23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 16
ހެކި ހޯދި ގޮތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު އަމިއްލަ އަށް އުފެއްދި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާކުރި ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް، ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދާފައި ވާތީ އެ ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް...

November 23, 2016 2
އައްޑޫ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރު ކޮށްފި

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ސ. ހިތަދޫގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު އެ ރަށު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަލީ އަބްދުﷲގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރު ކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 34
ސަބްރާ ހައްޔަރުކުރީ ގޯސްކޮށް، ޒިންމާވާނީ ވަކި ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ ކުރީގެ އިންޓެލިޖެންސް ޑައިރެކްޓަރު ސަބްރާ ނޫރައްދީން ހައްޔަރުކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމުން އޭނާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް މުޅި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ޒިންމާވާން...

November 22, 2016 1
އައްޔުބެ މަރަން ވަސީމް އެހީވުމުގެ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަނިޔާވެެރި ގޮތަކަށް މަރާލި އެރަށު ސަމަންދަރު އަލީ ހަސަން (އައްޔުބެ) މަރާލުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިން ކަމަށް ބުނެ، އައްޔުބެ އަށް ދޮން ކާފަ ކިޔާ އިބްރާހިމް ވަސީމްގެ...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 29
ހުކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ ގާސިމް ދޫކޮށްލައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކެއް އާންމު ކުރި މައްސަލައިގައި ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް އަށް މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް، މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހުކުމް ކުރި އިރު ވެސް އެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ އޭނާ މިއަދު މިނިވަން ކޮށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

November 17, 2016 3
ގިނަ ޑްރަގާ އެކު ދިވެއްސަކު އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ދިވެއްސަކު އިންޑިއާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

November 17, 2016 3
ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނު އިތުރު ހަ މަހަށް ގަރާޖަށް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުލަވައިލި ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ޖެނުއަރީ 2، 2017ގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރުން އިތުރު ހަ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 10
ރައީސް ޔާމީނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 16
އައިޖީއެމްއެޗް ގޮއްވާލަން އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ބަލަނީ

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗް ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނެ މީހަކު އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

November 08, 2016 45
38 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ، އެމެރިކާގެ ވީޑިއޯއަކުން

މީގެ 38 އަހަރު ކުރިން، ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިޕޯޓެއް ހަދަން މާލެ އައި، އެމެރިކާގެ ސީބީއެސް ނިއުސްގެ މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ އަދި ޕްރެޒެންޓަރު މޯލޭ ސޭފާ ސިފަކުރި ގޮތުގައި ދިވެހިންނަކީ...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 6
މާރާމާރީ އަށް ފަހު އޮޕަރޭޝަނެއް، ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޖީދީމަގުގައި ރޭ މާރާމާރީ ހިންގައި ދެ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މިރޭ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...

November 07, 2016 17
ރިޔާޒުގެ ފޮޓޯތަކެއް ހެދި މީހެއްގެ ފޯނު އަތުލައިފި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދަށް ނިސްބަތްކޮށް، ހަޑިހުތުރު ފޮޓޯތަކެއް ހެދި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016
މާރާމާރީއެއްގައި މީހެއްގެ ބޯފަޅާލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 7
އެއް އަހަރު ތެރޭ 100 ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް އިން 100 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 5
ތައިލެންޑުން ޑްރަގް އެތެރެކުރި ދިވެއްސަކު އަތުލައިގެންފި

ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވައިގެން 1.6 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މީހަކު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

October 29, 2016 10
މަހްލޫފްގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް އިއްވާފައިވާ ދެވަނަ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 9
ލޫކަސްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) އާ ދެކޮޅަށް ހެކި ނެތުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 11
އެމްއެންބީސީގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްވި މީހާ ސަލާމަތެއްނުވި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެންބީސީ) އަށް ޑޮލަރު ހޯދައި ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގުމަށް ފަހު އެއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މީހަކު 25 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 5
ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށް ސާބިތުކުރާ މިންގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާލިބޭ ކުއްޖާ އެކި ފަރާތްތަކަށް ކިޔައިދޭ ވާހަކަތަކަކީ ވަކި ހެކިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 64
ރަށުން ފުލުހުންގެ ބަންދަށް، ދެން ކަށްވަޅަށް

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އދ. މަހިބަދޫ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ގާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، އދ. ފެންފުށީ އެއްގަމުގޭ އާދަމް އަލީ، 57، ހައްޔަރު ކުރުމަށް އޮކްޓޯބަރު 27، 2014ގައި އެ ކޯޓުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރުނެވެ. އެ ދުވަހު ފުލުހުން ފެންފުށްޓަށް ގޮސް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން މަހިބަދު އަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އެ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 8
ކަފާލާތުގެ އުސޫލުގެ ބޭނުން ހިފަން ޖެހިފައި

މީހުން ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް އަންނަނީ އާދައިގެ ކުދިކުދި ކުށްކުށުގައި ވެސް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމެވެ. އެންމެ ޓްވީޓެއް ކޮށްލައިގެން ހައްޔަރުކުރާ މީހާ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އާދައިގެ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހާ ވެސް އެތައް ދުވަހެއް ނުވަތަ މަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުގައި...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 4
ބޮޑު ފޭރުމުގަ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

މާލޭގައި ހުންނަ ވެސްޓަން ޔޫނިއަންގެ އޮފީސް ފަޅާލައި އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ފޭރިގެން މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަހައިދީފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 4
ބޮޑު ފޭރުމާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ވެސްޓަން ޔުނިއަން އަށް ވަދެ އެތަނުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ބަނދެ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ފޭރިގެން މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 13
އަފްރާޝީމްގެ މަރަށް މި ސަރުކާރުގައި އިންސާފު ނުލިބޭނެ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ހުއްޓުވާލާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ މަރަށް މި ސަރުކާރުގައި...

October 07, 2016 4
ޑްރަގު ވިއްކި ދިވެއްސަކު އިންޑިއާގަ 10އަހަރަށް ޖަަލަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަން އުޅުނުކަން ސާބިތުވެ ދިވެއްސަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 4
ހޯދަމުން އަންނަ ޝަފްރާޒްގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކޮށްފި

ގާނޫނީ ވަކީލު މަހްފޫޒް ސައީދަށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ހޯދަމުންދާ ރ. އިނގުރައިދޫ ކަރަންކާގެ ހުސެއިން ޝަފްރާޒްގެ ޕާސްޕޯޓް އިމިގްރޭޝަނުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 9
ހައްގުތަކެއް ގެއްލޭ އުސޫލެއް، ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ!

މަރުގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެެ ތެރެއިން މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ކުއްލި ގޮތަކަށް މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކުރި އެވެ. އެއީ ގޭންގަކުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލީ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ލިބުނު މީހެކެވެ. އާންމުކޮށް މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހުންނަކީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 1
ކަނޑި ގެންގުޅެގެން އިއްވި ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ކަނޑިއެއް ގެންގުޅުނު މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.