15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 2
ބަންދުކުރުމުގެ ގޮތުން ގޭ ބަންދެއް ނުކުރެވޭނެ: ހައިކޯޓް

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މީހަކު ގޭގައި ބަންދުކުރަން އަމުރު ކުރުމަކީ ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހައި ކޯޓުން...

August 15, 2018 8
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް، އެ އަވަށް ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 4
ފައިސާތައް ފޭރުނު މައްސަލައިގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކޮށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެ އިން ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ...

August 12, 2018 14
އިލްހާމް ފަހަތަށް ޖެހުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ވަކީލުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ބަންދުގައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް ހަ މަސް ދުވަސް ފުރުނުއިރު، ފަހަތަށް ޖެހުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް އިލްހާމްގެ ނެތް...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ޝަރީއަތްތަކެއް މިއަދު ކެންސަލް

ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުން، އެ ގަވާއިދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުރިހާ ޝަރީއަތްތަކެއް ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 6
"ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ކަންކަން ފޮރުވަން އުޅޭ"

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލިފައިވާ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ކަންތައްތަކެއް ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަކީލް ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 08, 2018
އަމުރު ދޫކުރާ ގާޒީންގެ ތާވަލް ފޮނުވަން އަންގައިފި

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރާނެ ފަނޑިޔާރުންނާއި އެ ފަނޑިޔާރުން އަމުރު ދޫކުރަން ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތާވަލް ހެދުމަށް ފަހު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 19
ރިލްވާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސްގެ ވާހަކަ ތަހުގީގުކުރަންޖެހޭ

ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވި ސަބަބު ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 6
މުހީތުގެ ގާތިލެއްގެ މަރުގެ އަދަބު ދަމަހައްޓަން އެދެފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ ގ. ވޭރު އަބްދުލްމުހީތު މަރާލި މައްސަލާގައި މަރަން މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖެއްގެ މަރުގެ ހުކުމް...

August 06, 2018 16
ފޭރުނު މައްސަލައިގައި އެންސިސްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވެސް!

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެއިން ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނީގެ ދެ...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
ހަނގުރާމަކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާއެއް ބާތިލްކޮށްފި

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޕާކިސްތާނަށް ގޮސް ހަނގުރާމަކުރުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރި ދައުވާ އެ ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

August 05, 2018 5
އެންސިސްގެ ފައިސާ ފޭރިގަނެގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެއިން ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 05, 2018 32
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ނާކާމިޔާބުވުން: ޒިންމާވާނީ ކާކު؟!

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ހަތަރު އަހަރު ވާން ގާތްވީ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި މީހަކު ފޮރުވުމުގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި މައްސަލާގައި ރިލްވާނަށް ވީ ގޮތެއް މިއަދާ...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 12
ހުޅުމާލޭ ގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ އަދަދު ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު (ސީއޯއޯ) އަހުމަދު ބުންޔާމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 13
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގު ކުރާނަން:އިބޫ

މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް އޭނާގެ ވެރިކަމެއްގައި ހިންގާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018
ސިނާންގެ ބަންދަށް ލުޔެއް ނުދިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާންގެ ބަންދަށް މިވަގުތު ލުޔެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

August 01, 2018 13
ކުޑަކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރު

ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 01, 2018 5
ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަނީ

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހެއްގެ މައްްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 28
އެންސިސްގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހުޅުމާލެ އިން ފޭރިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހުޅުމާލޭގެ މަގުމަތިން މިއަދު ފޭރިގަނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 6
"ރިޔާޒްގެ އިސްތިއުނާފް ކުރިއަށް ނުދާތީ ހިތާމަކުރަން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ޖަލަށް ލުމަށް ކުރި ހުކުމުގެ ބޮޑު ބައި ތަންފީޒުވެ ނިމިފައިވާ އިރު ވެސް އެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ނުދާތީ އެކަމާ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ރިޔާޒްގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 33
އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްލީ ސިނަމާލޭ ފްލެޓެއްގައި

ދެ ފިރިހެނުން ވެގެން އިއްޔެ ރޭ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްލީ ސިނަމާލޭ ފްލެޓަކަށް ގެންގޮސްގެން ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 18
ބެހުނު ކުދިންގެ މަންމަ އާއި ދޮންބައްޕަ އަށް ދައުވާ

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ، 75 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ ކުދިންގެ މަންމަ އާއި...

July 25, 2018 113
ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި

މާލޭގައި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގަދަކަމުން ނަގައިގެން ގެންގޮސް ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން އޭނާ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 5
މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ހެކިތައް ސިއްރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގައި އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ސިއްރު ކުރަން ދައުލަތުން...

July 24, 2018 2
ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 13
މައުމޫންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އަޑުއެހުން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 29
ތެޔޮ ޓޭންކަރާ އެކު މުއާމަލާތް ހިންގަން އުޅުނީ ފަހުމީ

ސައްހަ ނޫން ގޮތެއްގައި ދިވެހި ދިދަ އާއި ކޯލް ސައިން ބޭނުން ކޮށްގެން އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު ކަނޑުމަތިން ގާނޫނާ ޚިލާފް މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގަން އުޅުނީ އެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ އަބްދުﷲ ފަހުމީ ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 39
ހުޅުމާލޭގައި އަނެއްކާ ވެސް ވަޅި ހަރައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަނެއްކާ ވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް މިއަދު ވަޅި ހަރައިފި އެވެ.

July 21, 2018 7
ވަޅި ހަރައި ރޭ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަމުން އަންނަ އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 25
ޒުވާނެއްގެ ހަތް ތަނަކަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ޒުވާނެއްގެ ހަތް ތަނަކަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

July 20, 2018 15
ރިޔާޒްގެ އާއިލާއިން ރައީސަށް ރައްދު ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ދޭން އޭނާ އިންކާރު ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން...