06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
ޖަލަށްދާން ޖެހިދާނެތީ ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ރައީސް ޒޫމާ

ޕްރިޓޯރިއާ (ނޮވެމްބަރު 6) - ޖަލަށް ދާން ޖެހުނު ނަމަވެސް ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޖެކޮބް ޒޫމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 2
ކޮރެއާ ރައީސާއާ ދެކޮޅަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 5) - އެހެން މީހެއްގެ ނުފޫޒު ސަރުކާރު ތެރެއަށް ވަދެ އޭނާ ބުނާހާ ގޮތަކަށް ސަރުކާރު ހިންގާކަން ފަޅާއެރުމުން މައްސަލަ ގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސާ ޕާކް ގެއުން ހައި ގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލަން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް ސޯލުގެ މަގުތަކަށް މިއަދު ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 9
ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް މަޝްހޫރު އެވޯޑަކާ ދިމާއަށް!

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ހިޔާނާތާއި ވައްކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގަތަރުގެ އަލްޖަޒީރާއިން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތެއްގައި ނެރުނު "ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް" އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެވޯޑަކަށް ޝޯޓްލިސްޓްވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 14
ޚިޔާނާތާ ހެދި ސަރުކާރުން އަތުލި ފަޅެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރި މާލެ އަތޮޅުގެ ފަޅެއް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަތުލާފައި...

November 02, 2016 2
ނަޖީބު ދަތުރުގައި ދޮންދަރި ބައިވެރިކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 2) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދޮންދަރިފުޅު ރިޒާ އަޒީޒް ބައިވެރި ކުރެއްވި މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016
އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ބިއުނަސް އޭރީޒް (ނޮވެމްބަރު 1) - ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ފެނާންޑޭޒް ޑި ކާޗާ އިއްޔެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
ކޮރަޕްޝަން ތުހުމަތަށް 1 މިލިއަން މީހުން ތަހުގީގުކޮށްފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 24) - ކޮރަޕްޝަނުގެ އެކި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ ޗައިނާގައި އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މައްސަލާ ބަލާފައިވާ ކަމަށް އެ...

October 24, 2016 33
އޭސީސީ: ބޮޑެތި ތަހުގީގުތަކުގައި ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަ

ނޫހުގެ ސުރުހީތައް ހަވާލިއިރު ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި އެތައް މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ތަހުގީގުކުރަމުން ދާކަން އެނގެ އެވެ. އެ ތަހުގީގުތަކާ މެދު އާއްމުކޮށް...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 10
ޕީޖީ އާއި އޭސީސީން އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި

ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

October 23, 2016 1
ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ބެންކޮކް (އޮކްޓޫބަރު 23) - ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ތައިލެންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔިންގްލަކް ޝިނަވަޓްރާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތު...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 62
ރަންނަބަނޑޭރިމާލަން ދިގު މުއްދަތަކަށް ޔާމީން ފެކްޝަނަށް

އާއްމުންގެ ބޭނުންތަކަށް ދަރުބާރުގެ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި...

October 18, 2016 5
އެސްއޯއެފް ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވިޔަސް މައްސަލަ ހިންގަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅުން އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެސްއޯއެފް ކުންފުނި އަތުން 160 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތަށް އެސްއޯއެފް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 14
ކޮރަޕްޝަން ހާމަކުރާ މީހުންނަށް އޭސީސީގެ ހިމާޔަތް

ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާ ހިއްސާކުރާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ވިސްލް ބްލޯވާސް އަށް ހިމާޔަތް ދިނުމާ އެކު އެ ފަރާތްތަކަށް ދައުވާ ނުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ހައްޔަރުކުރުމުން ދައުވާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ފުލުހުންގެ ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިވިޝަން (އެފްސީއައިޑީ)އާ ދެކޮޅަށް ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަޖްސާ ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 24
ބޮޑު ވައްކަމުގެ ބަދަލު ތިން އަކުރުން ނުދެވޭނެ: ޖަމީލް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމަށް ތިން އަކުރުގެ "މައާފް" އަކުން ބަދަލު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު...

October 11, 2016 5
މެލޭޝިއާގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރު ބޭންކު ބަންދު

ސިންގަޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 11) - މެލޭޝިއާގެ 1އެމްޑީބީ (1މެލޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު) ގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުގައި ހިންގާ ބޭންކެއް އެ ގައުމުގެ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 115
ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ރައީސް މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެންމެ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިނގައިދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވިތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އިރު، ރައީސް އާންމުކޮށް މާފަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

October 10, 2016 8
ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން އަތުން 800،000 ޑޮލަރު

އަބޫޖާ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ނައިޖީރިއާގެ ސީނިއާ ފަނޑިޔާރުން ބަލާ ފާސް ކުރުމަށް ފަހު އެ މީހުން އަތުން 800،000 ޑޮލަރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

October 10, 2016 8
ފެނަކަ 17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ވެގެން ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް ނޭނގުމާއި ޑޮލަރު ވެސް ލިބޭ ގޮތް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 2
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ޗައިނާ އޮފިޝަލަކަށް މަރުގެ އަދަބު

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 9) - ރިޝްވަތު ނެގި ކަމުގެ ކުށުގައި ޗައިނާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް މިއަދު މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 50
ޝައްކުކުރެވޭ 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރަން އުޅެފި

މަނީ ލޯންޑެރިން އަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދޭން ރާއްޖޭގެ ބޭންކަކުން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށް "ގަޔާނާ ގާޑިއަން" ނޫހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 19
ޑޮކިއުމެންޓްރީއާ ގުޅިގެން އަދީބާ އޭސީސީން ސުވާލު ކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާ އިން އާއްމު ކުރި ޑޮކިއުމެންޓްރީގައިވާ ކަންކަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ތަހުގީގު ތެރޭގައި ހިމަނައި އެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 14
ގާސިމަށް ދައުވާ ނުކުރަން ގޮވާލައި ކެމްޕޭނެއް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތުތަކެއް އާންމުކުރި މައްސަލާގައި ބީއެމްއެލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ގޮވާލައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 30
ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި އެބަހުރި: އޭސީސީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މައުލޫމާތު އަލް ޖަޒީރާގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 35
އެސްއޯއެފް އަތުން 160 މިލިއަން ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެސްއޯއެފް ކުންފުނި އަތުން 160 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 1
ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ

ބްރެސީލިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުއިޒް އިނާސިއޯ ދަ ސިލްވާ އާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިސާ ލެޓިސިއާގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 19
ތުހުމަތުތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުން: ޖޭއެސްސީ

ސަރުކާރުގެ ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އޮތް މިންވަރާ ބެހޭގޮތުން އަލް ޖަޒީރާއިން ގެނެސްދިން ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން ފެންމަތިކުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނީ ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ޖަލްސާއަކުން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.