05 ޖުލައި

July 05, 2017 1
ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޝާފިއުގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ރޭ ހައްޔަރު ކުރި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓު، އަހުމަދު ޝާފިއުގެ ބަންދަށް އިއްޔެ ކްރިމިނަލް...

July 05, 2017 4
ޑްރަގްސް އާ އެކު އިންޑިއާއިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު، ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޓްރިވެންޑްރަމް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 17
މެމްބަރު ރަޝީދުގެ "ޝަކުވާއެއް" ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އޭނާ ސޮއިނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ފަހުން، އަމިއްލަ "ޝަކުވާތަކެއް"، އިސްދޫ ދާއިރާގެ އަހުމަދު ރަޝީދުގެ ރޭ ފުލުހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017
ދިއްފުށީ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި ރޭ ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 7
މަރާލިތާ 40 އަހަރު ފަހުން އަސްލު ގާތިލު ހޯދައިފި

މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން 1976 ގައި ސްކޫލް ކުއްޖެއް ރޭޕްކޮށް މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ ގާތިލް އެންމެ ފަހުން ޑީއެންއޭގެ ޒަރީއާ އިން ހޯދައި، ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 9
ރޯދަ މަހު ފޭރުން އިތުރުވި، އެންމެ ގިނައީ ވައްކަން

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ހުށަހެޅި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

June 29, 2017 8
ޖިނާއީ އަދުލުގެ ބޮޑު ބަދަލަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި

އާ ގާނޫނު އަސާސީއާ އެކު އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލެއް އައީ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށެވެ. ތަހުގީގު މަރުހަލާގައިވާ އިއުތިރާފްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކުށް ސާބިތު ކުރަމުން އައި އައުން...

28 ޖޫން

June 28, 2017 10
މަންމަ ދިޔައީ މަސްތުވާން، އައިއިރު ދެ ދަރިން މަރު

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ މަންމައެއް ކަމަށްވާ ސިންތިއާ މާރީ ރުޑޮލްފް މަސްތުވާންވެގެން ހިންގި އަމަލެއްގައި ކުޑަ ދެ ދަރިން މަރުވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 28
މާލޭގައި 12 ސައިކަލެއްގެ މަޑި ކަފާލައިިފި

މާލޭގައި 12 ސައިކަލެއްގެ މަޑި ރޭ ކަފާލި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 9
ވަގުންނަށް ފުރުސަތު ހަނި ޗުއްޓީއަކަށް ހަދަން އެދެފި

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދާ ގުޅިގެން އަންނަ ޗުއްޓީއަކީ ވަގުންނަށް ވައްކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަނި ޗުއްޓީއަކަށް ހެދުމަށް ފުލުހުން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 1
ސައިކަލްގައި ރޯކޮށްލި މީހުންގެ ބަންދަށް 12 ދުވަސް

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކޯޓުގެ ގާޒީ، ހަސަން ދީދީގެ ސައިކަލުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 12 ދުވަސް ކޯޓުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 19
ކުށްވެރިންނާމެދު އޮންނަ ތަފާތު ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ

ހުރިހާ ކުށްވެރިންނާ މެދު ވެސް ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ އިންސާނިއްޔަތު ކަމާއި ކަރާމާތްތެރިކަމާ އެކު ކަމަށާއި އެކަމަކު ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނާއި ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާ މީހުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ތަފާތު ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 3
ލަންކާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި މަރުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 115
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގާތިލުންގެ ނަންތައް އާންމު ކޮށްފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު، މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބުނެ ތިން މީހެއްގެ ނަން ނަން ފުލުހުން މިރޭ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

June 18, 2017 43
ބޮޑު ދެ މަރާ އެކު އިހަވަންދޫގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބިދޭސީން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ރަހުމް ކުޑަ ދެ މަރާ ގުޅިގެން ބިދޭސީންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް...

17 ޖޫން

June 17, 2017 15
އިއްސެގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީން ގޮވައިގެން...

June 17, 2017 39
ބަނގުރާ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މުއާ ގޭ ބަންދަށް

ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ރޭ ފަތިހު ހައްޔަރުކުރި، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒު (މުއާ) ގޭ ބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 36
އިހަވަންދޫގައި މީހަކު މަރާލައިފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި މީހަކު މަރާލައިފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 31
ފުލުހުންގެ ޗިޓް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަނީ

ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ވުމަށް އަންގާ ޗިޓު، ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް މީހުންނަށް ފޮނުވޭގޮތަށް ފުލުހުންގެ އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 2
ތޮއްޔިބާ ސުވާލުކުރީ ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅޭ ޓުވީޓަކާ ހެދި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓު ތޮއްޔިބު ޝަހީމު ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ، ލިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ޓުވީޓެއްގެ މައްސަލައިގައި ކަމަށް ތޮއްޔިބު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 2
މީހެއްގެ އަތުން 3500ރ ފޭރުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ރޭ ދަންވަރު މާލޭ މަގުމަތިން މީހެއްްގެ އަތުން 3500ރ. ފޭރިގަތް ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

June 12, 2017 14
އާޒިމްއާ ސުވާލުކުރީ ޓީވީގައި ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ، އާދަމް އާޒިމްއާ ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ސުވާލުކުރީ ސަންގު ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށް...

11 ޖޫން

June 11, 2017 4
ތޮއްޔިބް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި އެވެ.

June 11, 2017 12
ޕްރީއޯޑާގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގަނީ

ދުރާލައި ފައިސާ ދެއްކުމުން ފޯނާއި އަގު ބޮޑެތި ސަމާނު ގެނެސްދޭ ކަމަށް ބުނެ ފޭސްބުކްގައި ހިންގާ ޕޭޖަކުން ބައެއް މީހުންގެ އަތުން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނެގި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ،...

June 11, 2017 52
މަހުލޫފްގެ ޖަލު ތަޖުރިބާ: ކެތްތެރިކަމުން އާ ހިތްވަރެއް

ހަތަރު މަހުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަން ޖުލައި 18، 2016 ގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ގޮޅި އަށް، ވަދެވަޑައިގަތުމާ އެކު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަށް އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވުނީ...