށް ދޭ ހިލަ އާއި ހިލަވެލީގެ ކޯޓާ އިންޑިއާ އިން އާނުކުރުމުން އެ ދެ ބާތް އެތެރެކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 12
ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިލު ފާސްކޮށްފި

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ބިލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް...

April 12, 2017 12
ޖޫރިމަނާ ބޮޑުކޮށް ބިލް އެކުލަވާލައިފި!

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 3
ދައުލަތުން ޝާކިރަށް 300،000ރ ދޭން ޖެހިއްޖެ

މާލޭގައި ގެއެއް އިމާރާތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކުރީގެ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވި މައްސަލައިގައި އެގޭގެ ވެރި ފަރާތް ކަމަށްވާ ހަސަން ޝާކިރު (މައުހަދު ޝާކިރު) އަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ސިޓީ ކައުންސިލް (ދައުލަތް)ގެ މައްޗަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 15
ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ލިބުން ތާށިވެފައި

ސަރުކާރުގެ އެކި ޕްރޮޖްކެޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ފައިސާ ލިބެން ޖެހޭ މުއްދަތަށް ނުލިބުމެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމާއި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ކްރެޑިޓަށް މުދާ ދޫކުރުން ފިހަރާތަކުން ހުއްޓާލުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ބޮޑެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017
19 އިމާރާތް 10 ސިކުންތުން ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފި

ޗައިނާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު 19 އިމާރާތެއް އެންމެ 10 ސިކުންތު ތެރޭ ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
އިގްތިސާދީ ހަރަކާތް އިތުރު ވިޔަސް ޑޮލަރު ތާށި: ސާވޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދި ހަރަކާތްތައް އިތުރުވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގެ ދަތިކަމުގެ ބިރު ވިޔަފާރިތަކަށް އެބަ އޮތް ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން ކުރި ސާވޭ އަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 2
ބޮޑު ކުންފުންޏެއްގެ މެޝިނަރީ އެމްޓީސީސީން ވިއްކަނީ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އުފައްދާ ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ އެކްސްސީއެމްޖީއާ އެކު އެމްޓީސީސީ އިން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 24
އެޗްޑީސީ ދެ މެމްބަރަކު ބިޑްކުރުމުން ސުވާލު އުފައްދައިފި

މެދު ފަންތީގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ހަތް ބިމެއް ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހުޅުވައިލުމުން، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ދެ މެމްބަރަކު ކުރިމަތިލުމުން އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރެވިދާނެ ކަމާ މެދު، ބިޑްކުރި ބައެއް...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 36
ނަސަންދުރައިން ކައިރި ގެތަކަށް ލޮޅުން އަރަނީ

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު އެ ހިސާބުގެ ބައެއް ގެތަކަށް އޭގެ ސަބަބުން ލޮޅުން އަރާ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 12
ބެޗްގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ސަރަހައްދުގައި 69 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ ދިހަ ބުރީގެ އިމާރާތެއް ހަދަން ބެޗް ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައި. މިތަނުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަށާނެ. މިތަނުގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އަގު އުޅެނީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި 4.5 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަގުތަކުގައި