16 މެއި

May 16, 2019 8
ހައިކޯޓް ފަނޑިޔާރެއްގެ ކާރަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފި

ހައިކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީގެ ކާރުކޮޅުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލައި މިއަދު ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 6
ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގަށް އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ސުއޫދު

ގޭންގްތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅުން އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 27
ސުއޫދުގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ހެއްކެއް ނުދިން: ޑީޖޭއޭ

ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި ގޭންގުތަކާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ވާހަކަ ދެއްކެވިޔަސް، އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހިއްސާކުރަން ސުއޫދު ދެކޮޅު ހައްދަވާފައިވާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 44
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިހާރު އިންސާފެއް ނުލިބޭނެ: ސުއޫދު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންނާއެކު އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށް މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަައް ތަހުގީގުކުރަން ރައީސް އުފެއްދެވި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހުސްނުއް ސުއޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018
ސައުދަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ބޭރުކޮށްލައިފި

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިނާއި އެޑިއުކޭޝަންސް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ހަނީފަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 3
އަލީ ހަމީދުގެ އަދަބުގެ ބާވަތް ބަދަލުކޮށްދޭން އެދެފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް އިއްވާފައިވާ އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހުގެ ހުކުމުގެ އަދަބުގެ ބާވަތް މުޖްތަމައަށް ޚިދުމަތް ކުރުން ފަަދަ އަދަބަކަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 1
ސައުދަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިނާއި އެޑިއުކޭޝަންސް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ހަނީފަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 12
އަލީ ހަމީދުގެ ކޮރަޕްޝަން ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ހުރިހާ ތުހުމަތަކަށް މައުމޫން އިންކާރު ކުރައްވާ: ވަކީލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އެމަނިކުފާނު އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 12
ގާޒީ އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ސައިކަލްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ހުރި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ސައިކަލްގައި ރޭ ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 4
ހަނީފް ބަންދުގައި ބެހެއްޓީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓު

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިބްރާހިމް ހަނީފް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ މުޖްތަމައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމަށާއި އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 5
ޝުޖާއު އަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.