10 ޖޫން

June 10, 2018 4
މައުމޫނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ދިނުމަށް އިންކާރު ކުރެއްވި މައްސަލާގައި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިރޭ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 3
ކުޑަހުވަދޫގައި ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ބިދޭސީއަކަށް ރޭ ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 11
ސީރިޔާ ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސީރިއާގައި ކުރާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް އެގައުމަށް ފުރަން އުޅުނު ދިވެހި ފިރިހެނަކު، އިތުރު ބަޔަކާ އެކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 07, 2018 6
ޖެމްސް މައްސަލާގައި އިއްވި ޖަލު ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޖެމްސް ސިސްޓަމް ހުއްޓުވާލަން އެންގި މައްސަލާގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި...

06 ޖޫން

June 06, 2018 1
ޖެމްސް ހުއްޓުވި މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް މާދަމާ ނިންމަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޖެމްސް ސިސްޓަމް ހުއްޓުވާލަން އެންގެވި މައްސަލާގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވުމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

June 06, 2018 2
ރިޔާޒްގެ ޖަލު ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން...

June 06, 2018 12
ސިއްރު ހެކިން:ދެކޮޅަށް ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިން ސިއްރު ކުރާތީ ވަރަށް ބޮޑު ފާޑުކިއުމެއް ޝަރުއީ ނިޒާމަށް މިހާރު ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ގާނޫނީ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި މިއީ ވަރަށް ބޮޑު...

05 ޖޫން

June 05, 2018 4
މައުމޫން ހަމީދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު މާދަމާ ރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

June 05, 2018 2
"ގާނޫނު އިސްލާހު ނުކޮށް ސިއްރުން ހެކިބަހެއް ނުނެގޭނެ"

ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމެއް ނެތި ސިއްރުން ހެކިބަސް ނުނެގޭނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު މައުމޫން ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018
ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ މާދަމާ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކުރާ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 04, 2018
އަރީފަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

June 04, 2018 8
މައުމޫންގެ ހެކިންގެ ލިސްޓް އޮތްގޮތުން ބަލައެއްނުގަތް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ދިފާއީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި މީހުންނާއި ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓް ޕްރިންޓް ކޮށްފައި ހުރިގޮތުން އެ...

03 ޖޫން

June 03, 2018 9
މައުމޫންގެ ދިފާއުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ހެކިން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގައި އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމާއި ގިނަ ލިޔުންތަކެއް މައުމޫންގެ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިިފި އެވެ.

June 03, 2018 2
ހެކިން ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ އަސާސެއް ނެތް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ ދެކޮޅަށް ދަށު ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދިން ދެ ހެކިންނަކީ ޖިނާއީ ކުށުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ބައެއް...

June 03, 2018 13
މަހްލޫފްގެ ފަހު ބަސް: އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް އިއްވައިދީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އިންސާފުވެރި...

29 މެއި

May 29, 2018 7
ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިން އަދަބު ބޮޑު: ދައުލަތް

ފަނޑިޔާރުންތަކަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލާގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅީ ބޮޑު އަަދަބެއް ކަމަށް ދައުލަތުން...

May 29, 2018 4
ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކަނޑައެޅި އަދަބު ދިރާސާކުރަނީ

ފަނޑިޔާރުންތަކަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލާގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅި އަދަބު އިތުރަށް ދިރާސާ...

28 މެއި

May 28, 2018 17
މައުމޫންގެ ބަންދަށް މިފަހަރު ވެސް ލުޔެއް ނުދިން

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޖަލު ބަންދަށް ލުޔެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު...

May 28, 2018 4
ޖިނާއީ އަމަލެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް އެމަނިކުފާނު ހިންގަން އުޅުމުގެ ދައުވާގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވަނީ ބުހުތާނު ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި ޖިނާއީ އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް...

27 މެއި

May 27, 2018 4
ސިއްރު ދެ ހެކިންގެ އަދުލުވެރިކަމެއް ނުގެއްލޭ: ދައުލަތް

ފަނޑިޔާރުންތަކަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލާގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިން ދެ ހެކިންނަކީ އަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައި ތިބި ބައެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، އެ މީހުންގެ ހެކިބަސް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 2
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މާދަމާ ވެސް ބާއްވަނީ

ފަނޑިޔާރުންތަކަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލާގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ...

May 26, 2018 4
ނަޒީރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އަނެއްކާވެސް އަމުރެއް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ މީޑިއާ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަން އަލީ ނަޒީރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އަނެއްކާވެސް އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
"ދެ ފަނޑިޔާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް"

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ފަނޑިޔާރުންތަކަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އެ ބޭފުޅުންނާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިން...

May 24, 2018 3
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާو އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށް...

23 މެއި

May 23, 2018
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން...

May 23, 2018 6
ދެ ފަނޑިޔާރުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފް ބަލައިގެންފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލައިގެންފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 4
ދެ މަސްތެރޭގައި 1 ކިލޯގެ ޕާޓީ ޑްރަގްސް އަތުލައިފި

މިދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާ އިން އެކި ފަހަރު މަތިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.74 ކިލޯގެ ޕާޓީ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 22, 2018 13
މައުމޫންގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލާކަށް ނުޖެހޭ: ކޯޓު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ދޭން އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ މަޑުޖައްސާލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި...

May 22, 2018 2
ސިނާންގެ މިއަދުގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާނަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 6
މައުމޫނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ދެއްވަން އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 21, 2018 12
"ފާރިސްގެ އިރުޝާދު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ރިޔާޒް އުޅުނު"

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަމުރު ނެރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ދިން އިރުޝާދުތައް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު...

May 21, 2018 6
ފާރިސް ޖަލުގައި 10 މަސް، އަޒުމް ގުޑުވައެއްނުލެވޭނެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ...

20 މެއި

May 20, 2018 16
ސިޔާދަށް ދައުވާ ކުރިއިރު، މުހިންމު ހެކި އަދި ނުލިބޭ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދަރިކަލުން ސިޔާދް ގާސިމަށް ދައުވާ...

May 20, 2018 2
މަހްލޫފަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރޭގައި މާސްކް ބެހި ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާއަކާ ގުޅިގެން މިއަދު...

17 މެއި

May 17, 2018 7
ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކުރި ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ޖަލަށް ލުމަށް އިއްވި ދެ ހުކުމާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 21
ގާޒީ ބޭނުންވާ ހުކުމެއް އިއްވާ: މަހްލޫފް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގާޒީ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އިއްވުމަށް...

May 15, 2018 12
12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރަކު ގަަދަކަމުން މަޖިލީހަށް ވެންނެވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އުފުލި ދައުވާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި، ސުޕްރީމް...