13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 28
އައްޑޫން ވެލި ނަގާ މީހުންގެ ނަން އާންމުކުރަން ފަށައިފި

އައްޑޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވެލަ ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އެކަން ކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ މީހުންގެ ނަންތައް އާންމު ކުރަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 3
ލޯބިވެރިޔާ ގެއްލުމުން ޑްރައިވަރުންގެ ފޯނު ވަގަށްނަގަނީ!

ހިންގަމުން އައި ރެސްޓޯރަންޓް ވިއްކާލައި އާއިލާގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ލޯބިވެރިޔާއާ ކައިވެނިކުރަން އިންޑިއާގެ އެހުމްދުއާބާދު ދޫކޮށް ޕޫނޭ އަށް ދިޔަތާ ތިން ވަނަ އަށްވީ ދުވަހު އޮޓޯ ރިކްޝޯ ޑްރައިވަރަކާ ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެނިކުުރުމުން އެކަމާ ރުޅިގަދަވެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ޑްރައިވަރުންގެ މޮބައިލް ފޯނުތ ވަގަށް ނަގަމުން ދިޔަ މީހަކު...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 2
ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެއްޗާ އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ވެސްޓޯ ފިހާރަ ފަޅާލައި އެއް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މުދާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ވަގަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން 78،240 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 2
ޔޫރޯ އޮފީހުން ބައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި

ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި، ބައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 8
ޔޫރޯ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި، ފައިސާތަކެއް ނަގައިފި

ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ރޭ ފަޅާލައި، އެ ތަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 18
މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އަނެއްކާ ވެސް ވައްކަންކޮށްފި

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ފަޅާލައި އެ ތަނުގެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނަގާފައި ވަނިކޮށް އެތަން އަނެއްކާ ވެސް ފަޅާލައިގެން ވައްކަންކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ގޫގުލް އިން ވައްކަންކުރުމުން 18 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ގޫގުލްގެ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރު ޔުނިޓް ވޭމޯގައި މަސައްކަތްކުރި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ އިންޖިނިއަރަކު ޓެކްނޮލޮޖީ ވަގަށް ނެގިކަން ސާބިތުވެ 18 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020
ފްލައިޓް ޑިލޭވުމުން ހިންގި މާރާމާރީން ޖަލަށް

ފުރަން އޮތް ފްލައިޓް ޑިލޭވުމުން ރުޅި ގަދަވެ އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ އެއާޕޯޓެއްގައި މުވައްޒަފުންތަކަކާ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ތިން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ހުޅުޖެހުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި

ޖަމާއަތް ހަދައިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް އަރައި، ބޮޑެތި ވައްކަންކޮށް، މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރ. އަތޮޅުން ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައި، ދެން ތިބި މީހުންގެ ބަންދަށް އަށް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 7
ހުޅުޖެހުން، ވައްކަމުގެތުހުމަތަށް އިިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން އަރައި، ބޮޑެތި ވައްކަންކޮށް، މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރ. އަތޮޅުން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 50
ކާށިދޫ ދަނޑުތަކުން ވަގުން ނުގެންދާކަށް އެއްޗެއް ނެތް

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ކ. ކާށިދޫގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ވަގުންގެ އުނދަގޫ އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އެ މީހުން ބުނާގޮތުން ދަނޑުގައި ހައްދާ މިރުހާއި ދޮންކޭލާއި ކަރައެއް ވެސް މި ފަހަކުން ނުލިބެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 2
މަގުމަތީ ވެއްޓިފައި އޮތް މީހެއްގެ ފޯނު ވަގަށްނަގައިފި

ތ.ތިމަރަފުށީގައި އުޅޭ ނުކުޅެދިންތެރިކަން ހުންމަ މީހަކު އެ ރަށު މަގެއްގެ މައްޗަށް ވެެއްޓިފައި އޮއްވައި އޭނާގެ ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ވަގަށް ނަގައި އެ ވިއްކާލަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 12
މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި

އައްޑޫ މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ފަޅާލައިގެން ރޭ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި އެ ތަނުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 10
ޕީޕީއީ ލައިގެން ވައްކަންކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް!

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބޭނުންކުރާ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ލައިގެން މާލޭގެ ގެއަކަށް ވަދެ ވައްކަންކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 8
މީހަކު ގަންހިންގުވި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކަށް އަނިޔާކޮށް ގަންހިންގުވި މައްސަލައެއްގައި އިއްޔެ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 5
1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހައްޔަރު

ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެ ރިސޯޓަށް ގެންދިއުމަށް ހަވާލުކުރި ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު...

April 14, 2020 9
ފިހާރަޔަކުން ބޮޑު ވައްކަމެއް ކުރި ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

ބިޒް މޮބައިލް ފިހާރަ ފަޅާލައި، އެތަނުން ވަގަށް ނެގި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ހޯދައި، ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 25
އެޕޯލޯ އޮފީސް ފަޅާލައި 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިފި

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސްގެ ހެޑް އޮފީސް ރޭ ފަޅާލައި 1.7 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020
މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާ ވަގަށް ނެގި މުވައްޒަފަކު ޖަލަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުން އަސާސީ މެޑިކަލް ސާމާނުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ވައްކަންކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 5
މަގުމައްޗަށް ކުޑަކަމުދާން އުޅެގެން ގެއްލުނީ ކާރު

ޕާޓީއަކަށް ގޮސްފައި ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ކުޑަކަމުންދާން މަޑުކުރުމަށް ފަހު، މަގެއްގެ އެއްފަރާތުގައި މީހަކު ކުޑަކަމުދާން ހުއްޓައި އޭނާގެ ބީއެމްޑަބްލިއު ކާރާ އެކު ވަގުންތަކެއް ފިލި މައްސަލައެއް އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ނޮއިޑާ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
ކަރުގައި އަޅާ ފަށެއް "ބޭނީ" ދޮއްޓަކުން

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަންގެ ބުޓިކް ފިހާރެއްގައި އިޝްތިހާރުކުރަން މެނެކްއިންއެއްގައި އަޅުވާފައި އޮތް އަގުބޮޑު ވަސޭޗާ ބްރޭންޑްގެ ފަށެއް، މަސްބާނާ ދޮއްޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.