11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 11
މަސް މަރާ ބަޑިތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އަށް ވަގަށް އެތެރެ ކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސް މަރާ ބަޑި ކަސްޓަމްސް އިން ރޭ އަތުލައިގެންފި އެވެ.

January 11, 2017 10
ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހަކު ދޫކޮށްލުމުން އިހްތިޖާޖަށް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް މިއަދު އިހްތިޖާޖް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 26
ދައުވާކުރަން ފޮނުވީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް: ނަޝީދުގެ އޮފީސް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން މައްސަލަ ފޮނުވީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ކަމަށް ނަޝީދުގެ އޮފީހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 53
ގެއެއްގައި ދެމަފިރިއަކު މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނިއްޖެ

ތ. ވިލުފުށީ ދެމަފިރިއަކު މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއް ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިއްބާ މިއަދު މެންދުރު ފެނިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 3
ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ރެއިންބޯ ކުންފުނީގެ ހަ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 04, 2017 6
ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންގައި 62 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ އާއި މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި 11 ދުވަހުގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގައި 62 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 13
ޝުމްބާއާ ދޭތެރޭ އަމަލުކުރަނީ ބޭއިންސާފުން: އާއިލާ

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަހްމަދު އަޝްރަފް (ޝުމްބާ ގޮންގު) ގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް، އޭނާއާ ދޭތެރޭ ބޭއިންސާފުން އަމަލުކުރަމުން ދާ ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 4
ސީރިއަސް ކުށްތައް މަދު، ކުދި ކުށްތައް އިތުރު: ޕޮލިސް

މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ސީރިއަސް ކުށްތަކުގެ އަދަދު މަދުވިޔަސް ކުދި ކުށްތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 9
ގޮއްވައިލި ކަމަށް ބެލެވެނީ ބެޓެރީތަކެއް

މައްޗަންގޮޅީ ސަހަރާ ކައިރިން މިއަދު ހަވީރު ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވި ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިގެން ބެލި އިރު ފެނުނީ "އަނދާފައި ހުރި ބެޓެރިތަކެއް" ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 15
ރައީސްގެ އަމިއްލަފުޅު އިސްނެންގެވުމަށް މާފު ދެއްވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމިއްލަފުޅު އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން، ކުށްވެރިންނަށް މާފު ދެއްވޭނެ ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ.

December 30, 2016 1
ނިލަންދޫން ސްކޫލުން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދައިފި

‎ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ވަގަށް ނެގި ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހޯދައި، ދެ މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 21
އަނިޔާ ދިނީ ގާތް މީހެއް، ހަލީމާ އަދިވެސް ޝޮކުގައި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަތިހު، ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު ހަލީމާ އާދަމް ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލީ ރަށުތެރެ ކުނިކަހަން ދާށެވެ. އެކަމަކު އެވަގުތު އޭނާގެ ކުރިމައްޗަށް އެރީ ހުސް ސޯޓުކޮޅެއް ލައިގެން، މޫނުމަތީގައި ގަނޑުގަނޑަށް ހުދު ފުށް ޖަހައިގެން ހުރި މީހެކެވެ. އެއީ ކާކުކަން އޭނާ އަށް ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު ސިފަ ނާންގަން ވެގެން އެގޮތަށް...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 19
އަޝްރާގެ ފަރާތުން ދައުވާއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހައްވާ އަޝްރާގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާއެއް ދައުލަތުން އުފުލިޔަސް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ތަހުގީގު ކޮށްފައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން...

December 26, 2016 7
ހަލީމާއަށް ދިން ހަމަލާއަކީ އިއާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއް

ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ހަލީމާ އާދަމްގެ މޫނަށް ބަޔަކު ކެމިކަލް ޖެހުމަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ފުން އަސަރުކުރާ އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 13
ފުލުސްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެއްސި މީހާ ހައްޔަަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ވެހިކަލް ޗެކް ކުރަން ރޭ ހުރި ފުލުސްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެއްސުމަށް ފަހު، ފިލައިގެން އުޅުނު މީހާ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

December 25, 2016 6
ކުއްތާ ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި މާލެ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުއްތާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށައިފި...

December 25, 2016 1
ޅައިމަގު އަންހެން މީހާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލަނީ

މޫނަށް ކެމިކަލް ޖެހުމުން ލޮލަށް އަސަރު ކޮށްގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ހަލީމާ އާދަމްގެ ލޮލުގެ ފެނުމަށް...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 8
ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

‎ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މޫނަށް މީހަކު ރޭ ކެމިކަލް ޖެހި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 24, 2016 48
ޅައިމަގު އަންހެނެއްގެ މޫނަށް ކެމިކަލް ޖަހައިފި

ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މޫނަށް މީހަކު ރޭ ކެމިކަލް ޖަހައިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 14
ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ ގެ އަށް ވަޅި ޖަހައި ބިރު ދައްކައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ އަށް ވަޅި ޖަހައި ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 10
އުގައިލްގެ ޓީމުން ތައްޔާރުކުރި ނިޒާމްގެ އަޖުމަބަލަނީ

ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ޓީމުން އީޖާދުކުރި ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ދެނެގަނެވޭ ބާރުގަަދަ ސިސްޓަމް، "ހޭލޯ"، އިނގިރޭސި ފުލުހުން އަޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 1
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ދެ ދިވެއްސަކު 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް އުމުރުން ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 5
ބިދޭސީންނަށް ހަމަލަ ދިން މީހުންގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް

އދ. ދަނގެތީގައި ދެ ބިދޭސީއެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހެރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުޑަކުއްޖަކާއި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެ ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 12
"ތިން ނޫސްވެރިންނަށް ކުރަނީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް"

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަކީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް އެ ތިން ނޫސްވެރިންގެ ވަކީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 5
އެއީ ގާތިލެއް ނޫން، އެކަމަކު ޖަލުގައި 23 އަހަރު!

އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލުމުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމްކޮށް، 23 އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރި ފަހުން، ޑީއެންއޭގެ ޓެސްޓަކަށް ފަހު އެމެރިކާގެ މީހަކު ކުށެއް ނެތްކަން ސާބިތުވެ، މިނިވަންވި އެވެ. މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ނިކް ޔަރިސް ޖަލުން ދޫކޮށްލި އިރު އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކާ ކުރިމަތިލައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ޖަލުން އޭނާ ދަސްކުރީ ރުޅި...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 3
މުހީތުގެ ދެ ގާތިލުން މަރަން ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ މަރައިލި ގ. ވޭރު އަބްދުލް މުހީތު (ބޮބީ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދެ ކުއްޖަކު މެރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 16
ހެކި ހޯދި ގޮތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު އަމިއްލަ އަށް އުފެއްދި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާކުރި ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް، ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދާފައި ވާތީ އެ ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް...

November 23, 2016 2
އައްޑޫ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރު ކޮށްފި

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ސ. ހިތަދޫގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު އެ ރަށު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަލީ އަބްދުﷲގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރު ކޮށްފި އެވެ.