20 ޖުލައި

July 20, 2016 4
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ ދައުވާގެ ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާކުރާ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

July 20, 2016 7
ކުޑަކުދިންނާ ބެހުމުން އަދަބު ދޭ ގާނޫނު ފުރިހަމަބާ؟

މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ޖޫން، 2009 އެވެ. މާލޭގައި އެންމެ އަށް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާ މަރުވުމާ އެކު މުޅި ރާއްޖެ ސިހިގެންދިޔަ އެވެ....

19 ޖުލައި

July 19, 2016 9
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ކުރާ ދެވަނަ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 6
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ފަހު އަޑުއެހުން މާދަމާ

ފުލުހުންނަށް ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާކުރާ ދެވަނަ މައްސަލާގެ ފަހު އަޑުއެހުން މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

July 18, 2016 34
އަޅުގަނޑު ޖަލަށް ލާނެ، އެނބުރި އަންނާނަން: މަހްލޫފް

ފުލުހުންނަށް ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާކުރާ އެއް މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވާއިރު އޭނާގެ...

July 18, 2016 22
މަހްލޫފަށް ހުކުމް ކުރާ މަޖިލިސް ސިއްރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާއެއްގެ ހުކުމް އިއްވުމަށް މިއަދު ތާވަލްކޮށްފައިވާ މަޖިލިސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

17 ޖުލައި

July 17, 2016 13
މަހްލޫފަށް މާދަމާ ހުކުމް ކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ ތެރެއިން އެއް ދައުވާގެ...

July 17, 2016 18
މުހިއްމު ގާނޫނުތަކެއް އުވި، ގާނޫނީ ހުސްކަމަކަށް؟!

ބޮޑެތި ކުށްތަކަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނުތަކެއް މިއަދުން ފެށިގެން އުވި، އެ ކުށްތަކުގައި ދައުވާ ނުކުރެވުމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016 3
ގެޔަށްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސްކޫޓަރެއް ވަގަށް ނަގާ މީހެއް

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ދިރިއުޅޭ މުރަލީ ރާމްރާއޯ އަކީ ކޫލީއެއްގެ ގޮތުގައި އުޖޫރައަށް ދަތުރުވެރިންގެ ފޮށީތަންމަތި އުފުލާދޭ މީހެކެވެ. އުމުރުން 32 އަހަރުގެ މި މީހާ އަކީ ދެ އާއިލާއެއް ބަލަހައްޓާ މީހަކަށް ވާތީ ކޫލީއެއްގެ މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބޭ އުޖޫރައިން ދެ އާއިލާގެ ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދޭގޮތެއް ނުވެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016
ސައިކަލު ރޯކޮށްލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރު

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސްގެ ސައިކަލު ރޯކޮށްލައި، ގެއަށް ގެއްލުންދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ރަށު ހަތަރު ޒުވާނުން ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

July 14, 2016 8
ހަނީ އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ފެހުންތެރިޔާ މިރުފަތު ހަނީފް (ހަނީ) މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 23
ގޮތް ނޭނގޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ނުރައްކާ! ހަވާލުނުވާތި!

ދަތުރު ކުރާއިރު މީހުން ދޭ އެއްޗިއްސާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތި ގިނަ ދިވެހިން ހަވާލުވެ އެވެ. ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި އުނދަގޫތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުން ހަވާލުކުރާ އެއްޗެހި ގެންގޮސް ދެނީ އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ފުޅާވަމުން އަންނަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 4
މަހްލޫފަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ނިމިއްޖެ

ފިލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 13
ހެރޮއިންއާ އެކު ދެ ދިވެއްސަކު ލަންކާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ސްރީ ލަންކާ އިން ދެ ދިވެއްސަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016 5
ފޮޓޯއެއް ނަގައިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ފޮޓޯއެއް ނެގި މައްސަލާގައި މިދިޔަ މޭ މަހު މީހަކު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އިން ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 37
ފުލުހުންނަށް އިތުބާރު ކުރަން ބޭނުން. ކުރެވޭނެތަ!

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އަބަދު ވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒު އޮވެ އެވެ. އެކި ދުވަސްވަރު އެކި މިންވަރަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވުމުގައި އެއް ފުލުހަކާއި އަނެއް ފުލުހަކާ ތަފާތުވެ އެވެ. ފެބްރުއަރީ 7ގެ ހާދިސާއަކީ ފުލުހުން ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައިވާ މިންވަރުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 10
ޑްރަގް ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދި 1.1 މިލިއަން ދައުލަތަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ 1.1 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނަގައި، މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު ދެ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު...

