11 މެއި

May 11, 2017 35
ޔާމީން މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނަރު އިސްތިއުފާދީ: ޖެންސާ

ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފު އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި ވަގުތުން...

May 11, 2017 23
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ އދ. އަށް ހުށަހަޅައިފި

ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އާއިލާއިން އދ.އަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމުގައި ކުރަން ޖެހިދާނެ ހޭދައަށް މާލީ އެހީ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 1
ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ހިދުމަތްތައް އަތޮޅުތެރެ އަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ސާވިސް ޑައިރެކްޓަރޭޓުން ފޯރުކޮށްދެމުންގެން އަންނަ ބެއެއް ހިދުމަތްތައް އަތޮޅުތެރެ އަށް ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

May 09, 2017 9
ފިރިމީހާ ގެއްލުނު ލަންކާ އަންހެނަކު ޔާމީނުގެ ހައްގުގައި

ވޭތުވެ ދިޔަ ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަހަކު އެއް ފަހަރު ގޮތަކަށް ސަންދިޔާ އެކްނަލިގޮޑާ، ސްރީލަންކާގެ ކޯޓުތަކަށް ދެ އެވެ. ފިރިމީހާ ހޯދުމަށް، ކޯޓުތަކުން ފެށިގެން ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ.ގެ...

May 09, 2017 12
"ޔާމީންގެ ތަހުގީގު ކާމިޔާބުވުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު"

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 3
ބޫޓެއްގެ ތެރޭގައި އެތެރެކުރި ހެރޮއިން އަތުލައިގެންފި

އަރައިގެން ހުރި ބޫޓު ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 17
އަމިއްލައަށް މީހުން މަރުވާ ހަބަރު ފެތުރުމުގައި ސަމާލުވޭ

އަމިއްލައަށް މަރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ހަބަރުތަކުގެ ތަފުސީލް ޝާއިއުކުރުމުން އެފަދަ ކަންކަންކުރުމަށް އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ލިބި، އެކަންކަން ކުރުމުގައި ފަސް ނުޖެހޭކަން ހާމަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 19
ޔާމީންގެ ބައްޕައާ މުއާމަލާތު ކުރި ގޮތް ކުށްވެރިކޮށްފި

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މިނިވަން، އަވަސް ތަހުގީގެއް ހިންގައިދޭން އެދި ހުށަހެޅި ސިޓީތައް ބަލައި ނުގަނެ،...

May 03, 2017 40
"ޔާމީންގެ މަރާމެދު ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނި"

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާދީ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ހުސަން ރަޝީދާ ދިމާލަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފައިވާ...

02 މެއި

May 02, 2017 168
ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން ހުށަހެޅި ސިޓީތައް ބަލައެއްނުގަތް!

ހަށިގަނޑު އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާ ދީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ މިނިވަންކަމާ އެކު ވީހާވެސް އަވަހަށް ތަހުގީގުކޮށްދޭން އެދި އާއިލާ އިން ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅި 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިޓީ ބަލައިނުގަނެ، އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފި އެވެ.

May 02, 2017 41
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ޕޮލިހަށް 800 ސިޓީ

ހަށިގަނޑު އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާ ދީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ މިނިވަންކަމާ އެކު ވީހާވެސް އަވަހަށް ތަހުގީގުކޮށްދޭން އެދި އާއިލާ އިން ފުލުސް އޮފީހަށް 800...

May 02, 2017 12
ޔާމީން މަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަހުގީގަކަށް ގޮވާލައިފި

މި ދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ބަޔަކު ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ގިނަ...

01 މެއި

May 01, 2017 48
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މި ދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ބަޔަކު ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް...

May 01, 2017 15
ޔާމީން މަރާލި ގެ ކައިރިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ގެ ކައިރި ގެއެއް ފާސްކޮށް، މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 142
ޔާމީންގެ ގާތިލުން ނޭނގޭ ކަމަށް އާއިލާ އަށް އަންގައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން މީޑިއާގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ބައެއްކަން އަދި ނޭނގޭ...

April 30, 2017 80
ޔާމީންގެ މަރަށް އެއް ހަފުތާ، ގާތިލުން އަތެއް ނުވޭ!

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލިތާ އިއްޔެ އަށް ހަފުތާއެއް ވީ އެވެ. މިހާތަނަށް މި މައްސަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ. ޔާމީން މަރާލިތާ ތިން...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 66
"އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރެވޭތީ ކަންބޮޑުވަން"

އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރެވޭތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޔާމީން ރަޝީދުގެ ބައްޕަ ހުސެއިން ރަޝީދު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 28
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއި ކުރަނީ

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކުރާ ތަހުގީގަކީ އިންސާފުވެރި ތަހުގީގެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން އިސް ނަގައިގެން ޕެޓިޝަނެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 40
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން އދ. އިން ފުލުސް އޮފީހަށް

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އދ. އިން މިއަދު ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 27
އާއްމުކުރި މިންވަރުން ފެންނަނީ ކުރިއެރުންތައް: ރިޔާޒް

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގުގައި ފުލުހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިއްޖެ ކަން އެ މުއައްސަސާ އިން އިއްޔެ އާއްމުކުރި މައުލޫމާތުތަކުން އެނގޭ ކަމަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 26, 2017 80
ހައްޔަރުކުރީ ބޮން ގޮއްވަން އުޅުނު ބައެއް

މިދިޔަ ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންނަކީ މާލޭގައި ބޮން ގޮއްވަން ރާވައި، ބޮން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބައެއްކަން...

April 26, 2017 35
ފޯނު ހުޅުވަން އެންގުން: ގާނޫނީ ބަހުސަކަށް

އެމެރިކާއިން އަތުލައިގަތް ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓެއްގެ އައިފޯނު ހުޅުވަން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން އެޕަލް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރުމުން ވެސް އެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ދެކޮޅު ހެދި...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 40
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް އެދިއްޖެ

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ފުލުހުން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

April 25, 2017 15
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ މަޖިލިހުގެ ސަމާލުކަމަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މިނިވަން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 50
ތިން ތަނެއް ފާސްކޮށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މައްޗަންގޮޅީ ޕީޓްރަލް ހޮޓާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ތިން ތަނެއް ފުލުހުން މިރޭ ފާސްކޮށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 24, 2017 60
މާލެތެރެ ބަލަހައްޓަން އިތުރު ފުލުހުން ނެރެފި

މާލެތެރޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އިތުރު ފުލުހުން މިރޭ ނެރެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 3
ޔާމީންގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

މަރާލާފައި އޮއްވައި ރޭ ފެނުނު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާ މިއަދު އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ބާއްވައިފި އެވެ.

April 23, 2017 14
ޔާމީންގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އާއިލާ އިން ބޭނުމެއް ނުވޭ

ހަށިގަނޑުގެ 14 ތަނަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ރޭ ފެނުނު، ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އާއިލާ އިން ބޭނުން ނުވާތީ، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 4
ހަނީފް ބަންދުގައި ބެހެއްޓީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓު

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިބްރާހިމް ހަނީފް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ މުޖްތަމައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމަށާއި އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 40
ރައުދާގެ މަންމަގެ އެދުމެއް އާންމުންނަށް

ބަންގްލަދޭޝްގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ މަރާ ބެހޭގޮތުން އެކި ތުހުމަތުތައްކޮށް، އެކި ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އޭނާގެ މަންމަ މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

April 19, 2017 11
ސޮފްވާން ހޯދަން އިންޓަޕޯލްގެ އެހީއަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް އަހުމަދު ސޮފްވާން ހޯދުމަށް އިންޓަޕޯލްގެ އެހީތެރިކަމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ އެވެ.

April 19, 2017 9
ގާސިމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ދެންމެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 10
ހަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގު ހުރި ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 1.3 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ ހެރޮއިނާއެކު ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއަކު މާލެ އިން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 8
ގާސިމަށް މިހެން ހަދާއިރު އާންމުންނަށް ރައްކަލެއް ނެތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ މެދު ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލު ކުރަމުންދާ އިރު، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނުން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނެތް ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު، އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ މައުމޫން ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 55
ރައުދާގެ މަރުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގައެއް ނުވޭ

ބަނގްލަދޭޝްގެ ރާޖްޝާހީގެ އިސްލާމިކް ބޭންކް މެޑިކަލް ކޮލެޖްގެ ހޮސްޓެލްގައި "ދަންޖެހިގެން" މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް، 20، ގެ މަރާ މެދު އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.