19 ޖޫން

June 19, 2016 47
ދެން އަޅުގަނޑު ބަދުނާމުން ސަލާމަތްވާނެ: އުމަރު

މޮނިޓަރިން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް (މޮނިކޮން) އަމުރަށް ހައި ކޯޓުގައި އެދުމުގެ މަރުހަލާތައް އުނދަގޫވި ނަމަވެސް، އެ ބަދަލާއެކު، އޭނާގެ ބޮލުގައި އަޅުވަމުންދާ ބަދުނާމުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް...

June 19, 2016 136
މޮނިކޮން އަމުރުގެ ބާރު އުމަރު އަތުން ނަގައިފި

މޮނިޓަރިން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް (މޮނިކޮން) އަމުރަށް ހައި ކޯޓުގައި އެދުމުގެ ބާރު ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އަތުން ނެގުމަށް ފަހު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަތަރު މެމްބަރުންގެ...

18 ޖޫން

June 18, 2016 25
ޝާންގެ ދިފާއުގައި އެމްޑީއޭގެ ޒުވާނުން!

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވާހަރާކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގަައި ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލި، ހ. ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން (ސަޓޯ)ގެ ފައިގަ ފުލުހުން ޓެގް އެޅުވުމުން...

June 18, 2016 33
ކޭމްޕަކަށް ގެންގޮސް ލީމާ ވަޅި ހެރުން ހުއްޓޭނެތަ؟

މާރާމާރީގެ "މޫސުމެއް" އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކުއްލި ފިޔަވަޅެއް އާދެ އެވެ. "ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކު"ގައި ފުލުހުން ނުކުމެ އެއްފަހަރާ އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް...

16 ޖޫން

June 16, 2016 1
އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ 21 ކުއްޖަކު ވާނީއަށް ގެންގޮސްފި

ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންތައްތައް ކުރާތީ އިސްލާހުކުރުމުގެ ގޮތުން 21 ކުއްޖަކު މިއަދު ދ. ވާނީއަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 20
ނާޒިމްގެ ކޮޓަރީގައި ފިސްތޯލަ ބޭއްވީ އާސިފް ކިޔާ މީހެއް

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮޓަރީގައި ފިސްތޯލަ ބޭއްވީ އާސިފް ނަމަކަށް ކިޔާ ފުލުހެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް ހެކިބަސް ދޭނެ ހެކިން އެބަތިބި ކަމަށް ނާޒިމްގެ ވަކީލް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 5
ދައުވާއަށް ފިޔާޒް އިންކާރު، ހަތް މީހަކު ހެކިންނަށް

ފުލުހެއްގެ ގައިގައި އަތް ލި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށް، ދިފާއުގައި ހަތް ނޫސްވެރިއަކު ހެކިންގެ ގޮތުގައި މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 26
މާލޭގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ހެންވޭރުކޮޅު ނޫރު މިސްކިތް ކައިރީގައި މިރޭ މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

June 13, 2016 41
ރަސްފަންނު މޫދަށް ބަޔަކު ކަޅުތެޔޮ އަޅައިފި

ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައިވާ މޫދަށް މިއަދު ހަވީރު ބަޔަކު ކަޅުތެޔޮ އަޅައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016
މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫގައި ދެ ގްރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ރޭ ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

June 12, 2016 1
ޕާޕާ، ތިހާމް އަދި ޒަމީރުގެ ޝަރީއަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުން އަންގާރަ ދުވަހު

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ސިފައިންގެ މާލޭ އޭރިޔާގެ ކޮމާންޑަރު ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފަޔާޒު (ޕާޕާ) އާއި ސިފައިންގެ އިތުރު ދެ މީހެއްގެ...

June 12, 2016 2
މާރާމާރީގައި ބޯ ފެޅުނު ޒުވާނާ މާލެ ފޮނުވަނީ

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި ބޯ ފަޅައިގެން ދިޔަ ޒުވާނާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ފުރުވާލަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 16
ދަރިފުޅު ބަލައި ފުލުހުން ދިއުމުން ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް!

ބައްޕައާ އެކު އއ. ހިމަންދޫގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު މަންމައާ ހަވާލުކުރަން ފެމިލީ ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ފުލުހުން އެ ރަށަށް ދިއުމުން އިއްޔެ...

June 09, 2016 21
ގޭންގު ކުދިންގެ އަތުގައި ހިފައިދޭނީ ކާކު؟

މާލޭގައި 20-30 ގޭންގު އެބަ އޮތް. އެއިން ކޮންމެ ގޭންގެއްގައި 50-400 މެންބަރުން. ގޭންގުތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 12،000 މީހުންނާއި ކުދިން. ގޭންގު ކުދިން ތިބީ އިސްލާހުވާން...

08 ޖޫން

June 08, 2016 14
ލޭއޮހޮރުވުން ބާރު ސްޕީޑްގައި، ޝަރީއަތް ލަސް ދުވެލީގައި

އެންމެ ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭ ދެ ކުއްޖަކު މަރާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ގްރޫޕްތަކުގެ މާރާމާރީތަކުގައި އަދި އަލަށް ގެނެސްދިން ސިހުމެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެއް ދުވަހެއްގެ ތެރޭ އެއަށް...

June 08, 2016 6
މާރާމާރީ އާއި މަރު: ޖީލެއް ހަލާކުވިޔަ ނުދީ!

އަނެއްކާވެސް މާރާމާރީ އާއި މަރުގެ މޫސުމެކެވެ. ހަމަނުޖެހުން މަދުވެފައި އޮންނަތާ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އެއް ފަހަރާ ދެ މަރެވެ. ޅަ ދެ ކުދިންގެ ފުރާނަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދުއްވާލީ...

