05 ޖުލައި

July 05, 2018 2
ބަންދު އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރެވޭނީ މާލޭގެ ހައިކޯޓުގައި

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާ މެދު ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފް ކުރާ ނަމަ މާލޭގެ ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 49
ރައީސަށް އިންޒާރު ދިން މީހެއްގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ފޯނާއި އިލެކްޓްރޯނިން ޑިވައިސްތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިރޭ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

July 04, 2018 9
ނާންގައި، މައްޔިތުން ވަޅުލުން ކުށަކަށް ހަދަނީ

ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އެންގުމެއް ނެތި، މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލުމަކީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި...

02 ޖުލައި

July 02, 2018 1
ވަކީލުން ހޯދައި ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑު ލުއިކޮށްފި

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ އަށް ވަކީލަކު ހޯދޭ ފަދަ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ވަކީލުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށްޓަކައި ޕޮއިންޓް ދޭ އުސޫލު ލުއިކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 4
މައުމޫން ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރަން އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުުޅުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 29
ހައްޔަރު ކުރާއިރު ޔުނިފޯމް އަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަނީ

މީހުން ހައްޔަރު ކުރާއިރު ފުުލުހުން ޔުނިފޯމްގައި ތިބެންޖެހޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގައި އޮންނަ މާއްދާ އިސްލާހު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 18
ފާރިސް އަށް ހުކުމް ކުރުމުން ޑޯރިސް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ޝަހްސު އޮޅުވައިލުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިނގިރޭސި ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

June 28, 2018 7
ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅައިފި

ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް ގިނަ އިސްލާހުތަކެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

June 28, 2018 6
ފާރިސް އަށް ދައުވާ ކުރީ ނާއިންސާފުން، އަޒުމަށް ސާބަސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ޝަހްސު އޮޅުވައިލުމުގެ ދައުވާ ކުރީ...

27 ޖޫން

June 27, 2018
އިސްތިއުނާފް ބަލައިނުގަތް މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން އެދެފި

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި...

June 27, 2018 9
"ގާސިމް ބޭރަށް ފޮނުވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ނޭންގޭނެ"

ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖަލަށް ލާން މިދިޔަ އަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ބޭސްފަރުވާ އަށް އޭނާ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އެންގި އެންގުމަކީ ކްރިމިނަލް...

26 ޖޫން

June 26, 2018 1
މަހްލޫފަށް ކުރާ ދައުވާގެ ފަހު އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ކުރާ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާ އަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ ފަހު އަޑުއެހުން މިއަދު...

June 26, 2018 7
މައުމޫންގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 2
ފާރިސްގެ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާން އަނެއްކާ ފަސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

June 25, 2018 8
ވޯކްޝޮޕެއްގެ ފާރު ތަޅާލައިގެން ވަދެ ވައްކަންކޮށްފި

އެލުމިނިއަމް މަސައްކަތްކުރާ ވޯކްޝޮޕަކާ އެކު ހިންގާ ފިހާރައެއްގެ ފާރު ތަޅާލައިގެން ވަދެ، ވައްކަންކޮށް ތަނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ.

June 25, 2018 50
ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށްގެން މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްގެން އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018
ފޯނު ނުދިން މައްސަލާ އިއްވި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

ދާދި ފަހުން މަގާމު ގެއްލުނު ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ނުދިން މައްސަލާގައި އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އިއްވި އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރަން އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 5
ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީން މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ބާއްވަން އުޅުނު ދުވުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި، ހައްޔަރުކުރި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި އިތުރު ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

June 22, 2018 26
އެމްޑީޕީގެ ދުވުން ހުއްޓުވައި، ޗެއާޕާސަން ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީން މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ދުވުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި، އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 4
ކިތާބީ ހެއްކަށް ފުރުސަތު ދީ، ޚުލާސާ ބަޔާން ފަސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވައިލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ފާރިސްގެ ފަރާތުން ދިފާއުގައި ހުށަހެޅި ކިތާބީ ހެކިތަކަށް ފުރުސަތު ދީ، އެ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން އަންނަ ހަފުތާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 18
"ނިންމުން ރިވިއުކުރަން އެދޭނަން، މަގާމެއް ނުގެއްލޭ"

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އިސްތިއުނާފް ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އަލުން ބަލައިދޭން އެދި ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި އެ ބޭފުޅުން އަދިވެސް މަގާމުން ވަކިނުވާ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 1
ބިދޭސީ މީހާ އަށް ހަމަލަ ދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިންޑިއާ މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު ފިލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 18, 2018 8
ފުރުސަތު ނުދެންޏާ ބޭނުން ގޮތަކަށް ހުކުމް ކުރޭ: ފާރިސް

ދިފާއުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ނުދޭ ނަމަ ގާޒީ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ހުކުމް އިއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން...

17 ޖޫން

June 17, 2018 4
މާލޭގައި ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައިފި

ރޭ މާލޭގައި ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން، އެއް މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ވަނީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 45
މައުމޫނަށް ހުކުމްކުރީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް: ސަރުކާރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލަށް ލުމަށް އިއްޔެ ކުރި ހުކުމަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރި ހުކުމެއް ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 5
މައުމޫން މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

June 14, 2018 3
އިންތި، ފައިސަލް، އަދި އަމީތަށް ދައުވާ ނުކުރާނެ

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަން ގޮވައިލި މައްސަލައިގައިި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) އާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

13 ޖޫން

June 13, 2018 60
ބައްޕަގެ ހުކުމުން އާއިލާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް: ދުންޔާ

އެއް އަހަރާއި ހަތް މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމުން އާއިލާ އަށް ޝޮކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް،...

June 13, 2018 16
75 އަހަރުގެމީހާގެ ދައުވާނެގީ އެހެން ކޯޓަކަށް ފޮނުވަން

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ، 75 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރި...

12 ޖޫން

June 12, 2018
ވަކީލުން އެދުމުން ފާރިސްގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށް ދިނުމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން މިއަދު އެދިވަޑައިގަތުމުން އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

June 12, 2018
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކުރާ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރަން ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާގެ...

June 12, 2018 50
75 އަހަރުގެ މީހާ އަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ނަގައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ، 75 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރި...