12 ޖޫން

June 12, 2017 2
މީހެއްގެ އަތުން 3500ރ ފޭރުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ރޭ ދަންވަރު މާލޭ މަގުމަތިން މީހެއްްގެ އަތުން 3500ރ. ފޭރިގަތް ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

June 12, 2017 14
އާޒިމްއާ ސުވާލުކުރީ ޓީވީގައި ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ، އާދަމް އާޒިމްއާ ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ސުވާލުކުރީ ސަންގު ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށް...

11 ޖޫން

June 11, 2017 4
ތޮއްޔިބް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި އެވެ.

June 11, 2017 12
ޕްރީއޯޑާގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގަނީ

ދުރާލައި ފައިސާ ދެއްކުމުން ފޯނާއި އަގު ބޮޑެތި ސަމާނު ގެނެސްދޭ ކަމަށް ބުނެ ފޭސްބުކްގައި ހިންގާ ޕޭޖަކުން ބައެއް މީހުންގެ އަތުން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނެގި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ،...

June 11, 2017 52
މަހުލޫފްގެ ޖަލު ތަޖުރިބާ: ކެތްތެރިކަމުން އާ ހިތްވަރެއް

ހަތަރު މަހުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަން ޖުލައި 18، 2016 ގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ގޮޅި އަށް، ވަދެވަޑައިގަތުމާ އެކު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަށް އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވުނީ...

10 ޖޫން

June 10, 2017 31
ފުލުހުން އުޅެނީ ހަގީގަތް ފޮރުވަން: ޔާމީންގެ ބައްޕަ

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ޔާމީންގެ ބައްޕަ ހުސެއިން ރަޝީދު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 29
އާޒިމް ބަންދުކުރީ މަހްލޫފް މިނިވަންވާތީ، ގޮތްހުސްވެއްޖެ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހަންމަދު ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ އަދި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެޔޫއޯ) ގެ ޝެޑޯ މިނިސްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ހައްޔަރުކުރީ ޖަލު ހުކުމުން ގަލޮޅު ދެކުނު...

June 08, 2017 40
ގެސްޓްހައުސްއަަކަށް ވަދެ ކަޓަރުން ބިރުދައްކައި ފޭރިގެންފި

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސް އަކަށް ރޭ މެންދަމު ބަޔަކު ވަދެ، އެ ތަނުގެ ދެ ކޮޓަރިއެއްގައި އުޅުނު ދެ މީހަކަށް ކަޓަރުން ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު ބައެއް ތަކެތި ފޭރިގަނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 11
ސޮފްވާން ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ދައުވާކުރާނަން: ޕޮލިސް

ފުލުހުން ހޯދަމުން އަންނަ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް އަހުމަދު ސޮފްވާން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އިތުރު ހަތް ދުވަސް ފުލުހުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 11
މައުމޫން ފެކްޝަނުުގެ އެކްޓިވިސްޓު ގޭބަންދަށް ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅައި، އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓް ރަހުމާ...

June 06, 2017 28
މައުމޫން ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅައި، އިންޒާރުދިން ކަމަށް ބުނެ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓަކު މާލެއިން އިއްޔެ...

05 ޖޫން

June 05, 2017 33
ޔާމީން މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފި

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަށް ފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 05, 2017 9
މަހްލޫފްގެ އިސްތިއުނާފް ހުކުމް ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ހަތަރު މަސް ފަހުން އެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް...

June 05, 2017 17
ވަކީލުން އައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލު ބޮޑު ބަހުސަކަށް

ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ، ކޮންމެ ކުށެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ 48 ވަނަ މާއްދާ އިން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ހައްގެކެވެ. މީހަކު...

04 ޖޫން

June 04, 2017 22
ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ބައެއް ކަންކަން ފެތުރޭ: ޕޮލިސް

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ބިރުދައްކައި، ފޭރެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ބައެއްކަން ފަތުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 21
ފެމިލީ ކޯޓު ފަޅާލައި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

ފެމިލީ ކޯޓު މިރޭ ފަޅާލައި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 38
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ވެސް ހަމަ އެ ދިމާލަށް؟!

ސޯޝަލްމީޑިއާ އެކްޓިވިސް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެ މީހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހެކިތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުން އަންނަނީ ފޮރެންސިކް ތަހުލީލުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ، އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން މިހާތަނަށް މައުލޫމާތު...

31 މެއި

May 31, 2017 88
މަގުމަތިން ހުއްޓުވައި ބިރުދައްކައިގެން ފޭރެނީ!

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ހުއްޓުވައި ތޫނު އެއްޗެހިން ބިރުދައްކައި ފޭރެމުންދާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 68
ފާރިސް ފުރަން ހުއްދަ ދީފި ނަމަ ރާއްޖެ ނައިސްދާނެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފި ނަމަ، ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަނބުރާ ރާއްޖެ...

May 30, 2017 20
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު ދޭން ގޮވާލައިފި

އަނިޔާވެރިކޮށް، މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަަކަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 33
ސެކިއުރިޓީންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ސަމާލުވާން އެދެފި

ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ފަދަ ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީއަށް މީހުން ހަމަޖައްސާއިރު އެއީ ކާކުކަން ރަނގަޅަށް ބަލައި، ސަމާލު ވުމަށް ފުލުސް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

May 29, 2017 4
ޒައިދު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

May 29, 2017 68
މުޖޫ ނައީމް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގާ މުޒައްފަރު މުހައްމަދު ނައީމް (މުޖޫ ނައީމް) ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 4
ބައި ކިލޯގެ ޑްރަގް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ބައި ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 31
ޔާމީނަށްޓަކައި ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ހުއްޓުވައިފި

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި، އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްލޮގާ، ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ފުލުހުން ހުއްޓުވައިިފި އެވެ.

May 23, 2017 27
ވެލެޒިނީ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތު ދީފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގައި ރައީސްގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވި އާއިޝަތު ވެލެޒިނީ ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން މިއަދު...

May 23, 2017 19
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި މާލޭގައި މިއަދު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 12
އަޅުގަނޑަށް ކުރި ހުކުމުގައި ޝައްކު އެބަހުރި: މަހްލޫފް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ހަ މަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ބޮޑެތި ޝައްކުތަކެއް ހުއްޓާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމަލު ކުރިގޮތަށް...

May 18, 2017 6
މަހްލޫފްގެ އިސްތިއުނާފް އަވަހަށް ނިންމާނެ: ފަނޑިޔާރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ހަ މަހަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އެ...

17 މެއި

May 17, 2017 4
ހަނީފު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިބްރާހިމް ހަނީފް އިއްޔެ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 21
ސުއޫދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކޮށްފި

އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގައި މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން އޭނާ މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް،...

May 16, 2017 2
ވަކީލް ޝާހު ގޭ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އަޅަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ގާނޫނީ ވަކީލް އަލީ ޝާހު ފަސް ދުވަހަށް ގޭ ބަންދުގައި...

15 މެއި

May 15, 2017 31
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި، އޭނާ މަރާލުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެގެން ހޯދަން އިއުލާން ކުރި ދެ މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 15, 2017 57
ވަކި މީހަކު ބުނެގެން އިސްތިއުފާ ދޭކަށް ނުޖެހޭ: އަރީފް

ފުލުހުން މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަނީ ހަރުދަނާކަމާ އެކީގައި ކަމަށާއި ވަކި މީހަކު ބުނެގެން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފު...

May 15, 2017 10
މަހްލޫފަށް ކުށް ސާބިތުކުރީ އެންމެ ހެކިބަހަކުން: ވަކީލް

ފުލުހުން ބަންދު ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ވަތް މައްސަލާގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުށް ސާބިތުކުރީ އެންމެ ހެކިވެރިއެއްގެ...

14 މެއި

May 14, 2017 12
ޔާމީންގެ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން ވަކީލު ޝާހު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ގާނޫނީ ވަކީލު އަލީ ޝާހު މިރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.