01 މާޗް

March 01, 2017 6
ޕެޑަލްމަތިން ޑްރަގް ފެނިގެން މީހަކު ޖަލަށްލީ ރަނގަޅަށް

ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގެ ޕެޑަލް މަތިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި، އެ ސައިކަލު ދުއްވި މީހާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 10
ކުށް މަދުކުރުމުގެ ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ފުލުހުން ފަށައިފި

ރާއްޖެ އިން ކުށް މަދުކުރުމުގެ ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ އެކު ފުލުހުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 5
ޒައިދުގެ ތުހުމަތުތައް ބަލައިދޭން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަށް

ބްލެކްމެއިލް ތުހުމަތެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ޒައިދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ، އެކަން ބަލައިދޭން އެދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 1
ދުވާފަރު މީހާގެ ލޮލަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ރ. ދުވާފަރުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ މޫނަށް އިއްޔެ ކެމިކަލް ޖެހުމުން އޭނާގެ އެއް ލޮލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 17
މީހެއްގެ މޫނަށް އަނެއްކާ ވެސް ކެމިކަލް ޖަހައިފި

ރ. ދުވާފަރުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ މޫނަށް މިއަދު ކެމިކަލް ޖަހައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 19
ފޭރިގަނެ ސައިކަލުން ޖައްސައި ފިލުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސ. ހިތަދޫ ބޭސް ފިހާރައެއްގައި ކޭޝިޔަރެއްގެ ގޮތުގައި އިން އަންހެނެއްގެ ފޯނު ފޭރިގަނެ ސައިކަލުން ޖައްސައި ޒަޚަމްކޮށްލުމަށް ފަހު ފިލި މީހަކު ފުލުހުން މިއަދު ހަވީރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 13
ފިލި އެންމެން އަތުލައިގަނެވިއްޖެ: ޕޮލިސް

އާ ސަހަރާ ފުރަގަހުގައި ހުންނަ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ގައި، ތަފާތު ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިއްބައި ފިލި މީހުން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 25
މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް އިން ކުށްވެރިންތަކެއް ފިލައިފި

އާ ސަހަރާގެ ފުރަގަހުގައި ހުންނަ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުށްވެރިންތަކެއް ފިލައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 19
ފިލްމީ ތަރި އައްޔަގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ އަހުމަދު (އައްޔަ) ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 4
ޒައިދު އިތުރު 10 ދުވަހަށް ގޭ ބަންދަށް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން އިތުރު 10 ދުވަހަށް ގޭ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 78
ހިތާދޫއިން ފެންނަނީ އަދިވެސް ތެދުވެރިން އުޅޭކަމުގެ ހެކި

ވައްކަމާއި ފޭރުމާއި ޚިޔާނާއި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުން އާންމުވެފައި ވިޔަސް ބ. ހިތާދޫއިން ފެންނަނީ އަދިވެސް ތެދުވެރިން އުޅޭ ކަމުގެ ވަރުގަދަ ހެއްކެކެވެ. އެކި ބާވަތުގެ ކާތަކެއްޗާއި މޭވާއި މިރުސް ފަދަ އެއްޗެހި ވިއްކަން އެ ރަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ މަގުމަތީގަ އެވެ. އަގު ޖަހާފައި ބެހެއްޓުމުން އެ ބޭނުންވާ މީހަކު ގެންދަނީ...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 17
މުޖުރިމުންނަށް ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިފައި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިހާބުކުރާ ކައުންސިލަރުންނަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާ ވެސް ކައިރިން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔެކެވެ. ރައްޔިތުން އިންތިހާބުކުރާ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ހިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާނެ ބަޔަކަށް ތިބީ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 17
ކުރީގެ އަނބިމީހާ ގޮސް މިހާރުގެ އަނބިމީހާ ބޯފަޅާލަައިފި

މާލޭގައި މިރޭ އިރާކޮޅު ދެ އަންހެނަކު ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކެއްގެ ބޯފަޅާލައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 2
ބޮޑު ވަގެއް ފުލުހުންގެ ހާޒިރުގައި ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މުމްބައިގެ ތާނޭ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި "ވަގުންގެ" ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއް އޮތެވެ. މި ހަފުލާއަށް ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މެހެމާނުން ދިޔައިރު މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އެކި ކަހަލަ ވައްކަން ކުރުމަށް ނަން މަޝްހޫރު މީހުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މީހުންގެ ކަރުގައި އޮންނަ ފަށް ދަމައިގަތުމަށް މަޝްހޫރު މީހުންނާއި...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 4
ހެކިން ސިއްރުކުރުން އާންމު ކަމަކަށް ވިޔަ ނުދީ!

ޝަރީއަތުގައި ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އާންމު އުސޫލަކީ ހެކިވެރިޔާއަކީ ކާކުކަން ނުވަތަ ކޮން ބައެއްކަން އެ މައްސަލައިގެ ދެ ފަރާތަށް ވެސް އެނގިގެން ހެކިބަސް ނެގުމެވެ. ބޭނުމަކީ ވީހާ ވެސް ބޮޑަކަށް ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތެއްގައި އަދި އިންސާފު ގާއިމްކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމެވެ. ގާނޫނުން އިސްތިސްނާ ނުކުރާ ނަމަ މިއީ ރާއްޖޭގައި ވެސް އަދި ދުނިޔޭގެ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 3
އިބްރާހިމްގެ ބަންދާ މެދު ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމި

ސްރީލަންކާގައި މަރައިލި ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) މަރާލަން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހާގެ ގޭ ބަންދުގައި ހުރި މައްސަލާގައި އިތުރު ގޮތެއް ހައި ކޯޓަށް ނިންމެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 6
އާއިލާ އިން ޖަލަށް ތަކެތި ގެންދިއުން މަނާކޮށްފި

ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާއިން ދާއިރު، ގައިދީންނަށް އެއްޗެހި ގެންދިއުން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސް އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

January 25, 2017
ފުވައްމުލަކަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލައި، ޖޫރިމަނާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
ކުށްކުރިތާ އަށް އަހަރު ފަހުން އުމުރަށް ޖަލަށް

އައްޑު އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހަކު، އެ ކުށް ކުރިތާ އަށް އަހަރު ފަހުން އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

January 23, 2017 17
ވިސާމާއި ލީވާނަށް ދޭން އުޅެނީ ނުހައްގު އަދަބެއް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން ނަސީރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގައި އެ މީހުންނަށް މާދަމާ އަދަބު ކަނޑައަޅާއިރު، ސަރުކާރުން މަސައްކަތް...

January 23, 2017 4
މިނިމަސް ކާތީ 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނުވަ އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު މަރާލައި އެ ކުއްޖާގެ މިނިމަސް ކެއުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިންޑިއާގެ ލޫދިއާނާގެ 16 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.