07 ޖޫން

June 07, 2016 7
ފަޔާޒްގެ ޝަރީއަތް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިގެން ސިއްރުކޮށްފި

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި މައްސަލައިގައި، އޭރު މާލޭ އޭރިއާގެ ކޮމާންޑަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި، ކާނަލް (މިހާރު ކެޕްޓަން) އަހުމަދު ފަޔާޒް (ޕާޕާ)ގެ މައްޗަށް...

June 07, 2016 11
ދެ ކުދިންގެ މަރާ ގުޅިގެން ކުދިންތަކެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ދެ ކުދިންގެ މަރާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަ ކުޑަ ކުދިންނާއި ބޮޑު މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި. ވައިކަންމައްޗާއި އީގަލްސް އަށް ނިސްބަތްވާ ގްރޫޕްގެ މެދުގައި މާރާމާރީ ހިންގީ އުފެދުނު...

06 ޖޫން

June 06, 2016 27
"އަދީބަށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރީ ރައީސް އަންގަވައިގެން"

ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުއްވުމުގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހުކުމް ކުރީ ސީދާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

June 06, 2016 4
އަދީބަށް ކުރާ ދެ ދައުވާއެއްގެ ފަހު އަޑުއެހުން މާދަމާ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާ އިތުރު ދެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުން މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 26
އަދީބު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް...

June 05, 2016 9
މަރުވި ދެ ކުދިން މާރާމާރީގައި ބައިވެރިވި: ފުލުހުން

މާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި މާރާމާރީގައި މަރުވި 14 އަހަރުގެ ދެ ކުދިން ވެސް މާރާމާރީ ހިންގަން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ތަހުގީގަށް...

04 ޖޫން

June 04, 2016 5
ރޭ ހައްޔަރު ކުރި ބައެއް މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުން ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރު ކުރި 19 މީހުންގެ ތެރެއިން، ބަންދުގައި ބައިތިއްބާނެ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ހެކި ނެތިގެން އަށް މީހަކު މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016 61
މާރާާމާރީ، ބަދަލުހިފުން، ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު މަރު!؟

ގޭންގް މާރާމާރީ ނުހިންގާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން، އަނިޔާވެރި ދެ ހަމަލާއެއްގައި 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދެ ކުއްޖަކު މަރުވެ، މާލެ އަށް ބިރުވެރިކަން ގެނެސްފި އެވެ. މިއީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ...

June 03, 2016 8
ޒުވާނެއްގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރައިފި، ހާލު ސީރިއަސް

ރާނބާ ރެސްޓޯރެންޓް ކައިރީގައި މިއަދު ހަވީރު ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެނެއްގެ ކަރަށް ވަޅި ހަރައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 2
"ހިޔާނާތްވި" އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އައްޑު އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް އޮފީހުގެ 300،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލާގައި އެތަނުގެ...

June 02, 2016 17
ދަރިފުޅުގެ މަރު ހަގީގަތް ހޯދަން ބައްޕަ މަރުފަލި ޖަހަނީ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބުރޯ) ވެސް އެ ރޭ އާއިލާގެ ބައެއް މީހުންނާ އެކު ގޭތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް، 9.40 ހާއިރު ގެއަށް އައިސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ދެތިން މީހުންނެވެ. ބުރޯ ކައިރިން އެދުނީ އެ މީހުންނާ...

01 ޖޫން

June 01, 2016 2
މަކަރުން ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރަން އައިސްގެން އުޅޭ ޗައިނާ މީހެއް ކަމަށްބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު ބަޔަކު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 01, 2016 2
އަދީބުގެ ދިފާއީ ހެކިން ހާޒިރުވާން އެއް ގަޑިއިރު ދީފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދަތުރުކުރެއްވި ލޯންޗުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދިފާއީ ހެކިން ކުރިއަށް އޮތް އެއް ގަޑިއިރު...

30 މެއި

May 30, 2016 2
ޓީޗަރު ހައްޔަރުކުރީ ޓެރަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރާތީ

ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރު ހައްޔަރުކުރީ ޓެރަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައިކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

May 30, 2016
"ބާދްޝާހް މަރާލި ކަމަށް ދައުވާ ލިބޭ މީހާ އެއްބަސްވި"

ލ. ގަމުގައި މިދިޔަ އަހަރު ބިދޭސީއަކު މަރައިލި މައްސަލާގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހާ އެކަމަށް ތަހުގީގުގަ އާއި ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމި މަޖިލީހުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އެ މައްސަލަ...

29 މެއި

May 29, 2016 9
ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ވެސް ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންވެފައި އޮތީ ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ މައްޗަށް. އެ ގަވާއިދުގައި ގާޒީންނަށް ބޮޑެތި އިޚްތިޔާރުތަކެއް ލިބިދީފައި އޮތުމުން، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގައި ގެންގުޅެނީ އެކި މިންގަނޑު ކަމަށް ބައެއް މީހުން ތުހުމަތުކުރޭ. ނަމަވެސް އެކަމަށް މިހާރު ނިމުން އައީ.

28 މެއި

May 28, 2016 7
ގެއެއް ވިއްކާނެ ކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ހޯދުމުން ޖަލަށް

ހުޅުމާލެއިން ރޯ ހައުސްއެއް ވިއްކާނެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގި މީހަކު ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
މަހްފޫޒަށް ހަމަލާ ދިނީ ފާރަލުމަށް ފަހު: ދައުލަތް

ގާނޫނީ ވަކީލު މަހްފޫޒް ސައީދަށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވަޅިން ހަމަލާދިނީ ދެ މީހަކު އޭނާ އަށް ފާރަލުމަށް ފަހު ކަމަށް ދައުލަތުން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.