17 މާޗް

March 17, 2018 2
ކުރީގެ ރައީސް ޒޫމާ އަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ ކުރަނީ

ޕްރިޓޯރިއާ (މާޗް 17) - ސައުތު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖެކޮބް ޒޫމާގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ ކުރަން އެ ގައުމުގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 7
ކޮރަޕްޝަނުގެ އެންމެ ގިނަ ތުހުމަތު އެޑިއުކޭޝަނަށް

ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވި މިނިސްޓްރީ އަކީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 15, 2018 6
އެމްއާރުޑީސީ އުވާލައި، ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީީސީ) އުވާލުމަށް ނިންމައި، އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބެން ޖެހޭ ބަޔަކު ނޫނީ ކުންފުންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް...

March 15, 2018 7
އެންޓިޑިފެކްޝަން ގާނޫނުން އެކަނި ކޮރަޕްޝަން ނުހުއްޓުވޭނެ

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަނުން ފާސްކުރި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް އިއްޔެ މިވަނީ ގާނޫނަކަށް ވެފަ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން އެ ބިލްގެ...

14 މާޗް

March 14, 2018 55
އަދީބު ގަނެދިން ގަޑިއެއް ނޯންނާނެ: ނިހާން

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވި ދުވަސްވަރު ގަޑި އާއި އަގު ބޮޑު ހަދިޔާތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދެއްކި ނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނު ގަނެދެއްވި ގަޑިއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 14, 2018 60
1 މިލިއަން ޑޮލަރު އޭސީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށަކު ނެތް!

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގައި ހުޅުވާފައިވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

March 14, 2018 88
"އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ވީ އޭސީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި"

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15...

12 މާޗް

March 12, 2018 1
ސައުދީގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޔުނިޓްތަކެއް އުފައްދަނީ

ރިޔާޒް (މާޗް 12) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޔުނިޓްތަކެއް އުފެއްދުމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަންގަވައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 18
ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހަތަރު ބިލިއަނަށް ވުރެ މަތި

ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތި ކަމަށް ސްޓޭޓް އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 21
ޓެބްލެޓް ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: އޭސީސީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޓެބްލެޓް ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް...

March 03, 2018 13
މާމިގިލީ އެއާޕޯޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރީ ރަނގަޅަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް އދ. މާމިގިލީ އެއާޕޯޓް ހިންގަން ދިން މުއްދަތު 99 އަހަރަށް އިތުރު ކޮށްދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 48
"އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ހިތްވަރަކީ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ނެރެގެން މުޅި ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގެ އަޑީގައި ތިބި އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ހިތްވަރަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 5
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ނަތަންޔާހޫގެ ގާތް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 19) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި، އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ބަޔަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ކުރީގެ ގަވަރްނަރު ޕޮލިހަށް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 18) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭނުންކުން ބޮންޑު ވިއްކުމުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތަހުގީގަށް އެ ބޭންކުގެ ކުރީގެ ގަވަރްނަރު އަރްޖުނާ މަހެންދުރަ އަންނަ މަހު 8 ގެ ކުރިން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވުމަށް ކޯޓުން އަނެއްކާ ވެސް އަންގައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 2
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް ސިރިސޭނާ ފައްޓަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 15) - ވައްކަމާއި ރިޝްވަތާއި އިސްރާފުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ ގޮތަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ކެމްޕޭނެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 1
ޒޫމާއާ ގުޅުން އޮންނަ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ގެ ބަލާ ފާސްކުރަނީ

ޖޮހަނަސްބާގު (ފެބްރުއަރީ 14) - އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާ ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޖެކޮބް ޒޫމާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގުޕްތާ އާއިލާގެ ގެ ފުލުހުން މިއަދު...

February 14, 2018 15
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ނަތަންޔާހޫ އަށް ދައުވާ ކުރާނަން: ފުލުހުން

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 14) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018
ކުރީގެ ރައީސް އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މީހާ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 13) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕާކް ގެއިން- ހައި މަގާމުން ދުރު ކުރުމުގެ މެދުވެރިއަކަށްވި އެކަމަނާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޗޮއި-ސޫން 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 86
ބަޣާވާތުގައި މުހިންމު އެއްޗަކީ ކަޅުފޮށި: އަބްދުއްރަހީމް

ސުޕްރީމު ކޯޓުން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަމުރެއް ނެރެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ގެންނަން އުޅުނު "ބަޣާވާތު"ގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކަށްވީ ކަޅު ފޮށި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 10
އަނބުރާ ހޯދަން އެންގި ފައިސާ 1.3 ބިލިއަނަށް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބެލި މައްސަލަތަކުގައި 1.3 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަން އަންގާފައިވާ އޭސީސީން ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 28
އަނެއްކާ ވެސް ފާރިސް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ދިރިއުޅުއްވާ ގެ އަށް ފުލުހުން ވަދެ ދާދި ދެންމެއަކު އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެންގޮސްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 2
އެއާލަންގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގި މީހުންނަށް އަދަބު ދޭނަން

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސްރީ ލަންކަންގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް...

February 06, 2018 1
ސެމްސަންގެ ވެރިޔާގެ ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތްކޮށްފި

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 6) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވި ކަމަށް ބަލާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލި ސައުތު ކޮރެއާގެ ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ވައިސް ޗެއާމަން ލީ ޖައި-ޔޮން ޖަލުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
"މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ހިނގަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރާ ރިޝްވަތާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހިނގަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ފާހަގަ...

February 05, 2018 5
ފްލެޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނެ: އާއިލާ

މާލޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ކޮމާޝަލް ހައުސިން އެޕާޓްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް ހޯއްދަވަން ރިޝްވަތުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސްރީ ލަންކަންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.