02 ޖޫން

June 02, 2018 44
ފްލެޓް ދޫކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިންގާ: އޭސީސީ

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދޫކުރި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް ފްލެޓް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 25
ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ނެތް، މިއުޅެނީ 29 ބިލިއަން ހޯދަން

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ސިޔާސީ ވަކި ބައެއްގެ ފަހަތުން ނުދުވާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަކީ ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ 29 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 8
އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ދެ ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި ބަލަން ފެށި މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 23
ލުތުފީ އަށް ފާޑުކިޔުން: "އިސްތިއުފާ ދީ"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކުރުމަށް އަންގައި ފެބުރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ދެއްވި ބަޔާނުން، އޭނާގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލިފައިވާ މިންވަރު ސާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ބޮޑެތި...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 19
74 މިލިއަން ދައްކަން އަދީބަށްދިން ނޯޓިސް ބާތިލްކޮށްފި

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓަލް ހިންގަން އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދިން މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު، 74 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކަން ދިން ނޯޓިސް ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 16
ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އަށް ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ގަތުމުގައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިން ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ފުއާދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 67
އަދީބު 74 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަންގައިފި

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓަލް ހިންގަން އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދިން މައްސަލާގައި ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި 74 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކަން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 43
އަބްދުއްރަހީމް ފުލެޓް ގަތް މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ ދެކަނބަލުން 9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް "ރެހެންދި-6" އަކުން ދެ ފުލެޓް ބައްލަވައިގެން މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 5
އަލުން ހުށަހަޅަން އަންގާ މައްސަލަތައް އޭސީސީން ނުފޮނުވާ

ތަހުގީގުގައި އިތުރު ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައި ހުރި ގިނަ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޝަނުން އަލުން ނުފޮނުވާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 7
ކޮރަޕްޝަނުގެ އެންމެ ގިނަ ތުހުމަތު އެޑިއުކޭޝަނަށް

ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވި މިނިސްޓްރީ އަކީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 60
1 މިލިއަން ޑޮލަރު އޭސީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށަކު ނެތް!

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގައި ހުޅުވާފައިވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

March 14, 2018 88
"އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ވީ އޭސީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި"

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15...

03 މާޗް

March 03, 2018 21
ޓެބްލެޓް ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: އޭސީސީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޓެބްލެޓް ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް...

March 03, 2018 13
މާމިގިލީ އެއާޕޯޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރީ ރަނގަޅަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް އދ. މާމިގިލީ އެއާޕޯޓް ހިންގަން ދިން މުއްދަތު 99 އަހަރަށް އިތުރު ކޮށްދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 12
ޖަލުގައި ހުންނެވި މައުމޫނާ އޭސީސީން ސުވާލުކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު، އޭރުގެ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މައްސަލާގައި އަންނަ ހަފްތާގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

February 22, 2018 38
ރާއްޖެ، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް!

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް މިންވަރު އަންގައިދޭން ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ނެރޭ ކޮރަޕްޝަން ޕާސެޕްޝަން އިންޑެކްސް (ސީޕީއައި) ގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 10
އަނބުރާ ހޯދަން އެންގި ފައިސާ 1.3 ބިލިއަނަށް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބެލި މައްސަލަތަކުގައި 1.3 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަން އަންގާފައިވާ އޭސީސީން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 7
ފްލެޓްތަކުގެ ތަހުގީގު ލަސްވާ ސަބަބެއް އޭސީސީން ނުބުނި!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދޫކުރީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގު ފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ، ބައެއް އާންމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ލަސްވާ ސަބަބެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނުބުންޏެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 11
ފަހު ކުއާޓާގައި އޭސީސީން 500 މައްސަލަ ނިންމި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 3
ކޭބަލްގެ މަސައްކަތް ޑޮންފެންއާ ހަވާލުކުރުން މަޑުކޮށްފި

މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލް އަޅަން ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ޑީއީއީސީ)އާ ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން އެންގުމާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން އެކަން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 19
ކޭބަލް އެޅުން ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އަންގައިފި

މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލް އަޅަން ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން އަންގައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 24
ސަފާ ފުރުވާލި މައްސަލާގައި ހާނިމާއި އާޒިމަށް ދައުވާ

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށްލާފައި ހުރި މ. ލޮނުމިދިލިގޭ އިބްރާހިމް ޝަފާޒް އަބްދުއްރައްޒާގު (ސަފާ) ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލި މައްސަލާގައި އެންވަޔަރްމެންޓް...

January 04, 2018 8
ޝުކޫރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރަން އެދިއްޖެ

ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދިން މައްސަލާގައި ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުއްޝުކޫރާއި އިތުރު މީހަކަށް ދައުވާ ކޮށްދޭން އެދި...