01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 62
ފެނަކައިގެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު

ލޯންޗްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ސައްހަ ނޫން ޗެކްތަކެއްގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 1
އިރުޝާން މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ ކުދިންގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

މިދިޔަ ޖޫން މަހު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މަރާލި އަހުމަދު އިރުޝާންގެ މަރާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ތިން ކުޑަކުދިންގެ ޝަރީއަތް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016
އާސާރީ ތަނެއް ހަލާކުކުރި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަންނަމަހު

ދަ ހޭގް (27 އޮގަސްޓް) - އާސާރީ ބިނާތަކަކަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލައެއްގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓު (އައިސީސީ) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިންގާ ޝަރީއަތުގެ ހުކުމް އަންނަ މަހު އިއްވަން އެ ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 4
ތޫނު ހަތިޔާރު ގާނޫނުން އަދަބު ދިނުން ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ބިރު ދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަދަބު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ހައި ކޯޓަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
އިރުޝާންގެ މަރާ ގުޅިގެން ތިން ކުއްޖަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ޖޫން މަހު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރައިލި އަހުމަދު އިރުޝާންގެ މަރާ ގުޅިގެން ތިން ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 8
ލޫކަސްގެ ބަންދަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް، ޝައްމޫން ޖަލީލު (ލޫކަސް) ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ދަށު ކޯޓުން ފުރަތަމަ ނެރުނު އަމުރަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 3
ޒިޔާދާގެ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް ކޮށްފި

ޖިންސީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ނިޔާވި ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ޝާހުގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް ކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް...

August 22, 2016 6
ލޫކަސްގެ ދެވަނަ ބަންދު ވެސް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) ގެ ބަންދަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޯޓުން...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 6
މަހްލޫފް ޖަލަށްލި މައްސަލަ އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ޖަލަށްލި މައްސަލަ އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 4
ހެކިންނާ ސުވާލު ކުރަން ފުރުސަތު ނުދޭތީ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ހެކިވެރިންނާ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދިނުމެއް ނެތި ހެކިބަސް ނަގައި، ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ޖަލަށްލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށް، އޭނާ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

August 16, 2016
ސްނައިޕަރު ގެނައިކަމުގެ ދައުވާއަށް އަދީބު އިންކާރުކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލުމަށްޓަކައި، ދުރުގައި ހުރެގެން އަމާޒަށް ބަޑި ޖެހުމުގެ ގާބިލްކަން (ސްނައިޕާ ޝޫޓަރު) ލިބިފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު ގެނައި...

August 16, 2016 13
ކާށިދޫގައި ކަމެއް ނެތި ދަންވަރު ބޭރުގައި އުޅުން މަނާ!

ކ. ކާށިދޫގައި ކުށް ކުރުން އިތުރުވަމުން ދާ ކަމަށް ބުނެ ދަންވަރު ރަށު ތެރޭގައި އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 13
ލޫކަސްގެ ބަންދަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް 15 ދުވަސް ދީފި

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް، ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް ޖަލީލް)ގެ ބަންދަށް އަނެއްކާ ވެސް 15 ދުވަސް މިއަދު ޖަހައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 7
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަދި އެ ޕާޓީގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް އަންވަރު އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 11, 2016 14
ހަމަޖެހުން ނަގާލަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: އަޒްލީން

ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދޭ ކަންކަން އެއްވެސް ބަޔަކު ކުރާ ނަމަ އެކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 1
މަހްލޫފަށް އިއްވި ދެވަނަ ހުކުމް ވެސް އިސްތިއުނާފަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް އިއްވި ދެވަނަ ޖަލު ހުކުމް ވެސް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 10
މޭޑޭގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ދެ މީހަކު ޖަލަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 32
ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރާ ދުއާ އަށް ފުރުސަތު ދީފި

ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަ ދުއާ އަށް ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުންޏަސް މިއަދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދުއާ އަށް ފުލުހުން ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 14
ހަށިވިއްކާ މައްސަލައެއްގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަށިވިއްކާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މާލޭގެ ބިއުޓީ ޕާލާ އަކުން ހަ ބިދޭސީއަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 8
ޖެޓްފިއުލް ވަގަށް ނެގުމުން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއޭ)ގެ ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ފާމަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖެޓް ފިއުލް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި އެއާޕޯޓްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މީހުންނަށް ބަދަލު ދޭން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

August 03, 2016 3
ހިބަޅިދޫ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތޯ ކޯޓުން ނިންމަނީ

ބ. ހިބަޅިދޫން ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ސިފައިންގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފަޔާޒު (ޕާޕާ) ގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ...

August 03, 2016 16
ގޯސްކޮށް ހައްޔަރުކުރުމުން ބައްޓޭ ދޫކޮށްލަން އަމުރުކޮށްފި

ވަގު ޑޮލަރު ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބ. އޭދަފުށިން ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ޒާހިރު (ބައްޓޭ) ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އޭނާ...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 15
ފުލުހުން ގެންދިޔަ ޖަނގިޔަލެއް ފޭރިގަތުމުން ޖޫރިމަނާ

އއ. ރަސްދޫ ކޯޓު ކުރިމަތީގައި ހުދު ޖަނގިޔަލެއް ދަމާފައި ހުއްޓާ އެ ޖަނގިޔާ ފުލުހުން ނަގައިގެން ދަނިކޮށް ފުލުހުން އަތުން އެ ޖަނގިޔާ ފޭރިގަތް މީހާ ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ނިންމައި، އޭނާ 8،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ރަސްދޫ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 7
އަލީ ހުސައިން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް، ބަޔާން ނަގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ފުލުހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކުރި ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލާގައި އޭނާ އަނެއްކާވެސް މިރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް، ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 92
ސަލާމަތީ ބާރާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދާތީ ލޫކަސް ހައްޔަރު

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް ޖަލީލް) މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި...

July 29, 2016 4
15 ރުޕީސްގެ ދަރަންޏަކާ ހެދި ދެމަފިރިއަކު މަރާލައިފި

އިންޑިއާގެ އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގައި 15 ރުޕީސް (3.44 ދިވެހި ރުފިޔާ)ގެ ދަރަންޏަކާ ހެދި ދެމަފިރިއަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 30
ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި ނޫސްވެރިކަން ކުރި ބަޔަކު ޕޮލިހަށް

ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އެއްވުމެއް ކަވަރުކުރަން ތިއްބާ މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.