03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 13
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ނިންމެވި ނިންމެވުމުން މުއައްސަސާތަކާ އެކު މުރާޖައާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 44
އެމްޕީއެލް ތެލުގެ ބޮޑު ވައްކަން ފަޅާއެރީ ކޮވިޑާ ހެދި!

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ އަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ހޯދުމުގައި ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ އަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަން ފަޅާއެރީ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މަދުވެފައި އޮއްވައި، އާއްމު މަސްތަކަށް ވުރެ ތިން މަހުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވެފައިވާ ކަން ރިޕޯޓުން ފެންނަން އޮތުމުން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 11
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން އުނދަގޫ، އެހީ ބޭނުންވޭ: އޭސީސީ

ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އިން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަކީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އަށް އެކަނި ކުރެވޭވަރަށް ވުރެން އުނދަގޫ އަދި ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި މިކަން ހުއްޓުވަން...

November 26, 2020 77
އެމްޕީއެލްގެ 8 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ވައްކަން ފަަޅާއަރައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިިމިޓެޑުގައި 8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ޒަކީ (ނަޒާކީ ޒަކީ) އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 6
ޕީއެސްއެމްގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ޕީޖީއަށް

ހަދާ ނުނިމޭ އިމާރާތެއް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ކުއްޔަށް ހިފައި، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެތަނަށް ކުލި ދެއްކި މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހަށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ފޮނުވައިފި އެވެ. މިއީ އެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 14
ވެންޓިލޭޓަރުމައްސަލަ މުރާޖައާކުރަން މަޖިލީހުން އަންގައިފި

ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގަންނަަން ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަަމަށް ތުުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމާފައި ވާތީ އެ ނިންމުން މުރާޖައާކުރަން އެދެން އެންގުމަށް...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 23
ޝަޒައިލް ސަސްޕެންޝަންގައި ހުންނަތާ އަހަރެއް!

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތާ އެކު މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 16
އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާހެއްނުވި

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެބަރުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން، މަޖިލީހުގެ މިނިވަންވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން މިއަދު ފާހެއް ނުވި އެވެ.

October 26, 2020 47
ދަރުމަވަންތަ އިމާރާތުގެ މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގުކުރަނީ

ބީލަމަށް ނުލައި، ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަން ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ނިންމި...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 16
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ ނިންމުން ރިވިއުކޮށްދޭން އެދެފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ނިންމެވި ނިންމެވުން އަލުން މުރާޖައާކޮށްދޭން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 58
ފައިދާވި މީހުން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ނިޝާމާގެ ސިޓީއެއް!

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުކުރުމުގައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނަހަމަ ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިން މީހުން ހާމަކޮށް، މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ކިޔައިދެއްވައި...

October 22, 2020 9
ފިނޭންސްގެ މުވައްޒަފަކު ގޯސް ހެދިކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުއްދަތަކެއް ދޫކުރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 2
ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގު ލަހެއް ނޫން، ހެކި ހޯދުން އުނދަގޫ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ އަޅާބަލާއިރު މައްސަލަ ލަސްވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ ލަސްކަން ފެންނަނީ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެކި ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކަމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން (ޕީސީސީއާރު)ގެ ރައީސް އަހުމަދު އަސްއަދު މިއަދު...

October 21, 2020 6
މަސްލަހަތު ފުށުއަރާތީ ޝިފާގެ ފައިލެއް ނުބަލަން: ޝަމީމް

މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާކޮށްދޭން އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން ފޮނުވި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާތީ...

October 21, 2020 13
ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަ ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅުނީތަ؟

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މުޅި ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ހުއްޓި، މުޅި ގައުމު ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިފައި އޮއްވާ ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިންް ހިންގި އެއް މުއާމަލާތެއްގައި...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 27
މެމްބަރުންގެ ބަސް: ހިޔާނާތްތައް ބެލުމުގައި ފެއިލްވެއްޖެ

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު، މިހާރު ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކަށް ވީ އެކަންކަން ބަލައި، ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދައިދިނުމާއި...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 24
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ ފޮނުވީ ދަންވަރަކު ނޫން: އޭސީސީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ 10 މީހަކަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީ އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 4
އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރުމުގެ އާ ގަވައިދު ގެޒެޓްކޮށްފި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، (އޭސީސީ) އިން ތަހުގީގުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވައިދު އިސްލާހުކޮށް އާ ގަވައިދެއް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ.

October 14, 2020 96
ތަހުމަތީއާ ގުޅުވައި އަމީނަށް އޭސީސީން ބޮޑެތި ތުހުމަތު

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމަށް ދުބާއީ މީހެއް ކަމަށްވާ ޑރ. އަލީ އަލް ތަޚުމަތީގެ ކުންފުނި، އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މަގާމުގެ...

October 14, 2020 7
ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ދައުވާކޮށްދޭން އެންޓި...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 5
ޓްރާންސްޕޯޓުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލީ ޒުބެއިރާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 13, 2020 37
އަދީބުގެ މެސެޖުތައް އާންމު ކުރާނަން: ނަޝީދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި 70،000 ޓެކްސްޓު މެސެޖު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބި، އެ ތަހުގީގު ނުހިންގުނު ކަމަށާއި އެހެންވީމާ އެ ޓެކްސްޓްތައް އާއްމުކުރައްވާނެ...

October 13, 2020 38
"އޭސީސީ އަށް ބަލަން އެނގެނީ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް"

ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނުބެލޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާ މެދު މިއަދު...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 19
އޭސީސީ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ގޮވާލައިފި

ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނުބަލައި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖް މިއަދު ގޮވައިލައްވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 10
ތުހުމަތަކީ މެޔަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ އެއް ހަމަލަ: ޝިފާ

މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ވާދަވެރިންނާއި ހަސަދަވެރިންގެ ދުއްތުރާތަކާއި ސިލްސިލާ ހަމާލަތަކާ އެކުގައި ކަމަށާއި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާކާ ގުޅުވައި ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތަކީ މެޔަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ އެއް ހަމަލަ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 4
އެންޑީއެމްއޭގެ އޮޑިޓުން ފެންމަތިވި މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)ގެ އޮޑިޓުން ފެންމަތިވި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 6
އެމްއާރުޑީސީގެ ބޯޑުމެމްބަރުންނަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ

މޯލްޑިވްސް ރޯޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) ހިންގިއިރު، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ހަތަރުމީހަކަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާކުރަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

September 29, 2020 41
ޕާކުގެ މައްސަލައިގައި ޝިފާއަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ

މާލޭގެ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕާކު ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ...

September 29, 2020 35
ނަހުލާއާ ދެކޮޅަށް ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް އޭސީސީއަށް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ހުށަނާޅުއްވައި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އުވާލެއްވީ ބަޔަކަށް...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 42
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އަމީނާ ސުވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވި 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ކުރާ ތަހުގީގަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އިއްޔެ ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.