June 29, 2016 49
ދިވެހި އިސް "ޓެރަރިސްޓަކު" ރާއްޖޭން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގޮސް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ އިސް މަގާމެއްގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އުޅުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 2
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިރުވާލައިގެން އައްޑު އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލައި 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން މި ހުކުމް އައިސްފައި ވަނީ މަރަދޫ، ނޫކޮކާގެ މައުސޫމް ރަޝީދު، 36، ގެ މައްޗަށެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 7
ފާތިރު މަރާލި މައްސަލާގައި ހޯދި ކުއްޖާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މި މަހު ކުރީކޮޅު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ވަޅި ހަރައި، ފާތިރު މުހައްމަދު މަރާލި މައްސަލާގައި ހޯދަމުން ދިޔަ ކުޑަކުއްޖާ ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 24, 2016 56
ހުމާމް މަރަން ޖެހޭނީ އެހެން ގާތިލުން ހޯދާފައި: އާއިލާ

މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކީ މި އެވެ؛ ހުސެއިން ހުމާމަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފިއްޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލަށް ނުވަތަ ގާތިލުންްނަށް މަރުގެ އަދަބު ދެވުނީ ހެއްޔެވެ؟

23 ޖޫން

June 23, 2016 7
ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފު ދޫކޮށްލަން އަމުރުކޮށްފި

ކަސްޓަމަރެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކުކުރި ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބީއެމްއެލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފު ދޫކޮށްލަން ހަތަރު މަސް ފަހުން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2016 2
މާރާމާރީ ހިންގީ މާލޭގައި، ހައްޔަރުކުރީ ގުރައިދޫން

މި މަހު މާލޭގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ފިލައިގެން އުޅުނު ދެ މީހަކު ތ. ގުރައިދޫން ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2016 32
އަދީބާ ފިސްތޯލައާ ކޮން ގުޅުމެއް؟

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅެން ގާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ މީހަކު، ހަތިޔާރެއް ގެންގުޅުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެކެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ހުއްދައެއް ނެތި، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު...

22 ޖޫން

June 22, 2016 19
ތުހުމަތަށް ހޯދާ މީހުން ދެނެގަންނަ ސިސްޓަމެއް އުގައިލް ހަދައިފި

ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މޫނުގެ ސިފަތައް އެއްކޮށް، އެ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ދިވެހި ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ޓީމުން އިނގިރޭސި ފުލުހުންނަށް ހަދައި ދީފި އެވެ.

June 22, 2016 44
ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެގެން ނުވާނެ: ފާއިޒް

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރޭ ވެވުނީ އިއުތިރާފެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު...

June 22, 2016 4
މުއްދަތު މަޖިލިސް ޝަރީއަތަކަށް: ރަނގަޅު ބަދަލެއް؟!

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްކަމަށް ބަލަނީ ދައުވާ އުފުލައި، ފަނޑިޔާރަކު އިނދެގެން މައްސަލައިގެ ދެ ފަރާތް ޙާޟިރުކޮށްގެން އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޖިލީހަށެވެ....

21 ޖޫން

June 21, 2016 29
ފަސް މިނެޓް: މޮނިކޮން ޓެގް އުމަރުގެ ކަރަށް

މޮނިޓަކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ (މޮނިކޮން) ނިޒާމަކީ، ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް ހުންނަ ގޮތް، ވަކި ކަހަލަ އާލާތެއް (ޓެގް) ބޭނުންކޮށްގެން ބަލައި...

June 21, 2016
ޑްރަގްގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ ތަރިއެއް

ތަންކޮޅެއް ކުރީގެ ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ ރީތި ބަތަލާ މަމްތާ ކުލްކަރްނީ ފިލްމަކުން ނުފެންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްފަހު އޭނާގެ ޚަބަރެއް ވެއްޖެ އެވެ. ނަަމަވެސް މިފަހަރު ފިލްމެއް ކުޅޭ...

19 ޖޫން

June 19, 2016 47
ދެން އަޅުގަނޑު ބަދުނާމުން ސަލާމަތްވާނެ: އުމަރު

މޮނިޓަރިން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް (މޮނިކޮން) އަމުރަށް ހައި ކޯޓުގައި އެދުމުގެ މަރުހަލާތައް އުނދަގޫވި ނަމަވެސް، އެ ބަދަލާއެކު، އޭނާގެ ބޮލުގައި އަޅުވަމުންދާ ބަދުނާމުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް...

June 19, 2016 136
މޮނިކޮން އަމުރުގެ ބާރު އުމަރު އަތުން ނަގައިފި

މޮނިޓަރިން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް (މޮނިކޮން) އަމުރަށް ހައި ކޯޓުގައި އެދުމުގެ ބާރު ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އަތުން ނެގުމަށް ފަހު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަތަރު މެމްބަރުންގެ...

18 ޖޫން

June 18, 2016 25
ޝާންގެ ދިފާއުގައި އެމްޑީއޭގެ ޒުވާނުން!

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވާހަރާކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގަައި ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލި، ހ. ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން (ސަޓޯ)ގެ ފައިގަ ފުލުހުން ޓެގް އެޅުވުމުން...

June 18, 2016 33
ކޭމްޕަކަށް ގެންގޮސް ލީމާ ވަޅި ހެރުން ހުއްޓޭނެތަ؟

މާރާމާރީގެ "މޫސުމެއް" އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކުއްލި ފިޔަވަޅެއް އާދެ އެވެ. "ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކު"ގައި ފުލުހުން ނުކުމެ އެއްފަހަރާ އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް...

16 ޖޫން

June 16, 2016 1
އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ 21 ކުއްޖަކު ވާނީއަށް ގެންގޮސްފި

ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންތައްތައް ކުރާތީ އިސްލާހުކުރުމުގެ ގޮތުން 21 ކުއްޖަކު މިއަދު ދ. ވާނީއަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.