17 މެއި

May 17, 2018 7
ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކުރި ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ޖަލަށް ލުމަށް އިއްވި ދެ ހުކުމާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 21
ގާޒީ ބޭނުންވާ ހުކުމެއް އިއްވާ: މަހްލޫފް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގާޒީ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އިއްވުމަށް...

May 15, 2018 12
12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރަކު ގަަދަކަމުން މަޖިލީހަށް ވެންނެވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އުފުލި ދައުވާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި، ސުޕްރީމް...

13 މެއި

May 13, 2018 16
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހެކި ސިއްރުކުރަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތު ކުރަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ގިނަ ހެކިތަކެއް ސިއްރު ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

May 13, 2018 3
މައުމޫނަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފޯނު ދޭން ފުލުހުން އެންގުމުން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ...

May 13, 2018 3
ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރަން އަލީ ހުސެއިނަށް ފަހު ފުރުސަތު

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިނަށް ދައުލަތުން ކުރާ، ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ދެ ދުވަސް ދޭން ނިންމައި،...

12 މެއި

May 12, 2018 8
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 6
މަހްލޫފް މިނިވަންކުރަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭ ބަންދުކޮށްފައިވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަކީ ޒަމީރުގެ ގައިދީއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ މިނިވަން ކުރަން އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 10
"ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުކުމްކުރީ އަވަސް އަރުވާލައިގެން"

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކަމަށާއި އެ...

May 10, 2018 4
އަލީ ހުސައިނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ގަދަކަމުން މަޖިލީހަށް ވަން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ އަލީ...

08 މެއި

May 08, 2018 8
ފޯނު ނުދިން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ނުދިން މައްސަލައިގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރާ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު...

May 08, 2018 5
މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެފައިވަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

07 މެއި

May 07, 2018 5
އިލްހާމާ ދެކޮޅަށް 32 ހެއްކެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުކުރަން 32 ހެއްކެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅައި، އެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 11
މައުމޫން ގެއަށް ބަދަލު ނުކުރުމަކީ އަނިޔާއެއް:އިދިކޮޅު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ދޫނިދޫ ޖަލުން ގޭބަންދަށް ބަދަލު ނުކުރުމަކީ އަނިޔާވެރި ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 5
އަންހެނަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މީހަކު ހަައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. މާމެންދޫގައި ރޭ އަންހެނަކު މަގުމަތިން ހުއްޓުވައި، ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 9
ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު މާނަ ކުރަނީ ނުބައިކޮށް: އިންތި

ރައްޔިތުންނަށް އަދަބު ދެނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު "ރޯ ނުބައިކޮށް" މާނަކޮށްގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 04, 2018 9
ދެފަނޑިޔާރުންގެ ހައްގު ވަނީ ނިގުޅައިގެންފައި: ވަކީލުން

ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ގިނަ ހައްގުތައް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވަކީލުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 04, 2018
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަކާ ގުޅޭ ޝަރީއަތެއް މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018
މައުމޫނަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 12
މައުމޫންގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅެއް ނޫން: އާއިލާ

ބަންދުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 3
ރިޔާޒް، އަރީފް، ނަދީމްގެ ޝަރީއަތް ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފާއި ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމްގެ މައްޗަށް ކުރާ...

April 30, 2018 7
އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކު: ފާރިސް

އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބިދާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 36
މައުމޫންގެ ބަންދަށް ލުޔެއް ދެވޭކަށް ނެތް: ގާޒީ

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބަންދަށް ލުޔެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 29, 2018 12
އަލީ ހަމީދުގެ ކޮރަޕްޝަން ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

April 29, 2018 6
"ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ޕީޖީން ވިދާޅުވި"

ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު ބިޝާމްއާ ހަވާލާދީ ޔާމީންގެ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 2
ސިނާން ދައުވާއަށް އިންކާރު، ދައުލަތުން ގިނަ ހެކިތަކެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއަށް އޭނާ މިއަދު އިންކާރު ކުރުމުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

April 26, 2018 4
މައުމޫނަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އާދިއްތަ ދުވަހު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި...

April 26, 2018 13
ތިޖޫރިއެއް ފަޅާލަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޮފީހެއްގެ ތިޖޫރި ފަޅާލަން މަސައްކަތް ކުރި ދެ މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 29
ދުވަހަކު ވެސް ކުށެއް ނުކުރަން، މިއީ ސިޔާސީ ދައުވާއެއް

އެއްވެެސް އިރަކު ކުށެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި މިހާރު އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކުރާ ދައުވާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު...

April 24, 2018 21
"މިހާރު ހިންގަނީ އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅު ޖަރީމާއެއް"

ގާނޫނު އަސާސީ މިހާރު އޮތީ ފުނޑާލާފައި ކަމަށާއި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ކަންކަމަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މިއަދު ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.